Goudsche Courant, zondag 16 april 1876

Poldertarwè puike Witte M a 50 Mindere fSMi 9 Kóode pnikfr lO X i r ftso Rofe gepmke T aii 7 6 Mind 76 k T M Voer 6 4 4 ii 70 Gtrsf puike 7 7 S9Mindii re ƒ B 75 HilVer zwMti ƒ ÏS 4 8 60 Ligte 8 7B i 4 De veemarkt fnet geirdnen aanroer dcf lisndel in alle soort traag yarkeii8 voor Londen van ii W cents per half kilo biggen vlug te rerkoopea Kaas van 26 4 ƒ 30 Goeboter l frii ƒ 1 50 Weiboter ƒ I ÏO a 1 80 STID£LUK MP MVAN 0 1HE9EH ö G öudêt Hrt STBlifcujK MÜSBÜM weder mfet è ital Via mei rflardige Vöör tliiideli jongft verloopen wiifer verrgkt zalop de bhdi PWhDaobn beh e op de gewone uren en tegeii den gewonéf prjjs ook desnowiiac n i ure tegen J verminderden jMfijt etm TIBN CenU de pM on voor een ieder toegsnUdgk Ön Il D COMMISeiii ZoDdag 1 Apill JT im V 1 f e art tl J t87 @ GOUDSCHE COURANT Vï CORREBFON OSWTIE Hal iag mikd a atuk jiclitald SelmUeri muittk vaa bea kargar vaa Oondi ynMIi in eco volgend ar geplaatal DK RkDACtia lieuws en Adveiteotieblad voer Wa en Omslrekeo OÜZAGÉKil BnrgJerlIJke Stand GEBpSEN l2 jLaril l3 i naeiacai Co lit oadëri 1 C Bik ea f RooMfnina nf Arie oadcra A Sckriek e ii f vaa de Bgl ffl i J OVIJjRfcEUEN Aprilll 1 Marka 48 j 4 12 i vaa Tliet 187 j W l t ieuklfhoiaar van K é Koll rijn TAK een Bij deae Courant behoort Bijvoegsel èvaar j BijV l ü BINNENLAND 13 S J de B nK Sm ÜWÜ 1 April jMeerM ea Ij onderst ani Daneé Öenlfe ien Buigerl ke Stand i I M GEW RfeN Geene OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD Geet GEHUWD Gocac Qmdenkt I iGacaaiaaagiftedèiJn bij den Burfieluke Stolwijk IJGEBOBENi II April Eliabclh Coraelia ondcri A v j L l am Mn M de loitt iW QVERIJIUBN April K Verdnia j kiiaVr vio i ffi t BUnkea Geertje Boellaanl oad 3f j kalm vii £ de JoBg 1 ONOBRTBOUWU 7 April C de Uagaa ea H Fndrikn GEHUWD Geene Haastrecht GEBOREN e April Adriaua ouden L Bek ca L dea Dikker 10 Gerardua ouden F vu dan Niéuweddijk ca C vai Haarlem OVERLEDEN 18 April A i ToorovKdt 1 m ONDBBTBOOWD Oeeae GEHUWD GecBC BeeuwUki j j GEBOREN 7 April Maria oudere van l cnwea en W Stolwgk 12 Adrianna oudere T van der Maat en M Poelwijk OVbRLEDEN 6 April A Schout kuiévr van H KnOic 70 1 Hockael ij 10 J B Hrufk 16 m ONUERTROUWOi 7 April i d Vin 811 en J Molwuk 35 J GEUUVlUi Geene Waddlnzveen GEBOREN Cornelia Hendrika ouden C van Ol tfa C Briak AdrianUa naden A van Dijk en M terbrnr Tednia ondera S van Ea en M Hoogcadei n Coraelit oadrra K krqglmau ea H Vermaat OVERLEDEN 6 de RaadI 3t Hoogeadoora 10 j A Vergeer kaiivr vaa A Malac 88 j D Boawuia ONÜERTRODWD W Bunnik en 1 Brdtn T vaa der Heedcn en A Blink A Verlloep B de Brain GEBUWDi Geeoe YÖC liJi ins mi oi HAl b H KEN U8S jte ÜTi April 187 fdreolit aad geackied j Dit IJCP A IeI d t gestookt is nit V rt4den die gevonde wordeli in de Valleien Van Zwitserland beeft alle tandrren kleurmiddelep raahet haar achter zien gelaten is geheel onach 1 deljjk riekt de bnid niet en geeft aan de HABEN en den BAARD hun natuuriykekleoKBLOND BRUIN of ZWART weder P s per flacon 1 verkrygbaar bg Louis Welté y Oöstharen GOUDA ïï op i j 1 dat in de boomen is blijven hangen kan men echter r S fïTr Jf n hoe hoog het water gfweeat ia TE HOUB ËIW WIMELHUIS staande op een der beste Standen te aaoVsM den met Mei aanstaande Te berrag ii bgdea Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda BOEK en KAi TOUftUA ÜËL Voorhanden POSTPAPIER en ENVELOPPEN Stempelen van bovenstaand uratü taKlfeüORTBN SCHRIJFBOEKEN COPIËERPEBSEI PHOTOGRA PHIE ALBÜMS en z en ADVERTfiNTtÊN Wegens het PaascUéest zal in het IJzeren BaigeVeer van GOüDA op AMSTERDAM en terug op VBUDAG ZONDAG en MAANDAG 14 16 en 17 April NIET maar hg nitzondering op ZATOSDAQ 15 AjilU geraren worden DÉ t IBEGTIE lloogbeRniraadscliap ÜiJofaAd DUKGBAAF en HOÖGHBEMKAÜEN raa iSz n am brengen ter kennis van de ingelanden dat by de op 6 April 11 gebonden verkiezingen van 3 Roofdinge anden en 3 Hoofdingelan Plaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen gn de volgende Heeren aU Hoofdingelanden in het iiè district Mr J P AMBRSFOORDT 5de T P VIRÜLY 15de C H Baron VAN PALLANDT al Hoofdinffeland Plaatêvenatigeri in het 4dedistrictH A HANEOOES 5de C J KEMPENAAR 15de CJ tandbeOÜDEBMÊÜLM Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE OLERCQ Dijkgraaf W 6 DE BRÜUN KOPS m Leidtn 1 April 1876 UvSETLETTSfi Lange Oroenöndaal bericht de ontvrogrt tan eene ruime sortering DAMES en KINDEBBOËZELAABS KINDKB DOEKEN HOEDJES en KAPERS Zode LAVALLIBRES enz Gouda 13 April 1876 Tegen 1 MEI wordt gevraagd eene FLINKE BOERENMEID goed kunnende MELKEN Tegen hoog loon Adres in persoon bg den Boekhandelaar A BBINKMAN te Goud Gooda ürak na A BriokmaT en ook in n Dat ordtoTei het hoofd gezien Spj TTMgt sllwa i geloof dsa geen deugd f Nadat d heer Knmera nog meende te moeten opmerken dat de heer Tan Hóbrn meer met bijbelteksten en machtiépreuken schermde dat argumenten aaOToerde en de heer Poathumiu geweien had op t door hem daar atrakt aangetoonde door den heer ran Hoorn echtier Toorb gegane onderschdd tutwhen de taak r de r en de uiad betreart laatstgenoemde het dat da kerk of wel de leeraren in de kerk niet meer tyd hebben om godsdieutouderwü geren Makr juist om daaraan tegemoet te komen is de schilof aangewezen hetgeen de heer Lalleman ten slotte jdoet zeggen dfit hq de laatste woorden ran deA heer ran Hoorn wil herhalen en dus attent maken op diens geroelen dat het godsdienitondetw s op de school moet geschieden omdat de domino s er geen tijd roor hebben Dit Verdient opmerking Daarop wetd de vergadering nadat del Voorzitter reeds meer dan eens op bekmtiug had aangedrongen in de discussie daar t vergevorderde uur dit wenschelijk maakte en ook verscheidene personen de vergadering hadden verlaten door den Tdordtter gesloten Vergadering van den Oemeenteraaa Zitting na Woen ig 12 April 187 TegenwoorJig it kk in Btrgm Ui timita vosn KiM Liijmi KraiiMikirg Noothain ru Goor Meixaiakcr UMct na Sttutw Fort Drast Saium SirSiw tionimuea an Sad De Tooriilter deelt mede dat de kk Virnlg en Kiit hebken keaaii gegeten verkinderd te zgn de er idenng kg te wonen D dat eene geneeotc ketrckkiog is opeogofallen door dst de heer L C T a Sternkack ie keuoeatd tot eamaaiersir bg het rakder posterveft Se Botnlen der vorige veigaderiag arden gebma ea gearreetcerd Ingekemcn ii een aiiieire vu kk Gedenatetrde Stitüil deier proviseie koadeode goedkeariffg vaa het ria ftkia l ui t tot iiktlling van ket Bergereer van Coada op Amtterthé aleieeie eeaa mieeiea ten B en W vaa Aauterd i gel k trekking kekdiand laa kk Gedepateerde Sulea I n o l Bollend Notifiietie eeae mieeire faa deieUde goodkearenda den verkoop Vugrond aan de Cnkethetrsat I tl eaaa aieeira aa desellde kepaleade dea teraijn iot ketiiieadni dor goaiHnte rckeaisgaa ketwelk voor de gfiMnilaie kepaaU op I Angostoe a eeoe aieeive van B en W die in overleg met den dielriele Sekadlopsieaer en kooTdonderwüier der TneieheiKekodl rene voordrackt doea tot kuIpoDderwqxor waarop geplaatst 4e m B do Koeter ie Gonda ea dea keerB i Peetere 4e ArakMa tar visie aa kenoemiag in eene volgende eergadaring eana mieeire ven de Camniteeie over de Stadf Miuiekaekool ModcdacleDde det door de laatete inechrijriDg ii geblekeo dat er cairn ISO leerliuge zijo waardoor eeoe tweede Oodenvgier hanoodigd ia die onder de leiding ao dea heer VM MiHigea op oca traetvinent an ƒ 600 loudo aaagertaagd dleaen ta wordoa woidt ia kauden gealcM ean B ea W Ua fiae aan kalickt en rand eeaige miaeiaee vaa reraehillende Commiaelen vaa weldadigheid daarbij inxodende de rekeningen over 1875 die rlea ia handen geateld van de bh Kransakarg Uollet n Gocdewaegea eene miaaive vaa de Commiaeio ever ket rnnetom vaar Oadheden imendeada da rakoaing over 1875 wordt tor risia gelegd acao miuive vaa Commiaeariaeoa over de Beleenkaak kea isgevende dat de heer W FOet Droat met 1 Mei aan de kaart vaa annding ia ter visi ea beawmiag ia eeae volgende vergaderiag eeae mimivo vaa kk librijmoesterea det met 1 Mei aaa de keart van aftreding ia de keer dr C iL Tebbenboif ter vieia ea boooeaing in eene volgende vergadering De vooriitter deelt aiede dat door Z M den Koning eenpaseioea ia toegeatsan aan mej G Hardeaian tot cea bedrag van ƒ d08 laoicde dal de boeken en kaa ao dea OeoieeiKe Oatvaaxer sgn aagevea ca ia orde bcvoodoo Notif Aaa de orde la eea bealnit vaa Gedeputeerde Slalen lot wgiiging ven bet kahiar der plaataelüke directe belaatiug dienit 1878 dit alrekt om het beolait van den raad goed te kenrea aa G BeloBJe op ƒ 1000 in boofdaoia te brengea Kenn ea vooratal van B ea W lot af en overaehrqnng van poetea op dea slHt vin kegmoliag dienat 187S wordt alge a goedgekoard oea vooratel van B en W tot kei doea drnkken der cata logka vaa kei aledelgk arehiet begroot ongeveer ƒ 70 de koor Kraaeabarg maakt hiertegea beawaer de voorx beantwoordt diea apreker daaraa in atenuaing gebracht wordt bet voorat l aaganomea aiet ïi legen 1 atem die ven dea heer Kraaenkorg Nog 11 ingekomen eeae miaaire van den keer L Burgeradgk die veraookt belast te mogen worden met het mikto ecoer tackeaing en het opzicht te honden over ten gebouw beatemd lot wachtkamer en kantoor voor de itooinkoot van Utrecht Kotlerdam viia veraa dit wordt algemeen loegeataui De heer Knoenbarg het woord gevraagd en verkregen heb beade wenachl te wetea wat de redeaeo aija dat B en ff vog geen melding aan den raed hebben gedaan van een ingekomen adrea van eeaige IngeKlenea tot het oprichten eener Zaramiekool voor onvcrmogiadan do toon deell mede dat B s W kal aipport dnnaaagainde van dea Architect deur d ltaa iaaraekua Door dea keer Meaacmaker wordt gevraagd wat of de reden mag aijn dat het Ingelieh en Dailech by den heer Inker aog niet onderwezeo woldt de voorzitter z gt dat B ra W mat de pUataeluke Sehooleommiaaie hierover lo onderhandeling syo gctneden dat de localiteit dit voor bet oogenblik nog Biel tocllat maar dat apoedig een plan tol verauderlog dier achool ter tafel lil worden gebracht Meti meer un de orde ignde gial de vergadering orer toteeaemet geiloten dearea HARKTBEBICHTEN Qouda 6 16 By kleine omzet w a de stemming flauw DOTj 15 April 1878 Vrüdog 2 11 Apn a s mi de heer A G Huinel p e ikant té llotterdauf optrcdea in eene fJO van ver 2 11 A ri M Jf l f tf l 1 gadcniig Ier jhier Bevestigde sifileeUn van l NeJtrlaklhct Prole au eMfind tot inleuli i f van een debat Üit de omltriverjlau door dè leden fipjtegiven om dilaruit eoii keuze M bch milelinx te dodn zijn door den spr de volfjcnd gek cn wclice onHeiTvcrpen o d tijd M toelaat beide doór apr mlien wonién ingWeid 5 Deze onderwerpen ïijn De leer dar Voorzienixhjid en De qnaestie ran Doop en Avondmaal J üeze ret ering wl dellsatate cijn in dit seiipen j DonderdaKitvoud weed in een algeiueene vergadeqng der tMetWaf uOouia eamulreken van de Holl Slaalachappij van Landbouw een voordracht gehouden door deu heer ü J llciigeveld leeraar aan de Rgkavfearttenijiwliool e Utreoht over feeverieterinf tOp teer popaUirv w jze behandelde spr zijn ou erlitn waarbij vele practiacbe raadgevingen en hoogst nnttige opmerkingen werden gegeven Znlke voordraehten niogeu eer doelmatig heften en hebbén reobt op waatnaeriuK l u leden vau het hier geveatifgd leplirt iiieat van de Maatachappg van Nijverheid waren uitffeaoodigd deze roordrocht bij te wonen Zaterdagavond jl hield d jQ ifdaphe timme i rereenigiiig it ort eoor de ioekomtt hare derde jaarlgkaohe vrr aduiug Urt Bestuur moclit zich rerblyden in een goede opkomst der leden doch nog meer daarover dat het dik leden een zoo gunstig verslag aangaande den toidawl der vcreeuiging kon medcdeelen Uit het verslag Week dat de vcreciiiging op dit oogenblik B4 leden telt waarvan 21 nog vrijgeiellen lijn en d it gediirruiie h Mir bestaan aan zieken enz is u itbetoald eett som van f 456 06 en dan zonder Mf va i tf aiuli ert iiog met ren saldo van 268 15 te sluiltH mug vooraeker wel voor deti gunstigen toèatand der vcrceLiigiug pleiten Met genoegen wijzen wij op de nuttige werking dizer vereciiigiiig Voortuiin aal aan alle 5jaBrs leden S ga d u per week iiiglvol van liekie of kwetsuur worden uitgekeerd Niinr men verneemt beatniit bjj het Ministerie van Oorlog het voornemen om het garnizoen te Gondn met een depot infanterie te vermeerderen Ingevolge de jongst uitgevaardigde ministerieele ver ordening op de behandeling van longziek vee in den zomertyd ia door ondersoheideue veehondera te Stolwyk een adres veraonden aan den min van binnenl zaken met verzoek om by eventueel uitbreken der longziekte in die gemeente liever tot sfinuking van het besmette vee over te gaan wyl dit meer afdoend en doelmatig zijn zou en door de inrichting der gebouwen tot koasmakery het opstallen van loiijjiiek vee hans inziens onuitvoerbaar is Be waterstand der binnenpolders In de KHmpener waard blyft algeuieen nog Vry hoog In sommige polders staat het water zelfs nog l oM bovjeu a Nu sedert eenige weken bet laad wei droog en bcgaanbaiuc geworden is begint me i weer met opmetiiigen van den spoorweg Ijeiden VVoerdeu die gssljiakt waren uit hoofde van het ongunstige weder Nu wordt er mét kraoht doorgewerkt zoodat me de onteigening binnen een week of aoij kan tegemoet zien Blykeus een bij het depart van koIoiUcn ontvangen telegram vau den gouverneur generanl vnu Nederl Indic ld 6 dezer ia den 3n dezer door den generualmojoor VViggcrs vau Kerohcni uit Atchin nan de Iiidjiohe ragi criiig het volgende bericht De vijnnd blijft rustig In onze zuid oost ke line is de kolonel van der Ueyden ijverig bezich met den aaideg van wegen l e gezondheidstoestand is over het algemeen niet veranderd maar de cholera is afgenomen Aan die ftüekte overleed de luitenant Verschoor De luitenant baron van Heedceren van Moleijaaten is licht gewond s Lands miadeleu over de drie eerste maanden dezes jaars heliben opgebracht 20 541 959 57 zijnde l 042 512 14 meer dan in hetzelfde tijdvak van 1875 De raming bedroeg 21 432 580 18 Naar men verneemt heeft de gezondheidstoeetanë van H M de Koningin na HD terugkeering uit het buitenland niet die riditing genomen welke gewensoht was althans gevoelde H VI lieh in de laatste dagen we Ier niet al te wel Dit is dan ook de reden dat de koningin van haar jaarlqksdi bezoek te Amsterdam zou hebben afgezien De minister van oorlog ontvangen hebbende een aantal verzoeken van of ten behoeve van milioiBnverlofgangers om vrystelUug van het opkomen onder de wapenen voor de eerlang te houden herhalingsoefeningen beeft ter kennis van de adressanten gebraoht dat de belangen vau de dienst niet toelutea in hau verzoek te kivilligitn Aan de betrokken miliciens wordt herinnerd dat zij die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen opkomen overeenkomstig de daaromtrent bestaande voorschriften zich na hunne herstelling bij hun corps moeten vervoegen ten einde gedurende s weten in den wapenhandel te wordea geoefend ëemgde vergadering vau Rynlaud in U tre zitting van den Uu dezer besloten om ter vervanging van het onUngs vernielde stoomwerkluig te tjpaamdam ten gevolge van het breken van den connector eene nieuwe machine met twee horizoutale cilinders met overbrenging der beweging op de wateraasen door middel van kamradereu t doen vervoonligen DieotengSvolge bestaat er alle reden om aan te nemeti dal het werktuig tegen den aanvang van den aaiistaaudeu herfst weder maalvaardig zijn z d liet werk is opgedragen aan de Gnte Hoffnungshutte te Oberhausen ff C Voor de voorjaarsexamens die op 19 April aanstaande en volgende dag n te Haarlem zullen gehouden worden hebben zich 488 candiilaten aangemeld als 69 voor dea rang van hoofdonderwijzer 4 voor onderw ieres voor hulponderwijzer 60 heeren 60 dames voor de acte Fransche taal 40 heeren 43 dames Engelsche taal 13 heeren 17 dames Hoogduitsch 4 heeren II dames wiskunde 3J heeren leekenen 14 heeren 7 dames gymnastiek 10 heeren en landbouwkunde i heeren handwerken nuttige 68 fraaie 53 dames Aan het Comité voor de belangen der Uaarlemsche paardennuirkt is bij Koninklijk besluit vau 24 Maart jl vergunning verleend om bij gelegenheid der op 26 Juli e k te houden Haarlemsuhe zomerpiuinlenmarkt een verloting te houden van de op die marlvt iiau te koopen paarden ene Ia deze maand zqn door buitenlandsche handelaren op verschillende markten ruim 650 stuks iulandsche paarden aangekocht met testemming voor het buitenland de meeste paarden waren van 4 5 jaren terwijl de gemiddelde prys f 800 was De grootste uitzending had naar Frankrijk plaats De drukker Vau het Bfilait cm Zuid Holland en tOravenhiige is Vrijdag door de Arrondissementsrechtb iiik te s Hage VriJge8 roken van de ewnklacht van laster jegens den politie agent S wien in een ingezonden stuk w is geimiiuteerd dat hij iK woning van een ingezeten zonder toestemming zou zijn binnengegaan en een hond zou hebben mishandi ld Overeenkomstig do conclusie des verdeitigers mr J an Gi h overwoog het veehtaooUegc d it de sclmjvor niet de bedoeling heeft gehad om te lieleedii en iii iar zioh veeleer heeft voorgesteld een misbruik on h r d i uidaohl rau het gemeentebestuur te brengen H j g tirvlc aan bewijs van den anintua injurandi volgde dus de vriJ8pra ik Een Leidsch academiebnrgïr heeft dezer dagen zy n 12 j jarig studentenleven herdacht bij welke gelegenheid hem door belangstellende vrienden eenige fraaie stukken koperen huisraad zijo veifirad De Aaut Ct meldt Ëer teren had men ons meegedeeld dat de minister ran financiën het wetsontwerp tot invoering van den gouden standaard vaa den raad van state zou hebben teruggenomen Onze zegsman is verkeerd ingelicht geweest want wij kunnen tbaus zeer stellig verzekeren dat de minister vanr financiën er niet aan denkt bedoeld wetsontwerp dat sedert veertien da n bij den raad van state io onderzoek is tenig Ie nemen Wij vernemen tevens dat aan het departement vstt financiën thans in gereedheid worden gebracht behalve de drie wetsontwerpen op de comptabiliteit een ontwerp v in wet voor een zegelbelasting een opde patentbelasting en een tot hersiaiing ran deperfónde belasthlg Het ontwerp tot belasting vanden tabak zat worden ingetrokken daarentegen zalde herziening van het tarief op den in en uitvoer op grootere schaal worden voorgedrugen üit Lith meldt men dat langzlamerhand alles wedet op orde komt De noodlijdenden hebben nagenoeg allen hunne opgeknapte bouwvallen kunnen betrekken Zij krijgen nog goede bedeeling in steenkolen en brood Verwonderlijk is het te zien hoe spoedijf alles een geheel ander aanzien krijgt Elk kiniit zijn huis erf en tuintje op Aan hetstroo en vml Als waarschuwing aan de watersnood oomraissiai dat er kaf omler t koren dreigt te komen bij t vergoeden van schade bevat het Nieuict v d Ü een schrijven uit de buurt der bedreigde streken wkavaèii S wij hot volgende ontleenen Ik zal u de geschiedenis van een enkel dorp verhalen Het is niet overstroomd geweest en alfóSk enkele buitendijksche hutten hebben wat schade ge leden Er vormde zich echter een commissie natuurlijk Men schatte de schade op p m lOOOi Een belangstellende wilde een noodkreet in de Coil ranten plaatsen wat toen door enkele ingeseteneti voorkomen werd Men zou nu in eigen boeZeA colleoteeren I De collecte bragt nog geen 480 op Toen ging een deputatie naar s Boscli naar de hoofdcommissie I De afgevaardigde keerde nasr meif zegt met 1000 en eenige benoodigdhi ip tertts Nu zal het dorp waarschijnlijk nog eens zyn waters noodachade gaan Opgeven Natuurlijk gaat iedereen nu nauwkeurig na hoeveel klompen er nat zyn ge worden en hoeveel schade het waier hem in A0 toekomst nog doen zal I Is dat de bcdaeling Werd het geU gegeven voor het lenigen van rampen of om etn ieder die waf wat verloren heeft lijn verlies te restitueeren zoadatper saldo de afgeloopen winter er een zal geweesi ziju zonder de em e verlieztnl Ik kom niet terug op de bedeelingen in de dageiï der oenauwdheid dan kan men moeilijk zoD seh p toezien en is inen zelf ook onder den invloed der ellende Maar moeten de maatrégeleji zóó genomen worden d it er altijd nog geld te kort zal schieten Iu een ander dorp heeft men een onderT oek ingesteld naar lyf en huisraad en linnen der proletariëra De vreemdste feiten kwamen daarbij aan het li j Warme dekens had de bevolking nimmer gekeiul Vier kiuderen hadden te zaroen maar drie hemden Er w ireu mannen en vrouwen die maar één hemd bezaten en waohtten op t voorjaarsweer om het t wasschen Gedureude die operatie zouden zij zonder loopesr Natuuriijk ia die toestand ellendig Maar is dntnu een motief om hem aan te vallen uit de teélenti i tnaidgt ten Voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan 4e school voor uitgebreid l iger onder ijj te Alpheh aan den Riju zijn op de voordracht geplaatst de hiirea