Goudsche Courant, zondag 16 april 1876

Woensdag 19 April 1876 N 1817 GOUDSCHE COURAWT uiys en Adverteotieblad voor Gouda eo Omstreken imÈLM M 4t A iVo 8 etfllMi H II ng van advertentiën kan geachieden tot één uur dea pamlddaga ran den dag der uitgave Mirkt A IVo m IS Begenmantels Costumes Tuniques feipioirs ZWARTE ZLIDE Poplines Japonstoffeh Oxfords Percale NOUVEAUTÉS en andere ARTIKELEN tot het vak hehoorcnde zijn in ruime keuze voorbanden P S Steeds ga ik Toort te CX NCUREERBN möt de GROOTSTE PARIJ8CHE HUIZEN en DAfflBgo HBEREN COSTüiniS in de kortst fflogelijlen ïj J ssamSamX en Bat bowcrkt op MAAT te twtftardigen i I I ti 11 f I i ï ö ff io i tl I r n w n I i an itiKni i i j t nin dJIjvt Ij 1 1 De ttitgare dezer Conr t geschiedt ZONDAG I Wf BNSDAa en VBUDAG In de Stadgeschiedt de tutgvre m den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs pet dne maanden ii 1 75 franeo per port 2 i Dei nzekmi Kennisgeving OPEOEPIN i ia AÜIIVirEIT vau MIL CIEiVSVERLORiANGKRS der ligtiiigeu van 1878 en 1874 De BURUKHËESTBR ran auada brengt ter kenDM rail beUugfaelibcadLii dat lu 1876 ui werkelijke dieust worden opgeroipru 1 Vour hernaliugiuefeuiugen A by hrt regiment Grenadiers en Jagers de Ui licieuVerlofgaiiger dtr ligluig 187J van 18 July ti t 31 Auguatus eu die der ligtiog 1874 rau 23 Augoatua tot 26 September B bg hi t 2de l le 4de 5dr 6de en 7de regiment lulautine die dtr Ugtmg 1873 van 4 Mei tot 7 Junu eu du der ligting 1874 ran 8 Junu tot li July C by hit late nuimcii Vistuig Artillene die der llgtUtg 1874 IWÜ tltlAUuUcrluf rnn K n lu IJCbuMiCU lot Ar Tor Milo K impazuic ran 20 Mei tot 28 Juny D by Uct 2dc regimnit Vi sliiig ArtiUene die dir ligting 1874 van 1 Julij tot 9 Augnstu E by het 3de rigmieut Vestiiig Artillene die der ligting 1874 au fi Septemlier tot 14 October V by Hit korpa Pontinnirra die der ligting 1873 Tan 17 July tot 26 Vugiiitua 0 by de regimenten Vild ArtiUene en het regimeut Byd nde AniUene die der ligting ran 21 July tot 29 Angiittus H by het balaillon Miiieui en Sappeur die der ligting 1874 van 3 AngHilu tot 11 September i Voor hl t bywoni ii van troepen vereenigingen eu het dei luemtu aan o feningen op groott fichanl 1 by htt late en Bate regiment Infanterie de MilioienVerlofgangeni dir ligltngen 1873 en 1874 van SI Joly tot 2 K by dl koinaMguirn H apilaid Soldaten die der ligtuu 1871 niedi van 11 July tot 29 Augustus iiJ41t nde zy moeti n npk mi ii by den Staf ilir Kompagnun waartoe zy behooren L by dt Vesting Ariillenc van de ligUiig ran 1873 die van de 2de koinpngnic van het 3e regiment ran 17 July tot 15 Augustus die van de 3de kom pagnie van dat regum nt en van de 3de 4de 5dc en 13de kompagnie van het 1ste rigiment van 31 July tot 29 Augustus die ran de 8ste kompagnie ran het 3c regiment van 14 Augustus tot 12 September die van de 11de kompagnie ran het Iste regiment ran 28 Augustus tot 26 Septembir die ran de hiervorcn niet genoemde kompngnien van het 1ste regiment met uitzondenng van de Torpedokompagnie ran 22 July tot 19 Augustus die ran de nierroren niet genoemde kompngnien van het 3de regiment ran 5 Augustus tot 2 Septeiiilxr die ran de hierroren niet genoemde kompngnien van het 2de regiment van 19 Augustus tot 16 Si ptimber M by het bntaillou Mineurs eu Sappeurs die der ligting 1873 ran 24 Juny tot 31 July 30 Tot oefening in het ryden met roerluigt n N by de Hussaren ran de ligting 1873 de Mihciens Verlüfgungirs vnn het 1ste en 2de regiment ran 2 tot 21 October eu die van het 3de en 4de regiment van 23 Octobtr tot 11 Novembtr De bedoelde Miliciens worden mitsdien gelast hun Verlo jaa uiterlyk 8 dagen voor den dag hunner opkomst onder de wapenen ter Oeincente Secretarie te bezorgen wordt nde zy voorts herinnerd aan hunne rerpbgting dat zy zich vonrrien van al de voor werpen ran kleeding en uitnuting door hen by hun rertrek met groot rerlof medeaenomen op het be C lde tydstip roór des namiddags 4 uur by hunne psen moeten beriuden Gouda den 15 Apnl 1874 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN XJZENDOORN BUITENLAND Buitenluikcli Iverzicht De Zondag lu Fraukryk gthouden aanrullingsverkieiingeu lebben een voor d republiek voordeelig resultaat opgeleverd Te Pary kerstcinining tusschen Dupmt liukerïyde en Chambn radicaal Te Mar htrsteininiiig tusschen een ndfMil en een ran de luikerayde in Chir herstemming met waarschynlyken goeden uitslag voor den republikeinen Om de agitatie der verkiezingen niet lang te doen duren heeft de Raad van Ministers besloten dat in alle kiesdistnkten waar vacatures in da Kamer van afgevaardigden te terrullen zyu teugeralge rau de ongeldig rerklunngen Ajaccio inbegrepen de rerkiezingen zullen plaats hebben op 21 Mei Nadat de Fraasche Kamers zyn mteengegaan heeft het mmi tene niet stil gezeten maar in de eerste plaats zich bezig gehouden met de wijzigingen lu het korps der prefecten di thans in het ournal OMoul zyn bekend gemaakt Ditmaal zyu de rerandenugen reel talryker dan den 21 en Maart jl Het laatste besluit toch omvat 47 prefecturen Elf prefecten zyn als zoodanig ontslagen en door andere vervangen terwyl een aantal prefecten ondtrprsfeoten secretanssen van prefecturen enz syn verplaatst zoodat een groot gedeelte ran het personeel eene rcrisic heeft ondergaan Orer het geheel sohynt het besluit een goeden indruk te hebben gemaakt hoewel men rolgens de Tnipt te oOrdeelen zou zeggen dat de republikeinen wel dankbaar maar nog met roldaan zyn Toen het besluit van 21 Maart rerscheen zegt genoemd orgaan hebben wy terstond hulde gebracht aan den liberalen geest waardoor het itaa geïnspireerd Wy zeiden dat het een goed begin was hetwelk hoop deed koesteren dat het weldra door een aanrultings decreet zon worden gerolgd Dit complement IS lluns generen m het decreet ran heden Om te zeggen dat het roldoende is er het laatste woord ran het ministerie in te willen zien en een rolkomen satisfactie voor alle eischen van het land dit zou te veel zyn Maar lederen dag heeft genoeg aan zyn eigen kwaad om niet rekenschap te houden met deze daad van het ministerie Er zyn dus nog meer prefecten die fait jn de oogen der republikeinen heb ben verbruid en dezen zullen wel niet rusten voordat het personeel der admtiiistritie is gezuiverd ran alle elementen die ztoh door Boiiapartistiscbe of monarchale intiges hebben gecompromitteerd en ran welke men weet of kan onderstellen dat zy teger de republiek gestemd zyn Ten aanzien van de roeist erkende Borapartisten zyn by de belde decreten ifdocnde maatregelen genomen Dl ainnestie quaestie blyft natuiirhjk di gemoederen steeds bezig houden Van alle voorslelUn die daarop bitrekking hebben ohyiit dut rin l hilippo leiiux het meest alle strydigr Ixlmgeu te ADVEBTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regele a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsnmnte Afzonderlflke Nonimers VUF CENTEN en wanneer de Kimer de conclusie van de commissie niet bekrachtigt het meest kans te hebben aangenomen te warden Fhilippoteanx stelt voor om op grond faa rerjanng de rervolging van de in 71 bedreven politieke misdaden te doen ophouden die misdnjreu uitzonderend welke met doodstraf dwangarbeid of opsluiting gestraft worden Wanneer men nu bedenkt dat de hoofden van den opstand steeds tot een ran deze straffen veroordeeld zyn geworden tal men inaen dat het roorstel Philippotetox aan deeenezyde aan de Paryzenaan in de Commune betrokken de rost en kalmte temggeeft en een einde maakt a in nooddooze rerrolgingen aan de andere géén ran die misdadigers spaart tégen welke het gerraht nog het zwaard trekt De vele werkzaamheden van den Pruisisehen L iiiddag hebben reeds het denkbeeld loen ontstaan ilat het beter waa een deel daarvin te verzenden ni ir de tegen op en wyst tSowd öp 3S fieCmgryOieiTiIs i het noodzakelgke ran eeii spoeilige afdoening der aanhangige ontwerpen Oewoonlyk wordt zulk een aansporing gebezigd door de Regeering waarschij ilgk om de heeren afgevaardigden indirect tt be ri gen wat minder spraakzaam te zyn De Keizer is volgens de Prov Corretp n eder hersteld ran zijn verkoudheid de reis naar RideuBaden is eehter opgegeven maar het bezoek aan Koningin Victona zal toch doorgaan Coburg is d i tr roor uitgekozen De berichten uitWeenen zyn minder gunstig nat de onderhandeling met Hongarye betreft Ook mi Idt men nieuwe gerechten in Turkije De Regeenng hi i ft er rersche troepen heen gezonden Velen verdenkt u Rusland ran dubbelzinnigheid m zyne houding tegenorer de opstandelingen men rermoedt dat het hof te St Peterburg in het geheim den opstand steniit welken het in het openbaar afkenrt en tracht te susit it Te Bucharest is een nieuw Kabinet tot stand ikomen BINNENLAND GOUDA 18 Apnl 1876 Zaterdagmiddag omstreeks 3 nren vermaakten zit eenige knaapjes by de gasfabriek aan den waterkiut met het ongelukkig gevolg dat er een al spelende in het water geraaicte De heer ran der Mats 11 a Roermond daar toerallig ruorbygaande mocht h t noegen smaken den kleine onroorziohtige te retlrti n Door het hoofdbestuur van den Anti dieuatverv 111gingsbond is een adres aan den Koning ingediiul waaraan de besturen der afdeelingen verzocht worili n hun adhaesie by afzonderlyke adressen te huneute geven In dat adres wprdt nu een wy i iUft van de wet op de nationale militie by de Volksvertegenwooriliging aanhangig is gemaakt er op geuezi 11 dat elke organisatie ran ons leger een gebrekkige blyti zoolang i iet tot afschaffing van de dienstreruiugin wordt overgegaan Verder worden de voo diiltii daaraan verbonden breedvoerig uiteengezet en ti u sljtie er lan herinnerd dat de algeineene dienstplicht nu reeils in de meeste Europeesche Staten wet is ge orili i en dat de Bond lu alle rangen der inaatschnppy by7000 landgenooten steun heeft gevonden