Goudsche Courant, zondag 9 april 1876

ZMJtg t Afril sm N 18I3 0OUDSCHE COURANT ienws ei AdverteitieidiHi wft Ma m Önistrelieii Dit is geen zoogenaamd geheiw middel het bestaat uit drnivensniker en Zwitsenchw honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkeU Het werkt spoediger en is m genamer in bet gebruik dan de andere middeleny die tegen borstaandoeuingen aangewen worden als borstthee malz extract borst bonbons enz De e borstsiroop werkt genesend en verzachtend bü keelpijn beeschheid hoest pfln in de borst kramphoest en kuehhoest De fleaek met gebruiksaanwgzing 60 cents en 1 Zuiverste medijinale Levertraan ae r e gTan le LX borstkwalen kliergez Uen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename s maak van de o wone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het m jn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak he daar ik os versche traan aanstonds filtreer op flesscben tap en luchtdicht laat sluiten In dk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents llVtfP I AVM tP t n Het is van algemeens bekendheid dat xfixi een onmisbaar bestandlil CI LiCVClliaail van ons bloed is aar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van aUe zoogenaamde jjzerpraeparaten is deze oplossing van yzer in levertraan de gescbikste Een eetlepel bevat 0 15 gram fl er in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents B Bij ieder artikel ia eene uitvoerige gebnilksaan wijzipg Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Sehoonhoven bij Wed Wolff en Zoou tü Oudf Kater bjj F Jonker Idenburg te Woerden by N O van der Kaa En in de andere plaatsen in de biékende depots Emmerik H VON OIMBOBN Uollaixdsche Waddioxvaen OSM BN ititoDioa owlna U Dro g ea U BiiüU R Ju Qodtrs C Teelar ao Ik Zwfrt Cornehf oodan C TU dir Stwno atdert It Murt oferltdao m X Otti Juu Hiria oodcn P mi der GIh ca J Luu JoImdiic Headncsi ouden J I Heyker ea A ZwccriDiB Aaltje ouder L Ramp ea C Voorkamp Adriaaa Mar tarct ia ouders J de Kootar aa M Kanrer Willauiiaa oudere W H raa Eaichoteli aa C Kooppera JabauDa oodari U da Ryk en M U SoiiU woaeade te Aai lerdaui OVERLEDEN Adruaa Verbk oad 6 j gek met E Vervoerd Maria Roaberger oad IS m Pleaaa Terual oud BI J wed A Schaaf Adolf Veriydea oad i j ADVERTENTIEN ♦ Heden OTerieeA te Gouda in den ouderdom Tan raim 39 jaren onxe geliefde Zoon en Beknwdsoon de Heei J A vak HOUWëNINGE wednwn van wglen Heyroaw G M C vffi Ovosx Wed K TAN HOÜWENINGE van SPRANG geb Viumbolbk D C ra OUDEN A M D K OUDEN 4 April 1870 geb tak Steekkis Volêtrtkt teniet kenttugtmng V De Beer en MeTrouw RQELOFFS betuigen hunnen hartelgken dank voor de belangstelling ondervonden bfl de geboorte van hunnen Zoon VUuingtn 6 April 1876 iDSChrUviog PIANO KLASSE Stads Muziekschool De COMMISSIE VAN TOEZICHT van bo Tengenoemde School zal op ZATERDAG den S APRIL a s in het gebouw ARTI LEGI Tan s middags 1 tot 3 ure zitting hoqden tot het inschrijven van le rlingea voor de PIANO KLASSE Voor bovengenoemde Commissie Dk ÖECIlErAEIS F HART NG Vergadering van Onderwijzers in de GUMNASTIEK in Nederland in het GynmaBÜeklokaal alhier op 18 en 19 April a s DINGSDAG 18 APRIL aan MEISJES in de Zaal Kunstmin Sociëteit Oks Gekoegen te 3 ure daarna eene lezing ie bonden door den Heer DIS8E uit Leiden Belangstellenden kunnen Toor de les en lezing bg den ondergeteekende toegangbewgs ver krggen H J STEENBERGEN Men Traagt om dadei k in dienst te treden een Dagmeisje 13 14 jaar oud adres HOUTMANSGRACHT N 190 In een BURGERGEZIN wordt niet 1 Mei een Werkmeid geTraag Loon 60 gnlden Men adreiseere lich aan het Bnreaa dezer Conrant liesbretjk en andere breuken heele ik zeker en grondig Pro 15 Gulden F GRONE te Ahaus WeHphalen Een GEHUWD PERSOON een goede bandschrgvende en bekend met de Fransehe taal eenige uren daags disponibel iiubbende wenschtedie gaarne te besteden met bet y liUlIOUUEiN VA BOEKEN of onder SCHRIJFWERK te verrichten Reflecteerenden gelieven franco brieven op te zenden onder letter ü aan het Bureau dezer Courant Met drie Mei a s BIEDT ZICH AAN een flliike MEID een goede BURGERPÜÏ kunnende KOKKN Te bevragen bj den Uitgever de er Ctmiuiit NTVANGEN P WESTFAALSGHE M B L VAK VEEN Blanwstoaat BEU TUÜBWEKEEE mM WEMm m knnnen dadelijk geplaatst worden in de Grofen Rytnigsmedery van L WEJLSCHEN Tiendeweg te Gouda De van ends beroemde SCHTEDRBAPS PILLEN bereid Tolgens het eenijj bestaande authentieke voorschnft van Kardinaal Mafïbo Bakbkkini later Paus Ubbands VlU en in heilzame wej king nog door geen Medic n Tan latere vinding overtroffen of geëvenaard egn te Gouda alleen verkrggbaar bg den Heer J O ZELDEN RlJi Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 37 No 871 der beroemde VVeMjIisciie Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden voorhanden by den Boekhandelaar Lange Tiendeweg e Gouda OP FUST EN FLESSCBEN nift Pu t 4 0 Liter de Vlisoh oksliDofJ loiider fast NieuwliiOit 22 3 50 9 cent Haarlempch Ale 30 5 15 13 IJuibbeld Priiicessc 24 4 15 12 Afgelogerd 21 50 3 05 11 Princ s e NO 7 19 50 3 15 11 Piiiicesse N 2 10 50 2 U5 10 i rsl 15 2 40 8 Oml Bruin 21 3 50 9 Oud Blank 22 3 50 9 Lnmbiek 31 50 5 50 13 Faro 26 50 4 50 12 Mechelsch Bruin 26 50 4 50 12 Dubbel Nicuwlicht31 50 5 50 13 Uitwt 27 50 5 13 Maastrichts 22 3 75 12 Oud Gerste 23 3 50 9 Bosch 4 12 Beijersch 0 40 18 Men wordt beleefdelijk verzocht de bestellingen zoo spoedig mogelyk in te zendeij U VERMAAT Flvweele SiiijfeL J Openbare Verkoopinjy te GOUUA op WOENSDAG den 19n APRIL 1876 d voormiddags ten 9 ure aan de Westhaven ter woonplaats van den Hoogeerwaarden Heer VAN LITH Deken en Pastoor te Gomia van éenen netten INBOEDEL bestaande in MAHONIEHOUTEN en aud M MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BBDDEGOED LINNENen ÏAFELGQED KO PER TIN BLIK IJZER KRISTAL GLAS PORCELEINEN AAflDEWEBKi TAFEL en DESSERT ZILVER enz Daags te voren te ziei Nadere inlichtingen zgn te bekomen Kantore van den Notaris W J FORTÜUN DR00 JLEEVER Gouda GouU Drók n A Brioknaa BXnTENLAND Buiteaiaadsch Overzlcbt Ia de Fnmehe Kamer lieeft de leziBC plaati gelild rsn ket verslag der eonmiinie over het iroontel Taa Vetry om namelijk de benoeming der mairea door de gemeenteraden te doen plaats htiUien Het verslag eoneludeerde tot het in overweging nemen en vroeg de rgeutic die door de Kamer met algemeene sleiorten werd saugenooeft waaMoor de drftuitieve aanneming van dit TO ntel waarachynliilc uurdt De Minitter ftteard heefl de nieoire geWenteijret jranrby Ae flUlm wordea benoeiad nlt de genieeuteradeu t4 ge gd os het Paawhrece üit een rapport over de MrerkcaamliedeB der eommiaaie tui gratie dat Dinsdag het lieht zag blijkt dat ran de eraordeeld £ Communitten 6S86 een rerloek m gnitie hebben ingediend In 2649 gevoUea it daarop gaustig beschikt Van de UI ter dood veroordeêldsu verwiirveu 85 rtranderiug vau atraf liet eijfer dur Teroordeeideu die geen gratie vroegen wordt ill Kt rapport niet medegeJeeld Da Duitaeke bladen geren hun iageoo enheid te leemten met ket I minehe pUi betreffende de interimtütuale tentoonstelliug ie Purqa in 78 zonder veel wa inle te hechten aan de bewctiug dat znlk een teutuonstelling tereua een bew a ia roor het bdid d van dfu rn de meent men teefa ait het plan te mogen leiden dat Frankrijk vooreerst althans niet aan obrlog denkt tem Hl de teiitoonfltelliug zelf een welkome gelegenheid ia om deii jf keer die tasaehen Pratisolien eu Dpitachcrs iinjr bp tiiat te doen Terminderen T iu wordt erkeiiil dat de tVjusolw iudutrie na dt 11 grioten uurlug een hooge ludit heeft ge omi Hmlt eeuustalerril lie mg met eiuiligt Bij lie tweede lezing rail het wetsontwerp tot opueiiimg van Jvuueiiburg bij de Pruisische monarchie heeft Bi miirck niet iiiindcr dan vijf muien het woord gevoerd daar voortl door dr Virohow voortdurend ftftteitdeiut nten werden vourgtateld die telkens na de tasaeheiikuiiist vim voii Bmm irfsk werden terWorpen zuodut ten slutie het gihctle wetsontwerp oiirerauderd werd aaiigi iioiueii l e nieuwe Pruisische bejetting zal hectbu K riiis hertogdom Lauenbnrg Virchow hiwl het wooril n rto doin willen laten vervallen dooU Vüu Ki iii irek wildt het behouden ter wille van bet uatiouu il gevoel in Liiueuburg liet kost tooh nieta iteide hij Nndat de Wurteml crg ohe tweede kamer uitspraak h iil gedaan ovir de qii irstie der spoorwegen heeft de eerste kamer haar vuorbi Ud gevolgd Met algemeene stemmen heeft zij het voorstel aangenomen diit de kamer met het oog op het wetsontwerp betKffeude de overname van de Pruiaisohe spoorwegen dfiot het rgk de verwachting zou uitspreken dat de regeering iilh mogelijke pugiiigen zal aanwenden om een riji sapoorwegwet te verkrijgen dooh in geen geval Jjhnrc to stemming zou geven tbt de overdracht van aflonderlijke Duitsohe spoorwegen aan het rgk In de Woensdag gehouden zitting van het Eugelsohe Lagerhuiswua een bill over het higcr onderwijs aan de orde Deze bill beoogde het geregeld bezoikea d r iohoien verpliohtend te stellen De afgevaardigde Diion verdedigde de bill die door Sandfold werd bestreden als strgdig met de vrgheid van elk individu terjvijl Morley die oorspronkelgk tegen ohooldwang was geweest nu op grond zijner opgedane ondervinding als lid eener sohoolojmmissie de bill wttmi ondersteunde Ten slotte verhief de bekende Bright zgn tem ten voordeele van de bill Zoo het Pnrlemeut wilde dat de kmdereu opgevoed werden kou dit alleen geschieden door hrpuulde ihiddelen verplicht sohoolbesoek vas derhalve een gewettigde maatregef tot een goed doel voerend De tneede lesiiig der bill verd nu niet 281 tegen 180 stsmmen verworpen een uilslag door de iiiiuisterieele party met toejuichingen begroet In weerwil van de steeds toenemende nmnifest itiea toowel door de ISngelsohe natie zelve als door hare organen tegen den titel van keizerin door koningin Victoria aan te nemen volhardt de regcering ia baar nmanl aaugeicwen plan eu il zg geen voldoemug aoheaken aau het alom nitgespr k Teilaugsn Whuia de door de Observer aaagskaadbpU vesklMiug dat de koningin van d n gehaten tfW f m is niet gevolgd De door lord Shaftesbvjr in het heereuhais aangewende poging is ook mishilu Hg heeft voorgesteld dat het huis sich mot ea eerbiedig diss tot de koningin zou wenden ni t venoek om in pbuts van dien vau Kehserio eea auderea titel aan te nemen meer ip ureieenateraviiqg met de fgesohiedeuia der natie en de toysiits de geroeleas der leer getrouwe onderdanen ran hare majesteit Ia flinke taal betoogde de ledeuMr vertuigd te i ii dat de titel van keizerin in pla van de waardigheid der kroon te verhoogeu haar nvttrlagen Die titd ia in strgd met het gevoel XogeUcheu eu ia Indië sal hf rietikU herinnoainii opwekken aan tüden ran onderdrukking en lieksur loodat lord Shafiesburjr overtuigd was dat mik het grootste gedeelte der Indische bevolking mt tegen dien titel zou zijn iudieu haar gevoelen Hui gevraagd Het roontêi werd nel door eenige irekers verde ligd doch ten slotte met 1 87 t eu 9 stmtmeu verworpen Terwyi ket aienwe miuiateiie W t Koning Victor Kmmanuel èen doorn is in de wen vtm alle hehoudsnisiuien bl4kt uit de taal d veischilleude provinciale organen voldoende duket over het algemeen in het Und wit iiigenoiM eid it begroet en dat men vau z in meerdere vooeparanheid en energie goede resultaten rerwaoht daa iu de sdmiaiftatie een slentergecst heenohte die hgagst nadeelig werkte Hen hoopt dat de nieawe bewindsmannen opruiining sullen houden ouder ds vele verouderde Iwpalingen en reglementen De heer Sanchex Silva is iu Spoanschen Senaat roet fcrodit epaekomeu tex4W Atff der Na lavtng daarvan toe ill drong Regeering op aan om oun het land de legeniugeu des vredes te verzekereu door de instelling der administratieve en constitutioneele eenheid De heer Ounoras del Castillo antwoordde dat die eenheid reeds bestond Oedelegeerdeo uit de bedoelde proriuoiêu zouden met het gouvernement komen onderhandelen orver de regeling van haar inwendig beheer BINNENLAND GOUDA 8 April 1876 De minister van iinaneien heeft het ontraugkantoor der directe belastingen en aecguaen te Gouda bui engemeenteu gerrngtekikt iu de lesde klasse Z M heeft op veraoek eervol ontsbg verleend aan P van Duinen als 2de biitenaiit bg de dienstdoende aohuttenij te Qouda 4 Herhaaldelgk was ons bisd de tolk ran kliiohten vau ingezetenen die er op aandrougeu dut dedrsaibrnggen tot doodsting van schepen opengedraaid mooien worden afgesloten door de dimrvoor bestemde kettinkjes In ons n van Woensdag jl was dit o a nog t geval toen gewezen werd op de brug o er de Oouwe hg de Turfinarkt N idat dit u veraohenen en daarin gewezen waa op de plicht verzaking van den brugvvaohter is door dienzelCden man weder herfaaaldehjk verzuimd de brug afteslttiten o a nog gisterenavond oirea 8 nor De afsluiting is hoogst noodig tet voorkoming van ongelukken en om te beletten dat men vóór dat de brug geheel is toegedraaid die betrefle In alle gevallen heeft de brugwaohter het meer of minder doelmatige niet te beoordeelen hij aluite de brug af zooals hij verplicht is Bg verzuim worde hg tot zijn plioht gebrooht Wij hopen dat er voor geiorgd zal worden t de brngwaohters voortaan geen aanleiding lueM zalUtt geven tut zooveel billgke klaohteu De repetitie van Apollo op 18 Aprl a t sal naar wg veruemen niet pkats hebbeu in Tivoli maar iu de Harmonie De ooUeote voor den watersnood te Wnddiuxveen hteft opgebrnoht SSl Sl j tem ijl fZ6 38 nis uetto opbrengst is ingekomen vau ds Zauj vere uigiug 1 Ml UMI mmmmim mmm £ iUetpe die voor 4at imi me attrottiag kesft gegevsn Xe Modegtuea flW te Oiypdk am dea Usad lOS sa te Sseaw k SS 8 Ten huize van den kastdeia P BUntwi teAauMh stol werd gisteren eene stanuaii g l a rin i Taor de met 1 Mei vaaeereude hetfekkingen van kaoUr ittgelaad en plaatavervanger in bet Ie distriet vaa d Krimpeoerwaard AU zoodanig verdeu leaiieetievel herkozen de heeren F 1 Smits te Beigi AiabMiktea i Masbergen te Vlisl Het vervoer over den Nedeilandachen Khyuspoorweg heeft gedurende de maand Maart 1876 opgebracht asB reizigers 134 122 aan goedersB 77 17SI ia direct verkeer van reizigers eu goederen ƒ tSl lSl te samen 442 432 Sedert l Mei 1875 Was de opbrengst van reisjgsM CB goedere n 4 741 138 Staten OeneraaL Twuni ïUmm Zittia gen van 6 en 7 April In de zitting van Donderdag is aangenomen kot be ginael van onbeperkte vrijheid behqadens prerieggiug van reglementen statuten enz De kerkelgke kweekscholen zijn onder de bijzondere inriehtÏDgen begrnx n De heer van Heydenrgek en de minister hebben krachtig geprotesteerd tegen de opvatting ran den heer Bergmaun ras het tegendeel waarbg de rainisuvopmerkte dal bedoelde seholen geen milder begiilKlen komlen TCtel sn dan in deze wet daarom rerkbarde da iwinistar in een levendig debat over de amendementen JoBokUoet betrekkelijk het toezicht der inspeetuurt en hst fromenxdi der bijzondere inrichtin en dat k ld de aaimemiug dciarvan de wet zou iutrukfc i liJ M H i l lii TalkiMawi szgWdl anl ea doaraeKBS geeu partiaulier iiiiatief in den werkkring staiU Daarop trok de heer Joiickbloet zgu ameudeiiieuten in Hij achtte het onverantwoord deswege een goede wet in geroar te brengen De heer Lentiag hetuant daarop het amendement betrekkelijk de iuspeeteurs De heer Vrrheges die ondanks uit vroegere beslis singen der Kamers voor hem ontstane bezwaren de wet aannemen zon verklaarde de rerwerpiug ran het amendement daarvoor hoofdvoorwaarde De heemt Verheqeii Bergmann ea de minister waarsehawden tegen de beperking der vrijheid waaruit hotsingm tusschcn het kerkelijk en wereldlijk gezag kondini voortkomen hoe welwillend ook de bedoeliii B dcr voorstellen waren werd het amendement verwocpea met 44 tegen 21 stemmmen Bij de over pipgsbenilingen werd een amendement voorgesteld door deu heer de Vries betrekkelgk het meerekenen der oollegiegeldeu bg de berekening van de pensioenen De nieuwe bepaling is aangenomen om gedeelfelgke i jrrgstelling te verleeuen van bijdragen voor de atu denten die de oollegiegelden vooruit betoalr hebben De behandeling ran het wetontwerp is afgeloopeu In de Donderdagarond gehouden zitting is met algemeene stemmen aangenomen het wetsontwerp tot wgziging van hoofdstuk VI derataatabegrootingvoor 1878 marine verworpen met S7 tegen 35 steramen het wetsontwerp om toestemming aau de Amsterdaiusche kaoaal maatschappg te verlMnen tot opnemen van gelden ouder verband van sehuldbrieveii ge veatigd op haar in eigendom toebehoorende grouilcii Niettegiustaimde de herhaalde verdedigingdoor den lair Ulster van binnen laken en van financiën achtte mcii deze operatie te ingewikkeld en uit sen oivielrecliterlgk oogpunt te teer aanleiding gevende tot moeielgkheihn en vond men het zoo noodig veel eenvoudiger deniuatsohappij reehtstreeVs van staatswege op nieuw te hulp te komen wut bij den guustigen toestond der schatkist en overruinie kassaldo s geen bezwaar hoegenaamd kon opleveren Voorts werd een aanvang gemaakt met de bchandehiig van het wetsontwerp tot verhoogiiig ran het hoofdstuk van binnenl zaken der be rooting voor 1876 om erue som van 3 millioen nitgetrokkeu voor kosten subsidif U en schadeloosstellingen tot wering vau bisiiiettelgke veeziekten met I millioen te verhoogen opdat buitengewone maatregelen tot btteageliiigdir longziekte kunnen worden aangewend ïa de zitting vau gisteren zgn de beniadslagitigen over het wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk V ilvr ataatsbegrootiiig raa ilregelen tot wering van de lung