Goudsche Courant, zondag 9 april 1876

wat tintte voOïtgeMt Met 37 tegen 36 st mmen werd aangoiiouieii ees amendeuient van deu heer de Jong om vour de maatregelen ter keeriug van de longziekte niet 1 millioe ipaar sieoht 2 ton meei toe te ataiui P ariw werd de Toprdncht met alg stomen ngenomen Vervo en had de eiiidsteiiuniug plaat Mt he wetsautwer tDt regeiiug van lirt hooger underw De purx er me te apdnt inorerlegmet decum mi oie au rapporteurs verschillende redactie ijzigingeu lijn aangebracht waarmede de regeenug zich heeft vereenigd en die h voorstelt goed te keuren Daartoe werd na kortt diiQusli bolateu Met wetsontwerp tof r Ung ran bet hooger öndsrwjjs werd daarna met 66 tegen 7 stemmen aangenomen Tegen steraden de hh de Amorie van der Hoeven van Asöfe van Wijk Haffmans Saaymans Vader Heydenrgrk Biehon van tjsselmonde en van deu Berch van Heemstede N de stemming verklaarde de heer fiaaymans Vader dat hij abusivelp togen haigeatemd door ïijuehaidboorigheid meende hij dat de stemming over een inoidant el punt liep j Voorts had nogdevoortwtting der interpellatie plaats over de gevolgen der afstemming van de internationale soikereonventie Met 41 tegen 19 stemmen is aangenomen eene motievan den heer Insinger de wensohelykheid uitdrukkende vav het aangaan van nieuwe onderhandelingen met volkomen vryheid van Nederland om den suikeraocijus af te schaffen De Kamer is op reces gescheiden Men schrijft ons uit Orange Dezer dagen ontving OOM stad het beioeV van de koningin der Nederlanden die Praukryk niet heeft willen verlaten zouder it eouige oogenblikken op te houden te Orange aan welk plaatsje voor H M zoovele herinneringen zijn verbonden Naar men weet hebben de voorouders van Haar Keninklyken Gemaal alvorens het Sonverein gei ig in de Nederlandsche gewesten te aanvaarden ver het vorstendom Orange geregeerd De titel van prins van Orange behoort dan ook nog tenhuidigen dage a in den koning der Nederlanden Een schitterend onthaal was H M bereid Reeds ten 10 uur in den morgen had de menigte die van iHr Ms komst tegen 12 ure vernomen had zich in den mtn k VHii het station geposteerd en toen H M het station binneuited weergalmden luide hoerahkreteu door de Iwsht De koningin werd door de autoriteiten ontvangen enbegeleid door al de et nipasres uit de stad en doo de gebede bercilkiiig reed H M ua ir het Hólel dei Prince van waar zij lu di u 1 up vau den dag uitstapjes deed ter bexiehligiiig van de uuriia iniste monnmenten en merkwaardigheden De triunif lioog van Marias en de interessante mmcB vju üus llumciusch amphitheater I rokken in tbyzonder Hr Ms aandacht Gisteren is aan den heer ea mevrouw Bottboqra Toussaint die door de talentvolle hanteeriug van penseel en pen de dankbare waardeering verdienen van bnuBe landgenooteu uamefts een aaut il vereerders een prachtig cadeau aangeboden bij gelegeuheid van hun xilveren huwelijksfeest Deboogleeraar van Oosteraee doorwienvóórZSjaren het hawelijk was ingezegend heeft ook uu bg overhandiging van bet cadeau het echtpaar toegesproken D Commissie van onderwijzers te Amsterdam die zieh belast heeft met de uitvoering vaji het denkbeeld om nit de bijdragen der Nederlandsche jeugd een monn ent te stichten op het graf van wijlen dr J P Heye heeft zich thans met eene circulaire gericht tot de onderwijzers en onderwgzeresseu in Nederlandj om hunne medewerking in te roepen Blqkens eeu gisteren bij het departement van Koloniën ontvangen lekgram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch ladie dd 31 Maart is den 29sten Maart door den generaal majoor Wiggers van Kerohem uit Alchin bericht dut de gecondheidstoestand aldaar be vjedigeiid en de cholera stationair was De Imam van Tjadé van wien sprake was in Ket bericht opgenomen in de Staaluouraitt van 18 Maart is te KottaJ5 d gekomen en heeft de hem voorgehouden voor waardes v e oiiderwerpiug aangenoiren St ct I Bg kon be uit van B dezer is ingesteld een errteeiben voor hen die zirh bij den jongsten watersnood bij onder hebben onderscheiden Men leest ia e aniaari Ter beantwoording van de nienigvutóge aanvragen om inlichting betreffende i de toestand van dr Kuyper detlen wij mede dat naar I luid der bi riehte i die ook wij zeer spaarzaam ontvangen die toestand nog weinig verandering beeft ondergaau Wel zgn de ehronisebe koortsen nriiider hevig en minder aanhoudend maar de zieke is uiel lemin nog zeer swak Vidkomen rust en ontboudiug van aHen intelleotuéelen arbeid blgft nog steeds gebiedend noodzakelijk A lleen daarvin Is onder Gods zegen een volkomen beterschap te wiujhteu waaraan de genecïtieereu dan ooi volftrelct niet wanhopen De Kólnucke Zeilimf meldt dat te Eeotea eergisteren 42 geslachte kalveren uit Nederland aangevoerd door den districts veearts zijn geïnspecteerd met het gevolg datzes stuks zgu verbeurd verklaut In de week ein£gende met 1 ApiU wjrden in F4eslnnd dóór longziekte aangetast bevonden 19 rinideren en geen nsm k pels daardoor aangetast Op 1 April 1875 waren verdacht 73 koppels tegen 24 op 1 April 1876 Van deze 24 koppels zgn er 14 in de gemeente Wijmbritseradeel en 6 o middelgk dMrsan grenzende De ziejtte ia alfop tot eéa betrekkelijk kleinen onitiek be erkt en rertnfait stiifc Door de vereeniging voor het Nederlandsch Kunsten Industrie museum is besloten om in samenwerking met het Technologisch bureau te Arasterdam eene tentoonstelling te organiseeren welke gedurende de maanden Augustus en September te Utrecht zal worden gehouden De tentoonstelling cal verschillende Afdeelingen van de volgende hoofdgroepen omvatten Kunstvoorbreugselen Schilder en beeldhouwkunst photographie Graphiek Boek steen plaat en kleurdmk j Inrichting van gebouwen en scholen aanleg van tuinen uz i Modellen verlichting en verwarming meubelen tapijten decoratief ouderwijs middelen enz Metaalindustrie Goud en zilverwerken Mackinerieu Chemische en physische instrumenten galanterién parfumeriën dranken enz Het doel der vereeniging is de Nederlandsche Nijverheid met het oog op haar roemrijk verleden te helpen verheffen tot zoodanig peil dat zij de mededinging op de wereldmarkt met ere het hoofd kan bieden ter bevordering daarvan wenscht zij tentoonstellingen op verschillende plaatsen in het land t houden opdat evenzeer de nijvere werkman van nabij k m nagaan wat in en buiten slands vervaardigd wordl hoe het geleverde in verhouding staat tot de prijzen enz De vereeniging doordrongen van het principe dat ook onze volksvlgt hare kracht ontleend aan een vrge handel en wenschende evenzooeeer de onderlinge gemeenschap als die inet de buitenlaudsche aan te wakkeren koestert de vaste hoop dat fabriekanten en andere njjverheidsmanuen haar de hulpzame hand niet zullen onthouden Programma s eu inliuhtiugen worden franco verstrekt door de heeren Geesiuk Technologisch bureau te Arasterdam Mr O Nauta Ie eeiidan eu dea Secretaris J h Teruedeu te Dordrecht INGEZONDEN Mij ieer de SedaeUurl Ik kan t niet gebeteren maar ik ben nn eenmaal iemand die wel eeui van eeu vroolijk deiiiilje muziek houdt en daarom Myuheer heb ik geeu vrede met al die schrijverij over de Muziek der dd Schutterij £ k voor mijn part wou wel dat de muziekanten der dd Schutterij wat meer dienst deden dan zou er niet zoo schrikkeUjk hoog tegen die oanooceie diiehooderd gulden en niet zoo erg laag op het nut van een gesalarieerd kapelmeester worden gekeken Maar I zal een burger van Gouda zeggen mijn logika Mijnheer 1 die is onomstoatelijk VVg leven nu eenmaal in een tijd van principes gemoedsbezwareu eu argumenten en dus moet ik als voorstander van Sohutterlgke dd Muziek mijn geest met eeu sterk kopje thee aausporen tot het te berde brengen vau argumenten Sohutterijniuziek zegt mgn voorganger is eenartikel van weelde Hoe ka hij t zeggen t Is eeu allereerste behoefte l Vergun mij dat dnidelijk te maken £ r is geeu koppiger volk dan dd Schutters Geef iemand de keus om een jonge bok stuurwgs te maken of een schutter het exercueren te leeren en ik beu overtuigd dat hij teerste kiest Zulke onwillige wezens te drillen is eeu bovenmenschelgke ta k Hun in fe prenten boe lij in massa slechts één stap moeten doen hooren is waarlijk een reuaentaak Doch hoor I daar klinkt een jolige marsch Offenbach Strauss of Lccocq oefenen hun aantrekkingskracht onmiddelgk uit de beenen worden veerkrachtig het onwillige gelaat krijgt een vriendelijker trek en linksI rechts gaan de beenen precies in de maat Ik zeg dus Schutterij muziek it een behoefte om aan de dienst nog eeuige aautrekkelgkheid bij te zetten ia een b oefie om ze gin de pas te 4 leeren inarcheereul Sohutterijmuziek is bovendien een geschikt middel tot veredeling van den smaak van t volk t Is zeker ook het goedkoopste amusement dat Gouda ter wille van den minderen man zich kan versohaffen Zie eens naar die honderden die zich op een mooien zomerschen dag naar het eiercitieveld spoeden let eens op de massa als er op de Markt een deuntje geblazen wordt Merk eens op wa £ een prettige opgeir te aoch nooit baldadige stemming zich aan het volk mededeelt en ge zult moeten bekennen dat Sohutterijnmziek ea goede gezonden frissnbtn iudtnb on hot voft maakt f 1 aei ïk meen ten laatste niat teinoeta rerawijgendat dq Schiitt rijmu ek f lïsver de ƒ 809 V r den k l ee8t sobpt beoaïdeeld worden naar de dieustprestatie van den afgemarcheerden kapelmeester Maar dat is geheel ten onrechte Die gunsteling van de burgers van Oouds heeft lofat fg l rokan dan opgebouwd Kn opfeioittod Vm en moet wpndfn Ben kapelineest r moet met tact optreden tegenover het corps moet hun lust aanwakkeren en hun eerzucht prikkelen uQet een cursus openen voor aspirs4 muziekaotenrtooat zjjn krachten wi en aan de vet iniug van een nraziekaal eofps ntitóiélcanten móet eeu duchtig contingent afleveren aan elk haftie of orchestgeznlschap moet dus r ebt medewerlen tot vernieerderiiig van den muzikalen zin der ingezeteuen Ik hoop aaugetoond te hebbeu dat Sohutterijmnziek i eeu artikel van weelde is J ach laat ons nu eens aannemen dat het zóó wu dan nog is er in de logika van deu burger iets al te logisch Uit een klein feit wordt een groote conduaie afgeleid Ieder schepsel doet aan artikels van weelde voor en aleer alle zijne behoeften bevredigd zgn Bijvoorbeeld de burser van Gouda en ik schrijven krantartikeltjes terwijl wg beiden zeker nog veel nuttiger voor OIO zelven konden W rkz im zijn Gelukkig zijn we allen vau tgd tot tijd eens fameus inconsequent I Kn wezenlijk wij die met onze logika gemoedsbezwareu eu principes sollen en dollen wg redeneerende professortjes in den dop wij utiliteitsmannen k outrauce wg hebben behoefte onze natuur eens aan het harnas van argumentatie en redeneering te doen ontsnappen I Wat eeu haast heeft eene zuinige burger wat een hulpgeschrei wat een veiuzerg van armoede Wat een overdrijving in de argumentatie 1 t Is of Gonda s finantién in gevaar verkeeren of de Gemeenteraad op t punt is eeu allarnoedlottigst besluit te nemen Die schutterijzaak doet mij denken aan de kwestie omtrent de openbare zittingen van de Kamer v Koophandet Ook daar was overdrijving scheeriug eu inslag ook daar much ado about nothing JAN PICTEnSKN gggggeag i II I ag aaea M Burgerlijke Stand Oouda GBRORENi 3 AprJ Maria Auna onJeri II an der Woitdifu en A J Sparnasij 5 WillBm iarubar oujera A tiijcepü eii P van den Berg Juaina Alldn uudera F kranui veld en G van l oon 6 Jahaonett Jiicobaa oudi ra 0 Maiwi en A Zoijlwijk Arie ouder A Illoot eu S Mikkera Ana oudera W de Jung en J H Taaien Curnelia Jaliannea oudera U de Jung en C de Jong 7 Ifendrika Cornelia oudera l llniiriU iii eo C d Troou 0VE11I I5DEN 5 April W Uaoens i j 0 ui 6 J M Schol i j 7 H Howmiyer 1 m M C aa Hoorit 1 m ONUEKTKOUWDs 9 April J J van dw Faaaw DO j en M tan Ks lU j Z van Duyvenbode eao KatHJjk 1 J en J de Bruin H de Marre SI j en W C vaa gk 34 J ReeuwUk GEBOREN 4 April Jan oudera C VM den Rarg ta J P tan Duiken JohaoDea oodera S lleeuukerk ea 0 Boere OVKRI EDE 29 Haart h n der Hoieo 25 d 30 F van Uodegraaen ecblg van E de Jong 8i 81 T vaa Leeuwen 15 I April T tlueliKl 2 u 4 C Schouten eerat weduwnaar van M van llalen daarna weduwnaar van C Poow taatat eebtg fan A Ouweueel B3 j OVERLKHENi Geene GEtiUWU 1 April J Vermeolen en W Zuidam ADVERTENTIËNa Voorspoedig bevallen Tan een Zoon J H DK JONG ÏAAlg Oouda 6 April 1876 nuwdz J UDI Heden overleed te Gouda in den ouderdom van ruim 39 jaren onze geliefde Zoon en Beh wdzoon de Heer J A van HOÜWB £ ING DEN eduwn van wylen Merroaw Q M UDEN € Wed IC TAN HOUWENINGE tas SPRANG geb VBBUüOLBif D C DEN OUDEN A M DEN OUDEN April 1876 ge b tan Stebnnis VoUtrekt e1 ii kemiieciemng Voor de rele bewezen ran belanntelüog die vrö met de geboorte Tan onzen Zoon ontransen hebben betaigen vrg onzen harte Igken dank J H F BL0EME5S Gmida BLOEMEES 8 April 76 Wachtmi yieiUi zuüm worden afgewackt Diagtdag 11 en Woensdag 12 April t J Voor de menigrnldige bewezen Tan deelneming onderrooden by het OTerlijden myner geliefde Echtgenoot betuig ik ook namens mjjn Zoon en Behnwddochter mgnen oprechten dank J C W T E BRUGGEN Öopda 8 April 1876 De ondergeteekenden betnigen bg deze hnnneo dank toot de Tele bewyzen van deelneming ontTangeu bjj bet OTerluden Tan hunne Dochter FRANCINA WILHELMINA ViKKIKK P DE WE IK a Dl WERK1876 ehuda 8 April De mdergeteekende met primo Mei e k zgne TIMMER en MOLENMAKERS ZAAK overdoende aan den Heer C P W DESiSiNG wil bjj dezen zyuen dauk betnigen aan zgnen 0eeerdau Begunstigers voor het hem zoo rnimBclioots geschonken vertrouwen gedurende ruim 25 jaren in die zaak genoten en tevens z nen opvolger voor bovengenoemde k aanboTelende J MULDER Gouda Kamemelksloot N ar auleiding Tan boTenstaande advertentie heeflid ondergeteekende de eer te berichten d 9e TIMMERMANS en MOLENMAKERS JfPAIRE alhier op hem is overgegaan Hy bereelt zich minzaam in elks gunst aan pullende trachten alle redenen tot tevredenheid Keven C P W DESSING n tantsic Aankondiging Tobtftt TMnte AnuudiawuiBU te Pt i g tbiik te Kotterdum dd 24 Januari 1876 is op Terzoek van beide partijen verklaard ontbonden door Echtscheiding het tut schen den Heer JAN MOES BOOr en Mevrouw ANTOINETTA BCHIKVEKN bestaande Huwelflk Gevraagd iu de Sociëteit DE RÉUNIE Oosthiive n alhier te MARQUEUR Tjoon f 2 50 per wefek Zich te vervoegen bj den Kastelein MeTrou T AMP Oosthaven B 80 vraagt f onmiddeliik in dienst te treden Toor rast als NüÜDiiULP EEN MEID die een EENVOUDIGE POT kan KOKEN Zieh aanmelden na 8 uur s avonds W N Raaijmaakers Banketbakker Haren HEEFT ONTVANGEN Versclic DEVENTblIl KOER Fabrikaat Jb BUStgNK Deventer Op enbare Verkoopingf K¥A Rl D¥ËE De Notarisaen A KLUIT te Moordrecht en N FRANCOIS SNEL te lirtukelen zullen op MAANDAG 24 APRIL dè voornliddaga ten 10 ure te MoordreeU aan de wQuing bewoond door A DB üKOOÏ gelegen tegenover de Steenplaats IJ8Behrucbt iu iiet openbaar verkoopent 14 KOïJiJEN GekttlH hebbende 2 PINKEN 1 Mestvaalt eêne Pnrtij h X I glrkkdi SCHAPPEN en e ie Partü KAQCHELHOUT Te bezigtigen 22 April e k Ê TOT Bevordering vao liet Volksonderwijs en liet Schoolbezoek AfdeeUng GOUDA en OMSTREKEN Openbare Vergadering op WOENSDAG 12 APRIL 1870 dea avonds ten 7 ure in het Lokaal Nct n Vkbkaak op de OosthaTen S Spreker Hr B H PEKELHABIMO Hoogleeraar te Döllt Onderwejp De Staèt en het Volksonderwijs iM Er zal gelegenheid i ja tot debat De Leden der Aideehng hebben VRUEN TOEGANG en lecht tot GBATIS4BtK ductie Tan Twee Pereooen Bg den ingang der aal zallen Toegangksarten a 0 50 te Terkrggm zgn f HET BESTOC7S l CXEtrUBl TIE3SriDE V7 EC3 ID 3 W H 4 De Ondergeteekende heeft de eer zjjne Geachte Begunstigers te berichten dat d Nieuwste Dessins zgn ontvangen ran Tapijten I Behangselpapleren Randen schoorsteenstukken Kllwen Damasten Gordijnlinnens Transparanten Uzergaas en DEURMATTEN KarpettML Loopers Tafelkleeden Deur en Canapékleeden Wasdoeken Zeildoeken Cbassinetten Tcrtrouwen waardig te betooMn ereerd te worden OEd Ihe Dienaar Hopende door een Prompte eu Ciriele Bediening het Te sm zoo Tele jaren is geschonken en met een Druk Bezoek Tereerd te worden En alle Soorfa Tan GANG zoo Teie jaren is gesel Met de meeste achting heb ik de eer te zgn W STIKKER Mm AGAZIJI van MANTELS COSTlJIfES XWAKTE ZIJDEIV POPLIXES J4PO STOFFEi HEERE ARTIGELEN I ÜVEALTÉ S en MAI IJFACTÜREIV V Markt A 58 GOUDA Ondmgeteekende annonceert zgne geachte tüientéle boTenstaande GOEDEREN in ZEER RUIME en SMAAKVOLLE keuze is ontvangen Zich minzaamst a inbeTelend SOE k 7BIJLANDT BOER en RA TOORIIANDEL GOUDA Wg hebb de Eer te berichten dat bg ons steeds Toorh nden is eene ruime sorteering Tan POoïPAPIER en ENVELOPPEN en wel Tan de ünste tot de fijnste kwaKteiten Hei op naam stempelen wordt zelfs bg eene kleine order gra nitgsToerd Dankbaar TOor de Tete bewgzen dat men onze onderneming wil steaneö berelen wjj bg deze gelegenheid onzen handel bg Toortduriug ten zeerste aan HAIsTIDEJXa rw onvervalschte goed wateiiiondendo CHINA THSE TAS JEAN BODWENS ft Co KRALINGEN De onverTalschte goed Tvaterhoodendef CHINA THEE Terpakt in Pakjes Tan 2 1 Ons is te bekomen tot den pnjff van f Ï 20 1 40 1 60 STOraHEE f 0 70 ƒ 0 80 1 de 5 Ons bg A BOUT Turfmarkt 74 Gouda Openbare Verkoopingp UITVERKOOP Tan de neg voorhanden iTfi ri 1 tegen veel venninderde prijzen Markt A 147 B M CARLIER 1 op ÜINGSDAG U APRIL 1876 des voorat ten n 7 n yire vóór en in het Huis Achter de Vischmarkt Wgk J n 132 te Gouda tew overstaan van Notaris Mr KIST Daags te voren Tan 2 5 uur te zien 1