Goudsche Courant, woensdag 5 april 1876

Woensdag 5 April 1876 N 1811 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlentieblad voor Goada en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van dwi dag der nitgave l l LL i JJ L J UM ll i I I I 1 I I Ni a nkiiUug vnn een vcrgifliging iproces verleden week b en der horen iu Frankrijk aanhangig geweest deelt een blad de rolgeude weinig bekende biju nderheü utede aangaande een soortgdijk geding de beruclit uiA ras dan gra f de Boonné Hoewel CT een aailid sjaren edi t verloojieu ajn z il meii ïich ü i s c Me téiètm nog wel ginjcgmain lieriinieren om 7nuder terdere inleiding het bedoelde incident te Terfaaleii Boe iriué die niet de grootst mogelijke arglist en het fijnste overleg was te werk gegaan had een vergif gebezigd door herazelven vervaardigd dat welligt nog nooit als zoodanig gebruikt niet in hat iiahaaia tofug te viudaa was en dat dewijl de oudenoekere in het duister rondtastteu uiet wetende in welke richting üjj hunne nasporingen moesten doen hun verborgen bleef Keeds begon men aan het vinden van het gevonlerd overtuigend ben ijs te wanhofieu en kreeg de zaak bü gebreke duaraan het aanzien als sou zij een gunstige wending voor den verdachte nemen toen een merkwaardig toeval het tot dusverre onnaspeurlijke vergif deed ontdekken £ en der experts door de rechtbank in het werk rteld was dr Stass professor in de scheikunde a n polytechnische school te Brussel Een deel der ingewanden van het slachtoffer werd hem toevertrouwd 11 kweet zich van lijue taak iu een klein laboratorium en eenige belangstellende deskundigen waren daarb tegenwoordig Terwijl h j de deelen die hij te oudcnuekeu had uit de üesch wauriu j j bewaard waren In grootcr vaatwerk verdeelde om op verschillende w jieu te kunnen arbeiden verzocht h j de aanweïigf u dringend q ki toch niet te rooken Ik rook zelf niet zeide hij en de reuk van tabak is mij ten cenenriude onverdragelijk Maar geen onzer rookt niemand inderdaad niet kreeg bij ten antwoord f a ik ruik toch tabak hernam hij En toch cookt geen van ons werd niet minder stellig verzekird Pan rieken de ingewanden naar tabak riep hij uit en het geheim is ontdekt üuuiiddeU k beproefde hq den lichtstraal volgende die TOOt hom was opgegaan e n reactief het vermoeden ioo toevallig plotseling bj hem opgerezen werd overtuigend bevestigd Bocarmé bad zyu slachtoffer eduo l met de nicotine een hevig werkend uit den tabak beieid alkaloid Ware er iu bet lalioratorium gerookt of ftot Stass zelf een rooker en daardoor miuder fijn gevo lig voor den reuk van tabak geweett het geheim ju welliehl niet ontdekt zijn Men deilt it W ijji uingen mede dit bij het tot stand koim u der llijkshudbowwsoliool met proef tauon n Ie oïeruauic dir middolbare school aldaar let aantal leeraren nut iiiiusttiis 3 zal worden ver Userderd ih betrekkin v iii Iceraar in de uieune talen edert t vorig jxit vacant is totnuloe niisscliii u Ufit het oog op de aanstaande verandering onver uld De tadsoiBroeper te Ootmarsuni die den volke moeat verkondigen dat er een collecte zou gehouden worden voor de noo ll dendeuden door den watersnood heeft bü vergissing bekend gemflakt dat er zpu gecollecteerd worden voor de gesneuvelden bij Waterloo Dat voisteljike personen met hoeveel voorzorg hunne teizen en uitstapjes ook worden geregeld evenwel soms gelgk gewone menscheukiuderen aau nlhrlei ontbering en ougeinuk blootgestLld zijn lx eft de keizerin van Oostenrijk onlangs ondervonden toen zij van een bezoek bg d koningin van Engeland op Windsor naar Londen terugkeerde Een allerhevigste storm dwong den machiuiit die den specialen trein bestuurde waarmede de keizerin hajir uitstapje deed twee uur op te honden aan C4 n klein station De keizerin die op Windsor niets gebruikt en op zulk een oponthoud niet gerekend had begon zich zoo flauw te gevoelen dat zy eenige versterking begeerde Ulings natuurlek begaven zich een paar gedienstige geesten uit haar gevolg naar het stationslokaal inaar er was slecht een armoedig wachtlokaal en niets wat naar een buff t geleek te vinden let leege handen keerden xy dus tot den keizerin terug wier leege maag intusfchen geen ooren had om iiiiar de uitgesproken metoBtvankelijkheid voor haren wensph te luisteren Nu tIjd de ptationsohef als redder iu den nood op Wilde de keizerin zgu sober ma d deelen hij stelde het gaarne tot hare beschikking H M inocst van de nood een deugd en de honger de harde booiieu zacht maken Ëen vlieg afgevaugeu I Sedert eenige dagen werd in een advertentie in de Anisterdaniscbe bladen met kapitale cgfers niets anders aangekowligd dan S9 Nataurlük wjlde de advertent daarmede een latere aaokoudigiug voorbereiden en gO d i gi liehlen vvdden weten dat die betrekking 2on hibbeuop b o xniMg Tan een kleetlermagaxijtt in de Leidsohes raat in het huis no S Nog voordat die aankon iiging evenwel verscheen heeft e n h uidela ir in kle deren p irtij getrokken van de aandacht aan de be viiste oijfds gtschonke en kondigt nu aan dat b j hem voor 39 gulden zekere kleedingstukken te verkrijgen zijn Of eei tbedoelde handelaar daarvoor den ander wel bijzonder dankbaar zul wezen is de vraag Naar aanleiding van het huwelijk van mej Bettinade Eothschitd de dochter van baron Alphonse deEotsohihl met haar Weener neef Albert von Ilothsohild worden te Pargs allerlei anecdoten over deHothschilds uit de oude fioos gehaald X e oudeKothsohild zoo verhaalt men o a was zeertrotsoh op zijtt titel van baion Overal waar hij zijnadeldom kon luchten deed hg het dus ook op z jiibagage wanneer hij op reiö was Op zekeren keerLyon pisseereiide gaat hij een hotel binnen om eenkop bouillon te gebruiken De gar on de adellijkekrqon bespeurende waarmee e Rothschilds handvaliesprijkte is met het oog oji een rijke fooi uiterstbeleefd en schenkt den Kroesus niets meer of I dnder dan den titel van hertog 1 i Cie ne iult pa tac antwoordt de baron en zijne verteering betalende geefthij den garijon een stuk vah 25 centiem als drinkgeld Deze is daardoor nist weinig teleurgesteld doch zie de baron komt teug om te dineereii enditmaal meer op zijn gclu t vertrouwende noemde Jan hem graaf De baro i betaalt geeft een pour boire van B fr en bromt CAe e niii po goiite Eeinge uren later verschijnt Rothschild voor de derdemaal in het hotel om alvo ens muir het station tegaan ten kop koffie te gebriiken Dezelfde gar onbedient hem en prevelt thani Moanieur Ie baro n Nuheldert het gelaat van den ouden heer zichtbaar op er zyue beurs begrijpende stelt hij den gari an 20 fr fooi ter hand er met deii grootslen ernst bijvoegende Oui the sui piroH Adverténliën Bij vonni s van de Arroiidissements ïlegtbnnk te HoUerdam tld 24 Janioj g 1870 ia op verzoek van beide partijen verklaard ontbonden door Echtscheiding het tusschen den Heer JAN MOES BOOT en Mevrouw ANTOIJJEÏÏA SCHIEVEEN bestaande h 60EDK00PE lUZIEL voor Piano Solo Uitgave van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCMTL Dichter und Bauer ouverture o 0 80 Alle nummers dezer Uitgiive zijn Steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A B R I N K M A A te Gouda A Bmnkuan DttüK VAN Ter opleiding op een KANTOOR wordt geTraagd EEN ni IT Ij P G frauco aanbieding onder lettw L bg den Uitgever dezes Db ondergeteekende heeft het Tooruemen bij genoegzame deelneming eene DAMESCURSUS te openen voor SOLO en KOORZANG voorloopig alleen oud leerlingen der MuzidctebooL UAiMES die genegen mochten xgn van dez cnrsns gebruik te mnken worden beleefd verzocht hem daarvan kenuia te geven S VA MILLIGEN Depot van TUKË UIT iiBT Magazijn va Mavcnswaay ZoncK OORINCH M Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van rijf tvce en een hut f en een Ned om met vermelding van Noinmer n Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orden aanbevelende 1 BREEBAAKT LX Botermarkt te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte Recept u aarop men in h t bij nidsr attent maakt Zijn z er nuttig in ongi elillieden Art WAAft en erk n tiei a n op de SI IJöVKK IKKINtj zijn uitm iiten l le ren de iAU SCHEIU IK in Het liLOl en UlTöLAti der ItUII iij sub ZArUT LAXKRRMI eu SI M VIAKDKJJVKNI Verzei eliie doozrn vnn S s enl n lablMU doo en zijn verkrijgbaar bij ile lih Amiterdam M Oléban k Cf drog hei ige weg I 13S HoJegracen B Verslo t Delft 11 W de Kruijlf Ooiida il Schenk op de Uoogstriuit HamtrteM K Oos erlm j t llage J L F C Hm ilié Ituiteidiof Henry Wollf Viz Wagenstraat Krimpen a d i ek A r ü Ili ul ƒ J T Terburgh lla irleiB hoek nakkrrrfwg MmrUreM G H Post Oudewater Pr Veer tlotterdam v d Toorn 8i Reker Wnte Wagrnslrwt Schoonhoven A Wolff Utrecht F Altriia op het Steeiiw over dea DW kerstr n 372 VlaarJingrn V luter Pleijsier troèrilen W F Svvecrnian Zereuhuizen A Prins Ha depot de er eChte Urlmnus Pillen s uli zoovele jaren mit roein bekend en in algemeen M hruik is door oni te GOUda alleen en ujtBluitend geplaatst bq dm beer L SCHENK op de Iloogstrn t WAARSCHUWING Men wordt insiantelijk vcr ocbt wel fieiil t willen züu dat door ons bg niemand nilert de Urbanus Pillen bereid volgens het ouiit en lile Recept in Depêt r ijn verkryitbaar gesteld j iferboon opgegeven Steden en Haatten dm ij fe hierbotengetioemde Défiithoudem In elk looije is eea biljet voorzien raet do eigenhandige naaiBtetkeninf van de verv nrdi ers Wed Keonen Zoo Apotheker welke Handteekeniiig zich ook bevindt op het Zegellak wsartnede de Doosjes verniield ijjn Wij ver oeken de gebruikers inttantelijk AfM el op te letten en raden hun aan wel tOO te SiOn bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjis waarin een biljet met onre Handieekeninf is zieli aau te schaffen en zich te achten uor het gchruÉk van df vele uamaaksela De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden i 1 75 franco per post 2 Commissie voor den Watersnood Ontvangen van het Genootschap Adrento deopbrengst eener uitvoering ƒ 292 45 Van de Vereeniging Oranje Nederland de opbrengst eener collecte bg le vergadering met voIkiToordr 9 42 I ƒ 301 87 I Namens de Commissie T P VIRÜLY Penningmeester Kennisgeving De VCX 11ZITTEE van den üemeeuteraad te ouda geeft naar aanleiding der Wet van den 4dea JnJiyH60 Staattbtad n 1 keunis dat de Lijsten depert ouen uauwijzrinle dir tot ht t kiezen van liedend r TWEKDK KA UKll v iu de ST VIK V iEN KRA L van de I ROVI SCIAI K rtT VTKN en vanden ti VlKK Ti K Al Uvoejfd zijn d tiuitief geshtten en op de Ptaatneltjke Secretarie zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomen opde werkdagen vau iles niortreos 9 tot des namiddags e e a ufe terwijl Ikjvi ndien i ersigenoeiude 1 jjst is aangepl ikt nan den ingang van de St AnthoHieüraal bij den Kleiteeg de tweede aan den ingang van de Vatertteeg en de l i t tgenoeinde aan den gaug van de Korte Iroenemlttat bij de Markt i Gouda den 30 Maart 1876 De Voorzitter voornoemd VAN BHacïEN IJZK V OKN BUIÏE A LKl B iiiHtenlaiidsch OvcrzIclU In Fraukiijk gaat de Kamer liediuird voort net het onderzicken dir geloofsbrievc u De rejjtering toont dour h iar benoemingen dat zg ernsiig De Dnilsohe Rijksknnselier hteft Zaterdag in betrekkelijk goede gezondheid zijn BIn verjmirdag gevierd ündtr diegenen die hem kwamen gelukweuschen bello nilen weder de Keizer en de Kroonprins terwyl de Keizerin die taak h ul opgedragen aan haar hofdame gravin Hucke De post en telegraaf boden hadden een drukken dag om half twaalf bracht een militair muziekkorps den Vorst een welkom Ook de Eerste Kamer in Wurtenibtirg heeft zich tegen het Kuks spooniegplan verklaard Met algemeeiiB steinmeu heeft zij aau de llegeering opgedragen wel mede te werken ter verkrijging eener Bijksspoorwegwet in den zin van art t der Itijksgrondwet omdat langs dien weg een tindc kan worden gemaakt mm de vele oug legenhcdeii die aan het tegenwoordig spoorwegvvezen verhondeu zijn maar in vtiz t te komen legt n elk voorstel ter overdracht van spoorwegen aali het Kijk Iu het liiigelsohe Ligerhuis kondigde sir W Uaroourt onder biidc toejuichingen van de oppisitie zijn voornemen aan om den Minister Diir ieli alweder te interpelk eren over ile vraag of bij ddie n de Koningin werd geraden den titel van Keizerin van Indië te aanvaarden het vooi ueiilen bestaat dien titel te gMiruiken voor openbare stttkfcen eu documenten niet op Imlie b trekkiiig hebbende en in hoever de Miniater in dat geval zijn plan zou lÉunueu uitvoeren om het gebruik van dien titel te Ijeperken u Sir T Chamljers diendeeen voorstel iu tot urgentverklaring vaneen onderz k imar den staat der kloosters eu geestelijke instellii ien in iroot lirittannié Terwijl erin I8 Ï4 17 geestelijke instellingen 53 kloosters en i 1 katholieke colleges waren ledroegen die cijfers in I8 ti 9 l 99 en il Naaru leiding daarvan ontspon zich een levendig en bingdurig debat De sohaudalen in Aen laatsten tijd omtrent kk isters verspn id en in de zitting besproken werden dooi sommige leden kraoUtij weerlegd eu ten lotte irml rrainfl ta W 81 stemmen het voorstel Chambers verworpen olgens berichten uit SpLinje is het in de Baskische provinciën waar chijrilyk tengevolge aii de plannen tot afschalfiug van de fueros minder rustighier en daar zouden zieh weder oprocriïe Ijenden vertoond hebben De bevelhebber der Baskische provincièa heeft last gegeven al de door de Carlisteu ajtngelegde sterkten behalve die door de troepen voor het oogenblik nog bezet zijn te slechten In Portugal is t in den laatslen tijd minder rustig geworden de oppositie in de Kimer is wel inde minderheid maar zij wil dat verjoeden door rumoer iu de Kamer tot onmaclit veroordeeld wil zij daurbuitey zieh doen gelden belegt volksvergaoenugeu enz Do regeering heeft te kennen gegeven dat de oppositie haar gang kan gaan niet haar plannen indien er maar geen ongeregeidhedea ontstaan in lat geval is de politie gereed De Eerste Kamer heeft met 45 tegen 34 stemmen een motie van vertrouwen aangenoinen in het ministerie PRANK R IJ K In eene vergadering der commissie welke de Senaat tot onderzoek van het amnestie voorstel heeft benoemd hebijeii de Ministers van Justitie en Hiuueulnndsche Zaken Duf inre en Hicard de redenen ontvouwd waarom zij tigeii elke amiRS ie zijn Z hebben volgens de parliouliere cirrespondentie van omt met de tukken bewezen dat de veroordeelden die in Frankrijk in vcrzi kerdc bewaring worden gehouden of unar Nieuw Caledonié gezonden zijn voortgaan met zich te beschouwen als martelaren hunner staatkundige overtuiging en geenszins als mannen die door de justitie van hun land te recht werden gestraft dat zij voor het meerendeel noch berouw noch leedwezen gevoelen over hunne misdrijven lat deze mannen keerden zij naar hunne aardsteden terug wezenlijk geviuiriijk zouden zijn dat men slechts de dagbladen vlugschritten redevoeringen der uitgeivikeneii te relieve Ijauss iiiiie Brussel Ijondeii behoeft te lezen om de overtuiging te deelen dat werden zij naar Frankrijk teruggeroepen zij derwaarts een gevoel van baat zouden medebreng n nog vuriger wellicht dan tijdens de Comnuine en den vasten wil om tot stand te brengen hetgeen zy noodzakelijk herstil noemen De ministers trokken hieiait het besluit d it bet volstrekt onmogelijk is te denken aan ecu atnueslie algehei lp of gedeeltelijke voor lieden die zulke gevoelens blijven koesteren Maar hiertegenover st iat dat de regeering voornemens is oin op zoo birede schaal Miogilijk gebruik te niiken viui het richt iau ADVSBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden lierekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nonuners VUF CENTEN gratie door de grondwet aan den voorzitter der republiek verleend tegenover de veroordeelden die berouw toonen en in de maatschappij weneehen terug te keeren om zich daar vreedzaam te midden der hunnen aau den arbeid te wijden Zoodra de amnestievoorstellen verworpen zijn zal Mac Mahon vau zija recht van gratie gebruik maken De Commissie van den Senaat heeft na de verkUriugeu der ministers gehoord te hebben het nemen van een besluit drie dagen uitgesteld De oplichterij door den kassier der Belgische Bank t Kint de Ilodeubeke gepleegd is te Parijs op grappige wijze nagevolgd I e kassier van een der grootste bankiershuizen aldaar met zijn patroon over deit Bruaselschen dief sprekende beweerde dat deze zicli als een kwajongen aangesteld had door zich Wiilir dadelijk te laten vangen Hijzelf meende hij zju het indien h Uut had om x iets te ondetiwuteii wel beter aanleggen De patroon geloofde dat dit bij de t genwoorilire middelen van gemeeiischa i zoo goed als oiimogtlijk was ff Welnu hernam de kassier wilt ïij er een fijn diner aan al onze geeniploieerdeu onder lerweiltieix Ik zal op reis gaan Ito geef u drie da en tijd om mij door alle mogelijke middelen te doen opsporen Alleen maak ik het beding dat gij mij gedureiidn acht en veertig uren ongemoeid zult laten Dien tijd weet men zich als men een dergelijke schurkenstreek begaan wil toch al zeer licht te verschatfen zonder dat iemand nog kwaad vermoeden krijgt De weddenschap werd aangegaan en de kassier door zijn patroon zelf naar den trein gebracht Hij had niets bij zich dan een kleinen reiszak Overeenkomstig de afspraak begon men eerst acht en veertig uren later hem na te zetten doch ondanks alle moeite welke de ptditie zich gaf was de vluchteling niet te vinden Toen de patroon echter zijn kas nazaï bleek het dat de grappenmaker iu zijn kleinen reisz ik een aanzienlijk bedrag aan geldsw iarde had inedegeuoinen Of de gecmploieerden vau de firma hun diner gehad hebben wordt niet gemeld BELGIË In tgnnsehe land is er niet éen man gewesst ik zeg niet i en enkele verstaat mij goed die mij gevraagd heeftWat is eigenlijk uw deiikbeild Neen ik ben ge onnisd veroordeeld geëxecuteerd zonder gehoord te zijn Zoo sprak de eerwaardige Frère Orban eergisten ii aan het einde van een schitterende redevoering die echter niet als naar gewoonte door zijn geestverwanten in de Kamer werd toegejuicht Langdurige eii diepe ontroering sohryven de Belgische blideii volgde op het welsprekend pleidooi van den leader der liberale partij Eiudelyk nam de heer A an Humbeeck de bekende liberale ufsevnardigde van Brussel het woord Nog ben ik onder den treurigeu indruk zoo begon hij vflii eenige woorden door den geachten heer Frère Orb in gesproken Er is geen sprake van dat geacht lid van hrtogmoed te beschubiigen of hem nit de rijen van hit libiralisme te vt rbaiiiien of hem coalitie met de clerieden te verwijten Wij betreuren eeu verseliil van iiitening over eeA kwestie van het Iiqoïsle b laiiï voor het and eif het liberalisme iiui ir een vii cliil van meeniiig dat hoe groot eu crnstii het ook moge ivtzen ons nooit de vele cu sohittereudidieiisteii kan doen venj eten van een leider o wii u liezit hel lihertiiisme sit ids trotsch zal zijn