Goudsche Courant, woensdag 5 april 1876

Toch schijnt dat verschil van mceniug noodlottig t iullen worden voor België Indien men zeide jt de heer Tan Humbeeck zeer terecht aan bijzondere instellingen het jus promovendi geeft dan zal de concurrentie die in tienen wordt geroepen geen wedstrijd zyn welke universiteit de meest verdiende didoma s maar wel welke universiteit ze t gemakkelijkst geeft Natuurlp zal dit Leuven wezen omdat daar de wetenschap slecht in de tweede plaat komt en iu d eer te plaats het doel dier universiteit is om over het gansche land in en buiten de magistratuur gewillige werktuigen te plaatsen der ultramontaansche politiek Eij toch sdi jnt dat stelsel te zullen worden aangenomen Reeds heeft de meerderheid het voorstel van V Humbeeck om de behandeling der kwestie te verdagen gisteren verworpen De clerioalen zgn allen als een man vóo r het voorgestelde systeem en de heer Frère schynt teu sloite ook op de banken der linker jde niet zoo geisodeerd te znllen staan al hy eerst elf vermoedde Opmerkelijk is het echter dat de heer Prère hoezeer ook verblind door zyn valsche vrijheids theorie nog niet zoover wil gaan als de heer Jonckbloet bij ons Vooreerst wil de heer Prère een algemeene commission d enregistrement die alle diploma s zal inschrijven en verder staats commissies tot het uitreiken van diploma s voor openbare betrekkingen De heer Jonckbloet daarentegen wil aan byzondere hoogescholen het recht toekennen diploma s uittereiken die zelfs tot het vervullen van openbare staatsbetrekkingen het recht zullen geven Maar zooals wy gisteren reeds opmerkten het voorstel thans door Frère met zooveel w armte verdedigd is ook daarom niet met onze wet te vergclyken omdat de grondslag waarop bij onie naburen de academische graden zyn gebaseerd geheel verschillend is De helft der lange redevoering van Frère was gewyd aan afkeuring van het bestaande en inderdaad het bestaande is zeer slecht Ons tegenwoordig stelsel ïoo sprak hij o a geeft niet den minsten waarborg thans draagt de Staat zyne bevoegdheid over op professoren als zijn gemachtigden die kunnen doen wat zy willen zonder tot eenige verantwoording geroepen te kunnen worden De diploma s worden thans zoogenaamd onder waarborg van den Staat uitgereikt terwijl feitelyk of willekeur van de hoogleeraren hetzy der Staats hetzij der vrye universiteiten na ir gelang zij de meerderheid uitmaken of transacties tussohen de tegenover elkander staandepartijen omtrent het toekennen der diploma s besljipn De vrijheid 9 verdwenen door de jury d fxtilfen De student is thans overgeleverd aan den naijver der professoren Er is in die sohcU ontegenzeglijk veel waars maar de vraag is moet men omdat het tegenwoor dtge stelsel geen voldoende waarborgen geeft met alle waarborgen breken i De heer Frère erkent zelf die moeilijkheid maar hij ziet geen kans om van het bestaande dat hy haat met een doodelijken haat verlost te geraken Jammer zeer jammer is het echter dat hy met zyn vrienden geen overleg heeft willen plegen Gisteren nog wilde v Humbeck den ouden leider de hand reiken door te verklaren dat hij en de zijnen mee zouden kunnen gaan indien aan de diploma s der universiteiten volstrekt geen recht om eenig beroep uit te oefenen werd toegekend maar van Frère kreeg hij zelfs geen teekeii van instemming en door de rechterzijde wenlen die coiiciliante woonlen met gemor en ironisch gelach begroet Dat gaf den doorslag V Humbeck liet zich niet uit t veld slaan Ik hoor zeide hy dat protest v in de rechterzijde met genoegen ik verheug er mij over want het ia een bewijs dat ik ten minste geen verraad pleeg aan de belangen mijner parlij Had Frère Orban wat meer gedacht aan de waarheid van het bekende woord indien ik door mijne vijanden word gepnzen vraag ik mij zelf af of ik wel op den goeden weg ben dan zou het waarschijnlyfc nooit zoover gekomen zijn BINNENLAND GOUDA 4 April 1878 Z M heeft herbonoemd tot plaatsv kantonrechter te Gouda den heer mr J Fortuiju Droogleever Z M heeft benoemd tot not binnen het arr TjVmhem ter standpl de gem Scherponzeel den heer P van der Want J Mz cand not te Leerdam De onlangs door de vereeniging Advento gegeTen voorstelling ten voordeele van den watersnood heeft opgebracht na aftrek van alle onkosten de som van 292 45 Dank zy de lïelwillende handelwijze die Advefito s bestuur ondervond waren de onkosten zeer matig daar met toog op tdmd der opbrengst de huur der zaal jrAirfm r r i4ii veriichting verwarming euz niet in rekening werd gebracht Het drukwerk werd door de firraa Ct B van Goor Zonen insgelijks kosteloos geleverd De opbrengst is overgemaakt aan den penuiugmeester der Qoudsche oommissie voor den watersnood De opbrengst van het concert Zondag jl gegeven door de liedertafel Apollo eu de orchestvereeniging Per aspera ad Astra heeft na aftrek van alle onvermijdelyke kosten opgebracht de som van 132 10 welke gelden aan de hoofd commissie te Amsterdam zyn overgemaakt Het door verzwakking weggeschoven niet ingezoiiken gedeelte kade van den Nessepolder aan de Gouwe is spoedig hersteld zonder overlast van water voor polder Het bericht betreffende de vertraging in den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden veroorzaakt door de Wieringsche Schans welk bericht door de iiJmh Ct was medegedeeld is onjuist Binnen den bedoelden kring liggen stoomgemalen van eeu polder en daartegen is geen bezwaar gemaakt De minister heeft trouwens de ontworpen richting goedgekeurd De akte van beschuldiging in zake Jut en zijne huisvrouw Goedvolk ia versohenen De beschuldiging is manslag met voorbedachten rade mooni te zamen en in vereeniging op twee personen begaan gevolgd van diefstal bij nacht door meer dan één persoon in eeu bewoond huis ten deele met behulp van binnenbraak hebbende de manslag gestrekt om den diefstal gemakkelyk te maken en de ontdekking daarvan te voorkomen De terechtstelling is bepaald op Donderdag 27 April eu volgende dagen De van den moord op mevrouw van der Kouwen en hare dienstbode beschuldigd wordende H J Jut is gisteren nadat hem en zijne medeplichtige hnisvrouw jl Zaterdag de acte van beschuldiging was beteeki ud nit de cellul iire gevangenis te Kstterdam overgebracht en in het huis van burgerlijke en militaire verzekering te s Huge ingesloten Christina Goedvolk is kort daarna eveneen naar de gevangenis aldaar overgebracht Wij zien ons tof tons leedwezen genoodzaakt het verslag van het Concert viiu Zondagavond jl tot een volgend nr uittestellcn Staten Generaal Tweede Kimeb Zittingen van 1 en 3 April De zitting die Zaterdag iu afwijking van den regel gehouden werd was vooral gewijd aan de m üerieele belangen der natie aan landbouw veeteelt handel en scheepvaart Vooreerst kwamen de belangen van den landbouw aan de orde bij het voorstel tot bekrachtiging cener provinciale belasting in Noord Brabant De Staten dier provincie hadden reeds voor vier jaren besloten de rykstoUen af te koopen en wenschten tot dekking der uitgaven een belasting op de paarden in te voeren Voor eenjaar verwierp de K imer dit aequivalent dat vooral zou drukken op de paardenrijke bewoners van t land van Heusden en Altena De Staten kwamen aan de gerezen bezwaren ten deele te gemoet en nu schaarde de meerderheid zich aan hunne zijde Niet echter dan na krachtigen tegenstand van de heeren Bredins Teding van Berkhout en Oorver Hooft die meenden dat met de geringe wijzigingen niets gewonnen was en men nog altijd meer aan aequivalent liet betalen dan de afgeschafte tollen bedroegen en dat wel ten nadeele van een deel der bevolking De minister van binnenl zaken bijgestaan door de heeren Verheijen en van Baar deden het overdrevene en onbillijke der klachten uilkomen en de heer Blussé maakte de juiste opmerking d it het verschil tusschen het oude en nieuwe zoo groot niet is Voorheen betaalde men voor de paarden als men een tolboom passeerde nu zal men voor hen betalen als zij op stal staan De Kamer had eindelijk genoeg van deze discussie en besloot op voorstel van den heer Heijdenrijck de debatten sluiten Met 36 tegen 26 stemmen werd de paardenbtlasting aangenomen De belangen van veeteelt en veekandel kwamen daarop ter sprake bij behandeling der conclusie over de inlichtingen die de regeering verstrekt had omtrent een adres der directeuren van de maatschappij tot exploitatie van veestallen betreffende het verbod van in en doorvoer van ruudvee uit Duitsohland De regecring h id te kennen gegeven dat het verbod noodzakelijk was om de Engelsche markten voor ons vee open te houden Immers uit vrees voor overbrenging van veeziekten die in Duitschland niet geheil verdre en waren wordt in Engeland geen vee tqegelateii uil linden die Duilseh vee iuvoiren Voor i den veehandel is dit echter zeer bezwarend De quae tie werd in de laatste weken nog ingewikkelder om dat Pruisen den invoer van NedCrlandsch rnndreé verbood De heer Tak vroeg of dit oma een mutregel van repreaaille wa De ministers van buitenlandsohe zaken en van binneulandsche zaken ontkenden dat dit de bedoelinê was Het verbod door de Pruisische regeering uitgevaardigd is aleohts van tqdelqken aard en er worden uitzonderingen toegelaten aU het vee gezond blijkt te wezen Onze regeering doet haar best om de openstelling te verkrijgen maar kan niets meer doen De heer Tak w is niet bevredigd met dat antwoord hij wenscht krachtiger maatregelen met name dat onze regeering bij Engeland zou aandringen op het openlaten der Britsche haven ook voor Duitsoo vee dat hier wordt doorgevoerd Volgens zijne overtoil ging zou in Engeland sterke oppositie oiitstaau sli vee uit Nederland aangevoerd geweerd werd Wel verzekerde de minister van buitenlandsche zaken dat ons vee in Engeland reeds voorrechten geniet bovea dat van andere landen zoodat het geen pa gaf nog meer te verlangen maar de kamer besloot op voontd van den heer Tak de regeering uitdrukkelijk uit te noodigen voor de opheffing der belemmerende bepalingen stappen te doen zoodra dit zonder gevaar of nadeel voor den veestapel kan geschieden Eindelijk behandelde de kamer een uitnemend scheep vaiirtbel ing de verondicpiug die by den Botterdamschen waterweg na de jongste stormen ontdekt is De iicer Mees die daaromtrent inlichtingen vraeg kreeg van den minister van marine het volgende antwoord De toestand is aldus Bij de laatste bepalingen in Januari wa de diepte van den Maiismond langs da zwarte tonnen 40 k 39i i decimeter Door het aanhoudend slechte weder i die toeetand minder gunstig geworden eu in het begin van Maart wus het peil langs de zwarte tonnen reed tot 33 h 34 decimeter gedaald alzoo een verondiepiug van 7 a 5 s decimeter Ook later is de diepte nog meer af dan toegenomen op 28 Maart wa zij 32 decimeter Sedert i Ae ebgeul meer naar zee gesehoven de vloedgeul ia daarentegen meer ingekrompen hetgeen hel gevolg i van den langxamen terugKeer van des normalen toestand en het verminderen van het hanle zand Wal de oorzaken aangaat zfd men zich met onderstellingen moeten Icvrejlen stellen Door dfi hoogeu waterstand op de rivieren zijn zeer veel stnlTei ifgpvoird die door de Weslt n eu Zuidwesten sto men niit naar zee konden worden ifgedreren Dit il voor een deel de ooreank en ook is door de W in ZW stormen het z tnd nit den xuiilelyken dam in do trinl gedreven De minister waagde het ïcrdi r te gissen dat men hier slechts te loen heeft met een tijdelijk oponthoud dat volstrekt niet van verontrustenden aard ie Hij grondt deze gissing op de ondervinding In de zitting van gisteren is ingekomen de definitive ooriog en ve ting l egrooling van 1876 Verschillende kleinere ontwerpen ijn aangenomen waaronder dat tot schadeloosstelling van den heer v in Angclbeek met 36 tegen 21 temmen De beraadslagingen over de wet tot regeling vanhet hooger onderwijs zijn voortgiztt over hoofdstuk IV weteiisohappelijkeixanicijsj Art 83 vcrkrijglmredoctoraten is nangenoiiien met byvoepng van hetdoctoraat in wis en natuurkunde By art 84 ii het nmendnneiit om het schrijven van een akadeinisoh proefschrift niet verplichtend te stellen verworpen Heden voortzetting De Minister van Binnenlnndsche zaken heeft n J van der Tanjf Directeur der maatschappij voor schroefstooinbootdieust te Rynsnterwoude vergunning verleend tot uitbreiding van de stooinbootdieiist tusschen Haarlem Gouda en Rottenlam en tussclieii Haarlem en Ijciden door verandering der dagen van afvaart tusschen Haarlem en Rotterdam alsmede door het in de vaart brengen van eene nieuwe stoomboot genaamd Stad Haarlem Iu verband met de hervatting der volledige spoo wegdienst tusschen Utrecht en Boxel geschiedt de postdienst op deze lijn weder regelmatig op denzelfden voet als vóór de tijdely ke stremming van het spoorwegverkeer op het baanvak Hedel Vugt De buitengewone middelen waarmede tijdelijk in de po tgemeen ehap van s Ilcrtogenbosch werd voorzien zijn dientengevolge te rekenen Tan 3 dezer opgeheven Si Ct Onder presidium van den luitenant generaal N 1 MaoLeod inspecteur der infanterie is Zaterdag te s Gravenhage aangevangen het examen van onder fl officieren dingende naar den rang van 2den luitenant 9 De zendeling P B Haag zal door het Java comité M als zendi ling leernar worden gezonden naar Atchin Aan den heer dr Harting te Eukbuizen secretaris van het Hoofdbestuur en oprichter van het voormalige Nederlandsche Schoolverbond is door een aantal afdeelingen een prachtig geschenk vereerd als blijk van waardeering zyner vele verdiensten Zondag kwam men tot de ontdekking dat de armbus in de synagoge te Meppel bestolen was Het geld is er uitgehaald en de bus heeft men laten staan Den 18 Mei wanneer de onthulling Thorbecke s standbeeld te Amsterdam bepaald is zijn de volgende feestelijkheden vastgesteld Onthulling van t monument Kantate van Schimmel en Nioolai en feestrede door mr G van der Linden in het iark Dinee in t paleis voor Volksvlyt Concerten in t Vondelspark en in t Park Vuurwerk op den Amstel by de hooge Sluis Aan het dinee zullen op enkele nitKonderingen na alleen rij die tot de inschrijving voor het monument hebben bijgedragen mogen deelnemen De leden van den Amsterdamschen gemeenteraad zullen de gasten zyn aan den diach Het getal genoodigden zal zeer beperkt wezen De Nut commissie tot onderzoek van de werking der wetten op hel kger en het middelbaar onderwijs heeft thans ook haar verslag over hel middelbaar onderwy voltooid Het zal weldra verschijnen Het Fai drukt den wensch nit dat de tneede kamer alvorens voor t Paaschreces uiteen te gaan niet alleen de wet op t hooger onderwij af handele maar ook t voor tel Moen in de afd bespreke Reed in 1871 en 1872 heeft t forf een herzu nina der onderwijswet in liberalen geeet gelyk t voorst e Moen is voorgestaan Terwijl de grondslagen van t gebouw der openbare school moesten worden behouden moest toch t gebouw verixiterd worden De aanneming van t amend Moen betreffende de rijk kneekscholen was een eerste stap De verlieteriner is nu risch van den oogenblik geworden de beklagenswaardige rust mag niet voortduren op de belofte der regeering is niet spoedig genoeg te rekenen en t voorstel zou toch telnat komen om in 77 lot wet te worden verheven De kamer zal misschien een paar vrije dagen moeten prijs geven of althans ten piuir avonden in de afd moeten bijeenkomen een paar uren diuigs aan t sectie onderzoek moeten wijden Er is periculuin in mora t voorstel moet in staat van wyzen komen GesoliietU dit niet de natie zou aan onwil moeten denken In het li nuflr i aUis buiten Londen gelegen wordt eeiic k ittenteutoonslelliiiï gehouden Iederekat heeft een loge voor zich met roo l fluweel gestoffeerde balustrade daarachter eene vrije ruimte waar de pies zich verpoozen kan van de bijvnlsljctuigiugen van t publiek üel minder d in 245 k ittendingen naar de uitgi loofde pi ijzen Sommige poesje zijn juist onlangs met eene virineerdiriiig van haargezin gezegend en hun loge is licht rose gevoerd enmanmpoi licht op een rosekleurig rustbed nedergevleid Niet ontbreekt er zilveren Minmelaar nogzilveren belletjis enz om de jongelui te amuseeren Een jeugdig Knsfelsch intisje vervult de rol van baker voorziet poe telkens v m versche melk en verzoektde toeschouwers voor il zaclitjis te spreken Denaamstaat op een verguld kaartje naast het huisnummernsii lie deur De citiKigns vermeldt den naam vaneiken poes met den ereprijs en voor welken prijsmen deze of gene der tentoongestelde al eigendomkan bezitten Er zijn er onder van 1000 p st lï OOO De bekende brochure dea heeren Reichensperger betreffende den strijd tusschen de kerk en den staat zal aanleiding geven tot een rechtsvervolging De schrijver heeft in die brochure gezegd dat een kerk door ondkatholieken tot het houden van een godsdienstoefening gebezigd door katholieken niet meer als zoodanig kan worden gebruikt tenzij men het gebbuw opnieuw daartoe geschikt maakte De heer Beinkeiis bisschop der ond katholieken zal deswege eeu rechtsvervolging tegen den heer Reichensperger aanhangig maken De politie te Bcrlyn heeft het plan gevormd om een album aan te leggen waarin uitsluitend de portretten zullen worden opgenomen van inbrekers gouddieven zakkenrollers van allerlei slag onverschilig of zy zioh bij de uitoefening van hnn vak bedienen van een vlugge beweging van de hand of van andere ongeoorloofde middelen Van die portretten zullen kopieën worden afgestaan aan andere politieautoriteiten in het ryk hetgeen als middel zal kunnen strekken om gevaarlyke personen die in handen der bedoelde autorit ten geraken en valsche namen dragen of valsche papieren vertoouen gemakkelyk te knnnen herkennen Hoewel de zaak nog slechts op kleine schaal in practyk is gebracht heeft men daardoor reed uitstekende resultaten verkregen zegt de National Zeiivag De thermometer aan het ziekbed Een der merkwaardigste verschijnselen die by den gtiondm mensch woiilt waargenomen is zijne bijna constante gelijke warmte Bij alle wijzen van voeding bij meerdere of mindere werkzaamheid bij felle koude en groote hitte bij elke liohaainsgrootte by zeer verschillende uitwendige invloeden onder allerlei klimaten bestaan er verschillen van temperatuur die niet veel meer dan eenige tienden van graden bedragen zoolang de gezondheid niet gestoord is Hoe geheel anders dan bij den pols Daarby zijn lichte gemoedsaandoeningen somtyds reeds voldoende om groote veranderingen in de snelheid te veroorz iken terwyl de patient volkomen gezond is Geen methode van onderzoek in de geneeskunde heeft in de laatste jaren dan ook zoo spoedig ingang gevonden als de warmtebepaling met den thermometer Itij ziekten waar koorts het voornaamste verschijnsel is eu bij hoevele is dit niet het geval is dï eerste vraag deze geworden Hoe hoog was de temperatuur gisteren heden ochtend hoe hoog is zy van avond De bediende die naar den toestand van den patient komt infonneeren kwam reeds een enkele maal met het verzoek Compliment van mijnheer i en mevrouw eu hoe hoog de tein ratuur was geweest Onze groote landgenoot Boerhave was een der eersten die op de h armtebcpaling met den thermometer opmerkzaam mankte Nog duidelijker is daarover geschreven door de leerlingen van Boerhave van Swieten eu de Haen vooral door den laatste De Haen de eerste klinische hoogleeraar te Weenen en van geheel Duitscliland gebruikte den thermometer reeds dikwijls by patiënten Het was hem bekend dat de temperatuur by koortslyders avonds gewoonlijk veel hooger s morgeru lager was dat zij verhoogd was gedurende de rilliugen die aan de zoogenaamde heete koorts voorafgaan dat de snelheid van deu pols en de verhoogiug der temperatuur volstrekt niet altijd hand aan band gaan en ook het groote contrast lusschen het eigen warmtegevoel en de wuarneemb ire thereiiomi terhoogte wa hem bekend Hoe Lnig moest h t niet duren voordat deze methode ingang vond Eerst iu het jaar 1850 werd de thermometer op nieuw opgevat om de temperatuur van den zieken mensch waar te nemen Barensprung Tranbe en Wunderlich zijn de manneu die het voorljeeld gaven Barensprung maakte uitstekende onderzoekingen bekend muar hij wa te miuutieu Hg kende wwu de toe aan aitcrat kleine Verschillen in temperatuur die niet van belang waren en meende ouder anderon dat men den thermometer een half uur moest laten liïrgen Zjo was de tliennoj meter te histig voor de gewone praktijk Bij ieder patient een half uur zitten wachten op de hoogte der thermometer D it ging niet aan Taube was pr iotischer of liever toonde moer gezond versUind en het was door zijne mededeeliiig dat Wunderlich werd opgewekt de thermometer in de kliniek in te voeren In de kliniek van Wunderlich werden de meeste onderzoekingen verricht In 1368 konhy schrijven dat hij reeds beschikte over de ziektegeschiedenissen van 25 000 patiënten en dat de thermometer reeds vele millioeuen malen ook in onze dagen nu er bij railliarden gerekend wordt zeker nog een groot getal in zijne kliniek wa aangelegd In het eerst werd er om al dat meten gelachen Een Pransoh criticu onder anderen noemde bet een onvruchlb ire wetenschappelyke aardigheid waartoe men slecht in de kleine Duitsche hospitalen kon komen waar dikwijl evenveel doctoren werkzaam waren als patiënten werden verpleegd Tegenwoordig i er wel geen medicus meer die niet weet d it Ie thermometer het beste middel ia om te bepalen of er koorts is en welken graad zij heeft bereikt Hoe wonlt de temperatuur bepaald Door den thermometer in de okselholte te plaatst n waarna de arm aan de borstkas wordt aangesloten Ieder die keft leeren lezen of slecht cijfers kent kan nu bepalen hoe hoog de temperatuur bij den patient is door den thermometer af te lezen Hoelang moet de thermometer bly ven liggen Het i verschillend Maar in den regel niet langer dan tijf minute i al men zorg draagt dat men den raad van Liebermeister opvolgt dat vóór het ainleggen van den thermomonieter de okselholte eenigen tyd b v gedurende 10 miniiten goed gesloten was Vinden wij nu eene temperatuur boven 38 Celsius dan is de patient koortsig onwel nog niet volkomen hersteld De temperatuur geeft ook licht omtrent den graad der ziekte Is er een belangryke afwyking van de normale warmte dan is het geval altijd van em tiijen aan Door den thermometer alleen wordt ook ilikwyla de ziekte zelve herkend Nog vaker maakt hy de herkenning mogelyk in verband met nnüerc verschynselen Wij leeren verder of de ziekte een regelmatig verloop heeft of er ongunstige verschijnselen in a uitooht zijn of de beterschap nerkclyk of slcohls schijnbaar is Wg worden einddijk op geen betare m nier ingelicht omtrent het effect van onze behandeliug I het vreemd dat dit instrument zoo spoedig ingang heeft gevonden Dat vele patiënten reeds overtuigd zijn dat zij niet met zorg worden behandeld wanneer bij ziekten waar koorts wordt vermoed of aanwezig is van dit instrument geen gebruik wordt gemiukt De nauwkeurigheid waarmee leze meting moet plaat hebben is zeer verschillend In de gewone gevallen zoolang zich in het ziekteverloop geen bijzonderheden voordoen geen verdachte verschynselen worden waargenomen omtrent de diagnose geen twijfel bestaat in lichtere gevallen kunnen fouten zelfs van een halven graad bij de meting van weinig belang zijn en behoeft niet vaker dan tweemaal daags te mefên dikwijls ook kan men met eenmaal daags of nog minder volstaan irootere nauwkeurigheid wordt verlangd als de herkenning der ziekte moeielijk is wanneer de thermometer moet dienen om onze behandeling te controleeren maar dan ook nog is eene nauwkeurigheid tot op 2 of 3 tienden van een graad voldoende Kan de temperatuur niet met de hand worden bepaald Men heeft dat vroeger toch altijd gedaan Men kan immers bepalen of de patient heete handen heeft of de patient koorts heeft of niet Voor sommige gevallen temmen wij dit toe Als de patient hevige koorts heeft zal men zich niet vergissen maar in lichtere gevallen wel En de graad der koorts de nauwkeurige kennis van het ziekteverioop die ons juist in de hevigste gevallen van zooveel nul is kan met de hand in het geheel niet worden bepaald Het is merkwaardig hoe dikwijls men zich vergist als men geen thermometer gebruikt Het meest eclatante voorbeeld is de verhoogde lichaamswarmte bij de zoogenaamde koude koorts Terwijl de patient ligt te rillen in het bed en handen en voeten kond zijn als ijs is de lichaamswarmte belangrijk verhoogd en zij is het reeds voordat de rilling begint Wij bezitten trouwen in den thermometer een zeer eenvoudig hulpmiddel Hij behoeft niet meer dan 13 graden aan te wijzen en een verdecling der chaal in j graad geeft voldoende zekerheid In het bijzonder zyn de zoogenaamde maximum thermomefen aan te bevelen by welke de kwikzilverkolom door een kleine luchtlaag in twee afdeelingen is virdceld eene benedenste grootere die met deu reservoir ia verbinding taat en een boveii te zeer kleine kolom die met haar bovenste grens de hoogte der teiiiperatuir aangeeft Bij de verwarming gaat het kwikzilver in de hoogte evenals bij den gewonen thermometer Maar by de afkoeling gaat sleohU de bentdeuste kwikzilverkolom die met den kwik reservoir in verbinding staat terug de bovenste blijft staan hiar zy door de luchtlaag van de benedenste kolom gegescheiden is die zooveel grooter i en waarop de wannte alleen invloed heeft terwijl het bovenste kolommetje buiten verband is met deu reservoir die in de okselholte ligt Op deze wijze kan men uren nadat de meting heeft plaats gehad nog aflezen en de thermometer geeft tevens de hoogste temperatnur aan die gedurende het aanleggen werd bereikt terwijl men den thermometer niet behoeft af te lezen op het oogenblik dat hij in de okselholte i geplaatst Hierdoor heejt pun het voordeel dat de patient niet behoeft te orden ontbloot de thermometer tan onder de dekene Korden aangelegd Men zal wellicht vragen hoe men dat bovenstekolommetje weer naar beneden brengt als men eenvolgende keer de aarmtegraad weer moet onderzoeken Als dat kolommetje onwrikbaar op dezelfde plaatsbleef zou men steeds van een anderen thermometergebruik moeten maken als men een nieuwe waarneming wenschte te doen De zaak is echter zeereenvoudig Als men de temperatuur op nieuw wilonderzoeken heeft men ni t adders te doen dan eenkorte snelle beweging aan den thermometer nieê tedeelen in de richting van boven naar beneden Hierdoor gaat het kleine kolommetje weer naar beneden en uatlert den reservoir om bij een volgeiidrapplicatie van den thermometer naar boven te gaan Door wien moet het meten plaats hebben Aanleeken die geschikt zyn kan men het in den regeloverlaten Evenmin als men de medicijnen zelf behoeft in te geven behoeft men zelf den thermometerte applioctren Wunderlich Evenals de medicusmoet oordeilen over de werking der medicijnen zoois het ook lijnc hoofdzaak te oordeelen over de beteekeni der tcmperatuurhoogte terwyl hy iu het 1 begin eenige malen kan controleeren of de thermometer goed IS genppliceerd Zoodoende zijn wy in het bezit van een hulpmiddel dat aan den arts geen tijd behoeft te kosten ctt waarvoor wij veel nauwkeuriger dan vroeger knuueii oordeelen over het bestaan van koorts over haren Rraml over dtn aard der ziekte Ook kan het vokn do verloop daardoor veel beter worden voorspelil en