Goudsche Courant, zondag 9 april 1876

Woensdag 12 April N 1814 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Adverlenlieblad voor Gouda en Onislrekeo HOUTVEILING te ROTTERDAM op WOENSDAG 12 APRIL 1876 desnamiddugs ten 1 nar in een der Lokalen van het Ai GEMEBN Vebkooplokaal aan dén Oo t in el te JioUerdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN CüENEAAD LACH aa ca 2O 000 stuks 1ste soort VUREN en GRENEN Petersburger KroonstadBche Eoningsberger ea Memelsohe ffltimimffl van venohi tiende aftnetincren en eene groote partjj Eiken DELEN eil PLATEN alles versch uit Zee aangebracht Liggende aan de Werf liotterdamtc i Weharm aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam zeer g gehikt ten vervoer tê water e i per as A Bel 3 dagen voor den verkoop gekavddr ter voormelde plaatse te bezichtigen Notitiën te bekomen ten Katiilre van voM noemden Deurwaarder Versche KattfiitoBgen cu BERLiiR mmm m voorhanden h JÊ W N RAAIJMAAKERS Banketb Haven g Magazijn van He ren Artikejen H r iJ Wij berichten ée Ontvangfst iener GROUTE en FIJIVE W ra SORTËEltII G der 1 IIEIJ¥V8TE g FRiSm i KÉM SWi I Ons JMAGAZUrV is levens RIIIM VOORZIEiV van g Heeren Gemaakte Klleedingstukken Imig als W BBHI SAISONS COSTUMES JACQUETS EN VESTEN © welfce Uiterst Smaakvol in sleehls zeer Soliede Kwaliteiten op 3 Jj onze Ateliers vervaardijjd zijn i Voorts Ontvin ren wij een Fijne Keuze in oois OEmTTES mmi ummi mmmi lL k A wolfce ook op 1I AT fplcvcrd worden c ig eïTRICOT GOEDEREN EN SOIiREN g 5 REGENJASSEN ENZ y Uitrustingen voor de Indien tj F rr o SCHENK kericht iflnen geeerden Begnmtigers de ONTVANGST van eene schopne Collectie benevens een rijke en tfitgebreide kens in Japonstofiien Calicos Oxfords Doeken BDKSKINS 60RDIJN NETELD0EKEN voorts eene zee voordeelige party eene menwe Collectie BRODERIEa LAVALIERES en verdere NÜL VEAÜTÉS liet Uoedcn eii F tteii Magazijn VAN Gebe dESSEN van den KLEIWEG naar de HOOGSTRAAT A No 127 SEN VÜUEWESEEll en een Icnniien dadelgk geplaatst worden in de Grofen Bgtaigameder van L WELSCHEN GluiH Urtik van A l iukiiiBa liendeweg te Gouda BUITENLAND Balttulandscli Ovtralcht De Vniisclie k iiner h nog aan het aodenoek der bcetrcdea verki iugett haig Mea oadersU t dat KJi die voar het rmis ïai afdueu eu desuoods lat i uu leni tg a Wjjdaj bytieu cal blgveu Iij eeue du ir de specittU comiuissie voor de saiBea U liuj Vdü ecu outwerp emeeiitewet ouder voorKiUunuk vau dcu Minister vau Biuueiil indsclie zaken geliüHdtu vagadiimg is het Uegiusel der wet vau1S71 uut iip triitheKl vau Icmineu zaawcl door de c iLtuaiiiau als duur de lle eeriug u iiigeuuiueu Koodat le vourluupi e wedeiiuvueriug der kepaliiigeii vau lie vet op de beuueuiiag der inaïrcs luuala de kamer verluuj t geeu gevaar sal opleveren voor moeiiykliedeu iudieu ua hel l aiiachreeüs eeu definitieve or auisutii vau de geiuecutebestHxeu iu beUaudeling K d kuiaeu lu de zittiug der commissie heeft de heer I ekloud voorgcateld dat de muires niet alleen ia steden boven de 2U 000 inwoners ma r ook ia alle hoüfdpbuitseu van depurtemeatea arroudissemeutco CU kantons door de Itegeering zullen worden benoemd ouder vtrplicbling evenwel om hen uit de leden vandeu gemeeuteruad Ie kieieo Ilieromtreot is aog geen beslissing genomeu nuutr ineu verwadit dat de com niistne zich JHaaiidag aanstaande met dit voorstel zal vcieenigeu i e eoinndssie uit de kamer voor de amnestievoorstellen heeft bet denkbeeld om een geheele o gedeeltelijke amnestie te verleenen met 5 tegen 2 stemmen verworpen doch bedoten in haar rapport de rei rriiig aan te bcvileu looveel mogelijk clementie jijfcut de veroofd ldeu te gebmikea Oi Piiiisciiflche liindda is tot 24 April gesloten Li Int KugcUche iluiigerUuis autnoonide de LordK iiU uUer op eeu vraag vim Lord rranville dat ua rijp beraad duur de Itegeering besloten was geeuverandering te bmig u iu de Royal Titles Bill In de 7 iuing v iu gisteren is die bill voar de derde maul gelezen eu onveranderd imagtnomcn het Huis is dauru tot d U 2 steu uiteeugegsun Engelandheeft dus een k izerin want men betwgfélt niet dat de Kouiiiklyke guL dkeuiiug zal wordeu gegeven Men vraagt zieli nf elk voordeel deze titelveranderiug aaid i cu u kan De o eubure meeuiug is niettegeusUntnde de steminlii eu in de beide Huizen hoogst ontetrideii eu nu reeds wordt de Kouiugiu alsKi izinu liinitcdj lidileld In het Lagerhuis zid Ie motie Fawcett op den eersten l onder 1 ig u i het Tuaschreccs in behandeling kiiniin Wij vreezen dat de moeite vergeefsch zijn zal De Belgische Kamer der Vertegenwoordiger heeft niet la tegen 26 stemmen de wet op de academische gMden anngenonieil na verweipiug van bgna alle aniinilcnk Uten ivteuals iu die van Denemarken is ook in de Zneidsche vcrtegeunoordiging de aanvrage om geld vuur militaire dueh inden eene aaukidiug tot crisis geworden Dl regeeriug vroeg 500 000 kronen voor militaire manoeuvres die de meerderheid van de tweede kamer grootendecis uit de vertegenwoordigers van het phitteinnd de democraten niet wilden toe staan omdat daardoor de regeeriug genoodzaakt loti worden een nieuwe militaire organisatie voor te stellen die natunclijk in overeenstemming zou moeten wezen met de wenschen der meerderheid welke eohter in lijnrechten strijd zijn met die van de reg rring en vaU de aristocrat Isclie minderheid de vertegenwoordigers der steden De mei rdirheid d r commissie van rapporteurs concludeerde tot verwerping van het crediet doch eeu klaugri e minderheid stelde met het doel om de oppositie te rerznakken voor het crediet tot 200 000 kronen te niet ingenomen die er eene daaoastnitic tegen heeft gehouden Ook de Spaansche Kamers noesten paasohvacintie hebben zjj zjju Zaterdag uiteengegaan ua het besluit te hebben geuomeu om bij de behandeling van de ontwerp oonstitatie de artikelen betreffende de monarchie den Koning en den overgang der Kroou niet in discussie te brengen In den grooten Miiiisterriiad dezer dagen te Weenen gehouden is de gemeenschappelgke begrooting voor 77 vastgestild l e begrootiag van Oorlog zon in het geheel 1 100 000 minder zgn dan t geen het vorige jaar door de Delegatie is toegestaan Iu Ramen laten de zaken zich minder nstig aanzien te Bucharest heeft de oppositie bij de Senaatsverkiezingen een belangrgke zegepraal behaald biiua al de hiders van de luilionaal liberalc partij zijn verkozen Is de uitstag ook elders vftu dien ard dan ud de conservatieve Re jecring al heeft lij de meerdtrheid nog iu de Kamer Wel geaonpt W jfden om af te tiedeu en dan wofdt het voor Vorst Karel weder tijd urn te duiken aan het pakken van zijn kotfers BINNENLAND GOÜDX 11 Aprü 1876 Vl vestigen de aandacht m de vergadering der vereeuiging Volksonderwgs du morgen d i Woensdag Hil plaats hebben eu waarin Mr B U l ekelharing Hoogleefaar te Uelft als spreker cal optreden over t onderwerp Dc Staat en t Volkaomlerwijs Dit onderwerp is soo belangrijk Wt ongetwijfeld zeef vele deae vergadering bdIM bijwonett Wq herioaerea datergeleitö heitlaalaijn tot debat dat de leden der afdeeliug 3 ix rsourn gratis kuunen iatroduceereu en dat voorts bij den ingang der raal tocgangka rteu verkrij biiiir sullen zgn ü iO cruts Overal in ons land wordt de belangstelling in het volksottdernijs gruoteren grooter de ouversohiUigheid in deze zaak vau t hoogste gewicht voor ieder individu begint meer en mevr te wijken in onderscheidene gemeenten worden teekenen van leven gegeven die voor de toekomst het beste doen verwachten de ingezetenen van Gouda zullen morgenavond toonen niet achter te staan bij anduren maar evenzeer een warm hart te hebben dat klopt voor de schoone zaak van het volksonderwijs Bg beschikking van den minister van financiën is bepaald dat de surnumerair L C von Stembach voorloopig aan het Postkantoor in deze gemeente zgne functien tal uitoefenen De Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot deken van het district Alphen den heer A J Brouwers pastoor te Aarlanderveen eu tot kapelaan der O L V Hemelvaart te Gouda den heer P de Hoog die adsisteut was te Beverwgk VERGADKRING van mn GEMEU VTEBAAD Op Woensdag den 12 April 187 iles namiddags ten 1 ure waarin zul behandeld worden Eeu besluit van Gedeputeerde Staten tot wijziging van het kohier der Plaatselgke directe Belasting dienst 1876 Eeu voorstel vnn Burgemeester en Wethooders tot afen overschrijving van posten op den Staat van U grooting dienst 1876 l n voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het doen drukken van den inventaris van het Stedelijk archief In het Be kiesdistrict van het Hoogheemraadschap van Rijnland is tol hoofdiugeland herkozen de heer T P Vimly te Gouda en lot zgn plaat ver auger de heer C 1 Kempenaar te Ter Aar Met erkentelijkheid vernemen wij dat de lliuistervan Kinantiéii bij nsolutie vnn il M uiil jl h eftbepaald dat gezegelde briefomslngeii welke in hnmlen der li l inghebbeiiileu iu diir voige bischniligd of bi dorveu zijn dat zij niet gebiuiki kiinu ii worden op de postknntoren sonder eeiiïge b jhctalliiff ttgin nieuw kunnen verruild wordeu thujhi De heer A T Beukman is eervol oalslageu aU commissaris van politie te s Hage en benoemd tot adjuuctkommandant voor de huishondelijke dienst in het huis van opslüting en tuchtiging te Leeilwarilen De minister van Oorlog heeft van den chef vanden generale staf verzocht en ontvangen een plnnvoor de disloeatie van het leger volgens de thans bestaande taineBstelUng Bij dat plan is van de oii derstelling uitgegaan dat de vier groote legetafderliiigen diiisiên ieder Worden verdeeld over garnizoeuen in een overeenkomstig gedeelte Van het rijk waaruit zg hare militiepUchtigen trekken dat de esculrons cavalerie en batterijeu artillerie aan de divisicu toegevoegd zich snel daarbg kunnen aansluiten dat de depots en magazijnen biimcn de ttuien v mverdediging worden gephiatst Daarbij is O a voorgesteld de plaatsing van d i depdts en magazijnenvan drie regimenten infanterie te Amsterdam van twee te Gouda een te Utrecht Leiden en Oorincheiii van de cavularie te Leiden en te H irlem van de veldartillerie te Utrecht het regiment rijdende artillerie te Amersfoort en de veldbatiIUons van eene det divisicn infanterie te Bergen op Zoom Breda s Her togenbosch eu Grave Dit trookt geheel met de voorstellen aanvankelijk bij de begrooting voor 1876 gedaan tot uitbreiding der kazerne te Gouda voor ifn depot en tot verbetering der bestaande kazernen te Breda voonteUen die ook bij wijziging der legerindeeling nllen moeten gevolgd worden De voorsti Hen zijn in de definitieve negrooting overgenomen alBreda betreft was dit te meer noodig daar dt t stand van een gedeelte der gebonwen voor de be vo woiiei gevaarlijk wordt cu men zich ua het gebnlnle te Maastricht daarover ernsli 2 verontrust Er wordt na de verhooging van de soldgen v wf het kader aan eene betere regeling van de sjldgiu voor de manschappen gedacht eene betere regeling omdat hg het thans beslaande stelsel vantlevixding van den soldaat het bedrag dat van die soldgtn loit zakgeld aan hem ten goede komt afhankeljk is v in de afwisselende prgzen der levensmiddelen eit in de verschillende garnizoenen onderling belangrijk verschilt en daarin door eenvoudige verhooging der soldijia geen wezenlijke verbetcrinji kan worden gebr icht De minister van Oorlog heeft in verband hiermed door eene commissie doen onderzoeken hoe door wgziging in de regeling der menages bg de corpsen zonder Ie groot geldelgk bezwaar voor den Staafj aan dit gebrek kan Worden tegemoet gekomen De Zaterdag te Amsterdam gehouden Vergadering van het aardrgksknndig genootschap werd door Z K II prins Hendrik bijgewoond Bljjkens het versl ijj over 1873 verkeerde het genootschap in eene bloeieu f den toestand I het getal leden Ijedraagt ruim 700 ® In het binnen en buitenland f n de betrekking ik uitgebreid en bg de regeerin vond h t geuootschajt steun niet alleen door hare lastgevlng aan ouiisnlaiini agenten eu gewestelijke hoofden in de koloniën oiil wetnuswaardige geographische mededeelingen Ie d len maar ook iu hare l ereidverklaring om zoo noixliif de Sumatracxpeditic te steunen Voor die expeiliii is reed ruim 20000 bijeengebracht en zij lal halt Augustus a s vertrekken Tot chef is bonotmlde luit ter Zee J Schouw Sautvoortl oerstiLuigs znUeu twee of drie amlere leden worden benoennt III t doel der expeditie Is nu In een uilvoeria prograinin lamengeral dat alles in zich sluit wnt in hi t bi lang van netenscfaap cultnUr handel en ngverlieut noodig kan worden geacht fot leden van het be i ituucvverd herkozen de heer dr C M Kan en g $l kozeff de hh P J Bnyskes dr M Sulverdu J Boissevain V de Bas A W van Eeghsn prof il J de Ooeje J Knyper J Leis eu P J B Ct Robidé van der Aa Met ingang van 1 Juli a s Zid de fornmtie Vnil den staf der infanterie in dier Voeae wonhn ge ijzigd dat hg zal sameugestehl zijn nil 1 luit gen Inspekt van het wapen 4 geii majoors dn isii kommamlanten 1 innj toegivoegd aan den iusjickt van liet wnpcn 1 kapt of 1 luit ndj v ln ili U inspek 1 iiinj bij nllziinderiiiir itn ollie ii Imo