Goudsche Courant, zondag 16 april 1876

I OIKTHCJLLING IIMCII S S S Van Bsohuia de Boer T n Katwijk M Wolters van Eotietdain en J PetUlon Ms van Brouwershaven Nederland is niet arm aan dokters maar nog ontlaggel jk rqker aan ongepromoveerde dokters Er is misschiea op de theologie na geen vak waarvan ieder loovm verstand heeft als van de geneeskunde ea toch ondanks de byna nlgemeene beoefening dezer wetenscha ataudeii wij machteloos stil tegenover de eeht Nederlundsche nationale ziekte de verkoudheid Maar al kou niemaud zich zelven genezen hij was toch altijd bereid z u buurman raad te geven Wat doet u er voor m juheer Niets mynheer er ia niets aan te doen maar ik leg altijd maar dat eene verkoudheid erger is dsn eeue ziekte Ondanks die overtuiging van den patieut ontbreekt het toch niet aan raadgevingen de een zegt veel drinken de ander niet drinken de een raadt aan uit te loopen de ander in bed te blijven Een geprgmoveerd gepatenteerd geneesheer achtte het tot dusverre beueden zich zijn raad te geven wachten tot het overgaat was zijn eenige recept Een Eqgelsche dokter Feirier heeft zich nu echter de zaak zijner verkouden natuurgenooteu aangetrokken en een geneesmiddel voor verkoudheid gegeven Het bestaat uit 2 grein hydroehloraat van morphia 2 drachmen aoaciapioeder en 6 diochmeu trisnitrëat van bisnwith Van dit poeder dat niet niezen doet moet men en vierde of de helft nemen in vier en twintig sur Men snuift het zoo hoog mogelijk op het veroonaakt bijna geen prikkeling Binnen weinige aren cegt dokter Ferrier op grond van zijne ervaring is de verkoudheid verdwenen INGEZONDEN SchutteriJ muziek In het laatste Zondagnr der Goudtche Ct is een verdediger opgetreden voor Schntterij mnziek Het was me aangenaim dat lich althans één stem deed boeren ten gunste van de aangevallene ook hierom daar de heer Jan Pieteiseii in de door hem geschre vei regelen werkelijk alles aanvoert wat nog bij eeoige mogelijkheid is aan te voeren voor t behoud der muziek Dit heeft dit voonleel dat wordt het door hemaangevoerde n£eiiegd de quasstie is beslist en dewensohelijkheid der afsehsffiug des te duidelijktr aau t licht treedt J P zegt Ie Muziek is een behoefte want tengevolge daarvan loopeu de seliatter iu de pas en doeu die vele sehuttersvoeten bij lederen stap slechts n gelyk geluid hporeiu 2e jchatterij maziek is t gesohiktste en goedkoopste middel tot veredeliug van den volkssmaak 3e Irder schepsel heelt eeldeartikelen voor en leer alle ziju behoeften bevredigd zijn In waarheid het door den heer Jan Pieteisen aangevoerde doet mij herhalen wat ik in de Courant van Donderdag te voren schreef Het is onmogelijk steekhoudende argumenten voor t behoud der Schutterij aan te voeren t Zij mij vergund zijne 3 argumenten te beschouwen Wat betreft n 1 moet ik alleen vragen of de heer J P dan nooit de schutters heeft zien afmarcheereu onder muziek naar het exercitieveld Ik moet t vermoeden want ieder die onze Schutterij heeft zien maroheeren weet dat de schutters niet in den pas loopeu in weerwil van de muziek Nr 2 zijner quui argumenten is een joiro en niets meer dan dat Schutterij muziek zou den smaak van t volk veredelen Hoe schoon klinkt dat Meer ook niet Daartoe zou de muziek beter moeten zijn dan ie bij mogelijkheid kan ziju daar t muziekkorps geheel bestaat uit personen die al hun tijd noodig hebben tot verdienen van hups dagelijksch brood en soo al lust zoo al talent zoo al aanleg genoeg hebbende zeker geen tijd hebben om zich veel te oefenen een eerste vereisohte om ten langen leste iets goods voort te brengen Doch al ware de muziek nog zoo uitstekend om de menscheu door hanr te veredelen is er meer noodig dan ze op een bl iuweu Maandag eens een dejintje te doen hooren op den Moordrechtsehen dijk of ze eens uit de verte eeue repetitie te doen bqwonen op de Markt Om onkundigen op mnziekaal gebied te veredelen door muziek zou noodig zijn dat zij attent werden geuiaakt op de schoonheden der uitgevoerde stukken waardoor zy meer vatbaar werden gemaakt om te leere genieten Waar op ieder conoert zoo duidrlyk blijkt dat t publiek waarvan een groot deel nog al les krijgt of kreeg op dit of dat instrument en dus een weiuig werd ingewijd in de muziek le geheimen niet komt om de muiiek maar wel om gezellig een beetje te babbelen daar behoeft t geen verder betoog dat zij die nog een schreeQe lager staan dan die concert bezoekers door eens een enkele maal een muziekuitvoering der Ooudsche schutterij bij te wonen weinig edeler zullen worden dan zij waren Het derde punt van de argumenten ran deu heer Pietersen is niet gewichtiger dan de beide overige Ieder heeft artikels van weelde voor en aleer al zijn behoefte bevredigd zgn zegt hij Wat bewijst dat AUeeu dit dat de mensch niet volmaakt is doordat hij iets doet wat hij niet behoorde te doen Is dat nu een redsu om niet naar de volmaaktheid te streven Men handelt dwaas en doet niet roals t behoort wanneer men in zijn huis weeldeartikelen aanschaft zonder eerst hoogno dige zaken van dagelijksche behoefte te hebben gekocht Dit is een eenvoudige regel die ieder verstandig mensch ook de heer Jan Pietersen bij eenig nadenken gaarne zal willen onderschrijven Deze regel geldt voor individuen en ook voor vereenigiugen van individuen b v gemeenten Dat vele eerst weeUkartikelen koopen en daarna zien of er ook nog geld in kas is voor zaken van behoefte mag voor ons geen reden zijn om even dwaas te handelen De drie punten zijner argumentatie meen ik hiermede weerlegd te hebben rn hoop opuieuw deze en gene overtuigd te hebben dat de Schutterij muziek moet worden afgeschaft Het is waar men gaat niet gemakkelijk over tot afschaffing van iets dat bestaat doch dit is verkeerd Iets dat niet goed is moet worden afgeschaft Er bestaat in Nederland over t algemeen een zekere traagheid iu depkeu en traagheid iu haudeleu Voordat een zaak beslist is moet er heel wat papier vol geschreven heel wat tongen moê gepraat warden Ten langen leste gelukt t toch veelal De hoofdpuuten in Jan Pieteraen s redeneering roerde ik aan de bijzaken niet Ook daarin ben ik het echter niet met hem eens Het is o a a i geen weelde maar zeer wenschelijk en hoog noodig dut burgers hunne op of aanmerkingen publiceereu het moest meer geschieden Kofliehuispraatjes en kroegredeueeringen moesten meer plaats maken viur openbare mededeelingeu in de Courant en veel meer dan t geval ia moest de rubriek ingezouden stukken de plaats zijn waar de burgers die wat te zeggen hebbeu elkander ontmoeten eu een strijdperk waar zij vechten over zaken van t algemeen belang Elit BUEOEK VAN rOVDA lyaarde Heer Redacteur I In de jongste vergadering van FbliionderKiije is door mij luin deef Keer S A van den Hoorn uit Breukelen niet gevraagd y nUpe wordt ineu opgeleid tot christelijke deagdeiillif jiHjuf vraag was Hoc wenscht yV dat ile kü doreu iu de iipinb ire chjlen tot christelijke deugden worden op e i id Met de opname dezer Htetiticilie zult gij virpliehten UEd üw Dienaar H W KlU tEK8 Laatst e Berchten Parijs 14 April I et Journal Offlciel maakt eene reeks nieuwe besluiten bekend houdende vrrauderingec in het persuoueel der prefecten onderprefecten enz In t geheel loopen de veranderingen over 47 prefectures en de maatregelen des Ministers bepalen zich mee ital tot verplaatsingen Één prefectis ontslagen en 8 ziju op wachtgeld gesteld Oiidi r hen telt men den heer de Fuurcè prefect van Savoie Nieuw benoemd zijn 9 onder prefecten en 7 prefectorale secretarissen t Madrid 13 April Het schijnt zeker dat het GouveruemeRt aan de Cortes zal voorstellen de fuero in de Baskische provinciën op te heffeu zoodat deze worden onderworpen aan dezelfde belastingen als de overige provinciën en ook aan de conscriptie de inrichting vau de gemeentebesturen zou op deuzelfden voet blijven bestaan De minderheid in t Parlement neemt deze oplossing aan zoodat de aanneming ven het voorstel door de Cortes zeker is B u r g e r I ij k e Stand Gouda GEHOREN 12 April Nieutui ouder A Rrootecdorit CD C ie Mol Eva Mari ooderi W t Weatermsn da P de oog J eentje Coruetil ouderiVc Kijnbout eu £ I areber 18 Jucolmi Coraelii Jobuuuee uuüeri J C vea der Kleijn eD i Gibbuo Alidn ouders J vio der Heuvel en A veo Sleeaderea Franciieoa ooderi F Hoosbeek eii S F ven Geldereo 14 Joheanet l instiua onder J 1 Dijkoian tn i vao Wtjk IS Coroelia Adriaoa oudere G Kaïnpo ra A H M Brenkel OVERIEDEN U April t Lekkelktrk ii j O NDERTROUWD 16 April C o Ooorne te Waddisireeo 29 j eo C Nieile 2 j A llltee e Mootfoort 25j eu VV aii Hagen 21 j W J de Vo 33j eoj M an Mannen 26 j G H Lakerteld 30 j en E Verboof Ï6 j P Bcurkenl Ie Tholec 20 j eu E Rietield j A Juiikheid te Waddioiveen SO j eo M C Nieowenbuijzen 20 j A Verboef 29 j eo J C Bouioan j N Groeoendgk te Zetureld 51 j en C ean derKroff 42 j D van Niekerk te Vleuten 2S j ea M P de Rroot 34 j I Oongelman te Uaaatrcebt 23 j en M C van der Wal 24 j Waddinzveen vau 6 13 April G£l OiUi Comelia Uendriki oudera C vu Q eu C Klink Adriaou oudera A van Dgk en M Verlaar Teania oudera K tsu E cD M Hoogeodoora m CeruluL ouder K Krygamau en A Veroiaat OVERLEDEN G de Saadt 33 j J Hoogendoom 10 j A Vergeer buiairr vaa A Matse 66 j D jJoawnaii 48 j O VUERTBOUWD W Buniik ea 1 Beere T vaa der Heedea en A Mlouk A Verttoep en B ds Brtia GEHUWD Geeoe ADVERTENTIËl Bevallen Tan een Zoon N VERMAAT BB Gidw Gouda 15 April 1876 Bergen op Zoem 14 April 1876 Heden overleed in den onderkom T a 34 jaar mgne geliefde Ecb enoote ALIDA JOHANNA LAFëBËB mg nalatende twee kinderen J tak oeb HOUP Eenige kennitgemng De bekende en onbekende Schaldeischers Tan de onder het roorregt Tan Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenachappea van deu Heer ALBKRTUS THKÜDOHÜS WILDKNBUKG in leven Broodbakker wonende te Oüuoa en aldaar orêrleden 27 Maart 1876 van Mejnfvruutr WILHELMINA VRIJMAN deazelfs eerste eehtgeuoote overleden 6 April 1800 es van Mejufvrouw MARIA AÜATBA vah WKRKHüüVlüN deszelfs tweede echtgenoote overleden 1 Jung 1871 worden ingevolge art 1082 Burg Wetboek opgeroepen om tegenwoordig te zgn op DONDEHDAli 27 APRIL 1876 des voorm ten 9 ure ten Kantore vaa den Notaris Mr KIST te Gouda bg het afleggen der Rekening en Verantwoording vau het beheer in gemelde nalatenschappen geroerd zullende vervolgena indien geen verzet plaats heeft tot de uitlietaling der scholdrorderingen worden overgegaiu voor zoover het bedrag der nalatenschappen toereikende zal zgu GooBA Mk kist 14 April 1876 Notaris jegens het Paaichfeest zal in het UiereaBargeVeer van GOUDA op AMSTEEDA ten terug op VRIJDAG ZONDAG en MAANDAG 14 16 en 17 April NIET maar bjjuitzondering op ZATaRDAG 15 April gevaren worden DE DIRECTIE IJ Kantoor VERPLAATST van de Harkt naar de LANOE GROENEN O A AI Allcu KKKL BOHST eu TKKIXGLIJüKltS dringend in de herinnering aanbeToIen Albtauerdam 13 Maart 1875 Mijnheer Uwe ORUIVBN BORSTHONIQ wordt hier met zeer gunstig gevolg gebruikt onder anderen het 10 jarig dochtertje van een müuer vrienden werd door een borstkwaal aangetast gaf dikwgU en Teelmalen bloed op en was volgens oordeel van de geueesheeren aan TERING lijdende waardoor groote vrees Toor het verlies van huu geliefd kind bestond Ik raadde uwe Borsthonig aan en na het gebruik van 5 flesch jes was dit kiud geheel hersteld en geniet tbans eene goede gezondheid enz Get N C VAN SCHAGEN ALLEEN ECHT wanneerde metalen capsules waarmee de flesschen gesloten zgn het stempel der fabriek dragon VerkrjjgbaBr i ƒ de flesch te 3nuU bij F H A WolC Aijt utt atd R L Varoaaieau k Zoon Apoth Bodegraven P Veraloot Botkoop A J fan Twont lUlfï L tan Leeuwen J Oraeenküffe J JL F C bnabillé Apoth HaiemmiJHde W Hendrik Haaëtrerlif i O deu Hartog Uillegerabery wed de itaadt Inden E Noord k Ouifeini er F Jooker Idaoban RollerdiM C J W Suslu lié Apotb Rijtw k C J van Ginkel Schoonhoven J Wolff SSooa Diog Voorèurff A tan Veen tKaddtnxveen C van Eeuwen Woerden W H a Uiggelea 18 MEI 11 Zg die het brengen Tan eeir HnMeblgk de nagedachtenis van Mr J B THORBECKE met hunne bgdragen hebben ondersteund kaaken toegang bekomen tot de ONTHULLING de CANTATE en de REDEVOERING Ook kan voor ieder ééne Dameskaart worden betchikbaar gesteld Zy die aan het DINER waaraan geene Dames zullen aanzitten wenschen deel te nemen betalen daarvoor eene contributie van 12 De deelnemers die hunne bgdrage bg de Goudsche Subcommissie hebben gestort warden uitgenoodigd zoo spoedig mogelgk doch niterlgk TÓór 25 April e k schriftelgk op te geven welke kaarten door hen worden verlangd aan iVIr 1 ForUilJii üroügleeyer Gouwe C 524 2 mm h MMS Berichten de ontvangst Tan eene ruime keuze der NIEUWE laMlElMTULS alsmede Toorhanden lle Artikelen tot het Vak van MANUFACTUREN behoorende 8TOO I1Z4GER1J A Korevaar Jbz te VHI 1K UA bij Delft Ijk mEDGXl Toor Uzeren en Hoaten RADEREN volgens mal of teekening a eleverd van GROEN HARD HOUT ACASIA WIT STEEN BEUKEN A3SIJNH0ÜT Toor Sloom en Windkracht BOEKeii KAXTOOKUANDEL Voorhanden POSTPAPIER en ENVELOPPEN Stempelen van bovenstaand gratit INKT800RTEN SCHRIJFBOEKEN C0PIËERPER8EN PHOTOGRAPHIE ALBUMS enz enz PLAATSING van ADVERTENTIEN in alle Couranten mm onttamnT eene fraage Sorteering FMAISie HOEDEN ZiJDËV EK KINDER Terlakte HOEDJES Tolgens de laatste smaak teTen FIJNE ZIJDEN PETTEN L BAKKER Groeneweg ECHTE EAU 1 FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkrggrtn af 1 50 de Flacon bjj Ch TAK VIVE Ju en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baard verw n in Blond Bruiu en Zwart zonder Huid of Linnen t vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft eu het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven Kzoi TE rnnEnsTTyBiVT o id 3 De Ondergeteekende heeft de eer z e Geachte Begunstigers te berichtm dat d Nieuwste Dessins zgn ontvangen van Bebangaelpaplaren Randen Etoboorstemistukken Bipsen Damasten Oordijnlinnens Traïisparanten Uxergaaa Tai ijten Karpetten Loopers Tatélkleeden Deur en Canapékleeden Wasdoeken Zeildoeken Cliassinetten En alle Soorten van GANG en DEURMATTEN Hopende door een Prompte eu Civiele Bediening het vertrouwen waardig te betoonen wat hem zoo Tele jaren is geschonken en met een Druk bezoek Tereerd te worden Met de meeste achting heb ik de eer te zgn I JSi Dv Dienaar W STIK KER Binnen en Buitenlandsche Boekhandel van A BRINKMAN Levert alle fiOËi Ë en TUDSCHRIFTEJV Toorhanden Tele soorten Tan POST SOSM EN PAEPAPOIS I Aaveiientien in alle Couranten wordeo DADELIJK opgezonden Een afschrift Is voldoende HOLLAND CIUL OCIKTEIT Y ü LIVISi VERZEkËRH opg rigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEHIIILIOER 6EDEN Voigeroimeerd Directeur JJlr Mr O HARTSEN Jbszn Kantoor te Anutefdam fiegaliersdwarssbvat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPBNDE en TIJDELIJKE apitaiü Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelgk ingaande en nitgestelde LUFBENTEN OVERLEVINGS KASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Qeaeraal Agent de Heer T ORAUER te Oonda Correspondenten in de Prorincie ZuidHolland Te Crouda de Heer W J Fortugn DroogleeTer Notaria Brielle Heeren de Kanter Veegens Del l Heer Mr C E OTergaauw Pennis I Dordrecht H Vriesendorp Gormchem Heeren C de Ggselaar C s Gravetihage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwgn Eigeman Oudevmter Heer R W Haeutjens Dekker Bai gemeester Rotterdam Heeren Jan Tan der Hoop Zoon Schiedam P Loopaijt C Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G GroeneTeld DE QUL A BM LAROCHË van KttAEPELIEIV en HOLJH Apothekers te Zeist is het Tolkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreifénde eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel bg kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust slechts spijgvertering senuieziekte en Tele barer gevolgen als hoofdpijn aangezichtspijn enz in het tgaperk der herstelling na limre nekte of kraambed koorts eu hare gevolgen enz lo de Geneeskundige Courant vau 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door do Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZEKBOÜDENDE QUINA LAROCHE tegen chlorosis of bleekzuclU teringaehtigheid groote zwakte bloedegebrek kwalen van crititchtn lee tijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda O THIM Gravenhage J VISSER Zn Lriden J GARREB Rotterdam Weil P V d VLIET Zn Woerden U W BABLDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen