Goudsche Courant, woensdag 12 april 1876

Rcren riHij i kap 4 1 en 2 luita 4 kapts kwartierin werkzaam b het dep van oorlog 2 kapts eu eea nog uiet bepaald getal 1 of 2 luits bij du kou railiiaire academie 1 mq direkt 9 kapta eu 2 1 of 2 Iuits by ie norm adtieta te iwnen 32 ofSoieren I e nièune BHuisIgr van oorlog he tft syne eerste begrootiiig ingediend Diuimevens de deHuitieve vesliugbegrootiug voor dit jaar Gezamenlijk bedraagt liet eindcijfer y 24 215009 Voor de veslingwerken wordt slechts A 2 709 000 aangevraagd Deministet wenwht gevolg te geven aan des b de behandeling van de begrooting in December door de commissie van rapp te kennen gegeven Wenschen dat de uitvoering van de wet tot voltoming van het restingstelsel moet geschieden naar een gemeen plan van versterking voor ieder der liiiiën in het bijzonder en naar de volgorde in art 2 der vcstingwet voorgeschreven De min hoopt met dat plan waartoe le meeste gegevens reeds zijn verxameld vcJledig gereed te lyn tegen het tydstip van de beLaiidcling der nieuwe begroeting De min bi paidt zich derhalve thaus slechts tot het aanvragen van de sommen voor Ie uitvoering van die werkeu waaromtrent uaariüju meening geen verschil meer bestaat en tot voortzetting van die waarvan de aanleg reeds was aangevangea Aan buitengewone uitgaven is onder het straks genoemd oiudcyfer 4 730 646 waaronder ƒ 926 000 tot verbetering van de kozeraeering Ook dit biatste is echter maar voorloopig De minister wenscht de uoodige verbeteringen ea voorzieningen slechts aan te brengen in afwachting dat een algemeen plan uil kunnen uitgevoerd worden Deze voorzieningen taan in verband met andere maatregelen om de vrywïnige dieustneming te bevorderen Tot dat inde sullen ook de soldyen nader worden geregeld in verband met de voeding van den soldaat door wyiigiiig xoo inogeLjk in de regeling van de raeluiges 1 de kocpsen De aanschaffing van al wat noodig is voor de volledige bewapening en uitrasting van het leger wenscht de min zooveel mogelijk te bespoedigen daaronder b repen het materieel voor de torpedo 8 De daartoe iioo lige gi ldea wordeji voor zooveel de beschikbare werkkrachten toelaten b de begroeting aangevraagd De minister zegt iii de ineuiofie van toelichting dat bij de voorloo g vastgestelde begrooting enkele belangrijke u nuttige voorstellen zijn aangenomen als 1e verhooging V de bezoldiging der OïScieren van gezondheid na langdurige dit ast v m de sjUlijen deronderofücieren de uitbreiding der vtlilartiüirie enz Aan die be lissingeii waurnicde de minister gaarne instemde is uitvoering gegeven De vcrhoogiug van de stilitijeii oor het kader is eeue nuttige en hoog noodige maatregel om het voltallig houden van het kader en de vrijwillige dieustneraiug te bevorderen De vermeerdering van het aantal vuurraonden van de artillerie te velde en de splitsing van die dienst in twee regimenten is een eerste stap tot reorganisfttie vati de levende strijdkrachten waaraan groote behoefte bestond De vorming van het personeel voor de torpedodinnst is eene behoefte die niet kan warden uitgesteld Ten opzichte van het veatingstelsel hoopt de minister voor de volgende begrooting een volledig 4fan a n het oordeel der Stateu geikeMat te knuncu OBderwerpen Het SUiaUU no S6 bevat het kon besluit vao 89 Maart 1876 tot verdaging van het tydstip waaropiet kon besluit van 5 Dec 1875 tot nadere regelingvan den dienst van het kadaster en vaa de daarmedein verband staande werkzaamheden voor de helBugder grondbrilSling iu werking treedt ea wel tot IAug 1876 Donderdag werd van Utrecht naar het Ministerie Tan Binneulandsehe zaken venondeu het geschenk ▼ oor de Rijks academie van beeldende kunsten bestaande jrit een pleisterbeeld van 68 cM hoogte onder n ter aanduiding van de eenvoudige yraetnsche proportion van het welgevormde vrouwenbeeld en uit een teekening op dezelfde grootte als het Weid in een lijst ter nadere verklaring Op het voetstuk leest men een Litijiisch opschrift hetgeen beteekent dat dit proportievrunwenbeeld met welwillende toestemming van Z K den M nister van Binaenlandsche zakeu ten geschenke is gejf veu door doeter Vock van Utrecht voor de Rijks acadeniie T n beeldende kunsten als een bewijs van ieu terug éroDden Canon van PolyoletU5 eii vaii f n vrqeger beflkande hebbende aeethetische theorie aangaande de yihmetrie ü D DobWe afdeeling Groningen voor volksonderwijs is flétloten aan de Tweede Kamer een adres van dhaeaie te zenden in zake het voorstel Moens tot verhetering der wet van 1857 Te Amstenlam heefl zich op uitnoodigiiig van den burgemeester van Koulen ceu c auni tsio vormd om werkzaam te zijn V t het inzenden vat voorwerpen naar de tentoonstelling van historisolie kunst die in den a s zomer te Keulen zal worden gehouden Van de Max Havelaar zal een Fransdhe vertaling vers ynen bewerkt door A 3 Nienweuhuis en Henri Crisafulli uit te geven hg den heer S vi der Hoeven te Botterdam De Eerste Kamer is bgeengeroepen tegen Dinsdag 18 April Het Bestuur der Maatschappü tot Nat van den Javaan heeft tot hiertoe voor het fonds tot oprichting van een kweekschool voor inlandsche onderwyzers op Java ruim ƒ 7 000 ontvangen Het bestuur heeft tnaps opnieuw een beroep gedaan op de welwillendheid der goedgezinden in ons vaderland Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland hebbeu zich dez r dagen krachtens machtiging der vereenigde vergadering vau dat hoogheemnuidsohap bij adres tot den Minister van Binneulandsehe Zakeu gericht IXit adres betreft de dbctr dijkgr iaf en hoogheemraden iu het gemeen belang vnn Rynland eu het AmsleriL Noordzeekanaal ontworpen stichting eeiier nieuwe wattrlooiiug te Katwijk op eeuigen afstand lande thans aanwezige De stichting zou bestaan uit een zresluis vun nog grooter capaciteit dan de thans aanwezige met afzonderlek toevoer kanaal eu voorzien vun stoomgemalen bestemd ora by stremming der natuurlijke loozing door hooge zeestauden dezelfde diensten te bewijzen als bij guiistigeu zeestaud van Ie natuurlijke looziug door de nieuwe zeesluis wordt verwacht De strekkiag der ieuwe stichting te Katwyjc is by de belemmering welke door overschrijding van het peil van 0 50 A P op het kanaal Rijnlands natnurlijke waterlooziog op de vrije zee terug te geven terwyl aan die nieuwe waterloozing een veel machtiger ofvoervermogen wonlt gc ehonkeii dan de nattturlyke waterloozi ig op het IJ betat Ook met de beUogeu van het Noordzeekanaal is bij het ontwerpen van de stichting rekcfiing gehouden Iioozingwerken te Katwijk ofschoon veel kostbaarder dan vermeerderiug van stoomgemalen aan het IJ nu Kanaal werden verkozen ten einde in stede ran het kana tl belast te doen blijven met de verpliehtiug om al het water dat te Ooudu en te Katwijk door de thans daar bestaande loozingsmiddelen niet kaa worden geloosd te ontvangen en naar zee te brengeu hel Kanaal voor ecu grojt deel van dut water te ontlasten Op grond vau d it UI 1 12 der kiuaaloadcrneming bij de ontworpen Kivtwijkwlicstichtiug dringen dijkgraaf eu hoogheemradeu aan o de aiiincining van het voorstel ora die stichtiw iitL t billyke verdeeliiig van koste tusschen Rijnlau l eu hèt Rijk of de Kan iidmaatsohappy naar gelang vau olks betrokken belang tot stand te doen komen De kosten der nieuwe stichting zijn begrjjt op ƒ 2 200 000 Dijkgraaf en hoogheemrade stelleu voor dat het Rijk of de Kiiiuuil SIaatschappij daarin betale ƒ 1 257 000 terwijl tegenover die bijdrage llyuland ter zijner bekostiging behoudt zoowel de overige kosten van aanleg als die van voortdurend oader houd en werking Uitvoerig wordt de billykheid van bovenataandc verdeeling betoogd en ten slotte verklaren dijkgraaf en hoogheemraden zich bereid tot alwat naar het oordeel van den Minister mocht knnneu strekken om binnen der kortst mogelyken tyd met billijke verdeeling van kosten een zoowel in het bdang der kanaalondortteming aU in dat van Rüttland gewenichte nieuwe waterloozing te Katwyk tot stand te brengen 1 Volgens het zestiende jaarlyksch verslag der vereeniging voor Chr nat schoolonderwijs verheugde men zish ia het afgeloopen jaar iu toenemende belangstelling vermeerderde inkomsten en uitbreiding van werkkring Aan 127 scholen werd 2 I000 subsidie verleend tegen 118 in het vorige jaar 18 uiet gesdbsidleerde scholen sloten zich bij lc ereeuiging ann en van nog 16 scholen kw urnen statistieke mededeelingea iu Uit de gedane mededeelingeu over 158 schalen blijkt dat zij op 1 Jau 1876 bezocht werden door 25 313 leerlingen aan welke onderwijs werd gegeven door 1B6 hoofd en 164 hulponderwijzers 2 lioofd en 23 hnlpondrrwyziretsen eu 177 kweekelingen De 124 gcsnbs scholen die fin incictle opgaven leverden vertischteu e ne uitgave van 222 588 92 De vereonigiiig ontving aan giften voor eens 10 4011 8 en aan jaariijksehe giften 21 89Ï 40 De gezamenlijke ontvangsten bedroegen 34 812 89 de uitgaven ƒ 1 201 51 minder Ter opleiding van kweekelingen te Nijmegen en te Utrecht werd besteed 4108 25 en aan gratifieatiën aan hoofdonderwijzers wier kweekelingen met goed gevolg het examen a s hulponderwijzer aflegden 5I 0 Van de 127 scholen der vereenigiug werden in t afgeloopen jaar 33 door de agenten bezoeht 91 Stuiververeenigingeu werden opgericht Uit s Ilertü enbosoli meldt men dat ten behoeve der algemeene watersnoodcommiasie door den oominissaris des konings aan de burgemeesters der door de waterramp geteisterde gemeenten eene opgave is gevraagd van den aard en het geraamd bedrag dei soha aan huizen schuren en andere getiminjuteta roerende goederen landerijen eu vildgewassen alsmede hooreri noodig is voor pootaardappclen en taaikoren Die upjpivcii moeten verstrekt woitten oor Uc penooa afzonderlijk eu moeten flieneu tot Regeling der te verleeuen tegemoetkoming Uit het versla van het J e it iwr der letmsverzeke finginantscjiappu van het fei i andsoh OuderwijzersOeuoottohap blijüt dat he i tilil oontraeten op 1 Jan 1875 was 670 eu op 1 Jan 1876 660 De jaarpremie was iu 1876 ƒ 18 726 13 eu in 1876 r 21 114 84 Op 1 Jan 1877 stond als maal jhuppelyk kapitaal in de spaarbank 252 99 2 waarvBu 1801 76 uls waarborgfonds de rente daarvan genoten wu 5 052 pOt Vap het Jiulpfonds stojid ƒ 25 382 68 in de spaarbéuk Ouder den titel Ojmutliilj door OtiderKyi hew tte het NieuKi na den Dtg het volgende artikel dut wy gaarne onder de oogeu onzer lezers brengen t Is heel goed gezien v in de tegeustauilers onzer middelbare scholeu dat zij om aan deze inrichtingen afbreuk te doen altijd maar weer arguuieuteeren aan de hoogere burgerscholen wordt de opvoeding heeleinaal verwaarioosd Van hun stau lpant bekeken hebben die heereu volkomen gelijk t Pleit voor hunne slimheid Ze hebben wezenlijk kyk op de dingen Over de veelheid der leervakken n deoiw mogelijkheid voor jongens hersenen om dat alles op te nemen iu 5 6 jaren z n ze veet te spoedig uitgepraat t loopt meteen paar geestigheden af ea de ouders die nogal prijs stellen op het feit dat hunne kinderen met het onderwijs ingenomen zijn Worden er niet door tot tegenstanders van de middelbare school bekeerd Zal de dagelpsehe aanval baat brengen don moet men t dus over een anderen boeg wenden De Icaapen worden uiet opgevoed voor t verstand krijgen ze alles voor hart ea gevoel niets t Karakter der joiigelingeu Wordt niet gevormd de school houdt geen rekening met het feit dat onze kinderen niet alleen kuappe maar ook brave rechtschapea menschen moeten worden Sn daarom zijn wij tegenstanders van die seholen ea m iet gij t ook zyn ouders die t wel met uwe klninfea meent i Is vél mogelijk dat uwe xaou hnu werk met yver en vlijt en stipt up den li pi ddeu tijd verriehten Wy ontkennen uieli dat er leeraren zijn dif uwe kinderen weten te wiuiteu door deu d igelykscheu omgiug Maar nlleslwel besehouwd is dat zjer üuvold leiide OinI r ij is eeu goed iling eiu wij erkeuiieu t het Mlildclb i ir Oiidi rwijs Mykt vat op de jot etieden te hebb u Mi ir wij herhalen als daar geeu opvoeding bijkomt wee dm de toekomst van t opgroeiend geslncht Zóó iu deze trant spreekt men en ora t gemoedelijke dier woorden viudea ze nog al eens gehoor Want opmerkelyk is t dat raeu t u onuut eene vrij groote onbekendheid vindt omtrent het wezen jder opvoeding en de ralddelea die zij heeft san te venden ten einde te onderdrukken wat verderfelijk kan warden en tot ontwikkeling te brengen wat tot zegea kan strekken opmerkelijk is t dat met die onbekendheid een vry groote mate vau gevoeligheid gepaard gaat op het stale vau mogelyk rerzniia bij derden bij hen wieu men zijn taak heeft opgedragen Ouden die zeer woarschynlijk rerlegea zjuden staan indien z y rekenschap moesten gevea van de beginselen waarnaar zij wensehen dat hunne inneu op de school worden opgevoed kan men ia vrees eu au st voor de toekomst hunner kinderea brengeen zoodra men maar beweert dat de opvoeding door de leeraari wordt verwaarloosd issehiea wd juist deze ouders t meest I iaat dit wezen zooals t wil we keeiea tot OBS onderwerp opvoeding door onderwjls terug en verzoeken onze lejiers eens inet ernst na te deukev I over de volgende woorden welke we betrekkelyk t onderwerp ia ij aestie dezer dagen onder de oogea fetegen 1 I t Allermeest heeft de opvoeding bij het middelbaaï omlerwijs plants door t ondrrmj lelf Worden daarbij niet dagelijks dr leerlini e 1 aangespoord tot orde vlijt eu ernstige outwikkeliu haimer talenten en worden daartoe niet d minst ouedele beweegredenen gebruikt door iedereu leeraar die slechts eeiiigermate pndiigoog isf Wordt uiet geheel de onsterfelijke geest dien zij bezitten door ile studie zelve doordrongen van t bekef dier ousterfeljykheid en ontvlamd iu zuivere liefde tot het ideale Leerea niet ook bij en door t M O de toekomstige burget eigen zin eu wil te buigen voor het gemeeusohappelyk belang en het recht der overigen Worden zy ook Aiix niet dagelijkseh opgeleid tot de toepassing van t voorsjjiiriftgelijk gij wilt dat de menschen 1 O Middelbaar Ondernrijit door Dj P Schurioga doea doe bun ook aldnsf £ n wordt aan den aodcfcn W iet by elke dagelijksche gelegenheid hun gevoel roor recht en billijkheid véisterkt hun zedel ke moed opgewekt hun beter ik vervuld met afschuw voor laagheid en lafhartigheid niet slechts door de bezieIsnde kraiNit der karaktervastheid bij den ontwikkelden man maar zeMs tegen wil en dank door een enkelen die in zijne zwakheid soms zelfs t voorbeeld mocht geven van het tjgendeel En hoe krachtig werkt op hun gemoed de zuivere rein menschelyke liefde vau den leeraar ije t wel met hen meent Voor de herkenning daarvan hebben zij voorwaar geen scherpen toetssteen geen selteitundig reactief noodig t jeugdig gemoed is even onfeilbaar eu onmiddellijk in t bemerken als in t beantwoorden dier genegenheid Zinder twijfel iu dezen gelyk hij alle opvoeding is de uersjoulykheiJ vau deu keraar alles Maar hy behoeft juist geen eugel te nj f B edeineester zijn standpunt en zijn noodzakelijk dagelijksoh deelnemen in t belang der leerlingen maken hem de hier oaisohreveii tank natuuriyk en gemakkelijk Hy is verstandelijk en iedelyk hun meerdere ook omdat 1 hij dut lujnt djor net uiet te laten gevoelen hy werkt slechts vjor huu welziju boven en behalve zijae verplichting en dikwijls tegen hunne wensehen vau t oogenblik hij neemt deel in hnii lief eu leed eu richt inmiddels hunne belongstelling op het geen g Kil groot ea iiiaiiiielijk is het goede in hen aan te moe ligeu het onedele op kiesche wyzc te bestrijden is hem plielit en iioodzakelykheid En dau gehechtheid achtitt liefile hoeveel zedelijke kracht welk een allersterkst opvoedend vermogen ligt er niet reeds in t enkele bezit dier gevoelens door de leerliuguu ztlf Deze woorden tintelen vnn waarheid en oprechlhefd Zij dwingen tot de erkenning dat het onderwijs op zich zelf eeue opvoedende macht is waar de vrhoudiug tusschen leeranr en leerling zóó wordt opgevat Voorwaar zy verdienen in mimen kring betend overdacht en gewaardeerd te worden Zulle eeu opvoeding zood inige middcliyke overstorting van deugd en edele gevoelens rein mensohelyk voorzeker maar uiet minder giKisdienstig in den besten zin des jroords welk vader wenscht zijne zonen temg te houden van een school waar aldus de vopvoediag door het onderwys wordt begrepen fin hoc behartigenswaardig zijn de wenken welke in de aaugeh ialde woorden liggen opgesloten voor tdie leeraren bij het M O t Is ontegenzeggelijk dat er ook onder deze weteiis lia H elijk gevorinden gevonden worden die den richten tojn maar niet schyuen te kunnen vatten het opvoidend element eenvoudig by hun onderwijs wegcleiikcu omdat zij geen kans zien aan de meest besolioiden eischcu ten dien aanzien te voldoen Oelukkig wordt hun getal gaandeweg kleiner Meer dan aan de wa ikzaiinilic ld der autoriteiten bij de aanstelling hebbn wij dit te danken aan het overleg der leeraren omteiling t zij in de vergaderingen die aan elke g N d ingerichte burgersobool gelegeld gehouden uordeu t r ij in de samenkomsten van leeraren vau onderscheiileu scholen Meer dau eenig ander onderwerp is de paediigogiek daar aan de oide Zijn er nu dis oiidniiks hier of daar oog leeraren die het gewicht der opvoeding door het onderwijs niet vatten kuuneu of uiet vatten willen wy achten tho gat weiisolielij d it zij iiu in het belang van het M O èu in hun eigen lielang zoo spoedig mogelijk naar eeu andere betrekking omzien Zy toch zijii de vliegen op welke de tegenstanders by voorJieur cnl met byzonder geuoegeu wyzen Zij zullen Vil èfke anders ïi trekkiiig meer voldoening van hun Werk hebben dan op de school Haar wy herhalen t zijn uitzonderingen De waakzaamheid wat de opvoeding door het onderwijs betreft neemt toe De heereu Nabcr Tutein Noltbenius en anderen kunnen gerust iijii Geen vriend vnn het M O wenscht i opp jongens te kweekeu zpiider te zorgen dat U zooveel mogelijk ook iravt jongens worden j Sedert de nitvaanliging van het verbod op den invoer van Nedniandsdi en Belgische vee in Pruisen heeft zioh in de Rijiiproviuoie herhaaldelijk het geval voorgedaan dat gestacbte kalveren of enkele stnkkrn vleesch uit Nederland aangevoerd door de ambtenaren met het toezicht op de markten belast op grond van het verbod wenl in beslag genomen Niutr aanleiding eeue herover rugedliiide klacht is ans in de afdeeling Dusseldorf van Regeeringswege aan de plaatselyke Besturen bekend gemaakt da het verbod niet toepasselijk is op deu invoer en verkoop van vleesch uit Nederland aaugevoiad derhalve ook niet op gesluohte kalveren mits dawiiit weggenomen die deelen welke eenig gevaar voor besmetting van longziekte zonden kunnen opleveren De plaatselijke Politie blijft intnssdien bevoegd w odanig vleesch ingeva van bederf of andere keiiteekenen waardoor het voor de gezoudheid uadeelig wordt geacht in beslag t De Nederlandsohe Begeering wonlt met een verschrikkelijk pcooes bedreigd Twee honderd zaven en zeveotig millioen guldeu neen dollars zegge 277 000 000 dollars of W2 500 000 guldens zal de Staat moeten nitkeeren als hij het proces verliest Volgens het Taglicket CUomnati FolJablatt heeft Hermann Markworth Duitaoh advocaat te Cincinnati de noodige stappen gediuin om de Nededandsdhe Segeering te dwiiu en tot uitkeeriug van de nalatenschap van TheotiM Metzger in December 1626 te iKattenheim in Rheiii Hessen geboren en in 1691 te Schaumburg overleden aan de rechtmatige erfgenamen Qenoemde Metzger was volgens genoemd blad opperbevelhebber van de cavalerie eu stadhouder van de vrye heerlijkheid Breda en Brabml Hy noemde zich gewoonlijk Weberheim de plaats waar zyn zijn moeder geljpren werd ook wel Weibenlieira ook Weihnom Met den laatsten naam ouderteekeiide hy op 29 October 1867 een koopcontract wegens landbezit Ziju testament dat op 2 Februari 1691 door den stadaschrijver van Breda werd geschreven is geteekend Metzger van Weibnom Iu Mei 1691 werd de nalateuichap van 20 millioen gulden door de Begeering aauvaa en met de berekening van rente op rente over 185 jaren bedraagt het kapitaal de som die uu wordt gevorderd ja reeds altijd volgens blad herhaaldelijk maar steeds te vergeefs gevorderd is I e aanverwant Markworth zal den diplomatieken weg bewandelen eu heeft zich reeds tot den Staatssecretaris fish gewend Men aeldt nit Haarkm van 10 April Gisteren avond hebben hier wederom vechtpartyen plaats gehad tusschen de ourgers en huzaren eu ditmaal op grooter schaid dau te voren De Smeestraat en de Groote Markt kou meu niet passeereu zander door de sabels waarmede de huzaren links eu rechts slagen uitdeelden getroffen te worden De burgers stelden zich te weer zoodat van weerszijden gewonden kwamen Met behulp eener patrouille aUagde de politie er ia de orde te herstellen nadat vele belhamers iu verzekerde bewaring waren g teld Men zegt dat een der inspecteurs van politie gewond pei vigUaute naar zijne woniug is vervoerd Uit de Hardglas fabriek der heeren Jeekel k Co Leerdam luUeu namelijk onderscheiden artikelen van hardglas in omloop worden gebraoht Het eerst lollen worden vertondeu borden van verschillende gioote en slijping die zullen wardenafgeleverd voor 6 a 8 26 per dozijn kleine bonnesvxn 20 it 76 ot per stuk naarmate ze vervaardigdlijn van glas kristal of n ekrepnl kristal asciibakjes 20 a 40 ot gasglazen van 45 a 6U de laatstenvan kristal petroleum gbiieu a 20 et verder glasbalons bierglazen en eindelijk ook broeiglns en kelderglas biouen korten tyd iu verschillende afmetingen matglas enz Er is wellicht geen artik l van comsnmplie dat aeo vervalsoht wordt als de wya £ n die vervalsohing gaat tegenivoordig loo publiek in haar werk dat een koopman iu droogerijen in Frankryk onlangs den volgenden prospectus heeft verzonden Om aan jonge wijnen de kleur van ouden wynte geven voor 230 liters ƒ 0 75 Om aan wqnen den smaak en dengeur van onden bourgogne te gevenvoor 230 liters 1 60 Om rose eu rood te klenren 2 26 Om met gewonen wyn madera marsala muskaat malaga vermouth alicante port lacrima christi xeres tokayer te maken vpor 20 liters 2 60 Om min wyuen d n smaak van den beanne te geven voor 230 liters 1 60 Om diablis te maken voor 260 liters 1 25 Om aan de witte wynen den smaak te geven vait deu cham Mgne voor 230 liters 2 60 Om aan gewonen brandewijn den smaak van cognac te geven voor 100 liters 3 Om aan 100 liters e klenr van ouracao en bitter te geven 1 Oin rhum kirsdi en absiath vau alko hol te maken voor 50 liters 3 Om aan den beetworfelbraudewyndeu smaak van armagnac te geven voor 100 liters ir i Wat zegt men er van Is die onbeschaamdheid niet groot Holl III Iu de gejneeute Gouda is gevonden en aan het Bureau van Politie aldaar gedeponeerd eeu GOUDEN POTLOOIIPEN alsmede opgevangen eeu BUIGHABKJE HOND i vart en wit gevlekt die iu bewaring is gesleUl l j den Agent vau Pulilie I P ELCHAMBRE alwaar hij tegen Walii g der onkosten voordenrigenoarbesdiik L aatste Beri chten PSLTijB 10 April Bij de gisteren plaats gehad hebbende verkiezingen in het dertiende arrondissement der hoofdstad en iu Saint Denis heeft geen der mdidaten de volstrekte meerderheid gekregen De heeren Cantagrel en Camille Sée beide radicalen hebbeu de betrekkelijke meerderheid liekomeu Parijl 10 April Heden heeft er aan het Ministerie van Bniteulaudsche Zakin eene langdurige conferentie plaats gehad tusschen lord Deiby en deu hertog Decuzes Alexandrifi 9 April Heden hadden aan de beurs en voor alle consulaatsgebouwen oproerige deimoustraties plaats door de houders van Egyptische papieren Men hoorde kreten weg met den lüiedive en den Minister van Piuancien De bevolking is opgewonden Versailles lO Afoil Hnn men verzekert rjil een der afgevaardigden den Minister van Binneulandsehe Z iken morgen in de Kamer vragen wat er n aar is vau t bericht dat er papieren uit het douitr van het departement zoek geraakt z n De Kamer heeft de verkiezing van deu heer Ronher in Ajaccio niet geldig ve laard De rechtiryljde en de Bouapartisleii hebbeo zich boites stemmiug gehouden BelgnidO lO April Officieus wordt gemeld dat prins Milan gisteren op het alhie gehonJteuvolksfeest heeft ge egd Voor het geval dat de Turkeu ons aanvallen zyn wij sterk genoeg om ze terugte slaan Men ziet de optreding van een Ministerie Rislic GruiesKalewies met zekerheid tegemoet Londen lO April In het Lageilinis beeft deheer Bourke in antwoord op eeue vraag van deuheer Ritchie gezegd dat de afschaffing der rechtenop de suiker door Nederland de geschikste weg zonzyn om eeu einde te maken aan de premien op denuitvoer Engeland is bereid elk voorstel van Nederland met betrekking tot de suikercoiiventie in overweging tenemen B u r g e r lii lc e Stand lEBOREN 7 Apnl PieUrnella Aataoia oaderi P den Hoek en tl M viQ Heek Johancui oaderi J Hömer ea E fan MaereB JacflliM JohattDeiyoadera C Ku le en P aa der Velden Caroline I oil1ae Albertmc on rs A J de Moog en K de koster 8 Cornelia ondira P B Strecltand en C van fioon 9 JohaBnes otidi rt H W Zaodijk en C J Bilting Jjhannea Jacobui KrKueiieoa Anraldus oadera 1 Kt ijtïtr en A J Veldinmi Leonardna oodera P lanrier en VI Kettner llendrwB Jaeot onden M J van itphtn en K J un Leeul 10 Hermina oadera h kmin nJiur t n C C de Juiiv OVERLEDEN B pril an Ma iin 21 A uiteer 85 j A Moot lmK an der V al li j ADVERTEWTiËNi Bevallea vaa een Dochter A M VAN ROöSÜM DE LlNOB Huize de Laak te Aacit 8 April 1876 Heden ontsliep kalm in den Heer ouzszeer geliefde Zoon CORNELLS tak MAARëK in den onderdom Tan 21 jaar A TAS MA AREN J J tA MAARëN Spaksaau Gouda 8 April 1876 Heden overleed te Vuren onze Broeder en Bdiawdbroeder de Heer M J VIRUlit TAN VUREN IN DALEM Lid dgx 3 tub Gelderland T P VIROLY M VIEULY Ledïboib Gouda 9 April 1876 Voor de Tde bew n vim deelnemin ontTangen bij de herdenking onzer Vö ntwintig Jaiige EclïtTereeniging betuigen ir ook namens onze Kinderan oniwn wSgemeendfiti A W JANKN T J JANKNEGT Beuuis Gouda 11 A pril 1876 De ondergeteekenden betuigen hunneu opregten dank voor de vele bewjjzen van belaiiijstelling onderro u en b j de geboorte en hit overlijden vau bun dochtertje M EETERS Jb A M PEETER8 TAN Vhmkisx ËR WORDT GEVRAAGD eene Werkster Toor de SCHOONMAAK Loon I IO leidvsr Brieven franco onder et e Z bjj den U icthandelaar A BlUNKMAN n r