Goudsche Courant, woensdag 19 april 1876

Uit den staat tan outrangsten en uit Ten Toor het NedctL Ouderw l i Genootsahap over 1875 bl kt dat de entraagateB bedragen hebbeu 37 31 61 en de uitgaven ƒ 3633 07 De kosten van het orgaan des Genootsoh f at ƒ 2365 22 dus byna t geheele oitv gst Het 1 Jannari 1876 bf lroeg het vaste ff dl des Genootachaps 6868 26 en het garautie ki itaai der quuurbiu 4917 87 Door J Groenewegen en 267 anderen zoo leden van de afdeeliug Zoe nneer Zegnraart met omstreken der HoUandscfae Maataohappq van Landbouw als ver dere vechoad in die strcdc woöoaohtig is aan den minister van binnenl zaken een adres gericht waarin iq te kennen geven Dat vj met de meeste belangstelling hebbeu kennis genomen van bet adres door het hoofdbestuur der Uollandsobe maatsohappy yai Laadbpu w tot ll e Excellentie gerich i naar aanleiding van de onlangs door Uwe ISxcellentie genomen beschikking waardoor de veehouders verplicht worden hunne vérdachie runderen in den iuinalaai den zomer op den stal te doen verblijven dat i met de bemerkingen en ideeën in dat adres ontwikkeld volkomen insienim ende echter gemeend hebben nog nader de bezwaren te moeten te kennen geven die in ie bedoelde beschikking voor hen gelegen zijn en die door overlegging van een afschrift dezes aan de volksvertegenwoordiging kenbaar temaken dat toch de stalyoederiog ia den zomer een grpot bezwaar oplevert om verschillende redenen Immers in d regel is b j de landbouwers tegen het einde der maand April het hooi verbruikt en vooral thans niet dan tegen zeer ooge prezen te verkrügeu terwigl in de weiden nog geen gras is tot maaien geschikt De vaestatlen worden in den zoqier ingeriol t tpt bereiding d r boter en tot magazgn der geprodi ceerde kaas in pllaats waarvan geene voldoende geilegenheid aanwezig is terw l eiudelyk de zuivelproductie bg stalvo ering in den mmer zoovel in qualiteit la quAutft it veel mind voordeden zal afwerpen dat ten slotte de in deze genomen mMtr elen zoozeer iitgrqpen in het bedrijf en het beUng van den landbouwer dat daardoor een onbondbare ja onmogelijke toestand wordt geboren die eene onberekenbare schade moet veroorzaken tegen welke schade op verre na niet kan opwegen de l paajde vergoeding van 20 en 13 eeut per dag voor ieder rund Adressauten verzoeken ten slotte den danig te wijzigen dat de bovengenoemde bezwaren worden uit den eg geruimd Voor de 10de maal hteft het BcstuuF der Vtrei nlging tot M ttrUncn can hulp ad mmveraofeifdf oogIgihrtvoor ZuidhpUan gevestigd te Botterdajn dje ook te Gouda vele begunstigen telt lyiar j arverslag over den toestand van die Vereenigipg hot lioht doen zien Dit jaar vangt bet veisU aap ipet de heugelijke mededeeling dat de verwachtingen die het Bestuur by de oprigting van de Vereeniging koesterde in hooge mate overtroffen zyn Terwijl toch een tiental jaren geleden de Vereenjging ha taak in yrq bekrom u gehuurde localen aanving kunnen thans in een ruim doelmatig gebouw door onbekrompen liefdadigheid gesticht de talrijke patiënten op hjet spreekuur ontvangen en de vele hulpbehqieven en op de ziekenzalen verpleegd en behandeld worden Gedurende haar bestaan werden door de Vereeuiging aan 21 402 patiënten 128 530 adviezen gegeven 1290 groote operatiën werden verricht om van de kleinere niet te spreken terwijl 4619 brillen en 37 knnstoogen irerdeo verstrekt Botterdam leverde 14 739 lijders verder de proTÏacie ZuidhoUand nog 6287 patiënten uit 146 gemeenten terwijl de overige 842 in getal uit a ndere provinciën van Nederland of uit het buitenland kwamen prooten lof brengt het verslag aan den volyverigen onvermoeiden DireotenrGenees keer Dr J H de Haas niet alleen dat de inrichting iqn schepping mag genoemd worden doch haar ganadie geschiedenis is éën doorloopeude getuigenis van zijn msteloozen arbeid De jaarl ksche ontvangsten aan contributiën slegen in het ajgeloopen jaar tot 3276 60 een Vooruitgang van 77 40 De vereeniging ontving bovendien 2500 aan legaten en 337 aan andere giften Van de geldleening van 1874 10 000 groot werd é n aandeel van 500 uitgeloot en één aandeel ingekocht zoodat de schuld thans nog slechts 9000 bedraagt Ook wat meer speciaal het afgeloopen jaar betreft is er bij schaduw toch veel lioht In het geheel werden 2700 Igders ingeschreven die 18 991 adviezeh of gemiddeld 7 per persoon ontvingen Van die lijders woonden 1546 te Sotterdam 1099 in 99 andere gemeenten van ZuidhoUand en 2 buiten Nederland Behalve kostelooze nitreiking van geneesmiddelen en verbondstukken werden satt 277 mannen en 401 vrouwen te zamea 67S brillen voor of neden inkoopprijs uiigésakt H or ü brüÜen weerden de kasten gedragen door burgerlijke of kerkelijke armbesturen Tj ta tifi v ije dagen waa 39 4 Beu enkele dag was de bevolking slechts i penonen terk terwijl het hoogste Qjjfer 20 bedroeg ïfe rekening fiet 1875 sluit in ontmng en uitg af met 10 059 72 m een batig slot van ƒ 73 81 Spoedig zal in net nieuwe gebouw hel aantal beschikbare ligplaatsen moeten uitgebreid worden tot het maiiu um waarvoor het gebottw oor ronkelij bestemd werd Wie zal zeggen hpe het er na varlopp van het tweede tiental jaren zal uitzien Het eerste tiental heeft meer opgeleverd dan verwaolt werd moge het tweede niet bij het thans verstrekene ten achter blijven Ten slotte zij er t herinnerd dat onder de gemeenten die jtet grootst aantal patiënten zonden verscheidene evenmin correspondenten als begunstigers der Vereeniging kunnen aanwijzen Het Bestuur hoopt dan ook dat velen zich aangespoord zullen vinden een inrichting te steunen die ook voor Jmn medeburgers zooveel goeds sticht Het kotUlooê spreekuur wordt gehouden door dr 1 H de Haas in het Gebouw der Vereeniging Nadorstlaan 26 Rotterdam van 8 tot 9 nur uit andere gemeenten tot 9 j uur Het Hoofdbeituur van het Nederl Onderwijzer genootaohap heeft beslaten zich te wenden tot de Tweede Kamer der Stateu Generarf om het voorstel van den heer Moeus te oudersteunen en op de spoedige behandeling daarvan aan te dringen Aan dat besluit is reeds gevolg gegeveu Wel is het Genootschap rekenende op een volledige wetsherziening in zijne voorstellen tot wijz ging verder ge Ë aan dan de heer Moeiis in de bovenstaande omstandigheden oorbaar heeft gi icht maar in het voorste is wat de hoofdzaken betreft niets wat niet tevens door het Genootschap werd verlangd en onder de meest gewenscbte verbeteringen werd gerangschikt De Afdeelingen zijn nitgenoodigd om zoqder te treden in critiek over ondergeschikte en mitsehien betwistbare punten dour spoedige indiening van eenvoudige adressen vau adhaesie liefst ouïterteekend door de individueele leden die met het voorstel instemmen zich met het hoofdbestuur bij dea heer Moens aan te sluiten opdat de Tweede Kamer de overtuiging erlange dat het nK erendeel der ouderwüzers ill de nneminar vau het voorstel Moeus een zeEer miacleiner veru niig vau ons vollcsuucierwijs begroet De ILiagsche corr der rni Ct wijst er op dut in dé afete van beschuldiging tegen Jut euzyu huisvrouw gjtegd wordt Eeu en ander toont aan d it geene der andere personen tegen welke vroeger vermoedens va schuld aan deie misdaden waren gerezen daarna mededadig of medeplichtig zijn geweest Daarin wordt de rehabilitatie uitgesproken van de drie personeuj die door de schuld van deu reohteroommissaris en een paar ambtenaren van justitie en politie zeer lang zonder eenigen redelijken grond preventief zijn gevalden gehouden Vroeger reeds sprak de ond minister l5e Vries in de Tweede Kamer De veiligheid van den Staat eischt de preventieve gevangenis tmaar heeft de rechterlijke macht eenmaal ifitgemaakt dat degene die de jlreventieve gevangeuis heeft ondergaan onschuldig is is de ware schuldige gevonden dan is het ntet meer dan eene daad van rec ttvaardigheid wanneer men hem die voor het belang vaq den Staat onschuldig heeft geleden soha eVergoeding geeft Voor de Jong Behagel en Verlindt zal de w iarheid dezer woorden wel niet veel nut hebben De tegenwoordige min van justitie is hei met den heer De Vries niet eeai en heeft zich van de zaak afgemaakt door te zeggen dat de regeling der schadevergoeding aan onschuldig gevangen gezette personen zoo moeielijk was en er bij te voegen dat die quaestie later ter sprake kan worden gebracht wanneer de geheele zaak vin de preventieve gevangenis een onderwerp n nadere overweging en regeling zal zijn Wel is waar heeft een ambtgenoot van den minister die oo sprak met zijn medeweten zoo al niet met zijne rechtstreeksohe ihedewerking een wetsontwerp ingediend waarbij onbillijk behandeld indisoh ambten r 30 000 schadevergoeding wordt toegekend als vergoeding voor ondervonden leed maar het zal den corr toch sterk verwonderen zoo de volmaakt eensluidende grond om aan de drie Haagsohe ex verdachten van den moord van 13 December 1872 vergoeding te verleenen bij onzen min van justitie iets vermogen zal Het advies van den advocaat generaal die de acte van beschuldiging tegen de echtelieden Jut onderteekend heeft zal gewis niet gunstig luiden Dit maakt de corr op oit het onderschrappen van de woorden deze en daaraan in de aangehaalde zinsnede Daarin ligt deze echt crimineele redeneering al mogen die drie lieden nu al de weduwe v d Kouwen en hare dienstmeid niet rérmaord hebben ze hebben rroeger tooh ndeiA slechte dingen gedaan ze hebben gezeten m W mi is dus zooveel niet verbeurd in iSSmSr O ft werd oplangi gevraagd fat eene erfaknek is of dat fafyica lin modani pf als feufue bqiet i riq t ifprdt j wie daarvan iets weten kan enz In bet tijdschrift Dt FaUiml t utgegavea door het Pttleii ooor folitvtljt te Amsterdam onder redactie van mr J A van Eyck en dr W C H Staring komt een artikel voor dat detit ten antwoord op de vragen van de Landiouio Coiinmt dienen kan In een veislag van de l ttr alio ale tt too $telli f va vee e rieitrt aarl yverluid enz verleden jaar te Parijs gehouden deelt de schrijver de heer J T P Steenbergen het volgende mede Het is gewis den coursntlezer niet ontgaan dat men in 4en la tsten tüd e nieuw oediimiartikel in den handel hee t gebracht en h t debiet daarvan door odvartentien heeft willen bevorderen Ik bedoel hiermede de kunstboter welke in Amerika uit ruudervet wordt bereid en Uithoofde van den lageieu prijs de dierlijke vetstof ifelke f ij boter noemen ZOU moeten vervangen In ondersdheidene tijdschriften Tiqdt men de bereidingswijie der kunstboter opgegeven bij enkele zelfs opgehelderd of verduidelijkt door daarbij behoorende soms zeer fraaie illustratiën Gedurende mijn kort verblijf te Brussel werd ik gewaar dat deze vetaoort reeds op verschillende plaatsen aldaar i te koop gesteld echter as ik teveus eene kennisgeving van het stedelijk bestuur waacbü bepaald wordt dat de verkoop alleen dan geooiiaofd is als de verkooper door het plaatsen van eeuig opschrift duidelijk te kennen geeft wat er aangeboden wordt opdat niemand in den waan verkeerende dut hg gewone bol r koopt daarvoor kunstboter in de plaats zal gegeven worden Den ovcrtredei van dit gebod wordt bij gemelde publicatie eene bepaalde boete opgelegd Te Parijs schgnt men op dit punt wat vrijgeviger te zijn ten minste iets dergelijks als te Brussel waa aangeplakt is mij aldaar niet onder de oogen gekomen In de Sue du Pont Nenf is een nette ruime zindelijke eenvoudig ingerichte winkel toebehoorende aan de societc anonyme d alimeiitation welke gewis door lederen vreemdeling die met eenige opmerkzaamheid de oiqgeviDg gadeslaat op het eerste gezicht z il ge hottdeu wordeu voor eene verkoopplants wanr nicli dan boter te verkrggeu is B eeue nadere liescliouwiug zal bij echter gewaar worden dat men dnar onu oen naam marfartne momru t eene vetstof ver koopt welke er zeer smakelijk uitziet en niet audeia is dan de reeds genoemde kunstbeter wa irvau de bereiding in de hoofdziiuk op de volgende wijze ge schiedt zuiver in kleine stokken gesneden rum ervet j ordt door stoom gesmolten en daarna uitgeperst na tot op eenen zekeren graad bekoeld te zijn wordt het met eene bepaalde hoeveelheid venche melk vermengd gedi rende een paar uren op machiiuile wijze goed dooreen gewerkt en andermaal aan eene persing onderworpen Door toevoeging van boterkleursel geifl men aan deze vetstof eene kleur alsof het Iwter wate terwijl men door vermenging met het iioodige imt het bederven of het ransig worden tegengaat Door genoemde maatschappij wordt deze margarine in twee soorten verkocht de beste tegen 1 frank 26 centimes en de tweede kwaliteit tegen 1 frank 10 oentiines het Nederl pond Als het daarhü waar is zooals de aanbeveling luidt dat men bij het gebruik slechts de helft van gewone boter noodig heeft om eeu gelijk resultaat te bekomen dan zou de prijs op deze wijze in verhouding tot het gebruik tot op de helft verminderd kunnen gerekend worden l Ik wil het echter volgaarne aan bekwame hoi vrouwen koks banketbakkers of keukenmeiden ovS laten om zich van de waarheid van deze zoo grooie bezuiniging in de huishouding of in het beroep door proefnemingen de overtuiging te verschaffen fie ondervinding leert echter maar al te dikwerf dat goedkoop na eene nauwkeurige berekening op duurkoop uitkomen zal Geheel in strgd met den winkel in de m da Pont Neaf was de uitstalling der margarine mourii op de Expositie is de eerstgenoemde zeer eenvoudig ingericht de laatste geleek ve I op eene kermiskraam weg het veelkleurige decoratief en groote aantal vlaggetjes van allerlei kleijr waarmede deze étali was opgesmukt Hei was hier niet om te denkeu aan de spreuk Simplex veri Sifülum maar wel aan eenige oharhitanerie iets wat mijn bedunkens bij een artikel als hei hierbij besprokene niet te huis behoort Bene dergelijke vetsoort was als Beurreine Frapi ii ingezonden door A Benedio terwjjl Louis de Stein de door hem tentoongestelde kunstboter Beurre de ht Couronne had geheeten door beiden werd het publiek daarbij zoowel op den lagen prijs als op de mindere hoeveelheid bij het gebruik van hunne waar nadrakkelijk opmerkmam gen iukt Te Middelburg bestaat een kolossaal groote nieuwe gevangenis en daafia ziju in tm regal liet xamt 4ao 10 it 12 gevangeqen tegenwoordig aledits 7 zegge leven Voor die zeven gevangenen is he volgende peisoneel ambtenaren Ben commiaeie van admiustratie van Wfsn 1 d f Wr I rftrijyer 8 husvofirders 1 bewaarster p us een militaire wacht van 1 sergeant 1 korporaal en 6 soldaten verder zijn aan het ge tioht resiboadea 8 gojUdipustleeraars 1 geneesheer 1 apotheker 1 onderwijzer en 1 opzichter Het terrein om de gevangeiua ligt geheel open en daarop bevinden zich ten aanschouwe van het publiek eenige priraattonnen Vod Id tDtm oi iledteiii K a den wstemood verki het 7 r e i D dat er in de geteisterde streken mannen en vrouwen werden aangetroffen die i u ar jé nj hemd hadden en wachtten op het voorjaarsweer om het te wassehen Dit is wel eerbewijs vanarinoeiie maar liog meer een bewijs lan verregaande vuilheid Een nieuw hemd voor personen uit die kUsse kost ongeveer eeu gulden maar de gelegenheid om een oud te koopen voor een vierde van den prijs zal ook in de geteisterde streken wel bestaan en nu zal er toch wel niemand zoo arm in Nederland wezen dat hij geen vijftig cents in het jaar besteden kan ▼ oor een paar hemden daargelaten hoe velen er een tei geschenke kunnen krijgen Er worden ook door de armen wel uuUeloozer uitgaven gedaan van veel faooger bedrag Men kan zelfs nog eene schrede verder gaan voor die nuttelooze uitgaven wordt wel eens een hemd verkocht door beu die er slechts twer bezit Trots al het water dat ons omringt is het NederUndsohe volk op zijn eigen lichaam onzindelijker doa de meeste andere volken en ook zonder dat een watersnood dit aan het licht brengt is daarvan menig Tojrbeeld te vinden Met al de aanzienlijke sommen die nu voor watersuoodlijders gegeven worden zal men deze nationale zonde niet wegspoelen Jr k Cl Te Amsterdam is A K agent van politie tot 2 jaar cellulaire gevangenisstraf veroordeeld omdat hij op wacht staande s avonds met een eenigszins büohonken heer in eeu tapperij borrels was gaan drinken en dien heer vau zijn portemounaie had beroofd de bestolene klaagde aan t politie burean herkendeden volgenden dag den agent terwijl eene juffrouwuit de buurt toevallig de handeling van dezen hadgnien Wy hebben melding geiiuiakt van de vrijspraak Tan den heer de la Vieter drukker van het D v Z H vervolgd wegens enic in een Ingezonden stok in dat blad voorkoineude opmerking over de wijze waarop een pulitieagent de inuillvurfwet te s Hage toepaste De Ank Ct die ook modedeelende zegt daarbij Men mag zieh daarover verheugen omdat de heer de la Vieter slechts door eene fictie van de wet schuldig zou zijn als er schuld waa Maar meer nog omdat de vervolging van zulk ecu delict van verregaande kbiingeestigheid getuigt Men moet een scherpzinnig rechtsgeleerde zijn oni uit de gcinkrimuirerde opmerking laster te distilleereu geen leek in de rechten zoo dien er in ontdekken hij die ze maakte zeker oeik niet en het zon uus zeer verwonderen als de agent vau politie Zflf licgrepeu had dat die woorden grond konden geven tot eene vervolging De bedoeling om te lasteren ontbrak geheel en dit was dan ook de grond van de vrijspraak Maar zonderling is ook d houding die de jiisiitie in denbuitsten tijd soms tegenover de pers nitnnienit Het is of zij in de dagbladen slechts vijanden ziet van de maatschappij die den goeden naam der burgers pogen te bezoedelen Hat geef mg één letter en ik z il hem doen hangen mag de leiddraad der justitie niet wezen Gelukkig dat er nog rechters in Berlijn zijn In het Ned Isr kerkgenootschap wordt sedert eenigen tgd strijd gevoerd over het godsdienstonderwijs Daaromtrent wordt aan de AmtUrd Ct het volgende medegedeeld De Joodsohe Codex sohrijft onvoorwaardelijk voor dat de jongfqs op uiterlijk 7Jarigen leeftijd met de studie van dan oorspronkelijke Bijbel beginnen opdat zg met hun ISde jaar zijnde de kerketgken meerdeijarigheid de daarin vervatte voorschriften kennen en uitoefenen De rabbijnen zgn aan den Codex gehouden en hebben eene vele duizendjarige traditie tevens aan hunne zgde eene traditie door het Jodendom door alle eeuwen heen steeds gevolgd De Codex eischt dat de Jood niet alleen praotiseh uitvoerder der gofldelijké voorschriften zg maar dat hü uit de bron zelve en door het bestudeeren der bijbeloommentaren het hoe en waarom wete Geen rabbijn mag daarvan afwijken daar de wet geen machinale Joden wil Nu maakt dr Dunner opperrabgn te Amsterdam door zijn nieuw leerplan inbreuk op de traditie hij wil taaistudie zonder practisohe toepassing van bijbelvertaling en geschiedenis niet onmiddelgk uit de H Schriften geput vooropgesteld hebben en wenscht eene proef te wogen zoodoende een flink Joodsch ras te vormen J e oude ppetr hhweA Lehmana en BÜenstein en het HooH Ae Olthojoje de heer A Lehrea te Amsterdam niet tuk op ig ke proeven kwamen met den qieeaten erpst in verzet tes n dat n en het aclignt dat dr Dflnner daarin Derust oaar op de viy kraase psoteateD ifner ambtgeaoatjn ep van zg n boé myrieqd I ehren geene wederlegging van zijne hand is gevolgd Vermelding verdient eofater dat dr Dunner zgn leerplan voorstelde met het oog op en in verband met de naattate schoot en de proteMaerende orthodoxie zegt vrede te hebben met de wet ba 185 7 en iflh vrij duidelijk daaromtieat verklaart De BÖrdcaix reii De hooge plaats die den Bordeaux wijnen in de geneeskundige wereld wordt tv xïe hebben g te danken aan hun ijzergehalte Men Kaft ze dahrom met ds vooruaapiste en meest bekende minerale wateren in dat opzicht vergeleken De Médoc wijnen hebben daarbij i yc gediend Die uit de Girondestreek tusschen Pauniac en Margaui bij voorbeeld een streek waar men het voomaanste deel jer groote wijnbergen van het land vindt bevatten gemiddeld 18 hmderdste gram ijzerwijnsteen per liter wat $ 3 milligram ijzeroxidule vertegenwoordigt Een ijzergehalte dat weinig minerale wateren bezitten Bij de beroemde Spa bronnen is er slechts één Prins van Coudé dis meer bezet is dit water bevat 121 miligr ijzeroxi Ule de overigen hebben allen minder Na eeu vergelijkend ondenoek ook van andere bronwateren in den vreemde kan men beweren dat 33 honderdste kan of 33 vingerhoeden Médoo wijn zooveel ijzer bevatten als een kan of liter van de meeste minerale wateten De wijn heeft bovendien het voordeel dat hij zeer lang zijne eigenschappen behoudt wat van het water zelfs van de meest koolzaur houdende wateren niet kan gezegd worden POST£RUE Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Gouda gedurende de eerste helft der maand MAART 1876 die op schnftclgke aanvrage aan het Postkaatoor Gouda kunnen worden gereehimeerd Mejnfvronw N Bruin Amsterdam A Dutg Amsterdam C van Baaien Dodrecht Hoogendoorn Hees S M Wouters Hilversum E Oudenaarde Uithoorn W Ëugels Velsen Eclnl efkaartaan Mej Bchilts Amsterdam De Directeur vA bet Postkantoot VAN KEUIJNK O li I T I E Aan het Polhisrbureau zgn in bewi ring genomen de navolgende 4 onden voorwerpen EEN GOUDEN PQTLOODPEN CACHENÉ HOUTEN SCHOP KaotoBgerecht te Gouda Op de lettehtcitting van 5 APRIL 1876 sijn de navolgende personen ireroordeeM N J tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda verkoopen van viseh zonder dat zij als uitvenster daarvan aan de beambte van Politie op diens vordering een bewijs heeft kunnen vertoonen dat die visoh door den Keurmeester gekeurd en goed bevonden was H O huisvrouw van J B tot drie geldboeten elk van ƒ 16 of sobs gevangenisstraf van vijf dagen voor elke boete Bovendien tot drie gevangenisstraffen ieder van twee dagen voor gelijke overtreding irie maal begaan en znlka bü herhaling E V D Wed T v S Tot twee geldboeteneen van 3 en in een van l of sniü gevaiwtnisstraf van een dag voor elke boete wegens teGonda als tapster Ie tappen van sterken drank aan een verpleegde in een huis van liefdadigheid welke aan zijne kleeding kenbaar was en 2e niet aanwezig hebben op eene zichtbare plaats in de gelachkamrr barer tapperij van een exemplaar der verordening van Politie op de logementen herbergen koffiehuizen en tapperijen te Gouda D d J tot twee geldboeten ieder groot l of subs gevangenisstraf van een dag voor elke boete met verbeurdverklaring van de twee in beslaggenomen stukken gewicht wegens het voorhanden van twee niet met de daarop betrekking hebbende Wet op de maten en gewichten of met de ter uitvoering daarvan genomen Koninklijke besluiten overeenkonislig stuks gewicht op eene plaats bestaan tot het verkoopen en afleveren van waren R L K H O huisvrouw J B L C J v d K C V R en L J L tot eene geldboete van 1 ieder of ieder een dag subs gevangenisstriif wegens J het zonder oAodiaak berijdeu van de kliakerstraat te Gouda M A H 8 tot aeie gsldboe S va i oJ s h gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda spelen met gdd p ém openbaren 1H C V yt t ttveegel4hoeta lkvaQ LSatfiubs gevangenisstraf van een dag voor elke boete we ns kei te Gouda rijden met twee aangèspaitnea honden die nj voorzien waren van muilkorven J tf n G p B ieder tot eene geldhocte Van S of subs gevangenisstraf van een dsg elkwagen hei te Ooida hilen stil staèn van bun metoen paard bespannen voertuigen zonder dat i alleigenaars of ondergeschikt persoon de tevgels hielden of onmiddelgk j of Voor de bekpaiming geplaatst waren t M M tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van aea dag wegene ket als geleidervan een met een tiekdier bespannen voertuig zich van dat Irekdier verwijderen zonder dat oader B ioorUjk toezicht te hebben gesteld of raat gctet op eenweg in de Provincie Zuid HoUand A G O tot drie geldboeten een van 8 en tw e v i of saba gevaagemsttraf vani een dag voor elke boete ageaa het te Goada als gdeidcf van een met honden bespannen voertuig niet gaan naast de honden en 2e rijden met twee aangespannen houden niet voorzien vap muilkorven En allen in de kosten des noods invorderbaar bü Üj dwaog Burgerlijke Btftod OEBOMN 16 A l Mlriniii Cerulii oDdcn M Tenaaal a N it Gidts l MwiaarjKobM nimO Winrr CB J M Koolee M rgaretha Corpelu omitrt J ladder C de Ngi Hsrii Mdt H 1 TeaaÏMea C vn den Heodel 17 JrbaBBS Cornelia Margaretha oodrra K Mee en M HoogeedoRra 18 LeSadelt Coraelis ouders G Moeje n C Bsgaar OVeiM KnE W Apra P GroeneveM J7 j fl laa der Vreede wed A van de Viaeer 82 j ADVXOtTBNlifiN B T llen VMi een Zoon C BELONJB B e ra Gouda 18 April 1876 8 Tiendeweg ♦ Voorapoedtg bevallen van een Dochter A J rtic Dl PAVOORDT Mbi kebt 18 April 1876 Den 11 April overleed onze geliefde Zoon RUDOLF JACOBUS even 19 ja r oud J H BEKKEB P M BEKKEB T D Paifw TVfLnli Greningtn 15 April 1876 Eeniffi tetfnagevmg C VA VLIET ZwAANTJB onder OuderhA aid IJuü rraagt EEK BBKW AAM BBOOIIBmEBSgNIiET ai THCJLLII 6 TA rnimin sTiiiiö 18 MKI 1876 Zg die het brengen van een Haldebl aan de nagedachtenis van Mr J R THORBBCKE met hunne bgdragen hebben ondersteund ko ken toegang bekomen tot de ONTHUI LINÓ de CANTATE en do REDEVOEBING Ook kan voor ieder éénO DameskfUtrt wotdea beschikbaar gesteld Zg die aan het DINER waaraan geene Dames znllen aanzitten wenschen4Mltenemeit betalen daarroor eene contribntte Tan 18 De deelnemers die hnnne bgdrage bg de Goudsche Subcommissie hebben gestort wonlen nitgenoodigd zoo spoedig mogelgk doch uit rlïj TÓór 25 April e k schriftelijk op te geveu welke kaarten door hen worden verlani aa Mr J Forlay Drooglecver