Goudsche Courant, zondag 16 april 1876

ZCDl TJDj C3r 16 A i I XL 137e AfkS ndiging i toegevoegd l BKeu van Art 2 der Wet van ie ii April IslJ met de oondusie van het verslag van Leblond den I SXaalM Nif 161 dat zu huu beroep met moge rapporteur der amnestie comjiissif w iarbg alles wordt verklarii i u lal plaats liebliji acht dajea ia d te onSer ioeken tt fte Jip ttwlke vefkl iring Su lojplicdiB rf win I Alvorens naar htuint haardsteden terug te keereu i M a IH Ike buskMid wiHM koope at vim 4 o Irtt Faaachfeeat te viaraa hebben de leden van erken inakeu zulks zullen moeten jaud4n erken mak n injieiiers 111 s eaen plaatsen ot ten platten antwooruae lat net ónnjogeüjlc 13 op het oogenblik e bpskruid wij wkoopen j t ji j i ii t igeKtt eveljft f Si erhandelingen welke aken zullen Pze nering niet vermogen te thans Detreifende Te toekomstige administratie van J v C MI De oudergeteckeDdan h bbea d f B bufl n fsMil n 8fleyn er te berichten ontvnngetite hebben eene groote Collectie i MANTELS EN COSTUMES FTailsCne Eiijj elsche en Ouitscbe Japons toffen mUTESIJDBVAHAPAlfl ENHOOIÏlIl BRODERIES M£DBE II£TfiLDO£K£N UKENS EN BUCKSKIN6S KARFEHEN e u gestreepte LINNENS alsook staicATapUtgoedercii nitons magasiijfl vaa Amsterdam en verder alle N0ÜVEA BTÉS tot het vak behooren4 Minzaamst aanbéveleiide hebben zg de eer te zjjn I UEd Dw Dienaren GOUDA A ril 1876 BAIILMAtW CO De ondergeteekende heelt de eer zijne 2reachti © B ujQ tigers te berichten dat hij Ri im VOORZIEN is van Nieuwe Patronen Jap en Karpetten Loopers BÈlIAtó m eaRI IJ PAPIEHE Gan eA KAner lattcn Was ea un Uuebcn HZOï K EIsT EIST 0 JL Ji g i Mj iauaa aaubereleiid heb ik de eer te nmi éOCRA 19 April 1876 ALGfil RI iüKISJKSh VaOUVIf en WKÜl WB N ii S en j laaisrliijppi vJii LcveftsvHr A keilwe Opgericht oa gevoatigd te IWïTTBKDA M sedart 1828 en 1835 Verzekering tii VK1 ÜVVKN PBN8I0ENEN eu ua KAi lfil n kverl J4c ifViR vooraf bepajildes leöftijd Prospectuijsea eu iiiliohtijjgfa worden GKATlrf versteekt door den Agent voor UÜÜljAen OMSTHEkiN s Kpojtwr Turfiaarl t a30i i OircDl arc VriJwHIigp Vcrkooulns 1 Op WOENSDAG den 19 APRiL 1875 des Voormiddag ten 10 ure in dw herberg van U KuïTBRs te Krimpen a d IJseêl vun TWES HUIZEN wancwu een ingerigt tot Bpuwmanswoiiing ej eene party VVEI HOOI en BOUWLANA aiaande en gelegen te Krimpen ajdijheel te zamen groot ODgeveer 4 tiunder te nvaarden de Lauderyen DADELIJK en de Opstallen except eene woning den 1 MEI 1870 moetende de koopp IUng betaald worden den 1 Jnnji 1876 2 Op VHIJDAÖ de i 21 AEPIL 1876 des vomHddags tea 9 ure aan het Sterfhuis van A KqoMisN te Krimpen qjd JJtsel van 2 MELKKÜELJÈN 2 PINKEN 1 GBilT en 1 WIT MERRIEPAAIil alsmede Bouwden MBLKfiMiifBEDSCHAi eEN MEüBJp S IHJ1SB P en 4l artij HOOI en MEST om et itant geld 3 en op WOENSDAG den 20 APRIL 1876 dei TOdfiwddagl ten 9 n e aan het Sterfhuis van de Wm H m Vos nabij de Molenplaats te Ouderkerk aid IJtsel van 13 KOEIJËN en 3 VAARZEN die tinhMig gekalfd hebben ot op t kalven stasa 4 PINKEN 1 ZBÜÖ met 7 BIGGEN en 1 BRUIN MERKIëPAARD alsmede eeoe partij BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD mede om contant geld Alles breeder bij biljetten omschreven Informatien zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris 6 J SPfiÜlJï te Ouderkerk a d IJttel Openbare Verkoopingr te GOUDA op WOÏlNSaA APftlL 1876 des voormiddags fen 9 ure aan de Westhaven terwoonplaats van den Hoogeerwaarden HeerVAN LITH Deken en Pastoor te GóUJa vftneenen netten INBOEDEI bestaande in MAROXIEHOUTEN en asder MEUBELEN waaronder een PETjBOLEUMKROON PIANINO en een raajje PEELD00d tfUISRAAD ÖEDDËN en BEVDEüOBD UN NENen TAFELGOED KüPER TIN BI4K IJZER KRISTAL GLAS PORCELEIN en AARDEWERK TAFEL en DESSERT ZILVER enz Daags te voren te zie u Nadere inlichtingen igu te bekomen tenKantore ym den Notar W J FORTULJN DRO O iaE VüR M G ul i Openbare Verkooping op MAANDAG 1 UU 1876 des voormiddagsten Elf nre in bel KoffijhnisSlfartnonlec te Gouda van ACHT PERCEELEN gelegen aan de Crabethstrsat te Goi DA ieder breed 5 30 M deel uitmakende van de Kad perceelen Sectie A Nos 2017 en 2019 en op welke perceelen een of meer naait elkander gelegen te zamen binnen twee jaren eene WONING van minstens 45 vierk Meter inhoadsgrootte moet worden gebouwd Inlichtiogeii by het Gemeente Bestuur van GoDDA en bjj de aldhar geve rtigde Notarissen TB HUUR V jf Kamers Kanteen Kelder Pomp enz bdnevens bij een der Huizen een Fi aage TÜfN groot 010 vierkante metef Te bevranen bii de Heeren K C JONKfiH alUet Gouda 15 April 1876 ï GBBR PAITHE AimiO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRUP JAPONNEN HEEREN KLEBOINGSTUIfKËN ena Met Verwen blüveu Heerea Kleedingstukkeu GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstnkken Nadere inlichtingen geeft onze Agent de Heer W van der PALS Markt GOUDA mms SFIJSEOEE FEESTGEBAK RATTEN TO TCEN OEVlKTEaKOBS KONINGINNB BROOD y é mm ITANVSRS PRINCESSB BROOD PaascliArtikelên 1 4cicti Heaa bij VV Ilaalhiialtcrs Sits BaoketbAkksr HMren Eau m7Emm Dit WATER dat gestookt it nit Kruiden die gevonden worden in de Valleien vanZwit seijud hééft alle anderen kleunuiddelm lUit het haar achter zich gelaten is geheel onschadelijk Vl de hnid niet en geeft san de IHAREN en den BAARD hun nntuurinle kleur BLONÜ BRÜfN of ZWART wedef f rjl per tlMon ƒ l verkrijgbaar lij i Limls VléitQr Oosthaveu GOUDA Openbare f er mrinff voor den tyd van één jaar van 80 BUNDERS oitsluitewi laêi pijnde de Kavels 15 16 17 en 18 vandapPolder Pnïjts AlexiNübb nabij het Dorp biiulende Gffliieetifte van Nieuwerkttk a d Jjtmk PPVRIJDAG 21 APRIL 1876 des Voormiddagsten 10 ure in het Logement vnn dén Heer U VAK REEUWIJK in het Dorp aldasf II Breeder bij biljetten en informatien enkottr tore van Notaris A N MOLENAAR U tlW dinxveen No 874 der beroomdff VVekelpsche ZamcnspraK n Uitgave J J H KEMMER te ÜtrecIU is heden voorhanden bij den Boekhand AW Lanire Tiendeweu te Gouda SZIZ u i M Goudk Druk VBE A BrinkmHö Burgemeester en Wethouders van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Kouiugs in de Provincie Zuid Holland vau den 11 ii Alaart 1876 A N 3e Afd Prov Blad N 25 betreffende de beschrijving voor de Personele Behisting dieiatjaar W r doen te weten ld Bat de Ontvanger der Directe Belastingen aande woningen der ingezetenen op Maandag den 8nMei aanstaande eu volgende dagen ter iuvuUiug zaldoen bezorgen een Besohrijvingsbiljet inhoudende eene korte schets van de grondslagen der voornoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking doorof van wege dien Ontvanger zal worden afgihaald terwijl zij welke bij de besch yv BK K bdjet zullen hebben ontvangen gehouden Ép om df ïri iscUK behoorlijk ingeirulde verkhiringe ór of niu rL jk jOp den 3 In Mei dezes jaats in teÉ ien ten frdes Ontvangers alwaar de hUiettflBr inralliui verkrijgbaar zullen ziju M JHI 1 2o l at tot tegenschatterj lijn aangesteld de heeren GKN f kit bij llO WltNI iI filBtmoUT en H J M l KI IIOHST Wordende de beta ghi blxjiiden voorta zonder aandachtig jjOiinit iki lo Op de ijf i ii ep welke bij de April 1869 Slaat üi no i de witvan il a aan yt 17 der we van 1M3de VOkM fr kP4i UgkWetJÜVraMJle BeMbeden die op dra In Moi btl iStiÉjj büpt ibderéi 18 efi jonger daa 31 l f zijn bedraagt de belastin fr 6 00 zonder toepaaung van het opklimmend tarief b art 19 lett en dier wet aaigei l l l f a l 10 der wet van 1843 wordt gelezen alp lll Diensten werkbxlen in gel ou tt iifl ll g k ifgéatichten of inrigtingen vermeld onder lilt ceu d van art B § 2 oor zooveel zij Mtue klasthfrediensten vercjlgteii ftgi tneka ten clibeve vau hêii die aldaar J b l f Ix irakktog r ft Itdui werV zaam zijiw IJjl J mi rroiH j jk Tx ilieinle ote rigens naar de ei rste derde of vierde klaffio lx l tst liaar in dienst van flei beListiui jliKti t welke gctuie andere bedienden houdt en vkj 6f iileat eigen of aaogehuwde kindcnn Idtidxkiudt en of pupdleabij zich heeft tniroD djtf ap den lii Mei des jasra waarover de belaatafc loopt jonger dan 21 jaren gn c MliiSKenlF Kr r i fiali v u lyt 27 d r v é van VfXM I i la0 iitul u 4J ijn gt jzi l § 1 Dienadenl5n Mei een perceel in gebruik neemt isvoor dit perpiél 4feJIJ Htin nirde f kil eerste grondslagen voor den tüd des dienstjaars die dan Jfi fréi if vejiJAuldigil f 2 Aan den belastiiigpligtige die in des loop des dienstjfuira een perceel verlaat lender daarin eenige roerende goederen of iemand in zyn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tyd des dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tyd van eene maand volgende op dieu waarin hij het perceel verliet tegen bewys sciiAfteIgke aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet iA e ontheffing wordt ook verleend over het driemaan delijksche t jd ak waarin het perceel werd verlaten indien de belastingpMgtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hg rbelastiugpligtig is in gebruik neemt By over rlijden van den belastiugpligtige treden zijne erfge namen in dezelfde regleii en verpligtingen De aangifte volgens het eerste en derde lid inge diend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld d Aan § 1 van art 28 der bovengenoemde wetvan 1833 zgn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen bc halve de jaarlijksche onzuivere buurwaanie ook maandof weekhnren worden aangegeven Vndere aangiften worden aangemerkt als niet gedaan Voor zoover de belastingpligtige de aangegeven maandof weekhuren niet zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerste door vermenigvuldiging met ftiUM en de laatste door vermenigvuldiging met drit en derfiff tot jaarhuur herleid en alzoo herleid als de aangegeven jaarlijksche onzuivere huurwaarde aangemerkt 2o Op de vcrplij tiiig om bij hunne bezwaarschriften ingevolge art 1 der wet van den 4n April 1870 SlaaUAlttd no 60j over te leggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betahng van B cents bij den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar gesteld Gouda den Uden April 1876 Burgemeetter en Wethoudere voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dkooolkeveu FoaruH vak Bëbobn IJzbnooobn APKONDIOINQ BURGEMEKSTEU eu WETHOCDERS van Gouda teiea ha be sliSt van hiir CflBimissaris dej E iigt in de proviuttie Zuul llullmd au den M7C A ii e i aMeel ng ïinw Ifo 2 ij Lmtretfiné i In oirijviug voor het enffagt ver 187li idai u iu deu 1 Mti laJO tot dm iO Vp il H ij brui tn ttr algimeeiie kennis lo Dat op den 1 M i aiMta iade en invang zal wordeu f iiiKakt niet de besèhrgvi ngder Vatentpligtigf n fl ibil 14 No i7 tot 40j zijnd de slijters tappers koffijhuif Iroegk jider cut ui let het ro lib aii uiii iIl deóliiilltoiren ili m verloop v u dru dagen van wege den O i m i er d r Directe Iklii tui 11 edn alleii Wjrd i ifgthaald H Utthg g i inildo pateatiiligtfgeii w rd hrrlfluerd M ie b li uitoifeuaii dan nadat i it Jielft van liualiai u iii U Over h dienstjaar 87S hebbeu voldipB et nadat het vehchuldigde over het voorgaande jaar teu volle zal ziju aangezuiverd v aarvau zal moeten ktn jlv nt de Ml nictn a a heniMteu Idln di wonliu afgigdin ftit zoo poedig mogrfijk Ml p ktiiwiagbilltitin zuUiii worden bezorgd de pitent actni iii gi ri ed g bragt en het tijdstip bekend geiiiu i luüp ilie zullen worden uitg reikt 2 1 l ii iBi t lil bi ielirijung vnn de gewone pateiUBl i n over den j ire injü bifpianea zal worden ico Sïi lei kaïHiaijdd u d i d verkUrifige aan de linialen dt r iiiun t tenen zullen wordeu romige br igl u nvgl de wfjder inz iineling dier éfp ncNSh dit btieot uitoefeoeu zonder dat auiki op liuu patent wordiJ uitgedrukt op boete vau ƒ BOO e fe Ook lutlen diégeura welke haune goedereiv x f waren tevens op de wgze der kramers verkoopen gehouden zgn op hunne verklaringen daarvan meming te maken en zich deswege aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats heeft 3o Dat de registers der patentpligtigen zullen worden gesloten den 31 Mei aanstaande wordende wgders de belanghebbenden verwezen naar de Bepalingen van Artt 18 en 37 der Wet van den 21 Mei 1819 Staattlil No 34 handelende zoo van de v rpligting van hen welke bij de algeraeene beschrijving ign overgeslagen als van de boeten tegen het verzuim van en gebreke in de aangifte zelve te verbeuren 4o Dat de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaartuigen zich ter bekomiiig van PATENT zullen moeten aangeven op het Raadhuis dezer gemeente ten bureele van HH Zetters medebrengeiuie hunnen meetbrief en hun patent van het vurige jaar eu zulks van den 1 tot den IB Mei 1876 I e Zon en Feeatdagen uitgezonderd Bo Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelijkheden en debitanten van lotergbrieQes die beroepen niet mogen uitoefenen alvorens het verschuldigde patentregt te hebben voldaan zg zullen zich tot het doen hunner aangifte alsmede ten bureele van HH Zetters moeten ver voegen wordende de kermis en marktbezoekende pateutpligtigen herinnerd dat de Marktmeesters hen met vermag toe te laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zy niet van pateutacten voorzien zijn Dat bg het indienen van bezwaarschriften ingevolge Art 1 der Wet van den April 1870 Slaalsll No 60 moet worden overgelegd een duplicaat van het oanslagbillet U gen betaling van 5 Cents bij den Ontvanger der Directe Belastingen verkrijgbaar gesteld Gouda den 14 April 1876 De Secretaris De Burgemeester Overzicht DttOOOLEEVEE FoETOUN VAN BeBGEN UzENDOORN Reid sedtrt vanclHbBe dagen zien de Fransche republikeinen met verlangen uit naar nieuwe mutaties in Uet koq der prefekten De Miniater van £ ia iieaiaiHlsche z iijüioet met zijn Toorstell n daar g eel reeé alj C die fclkoraeu na r den fin Sti liukerzijde moeten wezen doch nog tegenstand ontinoeteu bij den keer Uujiure Het decreet bevattende de geueii chte beuoimbjtu lAirdyittechter te gemoet gizieii m itcchiji ijkftS htf hfe in het Journal ofhciel nrdijneu J si B ï De republikéiliMM b Mn z letlM matig tevreden oii rgeUtMi lau het ra ht va ji tie van den President der Megi lii 2 aja Vi i f Belj dit de Kamer da ifmee de ver mtnoonldijkheicl eener l issiug vau zicU afwerpt eu als het ware afstond ofet van een i lechtoB lipar door de constitutie geachouken Zonder inbreak te willen maken op de rechten clic oaa fcft uitviwrend bewind toekomen waarschuwen ZIJ voor lit mogfl kheid dat het recht van gratie toegipiit on kunnen wonlen in gevallen waarbij de Kamer geheel andere juytre eien zou e ifcn en zij hopen dat wanneer de dtioussie ul wqrden begonnen de Kaaer zich nog eens Iwdyi aniil évonut afstand t doen van ee Ti irer belangrijkste prerogatieven Er zijn na het Paaichnoèa nog drie verkiezingen het kanaal ti uhef I rte den onderkoning en de zeevarende mogen betfen die er belang bg hebben wordengevoeld Uienrit blijkt das wd dat een anSere organisatie van het beheer op til is Het lagerhuis is tot 24 April gescheiden Het uitstapje van koningin Victoria naar het vaste land schijnt haar ook niet byzonder aangenaam te worden gemaakt Met zekerheid wordt althans beweerd dat zg heeft besloten haar reis te bekorten en reeds den 20sten dezer naar Londen terug te keeren Men onderstelt dat dit eengevolg zou wezen van de oppositie van haar volktegen den keizerlyken titel Het zou ons niet verwonderen dat de verkoudheid van keizer Wilhelm die wellicht ook aan dien keizerlijken titel moetwordeu geweten niet weinig heeft bggedragen tothet plan der koningin om spoedig terug te keeren Men zal zich herinneren dat Disraeli voor de behandeling der motie Pawoett Vrijdag vóiir het Paasohreiïès had aangewezen doch dat die motie voor de uitvaardiging der Koninklijke proclamatie eerst uadat recèi zal worden behandeld Sommige bladen ineenen dat Pawcett misschien niet daarop aandringen zal maar wij gelooveii dat deze afgevaardigde zichniet de kans zal laten ontgaan om de Regeering over de Royal Titles Bill nog eens te interpelleeren vooral omdat hg na het reoès rekenen kan op trouwe opkomst der leden en leveudige discussie Het is zeker datde Regeering het debat vreest maar zg zal niet kunuen weigeren Fawoett één dag voor de behandelingvan zyn motie aan te wyzen Ooaia Drik Tia A Briakmaa