Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1876

Vrlldag 7 A irll m 18lê 1876 CORRESPONDENTIE Het stuk au J is met geschikt voor plaatiiiig X maakt de bevoegde macht opmerkzaain Üat de bruggen die nordfu opengedraaid herhaaldelijk met wordiu rgeBlutt u met de daarvoor beatenide kettinkjes ijsteren luiddag hbs dtt v €der he geral bij de brug over de Gouwe b de Turfmarkt DU Kfe i ACT t GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken onze b haudchug ia ap veel juittere ruiul3lu eu geïcitigd ku eu llaard Koloniën BATAVIA 28 Februari Omtrent deu dood v iu gcuerjal Fel leest men in t AlgtmeiM Üagdlad tau ed lHdiè l e trelfcude tijding is hier gisteren per telegraaf ontvuugeu d it de militnir eu civiel bevelhebber op Awhiu geuenmlmajoor J L J II Pel deu dood gevonden heeft Op het toppunt van zijn roem gesteund door het onbeperkt vertrouw eu zijuer manschappen toegejuicht door het geheele Nederlandsche volk dat van hein de voleiudigiug vau het biiigdurig en moeielijk werk iu Noordwestelijk Suniutm verwachtte wordt generaal Pel ouvernucht afgeroepen vau zijn post Geen vijandtlijke kogel of klewaughouw ontroofde aan het zegevierende leger ziju hoofd hij viel niet a s offer vau de gevreesde ziekte die zoovele d ippereu iu Atchin ten giave sleept Pel is gestorven iu het bivouak te Gighen eeue plaats reeds lang iu ons ongestoord bezit iu den avond vau 11 Dinsdag op Woensdag 22 en 28 Febr aan een plotselinge beroerte of aderbnuk Veriuoedelyk stoud die doodelyke ziekte aanval in verband inet koorts Groot moet de verslagenheid in het leger te Atchiu Iflu vau hetwelk Pel de afgod nas Keeds is het lijk naar Kotta Badja gebracht waar het aan de aarde zal worden toeverlrou d Had Pel den krijgsinausdopd tegenover den vijand mogen sterveu welk eeu geestdrift om hem te wreken lou allen hebben beeichl De tocht door de XXVI Moekiins was deu ZSsleu deu ilag na dien waarop het laatst gepubliceerde telegram w as afgezonden met goed gevolg voortgezet De bevelhebber had eeu telegram met die gunstige t dings des avonds nog afg zouden aau deu Gouv Genir ial Eer nog dat bericht zyn bestemming bc reikt had Werd het ingehaald door de doodstijding die de chef van den st if de kol F A Meijer in allerijl achteruazond De groote dingen door Pel in de laatste maanden verricht liggen nog ver ch in ieders geheugen Zgu geest zal ongetw ijfeld voortleven in de troepen die hem als bevelhebber verloren hebben Kii ziju nai in z d een pl iata krijgen op de sehocue btailzijdcu der geschiedenis van In I Ntdtrlaudsch Indisch leger De Jata Cunrunt v in 24 Februari bevat de naïolgeude telegr nnnieu uit Alchlu van K ütta t uljii oiidir d igteekeuing van 21 dezer luidende Bailja Pedir doet stappen tot onderwerping Algemeene gezondheidstoestand niet verbeterd Een van den inililaireu tevens civielen Bevelhebber te Atchin ontvaugeu tthgram gcdagteekend Pango 21 dtier meldt het volgende 13 Februari Opgerukt tegen XXVI Moekims nnveel tegenstand twee sterke beutings geuomeuj 13 gesneuvehle vijandeu gevonden Doorgegaau tot Paugo verliezen 3 gesneuvelden 10 gewonden allin minden n Februari Voortgerukt langs Atcliin rivier Miroemet missigit en Lainleriiij na zeer vetl tegensl indgeuoineu verlifzeugismuveld 2 niiudiren gewondluitenants A W K Ter Btek eu f C Oppermaneu 10 minderen Van agcereude kolonue n i irXXIIen IX Moekiras gezonden l iile b it iljon en 2 stctieukauons Door dtzo koloune Kajoduh bizel verliizeneen dnaiigarbeider getiond Februari Voortgerukt iia ir Jj itoqnc Kcnesterke met gtsebnt lieHiipende bent mg ua hevigeutegenstand geaonien en verbrand vij nid si eg op devlucht liet veel doodeu achter Veilie n gesneuveld I mindere geivoud kapiieins W H Bukholsten A I J de M ia tn 21 ndndtrtn rem pl nitsgevonden geschikt tot vestiging teruggekeerd naarPango Op inarsch verbrand kauipongs Tjaj 0 toe Laniteruij en Miroe 10 Februari Plaats bepaald voor vei stirking rechteroever Atehinrivier te P iugo dadelijk uingeviingen met dtit v erk 17 Februari Opgclifvei de poslm Pandili ri itr beutiug Berouw ui Blangijoet laatste verpla itsl n iar Pageraijer aan linkeroever Atchiu rivier tot virbiiidiug V 1U postiu tegtu X II Moekims nul die ie I ingo IS Febiuaii oortjjentrkt aan de twee verster iugeo l ag r aijer r n l ango ia Februari Virsltrking Pango Pallissndeeriug voltooid l ag r iiju voorlgcwirkt 20 PebrudU Voor gewerkt verslti king l igi raijer Bg ageerunde Iroepeu gizondheiitetje iiuml uxi otigunstig Geest uitm un tend V E R B B T E R I N O WrgCDS onduKklijklieitl m d mpir 13 m un chr mU rti n tiea ID oos Yong ur df utnni i it tjih vHiHtinsiL ijti 1 4 t noet xyn tJ OHL lKUA Burgerlijke Stand GEBOREN 1 April Maria Cornelia onders A N 6nellemaa eo M Wieser A nes Maria Margaretba ouders R van Üalgoy eu H J tan Xaiitcii M iarrje oudtis J Spreij en C C van Daa en Johamia € atharina uudeis C A PriUB en A J vau Vlaardingen 2 Jhu ouders T Kevet en D C van Dam Adriaua onders f lan Ondsbouru eu A ijcharlemsn Gerarda ouders K F t Nolle en G de Hoog OVERLEDEN 1 April P Begeer 25 j 2 G A Grootenboer U m M Yjerschoor hnisvr vod J van der Valck 29 j 11 m A H Jonker 8 lu SïGAREi LIKEUREN enz tegen verminderde prijzen bjj W H VAN 8ARK Hoogstraat te Goada I Inschrijving PIANO RLASSR TADS yVLuZIEKSCHOOL ADVERT ENT IÈN Op 1 April overleed mijne iunig geliefde dochter PHILIPINA in den ouderdom van 25 jaren De COMMISSIE VAN TOEZICHT van bovengenoemde School zai op ZATERDAG den AfKIL a s in het gebouw AliTI LEGI van s middag s 1 tot 3 ure zitting houden tot het inschrijven van leerlingen voor de PIANO KLAbSE Uit aller naam B BEGEEK JlLLEBA Voor bovengenoemde Commissie De Skcubtabis F HARÏING Wed ER BIEDT ZICH AAN EENE Gezonde Loopmin t weken kraams Adres by den Uil aver de j Heden overleed ua een langdurig en geduldig lijden oi ze geliefde oudste Dochter FRANCINA WILHELMINA NiEUWERKERK in den ouderdom van bijna 20 jaar zer Courant Versi liü Kalh niotigi ii en BERLINER mamm voorhanden by N RAAIJMAAKERS Ba nketb Haven P DE WERK 0 UK WERK Vebkeek Qmida 2 April 1876 W Heden verleed na een smartelijk lijden ons jongste dochtertje in den jeugdigen leeftijd van 4 weken M PEiiTERS Jz A M PEETERS OOSTHAVfiN B 14 beveelt zich aan tot het VERVAARDIGEN van zeer fijne VERGROOTINGEN Onveranderiijke PORTRETTEN door middel der KOOLDRUK worden in alle verlangde grootten vervaardigd j PROEVEN iu onveranderlijke KOOU ÜRUK reeds zes jimr indeden voor onze geachte clientele gemaakt liggen ter bezichti K f Gouda kan VAN V UUBE N Door overhaast vertrek naar elders niet in de gelegenheid zijnde aan mijne Vrienden mjjn afscheidsgroet te brengen zoo wensch ik hen bg deze nijjn hartelijk Vaarwel W UB TIMMERMA M afgetreden Ontvnngcr van het 1 Kantoor Ziienliuizeu Uij JAN PRINCE plaatst worden EEN vaste KNECHT vrjj van sterkeu drank een vereischtc bekendheid met liet moten van Steenkolen eu kisten timmeren stiekt tot aanbeveling STÖÖiBMBROÜimiJ IDE sa EK De oiidergcteekenden hebben de eir te lierichten zij tot Agenten oor Gouua eu Omstreken vun hunne diverse soorten Bieren hebbenaangesteld de Heeren LOUIS BASOSKI Co alliier Levering geschiedt fmncn o i Fustenvan 40 a 80 Lit is iilsnie Ie Ok shoofden VoorPnike kwaliteit en nette bediening wordt geguaraiideerd onder miiizanie aanbevelingIloügachtecd t AV heuaren BOSCH VAN EPEN flUlJSKN J C wü WIJK ARCHITECT is verhuisd van de Hugo de Groutstraatnaarde Kruiskade No 94 O go BURG EM R ESI ErIu Wh7rïl OÏIÏÏKÏis i GomUi roepen op ÖÜLLICITAN IKN voor debetrekking van AUJUNCT COMMIKS ter Secretarie der gemeente op eeue jaarwedde vau WO De vereischten om daarvoor in aanmerking te komen zün het Vlug Schrijven van goed schrift en Grondige kennis van de Nederlandsche taol fouda den 4n April 187G Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOGLUEVEUFOUIUIJN AN BfcltCEN IJzENUOOIlN N Raaijniaakers Banketbakker Haven HEEFT ONTVANGEN Veischc DEVENTKIl ROKR Fabrikaat Jb BIJSSINK JJeventer l w ötoórnboot VOLHARDING Lcidcn Gouda v v De ZONDAG DIENST begint ZondngO Afml Van Leiden v m ten O j uur n m ten 5 ure 6 u Gouda De DIRECTIE HII STTA 1 E El GEBITTEN 3 ure te Kleiweg E worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W vin WERKHOOVEN 104 te Gouda Adres te Amsterdam Keizersgracht bij de Reguliersgraoht 671 vJ J TJ ± 2 s Mccaniclcn Amorlcalii voordat de gebruiker overtuigd is dat zij aan alle Geene gelden worden gevorderd vereischten voldoen 1 t 1LI 1U11 Afkondiging BUKGEMEE8TEB en WETHOÜDEaS van Gond doen te eten dat by Koainklijlc Besluit van den 298tea Pehruari 1876 N 4 is jfoedgekeurd dat teu behoeve der gemeente Gouds sohoolgeld op de Muziekschool zal worden geheven tot een bedrag in het Baadsbesluit van den ISden January 1876 aitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der verordening van gelijke dagteekeniug cynde de inhoud van biidc stukkeu als volgt De Baad der gemeente Oouda Gelet op ziju besluit om de vakken van onderwijs op de Stads Muziekschool uit te breiden waartoe het Doodig is het schoolgeld voor dat onder ys te wyzigen Betluit Het madsbcslnit van den 17 Jung 1356 in te trekken en het te vervangen door het volgende Aet 1 Voor icdereu leerling i jaarlyks veriehuldigd Voor het onderwys op de Piano 20 Voor dat op eenig ander instrument B Voor dat in den Zaug 3 Voor dat op de beide Inatste afdcelingea te zomen 7 A T ï Voor de betaling van schoolgeld yn vrygcsteld Kiuderen van onvermogende ingezetenen en die welke door besturen van instellingen van weldadigheid worden verpleegd waaneer zij tot het ontvangen van onderwgs in de muziek geschiktheid hebben Abt 3 De invordering geschiedt overeenkomstig de vcrordcidug op de invordrriiig van heden Gedaan te iouilii ter upenbate raodsverEsdering van deu 18 Jiiuuary 1876 De Secretaris De Burgemeester Diioooleevku Foktuhn tan BebokmIJzendoobn Herplaatsing wegens misstelling BUITENLAND Uullculaiidsck Uvcrzidit Onmbetta is biuoeuid lot voorzitter der budgetcomraissie Sterker btwij van republikcinsche gevot leas behoeft de Fr iiische Kamer niet te geveu De kamer wordt geslreuger ia haar beoorderliiig der geloofsbrieveu Men zou zeggen dat zy door de btsiredca verkiezingen af te keuren den staf wil breken over hel ombtenaarspersoneel van deu heer Butfet waurvuu nog te veel iu functie gebleveu zyn De Senaat eeft de onmiddellyke opheffing van deu staat van beleg in de 4 laaWe departementen goedgekeurd Keeds heeft hel Journal OJieiel de wet afgekoudigd zooiliit de laatste sporen van den qorlog nu verdwenen zyn Dit is de eerste maatregel die door de overeensteniniing vau d uieuwe regeering en Kamers tot stand komt Het voorstel van Ferry betreffende de amenstelling der gemeenteraden waarover verslag zal worden uitgebracht de liukerzyde heeft de urgentie daarvan gevraagd zal Hellicht eveneens een gereed oor vinden bij de Kcgeeriug Spoedig gaat echter de Kamer uiteen wellicht zonder deze belangrijke kwestie te hebben behandeld De fruisisdie Landdag houdt deze week slechts drie nttiiigeu waarvan de laatste Vrijdag plaats zal hebben dan begint de Panschvacimlie welke dourt tot 84 April veel betaagrijks wordt er overigens deze week niet vcrhsiideld t Is niet onwaarsohyuUjk dat de oppositie tegen het aaanemen ron den keizerslitel door de koningin van Engflanrl toch wJ zegevieren Trouwens het w g byna niet ie verwaohlea dat de regeeriiig en vooral ouk de koniugiu geen rekenschap zou hoBilen met het byoa algemeen gevoelen der nut ie waal in deu laatsttju tyd verzetten ook al meer en meer conservatieve organen zich tegen dien titel en de Eiigclsche vorsten zijn in deu regel gewoon naat de puliliekc opinie in hun bvud te luisteren De Observer heeft ui medegedeeld dat vulgcua geruchten in de politieke kringen de regeeriug in het Parlement zou bekend maken dat zy afziet van den titel Keizerin vau ladië doch dat zij het wetaontwerp tot uitbreiding der titulatuur der kouingeo in dien zin dat daaruit haar opperbestuur over ladië blijkt handhaaft Men zal dus een nieuwen titel moeten bedeuken Tot dus ver is niets daarna gebleken DisracUbl ft onwrikbaar aan zyn keltain vasthouden enindien niets in den weg komt sd het vooratel weldrawet zyn want reeds is het ïmaol m het Hoogerhuisgelezen Het lagerhuis dat tbana het wetsontwerp op de handelsecheepvaart waarvoor de heer Pltmsoll zoozeer heeft geijverd behandelt heeft eau artikel aaageuomen volgens hetwelk ieder bevrachto die eeu schip onder ongunstige orastandighedeu in iee taurt wegens misdryf zal worden vervolgd iudien hij niet bewyst alle mogelijke maatregelen te hebbes genomen zyu schip tegen zeegevaar te waarborgen Het rapport van den heer Cave in in het parlement rondgedeeld Het treedt ia een nauwkeurig onderzoek van de hulpmiddelen en het tnancieel beheer van Egypte het doet de fouten in dat beheer uitkomen en de voortdurende opoffering van 2 milliocu p st van de jasrlyksohe inkomsten ten gevolge van het anttcipeeren op de gpmdbelasttng De bezwarende voorwaarden bij de IcLiiingen hebben den tegenWoordigen toestand benard doea worden doch het rapport eiudigt met de verzekering dat zoo de schuld ge converteerd wordt tot eene billyke rente en de hulpbronnen des lands behoorlek worden aangewend de middelen toereikend zullen z ii om al de verjdiohtingen na te komeu De Rijksspoorwegkwestie hoildt de Duitsche bladen nog steeals in spanning een nieuwe mocüijkheid komt thans aau den dag de imitoiiiiai tijenlini wltlcit de geicgeuheid waarnemen om Blamarok eejj verantwoordelijk Minister vau opeabare werken af ted ingeu gelukt dit dan moet echter de grondwet worden gewyzigd eu deze wijziging kan worden verworpen door de steuimen vau de zuidelijke Staten welke zooals men weet tegen de overdracht der sporen aan het Ryk zijn De natioualen vleien zich nu met de hoop dat wanneer de overdracht eenmaal in orde is de zuidelijkeu den nieuwen Minister ook wel niet trgcu zulken werken maar voegt men er voorzichtig bij dit zid veel afhangen van de meerderheid waarmee de zaak tot stand komt Het Deeasche Folkcthing is door den koning ontbonden omdat het de voor de defensie aangevraagde sommen niet wilde toestaan die de regeering dringend noodig acht D Iffl T8CHLAND Bekend is het zegt de Stnuitsburger berichtgever van de Naional ZeituHg dat nu ongeveer drie jaren geleden zeer vele Fransche vluchtelingen zich iu de rijksproviiicie hebben neergezet de meesten huuner vestigdeu zich te Muhlhsusen Schlettsta lt eu in andere fubrieksteden Een Zestal zelteden zich ueder in het naburige Schiltigheim alwaar zij een mechauische wevery opeinlen welke door hunne kennis van het vak en arbeidzaamheid weldra aanmerkelijk in uitgebreidheid toenam Nunegenstaaude het aaa de regeering bekend was dat de bedoelde vluchtelingen aan de Parijsohe commnue hadden deelgenomen werd hun geen bezwaar in den weg gelegd Ook kter heeft de regeeriug hen stil hiten wonen terwijl zy zich voortdurend rustig gedroegen Dezer dagen echter is aan vyf dier vluchtelingen van het zestal dat zich te SchUtighc im had neergezet zeer ouverwiidit voor hen bevel toegezouden om binnen 14 dagen het laud te ruimen met den zesden huuner heeft de Eegeering nog meer spoed gemaakt om hem de grenzen te doeu overtrekken waal hij moest binnen 8 dagen den Dttitscben bodem hebbeu verinten De bedoelde uitgewekenea hebben door tusschenkoinst vau een der voornaamste iuduslrieeli u te Straatsburg eeu petilie aau di n opperpfesideat doeu toekomen zij vragfn daarin opheffing v in deu geuomen in uitregel en indien diuiriu mei gt treden k in wordeu doen rij eeu beroep op de re i erjji om wigdia Idc groote moeilijkheden waiwiu zij ÜUïdoor gj raktu allhans uitstel van de toepassing van dien maati g l te erlaugeo Welk antwoord op die petitie zal wordni gegeven laat zich niet met zekerheid bepalen Dit schijnt als uitgemaakt beschouwd te mogen worden dat de verordening is uitgevaardigd op verzoek der Fransche regeeriug en men aoht het niet onwaarschijnlijk dat ook op de ajerige vluchtelingen dier categorie een gelyke ni affegM toegepast zal worden T =aB tAaJb5 fi NO EL AND Een blik op de Engelsohe begrooting door den Kanselier Sir Stafford Northcote ingediend stelt ons in staat eeu denkbeeld te vormen raa de ontzaglijke kosten die zelfs in vrije normale omstandighedea het raderwerk van eeu Staat met zkih sleept Het schijnt alsof de uitgaven die zelden 70 mil milltoea pd st overschreden thans Uyvend dit cyfer te boven gaan Na den oorlog ia de Krim onder het MinisterifrDerby steeg het cijfer der uitgaven dadelijk om in 1860 boven de 70 millioea pd st te gaan Onder Falmerston en Russell daalde het cijfer tot 66 millioen pd st maar ia 1856 was dit hooger dan 70 millioen geklommen Onder het daarna volgend liberaal bewind daalde het beneden die grens om die nu weer aanmerkelijk te overschrijden Terwijl dertig jaar gelet en de kosten voor het leger 6 534 899 pd st die Voor de marine 7 708 ïfl 3 pd st bedroegen worden de uitgaven voor het leger nu op 15 250 000 pd st geraamd en zal de vermeerdering van uitgaven voor de Marine niet miudef schrikverwekkend zijn De Kanselier stelt voor het tekort vau het loopeittld jaar te dekken door verh iogimr van de iukomsienbelaalimt met éeupeuny op ha pd st met vnjliling vau de inkomsten beneden 150 pd st en rekent dan op een overschot vau 366 000 pd st Het verslag van Cave bevat een uiterst n iUHkertris onderzoek naar de hulpmiddelenen het fiuauoieell eheer in Egypte W it de hulpbronnen betreft wajrover dat land te beschikken heeft luidt het guustïg over het tegenwoordige flnanoieel beheer en dat vaueen geruiraen tyd te voren spreekt het in zeer fkeurendenl zin en doet daarvan de fouten uiüfomen bijv de voortdurende opoSferiug van 2V millioenpd st van de jaarlijksohe inkomsten ten gevolgevan het anticipeeren der grondbelasting Het lijdtverder geen twijfel dat de bezwarende voorwaarden waaraan men zich bij het aangaaa van leeaiugeuonderworpen heeft den flnanoieelen toestand zeer hebben verergerd Naar men zegt worden door Cave deinkomsten op minstens 10 000000 pd st geraamd Niettegenstaande deu weinig gunstigen toestand derEgyptische financiéu op dit oogeublik in vr j sterkebewoordingen wordt uiteengezet eindigt het verSlligvan Cave die wij twijfelen er niet aan zijn inbch tingen uit zekere bronnen heeft gewonnen met degeruststellende rerïekering dat zoo de schuld geconverteerd wordt tot een billijke rente en de hulpmiddelen van het land op doelmatige wyze geëxploiteerd worden de Egyptische Regeering in staat Zatzyu al haar verplichtingen na te knmen sa r iiinfH ii ITALIË Het programma van den heer Depreti waarvan de hoofdinhoud reeds is medegedeeld biedt over het geheel genomen weinig nieuwe gezichtspunten aan Het eeiiige nieuwe wat de heer Depretis aankou digt is eeue kieswet en eene wet op de verantwoordelijkheid der ambtenaren Al de andere aangevoerde punten kwamen ooz in vroegere regecrinjfsprogramma s voor want de toegezegde verbetering tan Ee bezel digiug der ainbUnareu en die betreffende de VMtie ziug der burgeuieeeters en voorzitters delr provinciale raden waren reeds door vroegere kabinetten de eerste door Miiighetti de laatste door Lanza beloofd Wat het vorige ministerie voor leger vlooi en finnnolen heeft geda m zid worden voortgezet en uitgebreid kerkelijke en buitenlandsohe politiek zullen blij iu wat zij waren De bekende paragraaf 18 vau de wuarborgwet z d worden uitgelegd ia den lest der iiHlertijd vau oloricidisme beschuldigde tachtig door l crnzzi in 1871 iu den strijd gevoerd ovtriifci ebestaat dtze ot nu eenmaol en zal de nicutto