Goudsche Courant, woensdag 19 april 1876

Gez RIJKEN berichten de ontvangst der ZOKRHODELIEN Gouda Markt A 154 Verloren 7 April een BLOEDKORALEN KETTING met GOUDEN 8L0 T Die dezelve terug bezorgt ontvangt EEN DERDE van de waaide Gonwe C 26 mi 21 Api J870 N 1818 GOUDSCHE Ct URANT mm en AdverteBliebliMl voor Ctooda en Omstreken eez KOOaEVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Er worden te HUUR aangeboden voor een Heer TWEE NET GEMEUBELDE of ONGEMEÜBELDE Toorzieu van Stookplaats en Kasten in een klein fstsoenlgk zin wonende op een goeden stand te Gouda Kost bediening enz naar ver kiezing Brieven franco onder letter S bg den Boekkandelaar BRINKMAN I lAlTIM Püotograaf OOSTHAVEN B 14 beveelt zich beleefd aan tot het VER VAARDE GEN van zeer fijne VEBGROOTINGEN en Onveranderlgke PORTRETTEN AUTOTY PIE Procédé au Chsrbon A bshaubbin s or Anti Rliiimalische Watten Aangaande deze Watten komen van vele zgdeu zeer gunstige berichten in De ernstige rhumatische Igders bestendige gebruikers dezer watten hebben opgemerkt dat dezelve niet alleen spoedige verzachting eu verdere genezing hebJ n aangebracht maar gevoelen zich bovendien veel meer opgewekt daar Igdende gestellen meestal mélancho iek van geest zijn Uit middel neemt elke zwarigheid uit het bloed bevordert den geregelden omloop en wekt den geest bestendig op Dit getuigenis luat zich zeer goed begrijpen omdat het alle huidziekten uitslag roos enz geneest welke meestal door zwaarbloedigheid ontstaan Die van de kinderziekte ongesolionden wil blflvwi gebruike de e Watten Zfl maken den lyder al spoedig de n drugeljjker en waarborgen de huid tegen schending ook voor alle andere huidziekten üju deze Watten uitnemend joed Zij weren de buitenlucht en nemen de randerige en scherpe deelen tot zich Zij zgn daarom in elk geval doelmatig en onschadelijk De prijs dezer Watten is 30 Onts per blad zg zga te bekomen aan het Hoofd Dépdt by A BREETVELT Az te Delft En verder verkrijgbaar bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DBN UIL Schoonhoven 3 GOÜDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK CapeUe aid IJuel A REUNART Oostpoori RotWrdam J H KELLER en Zoon Weate Wagenstraat GOEDKOOPE HDZIEK voor Piano Solo Vitgavt van F KOKS MA U Franeker Hofleverancier van H M de Koningin m WicHTi Dichter und Bauer ou verture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN tt Gouda D0 inwnding van advertentlAa kan geschieden tot Mo anr des namiddags van den dag der oitgav V heele ik zeker en grondig met ot zonder weten van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelgk word Prgs 9 Gulden F GRONE te Ahau WestphaUn Gedur ende 26 Jaren beproefd AnatherinPreparalen fn Dr J C PÜPP k k Huf Taudarli Z M den Kiizir Tin OoflicDryk te Meeoea Étognergaiwe Nr ü Tot vulling van holle Tanden 18 er geeo heiluiaer en beter middel don het Tari l urabMr el dat iedereen zelf Keer fccmakkelijli en zonder pijo in den hullen Tand kun pUniten dat zi£h dau aan den Taud en het Tnudvle seh vaathecht den Tand voor fcrder bederf be hoedt en de pijD ferdrijft Aiiatberïn üioiidwaler in flaeoiu tegen fl I 75 rn fl 1 20 Il het voortreffelijkste middel tegeo rhumutiMfae taudpgn by rtntitekinft iwellen en zweereo ao het laDdvleeKh het loat dea wowezi en taiidsleeD op en toorkomt d nieuwe lonning daarvan maakt luMtaande tanden weder vatt door vrraft rking v n het taudvlreach van alle achadelijke atoffeu reinigt geeft aan den raund een aangename friSKhe reuk terwyl het dea onaangenamea renk weldra doet verdwijnen j lnatherin Tandpasta l it middel geeft reinheid en frischheid üud deu aduui en dient bukcndieu om de liiDdtu ecu heldeV witten j taua te RMSTTAKDEW m GEBITTEN worden vervaardigd naar de Nieowste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelgk te ontbieden bg den Heer A W van WERKHOOVEN Kleiweg K 104 te Gouda Adres te Atneterdam Keizersgracht bg de Reguliersgracht 671 J J TÈ i= A S Mccaniclen Americaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zg aan alle vereischten voldoen Binnen en Buitenlandsche Boekhandel van A BRINKMAN Levert alle BC ËKE en TIJDSCHRIFTEN voorhanden vele soorten van PDST SCHBIJF EN PASPAM Advertentien in alle Conranten worden DADELIJK oj gezonden Een afsdirift is voldoende u Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit droivensuiker en Zwitserscben honig met een aftreksel vun mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borsttheê malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end en verzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borat kramphoeat en knchhoest De fleseh met gebruiksaanwgzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan £ ti S l 2l borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak vnude gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik iu den weg staat Daarom is het ragu streven geweest de fijnste levertraan in deii handel te bfengen die een goeden smuuk heeft daar ik de veraehe traan uanstonds filtrpt r op tlesMchea tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de raste apotheken moet do levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen vau 30 en 6U cents I f7l r l liVltffVlISIII H al rpnieeiie bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandI l tl lil VClUaail jggi bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwaadsappigheid bleek ucht en kherziekten de natuurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents B Bjj leder artikel ia eene uitvoeriga gebruiksa anwijging Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voomauelgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te SchooiJiocen bg Wed Wolff en Zoou te Oudeuiater bg V Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de biékende depots Emmerik H YON OIMBOBN doen verkrijgen hou bederf te toorkoineo bet Uodvloeaeh Ie verstil keu Pnji fi 1 20 en 80 ceata Piantjiardlg Tandpoeder Het reinigt de taii lea roudmiig dat dour eon dagelijkacb gebralk met alleen de gawuuiilijk vto l etige UuJ teeu verwijdert maar uuk bet gUxuur dar tanden aaii heldurbcU fljuhtid toepeemt l rgi per dooi 80 eeol Tantenborstels volgeni aanwgring van Dr J n Pojpp kk Hof Taudarla Z M den keizer vau Ooiteurylt te Weeneu voor Volwaswnen fl 1 voor Kinderen 80 CeaU fWaarschuwing Alle bestaande Daiimakaela vau Aaatheria Mondwater iija alleen op de lichte geloofwaardigheid van bit Publicum Imrekeud eu hebben zeer veel schade ten gevolge gehad of hebboD geheel geen werking teweeg gebracht d tarom waarschuw ik hiermede het geerde pubtieum voor aankoop van Zulke namaaksela D J O poff k k HoM iidut en uit iader der Aulheria Pt pu t a I Aeeaeil Te Tcrkryften te Gouda bg L SoheDlc ialcelier op de Houfdtmat wylc A 129 te Rutlerdsm by V E faD Saoten KollT apoth en A Schippeieijnlc C binauwe porceleiiiwiukel te t H ge bij J L F C Siiabili apoth te Leydeo bij £ Noordglc te Utrecht bg F Alteiia apotli te Ainilerdain bg F van WiodliFim k C Terkuopkuii Ie Oudewater bg T J vau Vreumiuiiea te Schoouboven bg A VVolif Gouda Drak van A Brinkman De nitgare decerCoimuit geschiet ZONDAjQ WOSMSDAO en VKUDAfi Ia de Bind geicbiedt de uitgsre in den Tond tui DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie m iiiWn ia 1 76 franco per poit 2 BUITENLAND Bulleiludscli Overzicjit Se FriDiolie bladen honden üch ijveng bnif met liet bespreken Tan de benoemingen van de prefecten door het Jcmnml OJlcid aangekondigd de republikeiiHohe bladen zyn dankbaar doch niet rotdaau aWnen het ontslag van den prefect De Foumè ia Saroie ii hun het duidelijk bewijs ran de gezindheid der Regeeriiig om met de meerderheid samen te werken de meer gematigde organen tgn tevreden en ijfen er op dat met de nn openbaar genuakte wijxigingeo cleie iriet uitgeput tgn in de eerste dagen Tan Hei worden nog verandeiiagen in het prefeotonial bestunr verwacht De Cuminitiiie door den Minister ran Binnenl uken belast niet het ontwerpen eener wet op d imewtaUinfr l r tnaeratii bMMiai heeft nah tot riiigd met hi t su lsrl raii 1871 voor de benoeming der niaires Dit stelst l door de gr ote meerderheid drr liukenijde terug verUugd strekt om in alle gemeenten die eruc bevolking vao minder dan 20 000 cieirn tkleu en die geen hoofdplaats tjjn van een dcpsriemcut of een srroudisMiinent de gemeentelijke ambtriiaren te doen verkleien door gemeenteraden terwijl in de overige gemeenten de Begeering het reefat behoudt de maires en hunne adjuncten te benoemen ouder voorwaarde echter dat zij gekozen worden uit den bo tera der gemeenteraden Faachcu is te Burlijn loo stil vooVbggegaan dat het wrrkelijk gthid aim nieuws ontbreekt De Ooiit r che uikrii woriUu besproken en algemeen is nieu het daarover eriis dut de officigele betrekking tusfchen de drie Krizerrijkrn ten opzichte vao die zakou dezelfde is gebleven maar dat er in KnsUnd steeds een machtige partij bestaat die geen geheim maakt van het onderateuueii van de opatandebogen hieruit zou zich de ichijiibnre dubbelzinnigheid in d houding van de Kussische Regeeriiig verklaren Dat het werkelijk niet het plan is van Rusland om op dit oogenblik de zoogenaamde Oostersohe quaestie tot een oplossing te brengen leidt men hieruit af dat de binnenlaudsche toestand van het land een oorlog zeer ongeraden maakt terwijl Keizer Alexander persoonlijk een man des vredes is Te Munchen wordt het gemoht tegengesproken ran een aanstaande ministerieele crisis Sommigen gelooven echter dat het Kabinet zal aftreden wanneer de meerderheid van den Landdag de verkieiiugen te MuDohen vernietigt e j stfttrry VBANKBIJK Zondagmiddag hielden Ijouis Blano en Victor Hngo in het Chateau d Eau een conférence ten voordeele der Parijsche werklieden die de tentoonstelling te Philadelphia gaan bezoeken De zaal was begrijpelijkerwijze opgepropt Tol en aan de noodige radicale uitroepingen Tan den kant ran redenaars en publiek ontbrak het niet Louis Blanc die het sterfbed zjjner Trouw had verlaten om hier het woord te voeren hield een lofrede op Amerika die te gelijk een scherpe oritiek van Fransche toestanden gaf Hg deelde voorts mede dat 120 werklieden gezonden ZDllen worden De kosten bedragen voor elk werkman 300 dolUrs De Parijsohe gemeenteraad heeft ter bestrijding der onkosten COOO franc verleend aan de Kamer zijn 20 000 franc gevraagd de rest moet op andere wgs gevonden worden De toespraak door V ictor Hugo gehouden was geheel in den bekenden stijl vol uitvallen topn hen le zich de meesters der wervld noemen vol lof op Verschillende bUden vestigen de aandacht op het voorstel ran Paul Bert in de Fransche Kamer over de pensioenen der maaaen nn het lager onderwijs een Toorsttl dat met het oog op den vrij treurigen toestand waarin dezejreikeeren icker volkomen gerechtTaardigd is OaMMlHa te kaaaen levea is de onderwijzer verplicht allerlei kleine poshes te vervullen In sommige gemeenten is hij klokkenist of voonjuger in de kerk Op zijn 19e of 20e jaar verdient bij 400 of SOO frcs op zijn 22e 700 frcs Vijf jaren later heeft hü het tot 860 frcs gebracht en na 10 jaren wanneer hij zich door bgzondere diensten heeft onderscheiden tot 960 frcs Het hoogste dat h j bereiken kan is 1100 frcs Sommige pensioenen zijn verre beneden 600 frcs Het was om in dezen beklagenawaardigen toestand verbetering te brengen dat Paul Bert zijn voorstel indiende Jules Simon was hem reeds iu 1871 daarin voorgegaan doch zijn voorstel was eerst twee jaar later door Maurice weer opgevat die wilde dat de pensioenen niet minder dan 600 frcs voor een onderwijzer 500 fics voor een onderwijzeres zouden bedragen Ook toen werd het voorstel verdaagd en bleef de toesbind I dezelfde hetgeen natuurlijk schadelijk werkte op de scholen en het onderwgs De verwachting van behoorlijk gepensioneerd te zullen worden toeh maakt voor vele beambten een besoheidea postje aantrekkelijk Het voorstel van Paul Bert is in hoofdzaak hetzelfde als dat van Jules Simon en Maurice Volgens dat voorstel worden van af 1 Januari 1877 de pensioenen van alle gemeente onderwgzers en onderwijzeressen geregeld volgens de wet van 1353 deze zullen worden bepaald naar het gemiddelde der inkomsten en winsten die de helanji ebbende gedurende de zes jaren die het hoogste cijfer aanwijzen heeft geniten Tevens wordt het minimum naar Maurice op 600 en 600 frcs bepaald De Kamer heeft door het voorstel urgvnt te verkbuen getoond dat zg de liberale bedoelingen daarvan op prijs stelt en men mag met grond verwashten dat deze nationale quaestie in gunstigen zin zal worden opgelost nnreajOfetOBsassr DÜITSCHLAND Ten opzichte van de aanstaande verkiezingen voor den Rijksdag en den Landdag welke thans door gansch Pruisen in zoo hooge mate de belangstellinjt trekken deelt de Berhjnsche berichtgever van de Nene Freit Preste het volfjeude mode AUenvege rust men zich toe ten strijde met het oog op de aansta iiide verkiezingen voor leden van den Kgksdag en den Landdag want beider mandatfin loopeii ongeveer te gelijkertijd af Niettegenstaande alle pogingen aangewend djur een gedeelte van de leiden der p irtij vau vojruitg mg en van de nationaal liberale partij is hot u et nu clyk ADVEBTENTIËN woniengeiriMtM Tan 1 5 egsh k 60 Centen iedere regel meer 10 CentM GROOTS LETTER TTonlen berekend naar plantaraioite A onderigke Nommen VUF GENTEN geweest om de beide partgen ten behoeve na de bedoelde verkioiBgen tot samenwerkiagen te bmgen Zy zullen geiyk vroeger elk abonderlijk naar eigen belangen werken Dit zal echter niet verhinderen dat de kieienvereenigingen van de beide partij n met elkander in corrcapoodeatie blijven en bij het verkiningwerk alles zullen vermijden hetgeen aanleiding zou kunnen geven tot oaaangenaamh eo Zg zuUea stellig verder gaan en elkaader bijstand verieeneo in hun gemeenschappelgken strgd tegen de vijandelijke partijen die gelijk mei waet op uitmuntende wgze zijn geofganiseerd Het IS bgna stellig zeker dat het oentmm geen lid zal verliezeu Waar tot heden in een kiesdistrict een derisaalgezind Tertegenwoordiger werd gekozen daar zal men hetzelfde resultaat te voorsdiijn zien te Verkrijgen Dè organisatie welke aldaar is ingevoerd verdteut ten eerste te worden geprezen en mag gelden als een waarborg voor deu gunstigen nitsUg Luig voor dea tgd dat de de Uberaleu aan de Tokiiüiigen daditen baddea de nitramoutanen het plan Vbbr den Teldtocht tegen regeering en liberalisme reeds in zijn geheel ontworpen Indien het aan de liberalen gelukt om een even groot aantal leden hunner partij den Rijksdag en in den Landdag te brengen als er thans in Warden geteld dan zullen zij in de aanstaande zittingen ongetwijfeld belangrijke overwinningen behalen Om daartoe te geraken is slechts ééa vereisehte noodig namelijk dat de reg eringsorganen geen vyandelnke houding tegen de liberale parij aannemen Onoer regeeringsorgsnen moet warden verstaan de gansChe toestel welke door d Regeering in beweging kan worden gebracht om invloed op de verkiezingen Uit te oefenen en daartoe behooren de opptrpresidenV n in de verschillende provinciën benevens al de overig ambtenaren onder hen staande met inbegrip van de r ksveldwachters En dau komt er bovendien uog iemand in aanmerking namelijk den Bijkskanselier big ft hg voortgaan op den ingeslagen weg dan zal hy niet alleen de verkiezingen der vrije lihenlen trachten te bevorderen maar hij zal ook de behulpzame hand leenen aan de nationaal liberalen Dit zal geschieden gelijk wij zooeven zeiden indien er geen wgzigingen worden gebracht in de gevoelens van deu Bgkskanselier ten aanzien van de politieke partijun Let men bg de beoordeeling daarvan op de handin der officieuse dagbladen die een afspiegeliug zgu van de stemming in de regeeringskrii gen heerschenile dan helt men daar nu een over naar het ibeT iU dan weder naar het conservatieve programma De laatstgemelde partij l echter minder uitzicht op krachtige ondersteuning want die zal eent volgen zoodra het is gebleken dat zij over een grooter aantal kiesdistricten zal kunnen beschikken dan Ih ins het geval is Dit zal echter niet het geval zijn Met uitzondering der streng ultr4montaansche kiesdist ioteu behoort de groote meerdarheid tot de liberale panij en hieruit volgt dat men zich daar ter plaatse met de liberalen moet wctcu te verstaan Hierbij moet niet worden vergeten dat de Rijkskanselier reedsi bg ondervinding heeft geleerd dat het moeilijk gaat met de conservatieven ééae lijn te trekken De vrije conservatieven zullen nergens in groeten getale gekozen worden en dit laat zich trouwens zter gemakkelijk ver taBn iu de eerste plaats zijn vi liB der corypheecu van deze partij van een stiutluïKli oogpunt beschouwd zeer ernstig gecoroproniittee I En ten aud re heeft dtzc partg nog een ander groot