Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1876

door den lieer H J Steenbergen door den heer J G Disse 4 Oprichting van Gymnastische volkskringen in te leiden door den heer P G Croessen Bespreking over het aantal leerlingen dat ouderdirectie van één onderwijzer voldoende gymnastisohonderwys kan ontvangen 6 Werking van het Ned gymnastiekverbond in te leiden iooi den heer H J Steenbergen Dinsdag 18Aprilten6nre diner voor deleden aan wie tevens des avonds ten 8 j ure de gelegenheid gegeven zal worden tot bijwoning der repetitie vuu de yereeniging Apollo in Tivoli De vereeniging heeft in het afgeloopen jaar krachtig gewerkt in zake de gymnastiek Overal waar bewegingen ten gunste der gymnastiek op touw werden gezet heeft zy die zeer gesteund Ook bij behandeling van het voorstel Moens tot wijziging der schoolwet vap 1857 hoopt z j dat er pogingen aangewend zullen worden tot verplicht stellen van het onderwijs in genoemd vak Benevens de andere punten zal dit punt inzonderheid door dê vergadering in overweging worden genomen De opbrehgst der collecte voor de noodlydenden tengevolge der jongste overstroomingen bedraagt te Gouderak 215 46 en te Berkenwoude ƒ 82 B j de algemeene commissie voor den watersnood te Amsterdam is tot hiertoe ingekomen ƒ lia 713 85 GOUDA 6 1876 J De bisschop van Haarlem heeft den heer H E Lith wegens aiekte op zijn verzoek eervol ontslag gegeven als deken eu pastoor te Gouda en in zijne phjats tot deken van het district Gouda en tot pastoor der O L V Hemelvaart alhier benoemd den heer P C Th Malingré f benoemd tot pastoor te Tholen den heer A Rutteu die kapelaan was der O h V Hemelvaart alhier GOUDA 6 1876 J De bisschop van Haarlem heeft den heer H E Lith wegens aiekte op zijn verzoek eervol ontslag gegeven als deken eu pastoor te Gouda en in zijne phjats tot deken van het district Gouda en tot pastoor der O L V Hemelvaart alhier benoemd den heer P C Th Malingré f benoemd tot pastoor te Tholen den heer A Rutteu die kapelaan was der O h V Hemelvaart alhier Door het schoonste lenteweder begunstigd had Dinsdag te llotteiilaiii de door de Afd Rotterdam Schiedam en omslrekc a vjin de Holl Maatschappij van Xandbouw aangekondigde Tentoonstelling van Vee en Pluiragedierte ploats De toevloed van bezoekers was zeer talrijk eu die van schoon vee aanzienlijk te noemen Op de lijst van de bekroonden komen o a voor Kalfdragende Koeien Eerste prijs ƒ 20 D P Van Cappellente Cappdle a d IJsel Knk Kuis Kalveren oud 1 jaar Eerste prijs 20 A Kerkhoven té Zevenhuizen Rijstieren oud 2 jaren Derde prys ƒ 10 N Kaptein te Hazerswoude Rijstieren oud 1 jaar Eerste prys ƒ 20 H Schenkel te LaugcrÜügeweide Kuifkippen Eerste prijs 5 J de Bruijn Hzn te Gouderak Kmaikoppen Tweede getuigschrift J de Bruijn Hzn te pouderak Spaansche kippen Tweede getuigschrift J deBruijn Azn te Gouderak Padnakippen Tweede getuigschrift J de Bruijn i Jr te Gouderak Krielkippen Eerste prijs 2 60 H Stam te Nieuwerkerk a d IJsel Tweede getuigschrift C Oosthoek te Hillegefsberg GoUdpelleu Eerste prys 2 60 J de Bruijn Jr te Gouderak Tweede getuigschrift J de Bruiju Hzn te Gouderak Zilverpellen Eerste prijs 2 50 J de Bruijn Jr te Gouderak Tweede getuigschrift J de Bruijn Hzn te Gouderak Kuifcenden Tweede getuigschrift J de Bruijn Jr te Gouderak Door het schoonste lenteweder begunstigd had Dinsdag te llotteiiKiiii de door de Afd Rotterdam Schiedam en omslrekc a vjin de Holl Maatschappij van Xandbouw aangekondigde Tentoonstelling van Vee en Pluiragedierte plaats De toevloed van bezoekers was zeer talrijk eu die van schoon vee aanzienlijk te noemen Op de lijst van de bekroonden komen o a voor Kalfdragende Koeien Eerste prijs ƒ 20 D P Van Cappellente Cappdle a d IJsel Knk Kuis Kalveren oud 1 jaar Eerste prijs 20 A Kerkhoven té Zevenhuizen Rijstieren oud 2 jaren Derde prys ƒ 10 N Kaptein te Hazerswoude Rijstieren oud 1 jaar Eerste prys ƒ 20 H Schenkel te LaugcriSigeweide Kuifkippen Eerste prijs ƒ 6 J de Bruijn Hzn te Gouderak Kmaikoppen Tweede getuigschrift J de Bruijn Hzn te pouderak Spaansche kippen Tweede getuigschrift J deBruijn Azn te Gouderak Padnakippen Tweede getuigschrift J de Bruijn i Jr te Gouderak Krielkippen Eerste prijs f 2 60 It Stam te Nieuwerkerk a d IJsel Tweede getuigschrift C Oosthoek te Hillegefsberg GoUdpelleu Eerste prys 2 60 J de Bruijn Jr te Gouderak Tweede getuigschrift J de Bruiju Hzn te Gouderak Zilverpellen Eerste prijs ƒ 2 50 J de Bruijn Jr te Gouderak Tweede getuigschrift J de Bruijn Hzn te Gouderak Kuifcenden Tweede getuigschrift J de Bruijn Jr te Gouderak Reeds in een vorig Nr deeldeh wij mede dat in deze maand alhisr de jaarlijksche vergadering van de Vereeniging van Gyranastiekonderwijzers in Nederland zal worden gehouden Deze vergadering zal worden gehouden den 18en en 19en van deze maand Behalve de gewone huishoudelijke zaken zal nog het volgende behandeld worden l Bepalen waar de volgende Tergadering zal worden gehouden Te s Gravenhage Haarlem of Utrecht 2 Het gymnastiekonderwys zooals het uitgedrukt is in de concepten van het Nederl Omlerwyzersgenootschap en de Maatsch tot nut van t alsremeen in te leiden door den heer P C Adrian 3 Toespraak tot de genoodigden na afloop der openbare les te geven i Reeds in een vorig Nr deeldeh wij mede dat in deze maand alhisr de jaarlijksche vergadering van de Vereeniging van Gyranastiekonderwijzers in Nederland zal worden gehouden Deze vergadering zal worden gehouden den 18en en 19en van deze maand Behalve de gewone huishoudelijke zaken zal nog het volgende behandeld worden l Bepalen waar de volgende Tergadering zal worden gehouden Te s Gravenhage Haarlem of Utrecht 2 Het gymnastiekonderwys zooals het uitgedrukt is in de concepten van het Nederl Omlerwyzersgenootschap en de Maatsch tot nut van t alsremeen in te leiden door den heer P C Adrian 3 Toespraak tot de genoodigden na afloop der openbare les te geven i Staten Geueraal Tweeos Kaheb Zittingen van 4 eu 6 April In de zitting van Dinsdag zijn de beraadslagingen over de Wet tot regeling van het Hooger Onderwgs voortgezet Artikels 86 89 zyn goedgekeurd Verworpen ziJD de amendementen om voor de toelating tot het examen voor doctoraten in verschillende vakken het getuigschrift van het eindexamen eener hoogere burgerschool voldoende tcAerklaren om examens ook door eene speciale staatscommissie te doen afnemen en om Amsterdam niet toe te kennen het recht tot het verleenen van doctoraten honoris causa In de zitting van gister zijn de beraadslagi ngen over de wet tot regeling van het hooger onderwijs voortgezet Artikels 90 98 zijn afgehandeld Op art 91 is aangenomen een amendement van de heeren Mackay en Mirandolle om de doctoren in de reohtswetenschap benoembaar te verklaren tot Indisch ambtenaar 1ste klasse na het afleggen van een Akaderaisch examen in de speciale Indische vakkeu Art 97 vrijstelling van afteleggeu exuiuen aan hen die in Uuucrc xijkc n wijtone lmppil koii giaocl vorkrcf oiv is verworpen met 56 tegen 11 stemiaen Heden voortzetting l e interpellatie van den heer M ickiiy betreffende de sttiker oonventie lal worden voiirtg zet na afloop van de behandeling der wet op het hoogc r onderwijs De senaat van het stndentenkorps der theol school te Kampen heeft een verzoekschrift bij den raad diw gemeente ingediend tot het afschaffen der kermis of zoo hiertegen bezwaren mochten bestaan beperking door het weren van alle straatniuziek eering Tiasr weten te doen eerbiedigen Geruststellend IS de verzekering dal streng de hand lal worden gehouden aan de inning der belastingen Wat de Tiberquaestie betreft bepaalt de heer Depretis zich tot Try onbestemde beloften Garibaldi heeft dan ook naar men Mgt reeds geklaagd d t men de laak op de lange baan tracht te schuiven Ook aangaande de handelsverdragen eo de spoorwegaaugelegenheden zijn de toezeggingen van het nieuwe Kabinet vrg onbepaald Opmerkelijk is het dat het programma Tan het nieuwe Kabinet reeds vóór eenige dagen door de Diritto werd medegedeeld doch toen gelogenstfaft door de Benagliere het orgaan van Niootera terwijl het thans blijkt bijna woordelijk overeen te komen met dat door den heer Depretis in de Kamer voorgedragen Hieruit volgt dat er weinig overeeistemming bestaat tusschen de twee hoofdorganen van het nieuwe Kabinet Be taal der bladen van de uiterste linkerz de van de Secolo en Roj ione tot aan de CapUale is bijna even heftig en vijandelijk als zg dit was tegen de regeering der gematigde liberalen Daarbij komen de volksdemonstraticn om het algemeene stemrecht te Milaan Livorno en Flo rence en de ongeregeldheden der studenten te Napels die meenen dat de hoogleeraren die in de gevoelens der afgetreden ministers dcelen thans ook baa ontslag moeten nemen De nieuwe ministers van bin enlandsohe zaken en van openbaar onderwijs hebben echter onmiddellyk verklaard dat zoodra die inanifestatiën van dreigenden aard werden zij zouden onderdrukt worden Eindelijk behoort ook de aftreding van verscheidene degeüjke ambtenaren tot de onaangenaamheden der nieuwe regeering te Turijn Milaan Rome Napels en Palermo zijn de prefecturen onbezet en ondanks alle pogingen h i bben ook vele der bekwaamste niet politieke ambtenaren dit voordbeeld gevolgd BINNENLAND Van eene bevoegde zijde wordt ons medegedeeld dat onze kwestie mét Venezuela in de WeSt Indicn nooit als van buitengewoon gewicht is beschouw l omdat werkelijk die republiek in een toestand verkeert die in Europa moeilijk te begrijpen is Weerstandsvermogen bezit Venezuela luttel de sta t van vloot en leger is er wat men ook zeggen moge steeds erbarmelijk de groothandel op Triuidad en elders zou dan ook Zeker niets liever zien dan dat er voor goed orde werd gebracht in de stand van zaken aldaar Doch wie zou zich daaraan wagen en wat zou bet loon zijn van offers die men daarvoor zou willen brengen De HoUandsche schepen In W Indié sohijnen trijkalm de zaak te hebben opgevat Althans op 3 Maartwas ep nog geen oorlogschip Hollaudsch of vreemd op de Venezueliumsche kust De president der Vereeuigde Staten zou zegtjinen als bemiddelaar zijnopgetreden en in beginsel de ZuidAnierikaanscherepubliek in t ongelijk hebben gesteld Al ware datzoo veel zon het niet baten Venezuela toch is Zeerinsolvabel Het is te wensohen dat Nederland zioh ijiet te veel om Curai aosohe en andera snfökkelaats bekoinmere en ze den last hunner eigen daden latedragen Ze zijn evenmin meer waard als geheel Venezuela een oorlogsverklaring waard zou Jcunnen zijn U D Maandag werd voor eene waarde van J 2000 aan schelvisch naar België verzonden de meeste visoh was voor de markt te Brussel bestemd Naar men verneemt hebben zioh onderstaande getallei aangemeld voor de aanstaande aktjn examens vpor lager onderiVijs in Zuidhollaud Toorde akte van hoofdonderwijzer 69 candidatetl hoofdonderwijzeres 7 hulponderwijzer 75 hulponderwijzeres 44 onderviijzers Eransch 37 dames 37 onderwijzers Engelsoh 12 dames 22 onderwijzers Hoogduitsch 13 dames 12 snderwijzert wiskunde 40 dames 1 onderwijzers teekeuen 8 gymuav tiek 9 landbouw 7 vrouwelykehandwerken 60 du i liet geheel 443 candidaten Dit i het hoogste ojjfer in de laatste Jaren liereikt Tot lid der Tweede kamer in hetltoofdkiesdistriet Amersfoort is gekozen de heer Mr A ïJ baron Maekar met 1168 st De heer Mr H W 4e Beaufort kreeg 613 st Men schrijft het volgende 0 hoonBoskoop Ji veel boomgewas htoft afgeleverd z n de verzendinge nog in Tollen gang Toch zon het voor menig g was beter zijn dat het vroeger ware gepoot gewordot Maar de slepende winter veroorzaakte uitstel eu dfe daarop volgende natte weersgesteldheid vertraging vj iJlcn veldarbeid De Tan water doorweekte akken beletten het gebruik van ploeg of spade Thans rept men zioh allerwege om Tcrloreu tijd zooveel niogalj k in te halen hoezeer de tuinders met poten eu za iieii tonh bijna eene maand ten adhter zyii Het leggea van aardappelen zooids in het Westland is hiervan niet uitgesloten Tuinbouw enlandbouw kweekerije en moezerijen begiuuen nu uigeulyk pas te herleven De drie laatste dagen van Maart waren lentedagen ook de eerste van April Het wailniid ie groen de knoppen van de kastanje gaan wijd opioistaan eenige lieeaten beginnen te bloeien en andere bolten uit Decentebloesems van de persiik z n open weldra vdlgendievan prnirn en abrikoos zy beloven vele Vruehten TOO ook de afpel en inzonderheid de jieerenboomen J Ct Z M de Koning en H M de Koningin ziillen waarschijnlijk van Dinsdag 18 tot Maandiipf 24 Aprfl e k hun jaiirlijksch bezoek oiw de oufdetod del rijks brengen Onder presidium van den militairen intendant De Ras is aan het Bepartement Tan Oorlog een commissie vergaderd die moet onderaoeken tot welke kosten het z l leiden indien men den soldaat geheel van Wege het R fk Toedt en hem eou vaste soldy zal Joen genieten Als verdedigers zijn aan Jut en zijne vrouw toegevoegd mr P W A Gort van d Linden en int W Thorbecke II Naar men verneemt is voor de naftlrijkskundig expeditie naar Sumatra fharte zdoveel bijt en dut z j Slelllg wtl ao jiga iii Men ia tliatts dpuL be ig met liet voorbereiden der expeditie het aankoopeu vlia instruiuealen htl vcrzainiilen v in de nuodige gf evens kortom het bijeenbrengen van alles wat du onderneming zoo vruchtbaar iu gelyk muet maken tvoor handel en wetenschap De Pr N Br Vt deelt nauwkeurig het verloop mede van het dezer dagen te s Bosch vourgckuineu geval van hondsdolheid De reductie verklaart daarbij vooral danroin omtrent dit geval inlichtingen te hebben iagcwouuen omdat de meening vrij ulgeiiiceii beslaat dat in vroegere tijden aan zulke ongelukJ ige meiisclien het leven werd benomen door hen te einoren te vergeven enz enz en er nu zelfs nog lieden gevonden warden die gelooven dat zij worden afgemiuikt Uet zal wel niet gelukken zulke onzinnige praa es tegen te gaan maar wij willen toch van dit aïid Vermelden dat de lijder met de uie estq z ichtheid e zorg IS behandeld en eerst toen hij zeer gevaarlijk werd op een wijze is gebonden die hem niet hinderde waartoe natuurlijk in groote ziekeiihuiKeu At noodige toestcllpn aanwezig zijn r Ken onafzienbare uitgcbreidlieid weifle en hooilanS tusschen de gemeenten Oldemarkt en Blaukenheio slaat nog geheel onder water De afetrooming was tot hiertoe van zóó weinig beteekenis ilat er noj maar weinig of geen verval op te merken en het vooruitzicht voor den Teehouder die zijn vee gaarne timstreeks 1 Mei in t hind ziet nog vry donker is Uit Drenthe meldt men aan het Bhl flat ithoaieen massa jonge varkens biggen tegen buitengewoonhooge pryzen voor Pruisische rekening worden opgekocht Voor 5 i Tweeksche biggen betaalt men totzeifs 12 a 14 In geen tijilen is zulks beleefd Uit Friesland u Qrouingerlaud warden tegenwoordigper spoor veel vette koeien naar Holland eu Belgifiverzonden ook de vraag naar weidevee guste koeien is sterk In de Nedcrlandsche Gist en Spiritusfabriek te Delft is onlangs een nieuwe uitvinding in toepasiing gebrjoht die de aandacht van belangstellenden in landbouw en nyverhoid in hooge mate verdient In die fabriek wotden groote hoeveelheden maïs verwerkt die zooils bekend is een aanzienlijke vetgehalte bezit dat in de kiem van den korrel is opgehoopt Die aanwezigheid van vet in de grondstof is niet dleeu overbodig maar zélfs schadelijk voor de faliricage van gist en spiritus Men heeft daarom gezocht en het is gelukt langs mechanischen weg door bijlonderc toestellen de kiemen Tan het hoornachtige zetmee houdende gedeelte der maïskorrels aftesoheiden De afeonderlyk Tcrkregen kiemen ereuals gewone oliezaden lyazaad koolzaad bewerkt leveren behalve en zeer fijne en niet drogende smeerolie tevens maiskoeken iii den vorm Tan lijn en raapkocken die de meest voedzame tikstoflioudende bestanddeden van dea mais bevatten en dus als een uitmaatend veeveeder aUe aanbeveling verdienen Be igenaardige sterke vetsmaak stond tot heden het gebruik nn maismeel ti voedingsmed voor den menseh ïcelal in den weg Het laat lich verwachten dat hans nu het gelukt is de sterk smakende vette ibestanddeelen uit den maïs te Tcrwijderen het gebruik yau maismeel als een zoo bij uitnemendheid krachtig Toedingsmiddd spoedig uitgestrekte toepassing zal vindea In de beide laatste weken zyn te Nykerlc onder oheiden partyen tabak verkocht waarvan de meeste ïeeds afgeleverd zyn De prijzen zijn niet zoo hoog Als men aauTankdijk vermoedde door elkander be teeddje men ƒ 18 tot ƒ 19 76 per 100 halve kilo s Ook a er allee and en aardgoed verkocht tegen 18 eu alleen bestgoed met een weinig nitschot voor ƒ 21 de 50 kilo s Zoo OBStulmig als de eerste weken Tan de maand Maart waren zoo kadm was de laatste ofschoon ze ons de Iraditioneeile 9 ïomersohe dagen toch niet heeft opgdeiterd Nauwelyks 5 zon inen daartoe kunnen Tekenen met een tkermonetcrstaad vaa pL m 60 F De barometer heeft geen enkelen keer dea gemiddelden stand ran 7 0 m M kunaen bereikep maar was aan groote Teraadetingea onderhcTig Gedurende dea toria van den 12n daalde hi tot 722 6 en reeds den 2 In lot lijn hoogsteu staud uL 769 4 zoodat re i h einjg dagen een verschil hadden van 36 8 m M De zufdelijke luchtstroom had dan ook meestal de overhand waardoor de thermometer enkele dagen ooals den 28n tot 63 werd opgevoerd en de sneeuw op de Duitsehe eu Fransche gebergten met snelheid ontdooide en ons dien overlast van water bezorgde waardoor zooveel streken onder watejr werden gezet Qra sieh een voorstelling van dien OTcrrloed tbu jvater te Torraen diene dat te Keulen den 14n Maart de pellschaal 8 76 M boven uul en den 9 December 11 2 57 M uoven nul aanwees een verschil an ruim 6 M terwijl dit verschil nu ongeveer 4 B M bedraagt Op onze rivieren is dit verschil door mandere helling van den bodem zoo groot niet b v te Gorkum van den 14n tot heden 1 44 te Deventer 1 05 M en te Miuistrioht 2 37 M Tusschen Keulen en N mcgen is het verval dan ook ongeveer 30 en tusschen Nijmegen en den Bricl ongeveer 10 meter Alphonse Karr heeft ergens geschrcTen Als ik Ulijn kruidenier vergiftig worïl ik geguillotineerd vergiftigt eehter mijn kruidenier mij dan komt h er af met een ligte gevangenisstraf Karr had by dit laatste nog moeten voegen als de man betrapt wordt Immers hoe groot ia niet het getal van kruideniers melkboren slagers en andere eetwaarverkoopers die de gezondheid hunner klanten langzaam en onmerkbaar ondermijnan door uit winstbejag allerlei schadelijke bestandderien in hunne waren te mengen door vlêesoh van ongezond vee af te leveren en wat dies meer zij De speciale kontrftle nu op den verkoop van levensmiddelen laat helaas I nog veel te wensohen over en zij is ook zeer inoeielijk ja bijna ondoenlyk Ieder moet ohter in de eerste plaats zelf de kontroleur wezen van zijn leveranoiers en bij den minsten argwaan alle middelen aanwenden die kunnen strekken om hen te ontmaskeren Het zekerste en beste middel is de verdachte waar aan een wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen Alles waar van men de samenstelling wil leeren kennen worde bun dus ter onderzoeking opgedragen Uit Qyen wbrdt van 3 April gemeld Het waterblyft langzaam vallen wel wat al te langzaam naarden weusoh van velen vooral op de rivier Zoolangdeze nog zoo hoog blijft kan de sluis niet werkenen blijven de meeste landeryen onder water I De oommunioatie met 0 s en s Bosch is hei teld De postbode vertrekt gelukkig weer tweemaal daags Men kan zioh moeilijk voorstellen welk een ongeriefde verstoorde gemeenschap met Oss en s Bosoh hieropleverde Binnenlandsche brieveu hieven vier it Tyfdagen onderweg Vela Tluohtelingen hebben hunne woningen weder opgezocht w l wat al vlug Doch liever dan langer bij anderen gehuisvest te blijven of in de tenten te wonen keerden zij ni nr hunne vochtige halfverwoeste huizen terug De Commissie alhier zorgt echter zooveel mogelijk voor nieuw bedstroo goede ligging Bteeijkoleu enz wat door allen op hoogen prijs woj dt Home het bellende Amerikaansche medium is Zaterdagarond op den spoortrein van St Petersburg naar Berlijn j otsding overleden Koloniën Het Indiseh Mail Overzicht van het B HU bevat o a het volgende De overstroomingen hebben ons verlaten en de waterstaat is yverig in de weer om de beschadigde wegen en dijken te herstellen Ook te Samarang wordt aan de ambtenaren lof toegezwaaid wegens den spoed waarmede die taak verrigt wordt s Konings verjaardag is den 19 dezer op de gebruikelijke wijze gevierd De handel beklaagt zioh over den tegenwoordigen directeur van finantien pn men is weinig met het bericht ingenomen dat hem de Leeuwenorde is toejjekend Overigens vraagt men ziOh hier telkens af geschiedt het verieenen van eene ridderorde aan ingezetenen van deze gewesten naar eeaigen regel of Tolgeus luim en willekeur Men moet dit laatste wel aannemen wanneer men mannen als de heer N P van den Berg gepasseerd ziet en de levende onbeduidendheid i den persoon van Schreven ziet dekoreeren daa eor verliezen dekoratien alle waarde ook voor hen die er nog eenige beteekenis aan hechten Den 18 dezer heeft de president van den Raad van Justitie alhier in kort geding de schorsing van den verkoop gelast van de hoeveelheid tin voorden vroegeren opinmpachter van Grissee wegens zijne vordering in beslag genomen op grond dat de middelen door de regecring tegen het beslag aangevoerd hem bij summier onderzoek voorkwamen nadere overweging te verdienen Samaraag 17 Pebr Het kettinggungerskwartier op ilegang is van een allertreurigst tooneei getuige geweest Een mandoer ontzag zioh niet om van een der gestraften geld te vragen en toen hem dat niet gegeven werd schaamde hij zich niet om den kettiugganger vier beenderen stuk te slaan en twee ontwrichtingen te berokkenen Dat gebeurde Maandag Heden overleed de kettingganger in het stadsverband na de hevigste pijnen geleden te hebben Bij de aektie bleek dat de lever en milt door de toegebrachte slagen verscheurd waren KIUN STiTlEJTJ WS Met genoegen hoorden we nApoHo eu Per Aspera geposseerden Zondag samenwerken tot een goed doel Waar dilettanten zich vereenigen tot bevordering van het schoone en goede daar mag een verslag bijkans geen kritiek leveren Per aspera trad verjongd en versterkt uit zyn Sturm und Drangperiode te voorschijn Had de Preyschütz wat fijner kunnen gespeeld worden de overige orchestrale zaken marcheerden flink slechts één kritiek oogenblik bij een reprise in de Finale uitgezonderd Apollo had goede momenten Klankgehalte en nuance ontbraken dikwijls in t geheel niet doch ook voor dit gezelschap blijft t biéatadeeren van niet zware zaken even noodzakelyk als voor Per aspera Beide gezeltohappcn hebben lerensvatbaarheid genoegy mits m n voorzichtig zij in t kiezen der stukken en vol y ver in t grondig instudeeren Den solisten dank voor hunne voordrachten P P POSTERIJEl ST VAT van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gouda in de tweede helft der maand Februari 1876 die op schriftelyke aanvrage aan het Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd F W Kühle Schleger en L G Leroij te Amsterdam Dirksen te Geldermalsen G de Vries te Gouda A C Vieher te Gouderak D Mallijn de Groep H van Bijnstra te Naarden P Mersch en A J van Doesburgh te Rotterdam BRIEFKAARTEN H van Meerle te Amsterdam Mej J J van Gent te Rotterdam Mevrouw Saroy niet vermeld De Directeur van het Postkantoor Van KSUIJNB INGEZONDEN Schutterij Muziek Voor eenigen lijd bevatte dit blad een stukje waarin werd aangedrongen op afschaffing der SbhutteryMuziei De wensehdijkheid hiervan werd zeer duidelijk betoogd Geen stera heeft iZioh dan ook daartegen doen hooren Het is gdoof ik ook onmogelijk steekhoudende argumenten voor het behoud dier muziek aan te voeceo Om te bevorderen dat liet doel van bovenlwioefcï stukje worde bereikt i bet weaschdijk dat anj meer burgers hun stem doen hoorem en daartoe vat ik de pen op om nogmaals aan te driagea op de afschaffing Schutterij Muziek is fén artikel van wedde Artikelen van weelde mogen er niet op na worde gehouden door personen of vereenigingea van personeti die niet in t bezit zyiVvan alle artikelen van behoefte Gouda bezit nog niet wat hoog noodig is voot de geestelijke en lichamdjjke gezondheid harer inge zetenea Ergo Gouda heeft geen recht op tweeüe artikel r Schutterij Muziek Ik vraag o medeingezeteBea is op deie bewijs voering tett aan te merkea Of is zij niet lielder als t water dat uit de rots stroomt is niet klaar als de dag niet zniver als t zonlichtf Zoo neen zegt dan wat gij er op aan te merken hebt zoo ja help my om de Schutterij Muziek die inderdaad nergens voor dient zoo spoedig mogel k te doea afschaffen Drie honderd gulden Toor een kapdmeester is reeds in de eerste plaats uit te halen ik vraag n is het niet de moeite waard voor een arme gemeente ab Goud er een is Gij allen die helpen kunt om den toestand der gemeente finaiiciën zoo te verbeteren helpt 1 Bin Bubges van Gouda Laatste Berichten fierlijn 5 April De PrortxeW Oorretp meldt dat de Keizer tengevolge vaa eene Terkoudheid zyie reis tot bezoeken Tan de Koningin van Engdaud nog uitgesteld heeft Versailles 5 April In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Legrand het rapport voorgelezen Tan de Commissie over het voorstd des heeren Jules Periy strekkende om de mairea door de gemeenteraden te doen benoemen Het rapport concludeert tot de prite en coniidertUion en stelt da urgentie Toor De Kamer heeft met eenparige stemmen de urgentie aangenomen M ARETBEBICHTEN Gouda 6 76 By kleine omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike Witte ƒ 9 25 a ƒ 9 60 Mindere 8 75li 9 Roode puike 10 üiƒ10 77 Rogge puike 7 25 7 60 Mindere ƒ 0 75 ii 7 20 Voef ƒ 6 40 a ƒ 6 7 U Haver zware ƒ 4 76 ü ƒ 5 50 Ligte 3 76 il 4 50 Duivebooueu 9 50 a 10 De veemarkt met tametij ke aanvoer de handel vlug Varkeus voor Londen van 24 a 27 cents per half kilo magere varkens en biggen vlug te verkoopen Aangevoerd 20 partijen kaas prysen 26 a 80 Goeboter ƒ 1 46 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 CÓBRESFONDENTIE Het iDgeionden itak vin Loctor is niet geschikt voor0D blaJ DK RtDA rir Bü rgerlijke Stand Gouda GEBOREN 3 April Cornel Johannes onderi T de Rawe en S Hondtjk 4 Cornelis Johannes Z van den Eng en A M Prinsenberg Jan onders W den Os en G JoDgerheid Helena ouders P Koetsier eo H J Beimis OVERLEDEN i April C Peeters 4 A J Bijir 3 m A Ka eleui 11 ia J A van Houweninge 8Uj 5 H beheer 11 w Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 30 Maart tot 6 April 187 Moordreoht GEBOREN Neellje odden W Verboom en H Tenloep Jan onders J de Braia en S Kortelud OVERLEOEN Geene ONDEllTROUWÜ Ario Verkalk 23 j en Cathnrina Ooms 21 j GEHUWD Geene Gouderak Geene aangirten zyn bij den Burgertaken Stand geSrhIed Stolwijk GEBOREN 81 Maart Bard onders C Malth en C Van Dam 4 April Aartje Cornfllij oodara D Fradrikzo en A Kramer OVEni EI E Geene ONUERTOUWD 31 Maart H H Z Islm an S Scheer GEHUWD 31 Maart B aa Zgll en A Verburg KB In do vorige opgaaf stond H L Uathnisea moet EJJD H L Mathuisen Haastrecht GEBOREN 31 Maart Aartje van der Borat oaders van der IJoi st en M de Graaf OVERLEDEN 3 Apnl S M Smit ogd i j GEHUWD Geene Reeuwijk Niet eatkSttgen i