Goudsche Courant, woensdag 12 april 1876

m ymiM 187 N lSlö êÖHMCHE Gif RANf Niedws en AdverteMieby voer G HrÉ 6H Oiff F kik F iMflSG Pliotograaf OOSTHAVEN B 14 beveelt zich beleefd an tot het VERVAARDIGEN van zeer fljne VERGROOTINGBN en Onveranderlijke PORTRETTEN AÜTOTYPIE Procédé au Cbatbon Openbare Verkoopingen Vte GOUDA op WOENSDAG den lOn APRIL 1876 des voormiddags ten 9 ure aan de VVe thaveu ter woonplaats van den Hoogeerwaarden Heer 1 VAN LITH Deken en Pastoor te Gouda van eeneu netten INBOEDEL bestronde in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN waaronder een PETBOLEUMKROON PIANINOen een fi ajje SPEELDOOS HUISRAAD BEUDBNen ÜKÜÜEGOBD LINNEN NENen TAPELGOED K0PER TIN BLIK IJZEtt KRISTAL GLAS POBCELEÏN en AARDEWEEK TAFELen DESSERT ZILVER enz Daags te vore te zien En op MAANDAG 24 APRIL 1876 des morgens om ELP trre in het Koffijhuis Dis Haumokik aan de nrarkt te Gouchi van Een HUIS e KltF iiigerjgt en zeer geschikt voon EOFFuenis staande en liggende aan de Spoorstrmit te Goicéa Wijk Q Nr 155 Zjjnde in het Hm eenernirae Gelagkamer nog lrie Kamers eene Keuken met Pomp Kelders en tgeen verder toteen goed ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 1 Mei 187S t En een WINKELHUIS en ERF nevens het voorgaande perceel Wijk Q Nr i56 Verhuurd by de week voor ƒ 2 Nadere inlichtingen zijn te bekomen tea Kantoiy van den Notaris W J FORTUIJN DROOCJLEEVEB te Gouda Openbare Vcrkoopiiig te aOUDA jp DONDERDAG 27 APRIL 1876 des voormiddags ten ELF ure in het Koffijhnis Db Habmonik aan de Markt van eene Kapitale BOUWlRANSWONIirG net SCHUREN HOOIBEltG verdere BETIMMERING en EK f alsmede eenige peiceelen WEIen HOOILAND enz staande en liggende op Nuuwk Doitp te R eeuwijk groot £ 3 hectaren 25 aien 28 centiaren eerst in per f ceelen en dasrnn vereenigd Verhunrd aan MARINUS HO0 EtNDIJK voor 1500 in het jaar de Landerijen tot 26 December 1876 en de Bouwmnnswoniag tot 30 April 1877 met het regt aan de zijde des huurders om dan nog voor vier jaren in te huren Nadere inlichtingen jEJjn te bekomen ten Kuitoren van de Notarissen W J FORTUIJNDROOGLEEVER te ouda J A van hui LED te A AiaANDhRVEEN en J P MAHLSTEDEte Bkroahbacut 4 mil U uk v n i lHiiikinan De ondergeteekende met primo Mei e k zjjoeTIMMERen MOLENMAKERS ZAAK overdoende aan den Heer C P W DESSiNG wilbij dezen zynen dank betuigen an zynen geeerden Begunstigers Toor het hem zoo ruimschoots gescbonken vertrouwen gedurende ruim 25 jaren in die zaak genoten en tevens zijnenopvolger voor bovengenoemde zaak aanbevelwide J MULDER Gouda Kamemelkthat N T aaaleiding van bovenstaande advertentie heeft de ondergeteekende de eer te berichten M de TIMMERMANS n MOLENMAKERS AFPAfRE alhier op hem is OTOrgegaan Hjj beveelt zich minzaam in elks gonst aan zullende tracliten alle redenen tot tevredenheidte geven C P W DESSING Oi TfltJLLL G r 1 18 MEI 1876 Zjj die het brengen van een Hnldeblgk aan de nagedachtenis van Mr J R THORBECKB met hunne bi rsgen hebben endersteund Icnnien toegang gekomen tet de ONTHULLING de CANTATE en Je REDEVOERING Ook kan voor ieder ééne Dftmeskaart worden beschikbaar gesteld ZÜ die aan het OIRER waaHtan geene Dames zullen aanzitten wenschen deel te nemen betalen daarvow eene contributie van 12 De deelnemers die bunne bijdrage bij de Crondache Sabcomraissie bébben gestort worden iiiigenoodigd zoo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 25 April e k scllriflelijk op te geven nwlke kaarten door beu worden verlangd aan Wr J l ortiifjn ürflogicevcr nTHOOGENBÖÖlT Bedden Magazija ONTVANGEN in alle GROOTTEN ONTVANGEN een fraai ASSORTIMENT STALEN der nieuwste IMlMTWPIi Gbz PEETERS Een mnkc DIENSTBODE kan tegen Mei geplaatst worden OOSTHAVEN 75 Goed koken is een vereiachte T IS fiOIID WAARD Met deze heb ik het genoegen U mede te deelen dat t mjjn wensch is dat ook andereu de AMERICAN BALM mogen aanwenden daar i bereid ben ieder die er mij naar vraagt de volle waarheid te zeggen over het haarmiddel THEOPHHjE Iküjfoet eerlijk belijden dat ik U naast God die ditjïniddel beliefde te zegenen de eer van zoo een spoedige genezing iiinet goweu Meliskerke Met alle achting Ö Middelburg UËd d v Diejinresse t Febr 1876 M SONIÜS Hergroei van Hoefdh ar uitval van Haar Roos of ticbilvers Dun Haar Kale Plekken Pjjn in de schedöUiuid Haarworm Vroegtijdig Grjjs worden al Seze onaangenaamheden woidea verbannen door de AMERICAN BALM Bmuen korten tijd verkrgft de behaarde Hiiijl haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag 14 2 de Klacun Kemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Po8t vi3 el alsookop rembours bij THEOPHILE Frederiksplein 32 rechts te Amtterdam NB Kr bestaan geen Dejwts LMSSTOmiJ EN 7IM00FEI1IJ f ÜIIWWE © Sf I AGENTEN voor GOUDA en OM STREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B N 199 m UEftLËoT Dit WATER dat gestookt is uit Kruiden die gevonden worden in de VaJIeie vm Zwitserland heeft alle anderen MennaiddeleD vaa het haar achter zich gelaten is geli l luisch delgk vlekt de huid niet en geeft tMH d HAREN en den BAARDhun nataurlijke kleur BLOND BRUIN of ZWART iveder Prjjs per flacon 1 verkrijgbaar by Louis Welter Oosthavea GOUDA Booglicfini aadscliap Uljuland DWKGRAAF ii HOOGHEKMKADEN vai RijnUuid brengen bü deie ter iceuuis v n belanghebbenden 1 dat de vooiloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1875 op de secretarie va het Hoogheemraadschap ter inzage an hel algemeen ioX worden uedergflegd v u 6 tot 20 Apnl a s vim de morgens 10 tot dea uaniddags 2 ure u aUIasr tegen 15 ets voor elk ezemplaaf vezkrygbaur zal zjin 2 dat de ingelanden olgeni ait 165 vaa het Teglemwit van 6 Julij 1857 Staatsblad n 90 hnnne bezwauen tegen deze rckmiing binnen acht dagen nadat die ter visie hl pit gelegen en dm véór 27 Apnl aan Je Vcrcenigde Ver derin mneten heblwiiujer iidiMi Dat de vereerngde Vergiiderwig fgj Vrjj la 28 April in het openbaar zal ov igiuiii tot de behniulüluig van boien bcJoiMe ire emiig D kgraaf eu Hoogheem ra leu van tiyukitii DÓ CLElCCy J jk r aa t W a DE BüUui KOPS S rA Lndm 1 April 1876 OpSwrc Vrijwillige VerliwplHg 1 Op WOENSDAG den 19 APRIL 1878 ifp voormiddags ten 10 nre ia de herberg van H KtiMUtts te Kmmiten a d Jtsei van TWEE HUIZEN wanrvau eea erigttat Bouwmaaswoning en eeae psrti WEI HOOI en BOUWLAND staande en gelegen te Krimpen a d IJ stel te zamen groot ongeveer 4 Bunder te asüvaatden d Landerijen DADElIlJK en de Opstallen except eene woning den 1 MEI 1870 moetende du kouppenuingeu betaald worden den 1 Juui lli76 2 Op VRIJDAG den 21 APRIL 187 éei voornridd gs tea 9 ure bm heft Sterf hnin van A KooMiiN te KninuenhldïJtnH vant ü MELKKOEIJKN 2 PINKEN 1 GEIT en 1 WIT MERRIEPAARD alsmede BOUW eu MELKGËREEDSCHAPPEN MEUBELEN HUISRAAD en jue partj HOOI en MEST ip n contant geU 3 en op WOENSDAG den 2G APRIL 187 5 des voormiddags ten 9 ure rtan het Sterfbuis van de Wed H ue Vü nabij de Molenplaats te OudtrUrk aid lJ sd van 18 KOJSIJBN en 3 VAARZEN die onlang gekalfd hebben et op t kalven staan i PINKEN 1 ZEUG met T IGGEN en 1 BRUIN MËRRIBPAARD alsmede eene partij 4 0UWen MELKGEREEDSCHAP JPEN MEUBELEN en HUISRAAD mede o n contant geld M es breeder bfl biljetten omschreven Informatien zjjn te bekomen ten kantore van ItM Notaris G J SPRUIJT te hiderkerk a d IJ fl Kétmisgéirizig 90b6eMEESTBE en WiStHÓÜD vi Gouda en Amsterdam doen te weten dat door de OemeeuteriKlen van Gouda en Amsterdam a magüging en behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten i besloten het beurtveer tussclien de gemeenten Amsterdam en Gouda op te heffen en mitsdien in te trekken eu buiten werking te stellen alle reglementen tarieven instructiën of verdere bepalingen welke voor dit beurtveer mogten gemaakt ziJn Aldus gedaan door den Gemeenteraad van Amsterdam in de Openbare Vergadering van den 16n February 1876 en van Gouda lu de Openbare Vergadering van den 7n Maart 1876 Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland bg besluit van den 14n Maart 1876 en door Gedeputeerde Staten der provincie Noord Hdlland bg besluit van den 29n Maart 1876 £ n is hiervan afkondiging geschied waar het buhoort Te Gouda den I2n April 1876 BuTRemeester en Wethouders van Goada Van bergen IJZENDOOBN Ve Secretarü DBOOGLEEVEB PORTüIJN Te Amtterdam den 4n April 1876 Bttigemeeater en Wethouders van Amstttdam Dkn TEX Dê Secretarie Da NEUFVILLE BUITENLAND Buitcnlaudscli Overziclit Se verkieziof c u te Pargs en ie St l eni gehoodeu om ill dé oprintajude pluaU vau Loui Blano te voorzien die lu meer dau ééa arrondiuement wa verkozeu hebben tot geeu roultaat geleid De republikeiueu wiireu zeker van de ofer hning en kondeu het diwruin niigeii op verschillende oandidateo te teOiinen De persoueu in hentemmiag zqit dau ook allen republikeii eii Tot Muttuilug wureu iu de kamer 14 verkiezingen vernietigd mec t 5 Wegen ofigeoorlooCde middelen om teiniiieu te werreli of premie van geestelijkheid en tegeeriug Ër bleven 6 verlciezingen te behandelen waarvau de Imkereyde vooruemeua waa 4 goed te keuren i te vernietigen en 1 aun eeit enquête te ooderwerpn Votgeq Uter berioht i de Kamer reed tot 10 Mei uiteeugegKn Of de verki iugeu zgn afgedaan blqkt niet Meu besloot de anmestie voontellen na het reoè te behande Enkele radicale leden hebben een ontwerp ingemend waarbq alle beperkingen der drukpers worden opgeheven Oadurende de verdaging der beide staatslichamen zullen enntige beraadslagingen plaats hebben tuasohea de xepublikeinsohe party in de k mtx en die lu den senaat om tot een blqrende overeenstemming t geraken Het behoeft nauwelqk betoog boezeer ziUk een overeBnstemming wensohelijk is in hfet behing van de handhaving der Republiek Lord Derby heeft te Parijs een langdnrige oonfeivotie gehad met den hertog Decazes deif Franscheu Miidtter van Boitenlandsohe zaken Ongetwijfeld zyn de ligTftisohe ünanoiën ter sprake gekomen vaarby Hngelabd loowel als Fraukryk belang hebben Of het dea FranaohRi geldmannen gelnkken zal orde te brengen in den ohaw waarin Khedive Zich geplaatst tiet ia zeer de vraag Lord Derby is Maandag te Londen teruggekeerd Men verwacht de Koningin daar terug tegen den ÏOn dus vroeger dan men had gedacht Misschien is Aan die bespoediging i e Royal Titles Bill niet geheel vreemd Alfonsus de Xlle i koning bij de gratie Gods verUaard Hoewel de paqjaarden een eopstilutie hebhen tC oritw orpeti die versohilleude bep ingot bevat omtrent de ilechien en bevoegdheden van de k 6ón de erfopvolging daarvan regelt haar mac ht in meUig opzicht beperkt heeft toch de heer Canpvas del Ca tUlo de stelling verdedigd dat de koning zynlegitiea recht niet ont leent aan de Cortes die door hem lïn samengerqépep maar dat zijn recht oubetwistbaat Hyfaetoogdé voorts dat toen CasteUar het bestuur ov ffu op ioh nam het land uiet de republiek maar d nooarohie eischle die alleen in staat was leveDskrwAt aan de natie te geven De Cortes hebben de vervaUisverUaring van het kooingsobap uitgesproken Se trooiufiitaad van koningin lubella was slecht van tyddyken aard en de koninklijke familie had het land verlaten na afstand te hebben gedaan van het gezag maar uiet van deu troon Caatellar wiens rede tegen de ontwerp constitutie aanleiding had gegeven tot dit betoog van den miuistei antwoordde nog doch met 27 ï tega 4 st heahwt de kaï nier over de ardkefam betreffende bet koiiiuf sohap geen debat te voerca waania z op Faaaah reces uiteenging dm na de feestdagen de behtudeliag der grondwet voort te zetten De nieuwe verkiezingen zijn voor de luliaonache Ministoi gelukkig elaopen iootem Hajoians en Kanrini zijn herkoien teriifil de Minister van Marine Brin de eerste maal ab raardigde zitting zal nemen Van de werkzamnkoden van het oieuwe Kabinet hoort men overigens nog uieta Se J iriao maakt een brief piMiek van Garibaldi waarin deze mededeelt dat bg het door de natie enden Koning hem aangeboden gesehoik vaa 100 000 lire zal aannemen en die som waoaoht besteed te tienaan de verbetering van dea loep der Tiber Onderdankbetuiging voor het geschenk eindigt de generaalmet den wenach dat Itahd op 4en weg der ledelqkheid der vryheid en der volkswelvaart ateedt meertal mogen vooroitaaa Se toeatand in het Ooaten wordt met den dag ingewikkelder en gevaarlyker toodat ieder oogeublik een ernstige oriaia kan uitbreken Niet alleen dut de verhouding tnsicheu de Turken en de Slavische Christenen even vyaudelyk blyft maar in troebel water is het goed viaachen en er zyn altqd liedea die daarvan gebruik willen maken Daarom stoken tfi opzettelijk tweedracht tussohen hen die tot nogtoe in gotïde verstandhouding leefden Zoo schynt er ook thans te worden geïntrigeerd om de vriendschappelijke betrekkingen tusachen Ruslanden Goatenryk te ver breken Uit verschillende ieXegnmmea l ljjkt thans nader dat de opatandelingen in snie in eep memorie geteekend door 28 aanvoerders de volgende eiaohen hebben gesteld lo moet oen derde van de landerijen die de Ravfüi s in padit hebben hun in eigendom worden afgestaan 2o zal aan degenen die terugkeeren voor eenbaar onderhoud worden verstrekt verder zaaikoren en akkerbouwgereedachappen en de middelen om hunne huizen er kerken te herbouwen Bovendien wordt voor drie jsrtSft vrijstelling van tienden gevergd So zullen de Turkaohe troepen het platteland ruimen en 6 garnizORUen betrekken Niksitoh Trebinje Stolatz Móstar Fotaja en Prefaljé 4a lal aan de opatandelingen geoorloofd tyn hunne wapenen te behouden totdat ook de ïfahomedaanaehe bevolking wordt ontwapend ten einde in overleg met de autoritriten de nieuwe raden te verkiezen 60 tal in elke gsmizoensplaate een Oostenrijkseh en een RuasiaiA oommissaris worden gevestigd om na te gaan of aan de hervormingen behoorlijk de hand wordt gehouden Deze eiaohen zijn stout genoeg maar dat de onderhandelingen reeds geheel zouden zyn afgebroken schijnt onwaar te zijn De halstart fheid der opstandelingen wordt toegeschreven aan de aanmoediging niet van de Russische regeeriug maar van de machtige Slavophilen in en buiten Rusland Indien de tegenwoordige pogingen van de Oostenrijksche regeering niet slagen tal zy naar men meent zich er toe bepalen streng toezicht te houden aan de grenzen Indien d opatandelingen niet mwr uit Oostenrijk toevoer krijgen van ainuuitie en levensmiddelen kunnen zij betwaarBk volhpuden Maar zy rekenen op hetgeen over MSutenegro Serviè en Rumenie nordt aangevderd GÓÜDi Z M heeft o kommandant der e di e infante C L lioder kommandant van bet 4e Z M hce benoemd Uj het 4e teg m m kolonel den lail kolonel Westenberg eh ov by Aai geneialfu sti £ de lait kok nel Hdlêabeig Habar van het 4e reg nch tige icnöwaa e Se ziekte van dK Himei nam y r ganstiger wending dfi de koortaach tige Icnöwa e ning der hersenen verminderde Toch U ft jESa kai nog uitent wak en i alle schrijven en le lum i den Met t oog het klimaat i iTr fypej d wdagen van Nice naar denton vertrokken a2mi j Jongstleden Maandag had de gi iA OgeSHt vergadering dar Gouda he kie vere oiging fibats Na de lezing en goêdlKariag er aotolea werd hetantwoord voorgelezen der Kamer vaUtKoophandd ophet ingezonden adies om 4e zittii oMnbMr te houden hetgeen aanleiding gaf tot etnigetaiaeoasUnwaarin algemeen de weigering der Kamer aB Koophandel erd afgekeurd j t Se voorzitter haengt hnldfr an de hoUiag dtr S Ooudteie Omraut in deze taak Se vergadering Was voortt zaer t leaigjateld dathet ingezonden adns betttffandei de wrenuOool doorBurgemeeater en Wethooden nog niet in de Ratd waaing iend Den voonilter werd versonit n afloopder eerttvolgeade nadtvergadering er naaf te informeeren en het iu e n Utere bijeeokomst weder aade onh te atelTen ca Se rekening venu itwoordiu wdaa ugMic en raedgekeurd Aftnu waa aan de orde de verkiezing van tw hestnjinledeu De heeien H J Wwi ekes eu W Q N de Keizer worden beide herkopen Na eenige diaouasie over de wenaohelijkheid om reehtsperaoonlijkhf id im t VMm foor 4e ntmwi ging vraagt een der leden of het niet wenaehelijkjzoude zün een adin aan dea Gtemaentoaad in tedienen ter verkryguig jinw ul fiiüajh Algemeen wa men hpt epn j t Mlk j 85 p achelyk was daar het t t 7 aordige ayateen onAan het beatttur wordt opgeorfgeii miaddoi beramen om de algemeene bcLugateUing in deiêtaak op te wekken w i1y Niets meer aan de orde zynde sluit de voorzitter de vergadering Dinsdagavond werden in eene frgadi riiK V t tdepartement Gouda der MaatsehappQ tot Nut Jtf t Algemeen de verslagen der Spaar enHulpb t over 1875 uitgebracht We ontleeaen daaiatn heT volgende DB SPAARBANK In de 52 zittingen werd ingebnaht 42009 43 terugbetaald werd 36728 00 waaronder aan intereat 140 61 iJv i l aaatM Zoodat i t san de Bank toever r ismbvi trouwde kapitaal vermeetderde jnet 84 2JiHi 206 nieuwe inlegger hebben liob KDgelBeUi H waardoor het getal boekiea klom tot 2829 waarvan er op uit D c 1174 liepen Er werd geplaatati op proloBgatia 28BOlB 1 op beleening 7400 op hypotheek 4600 op obligatie aandeMul pbant 1 00 v 4l700 i Het aotief der bank bestond op SI Seo mti Kaa ƒ 4017 37 Beleeniiig 11300 Prolongatie 80500 Tra i porteere 6817 87 t