Goudsche Courant, zondag 23 april 1876

Buiu w mi M jitat kaïc beste kracktai un den Moei nar het KederbndacJi Tooned heeft gewijd een kiaditig bewijs te geren Tan hnlde eo toegenegenheid Die gUaiÉte rond aanatonda Ceikbnk bij reien in Aea hutle die de gniote talealen ran ds böoemde mmw op p atrilen en al daddi rondden lich in 11e plaatoctt aar zij ran Igd tot tqd trad eonuniaaiea om niede te werken tot borengeuoemd doel Ook iu onze grineente Oouda die het roorrecht had Uerr Kleine herhaaldelijk in hare beste rollen ie zien optraden beeft zich tot Ona grnoegeo een Conuniasie gnomi Deze zal dem dagen cinmlaires doen rerspreiden om de medewerking te rragen ran t Goadsdie pnbliek opdat het blijke dat haar kunst ook ons niet onrerschillig liet nog meer opdat ook wn tooncn te begrijpen de waarde ran de woorden Aai een rolk eerst waailflk groot is als het zijn edelste tolken weet te waardeeren en te beloonen Nn biedt zich de gelegenheid roor rele gewis zeer welkom aan om te toooen dat onze herhaalde malen geuite taqniehingen onze bnro s inderdaad gemeend waren dat zg üet slechts Waren de uiting ran een oogenbUkkelijken indruk maar de tolk ran een diepge Todde innig gemeende waardeering een blqk ran onzen eerbied roor de kunst ran onze hnlde aan het talent Itet is te hopen Ut de deelneming aan ket stofMqk hiddeblgk ook in Gouda algemeen Zal zqn zoodat koe Uein de bgdrage hoe gering de gelddqke gift dan ook zg ieder iel gere soodat uit de reelheid der Injdragen bl ke dat de waardeering ran onze grootste tooneelkunstenares niet de zaak is ran enkelen maar ran mlUn De eommissie te Gouda bestaat uit de hh H W O Koning Hr J Fortnqn Droogleerer J A Roest VaB Limburg J H Noothoren ran Goor Dr H UshI de Schepper 6 C Fortngn Droogleerer D Ijilias ran Goor C C H Prinoe en Ut W J Pwtn Dnogleerer jr De beer F J Smits burgemeester ran BergAm badit is heAozea ids koofdingeland ran de Krim Maenraardk De Hm S Blok bugemeester ran Lekkokeit werd Woensdag krakocen als sdioot der beide polden Sdrawackt en den Hoek Gisteroi werd de heer L H Bood tot nog toe te Middrlhamis als teenar bij de Israelitisohe gemeente nlbier grïustallend door den Heer raa Bemteyn op iKrrabbqn waarbij eeue nieuwe welarolwerd ingewgd Gisteren is in eeue huishouddqke rergadering der fl 6o es Omilrelu ran t Nederlandsch Protestantabond rekening en retantwoording afgelegd door dan pensiiigmeester en rerslag gedaan orer het rerioopen jaar door den Secretaris Dannit bleek dat de afdeeling thans 123 leden tsh De finantiëete toestand is niet zeer gnnstig wat eensdeels is toeteachrqren aan de kleine eontri batie waartoe ieder lid rich kan bepalen t minimum der contributie ia 0 50 anderdeds aan ds nataurIqkerwgse gioote koeten rerbonden aan het honden ran roordraehten In t afgeloopen jsar zijn opgetreden in de rergaderingen der afdaeling als sprekers de UU Maronier uit Utrecht Hooijkaas uit Rotterdam Hngenbolz uit Amsterdam de Meijier uit Wormerreer Ham uit Boskoop en ran Hamel nit Rotterdam De rootdraohten werden behalre die der twee laatstgenoemde hh daar die in besloten rergaderingen alleen roor de ietlen plaats hadden min of meer uitroerig in ons blad weergegeren en kunnen wij nu met de eenrondige rerraelding rolslaan De afdeeling gaf dus krachtige teekenen ran leren dank roor een deel de goede zorgen ran het bestnnr Moge de belangstelÜng der leden dat bestuur in staat stellen ook een rolgeod jaar weder met rnicht werktaam te zqn om t doel ran t Protestantenhond te berorderen De eergisteren te s Grareuhage gehouden akte examens hadden den rolgenden uitslag 16 csudidaten Toor de hoofdonderwijzers akte O wer leu afgewezen ca C toegelaten ui de heer I Banm mu uit l erdaai W Cmmer uit Helleroetslni G C Jager uit 1 0 r dam P Nieawksmp uit Nienwerkerk a d IJsel B P Begt uit Waddinïreen T Veaninga uit Krimpen VdIjek De waterstand in den polder Beig Arabacht is in i de rerioopen week aanmerkelqk gedaald en bedraagt BU nog slechts 6 k 7 Rqal duira b ren zomerpeil Men ziet hier en daar reeds jong vee in de eide terwql men bq blijrcnd goed wed r rekent dat met Hei a s al het vee de stallen zal knnnea rerlaten In de zitting ran de Eerste Kamer ran Wo msdag is de heer ran Eysinga als lid toegelaten De aftitelingen hebben gekozen tot rapportenn orer de wet tot regeling ran het hooger onderwqs de hh Smit ran Akeilaksa CMnsrs ea nM Voortbuilen Tegen Zaterdag zqn eenige naturaliaatie ontwerpea de orde gesteld Op het adre ran bet Comité ter bespreking der sooiide qnaeslie waarbij werd aangedrongen op bet instellen raa een enquête met betrekking tot de arieidenwoningan ia het rolgende antwoord outrangai De Minister ran Binnenlandsche Z iken Gezien een aan den Koning gericht reraoek ran jbr mr J J P De Jong van Beek en Donk en anthae leden ran bet Comité ter bespreking der sociale qaaestie dat het ner M esteit moge behagen Hoogstderzelrer aandadit te Wqden aan een door dat comité oitgesproken meeuing dat een enquête ran Staatswege noodzakelijk is ten einde de gegerens te rerkrijgen roor een afdoende rerfaetering in den toestand der arbeiderswoningrn rereiacht Geeft namens en Koning krachtens machtiging Tan 1 deter n II aan de adressanten te kennen dat Zqne Hajeatdt met reel bebingstelling kennia beeft genomen ran hun adres dat het feit dat rele woningen ran arbeiders niet beantwoorden aan de ceiste eisehen der gezondheidsleer ran algtmeene bekendheid is zoodat het instellen ran een enqnête naar den toestand dier woningen orerbodig sohijit dat de in ket adrea rennelde pogingen der Regeering om ten deze eenige rerbelering aantebreiigen onlangs hebben gefaald omdat de Tweede K mer der StatenQencraal een ander gevoelen bleek te zijn toegedaan dat desniettemin dit onderwerp ran roHcsbelang door Zgne Jlajesteit niet nit het oog wordt rerloren s Grarenhage 6 April IS76 H Het buiten deelneming laten ran het bij art 138 der Hilitiewet roorgescbreven onderzoek der rerlofgangers die in den loop ran h t jaar roor herfaaliugsen andere militaire aefeniii u onder de wapenen moeten komen gaf in 187S zoo by de reriofgaogers ak bg ds betrokken autoriteiten aanleiding tot onzekerheid Om dit in het rerrolg te roorkomen wordt ran regeeringswege herinnerd dat aldererlo ngers der militie te land die f66i 1 April ran het jaar der inspectie ia het genot ran onbepaald Tcrlof lijn gesteld aan het oodersoek moeteia deelnemen om het eren of zij in den loop ran dat jaar tot opkomst ouder de wiqienen sullen zijn rerplioht Alleen is hieroji uitzondering te maken roor hen die in Juui in werkelijke dienst moeten komen omdat ket ruor tuin opkamst onder wiipenfii bepaalde tijdstip kan Inruilen niet of omstieeks dat waarop zij aan het onderzoek zouden inuoten deel Den loden Mei zal de groote wereldteutouiistelling te Philadelphia worden geopend hoereel er no schijnt te ontbreken men lal gereed zyn Aan een mededeeling daaromtrent in de Ned Indrutlr outleeiienwq o a dat de tentoonstellingsgebonWso ouopbouddqk met behulp ran tnmwageus en zel£i van spoortreinen znllen te bereiken zgn tegen een prijs ran 2S cents ran de meest rerwyderde punten der stad zoodat men niet aan afzetterjj ran koetsiers zal zqn blootgesteld de honecars tromwagens loopen elke minuut Bijna alles is reeds gereed o a een Japansoh huis dat zeer de aandacht trekt geheel ran hout en zonder spijkers Het terrein roor de expositie is schilderachtig de gebouwen zqn grootsch Alles is reel grooter dan het te Parqa was Qf het Parqa in alles zal orertr ffen zon ik dnrren betwijfelen hoezeer ik erkennen moet dat het tienmaal beter is dan ik ooit had dnrren rerwaohten De deelneming uit Amerika zelf is lang zoo algemeen niet als ik zou rermoed hebben Er zijn onderscheiden Staten die ook eren goed een eigen gebouw hadden kunnen zetten maar ran deze zijn sommige naar bet heet teruggehouden door de rrees ran nieuwe gelegenheid tot stelen te geren bq de meeste echter hapert het aan twijfel of er wel geldelijk voordeel mede te behalen is De berolkiug in dj proriocie Zuidhollaud bedroeg op 31 December IS 5 748 162 zielen 360 699 m 387 468 rr waaronder begr n personen behooreade tot de iaadmdcht 439S m idem tot Zeemacht met inbegrip ran het corps MarinirTs 899 m krankzinnigen iu gestichten rerpleegd wordende 399 m 452 ri gerangenen 407 milit 828 m 70 rr Naar men remcemt hebben eenige vereerders ran den alg na m betreurden knnstsohilder Samuel Verreer het ploii o gevst op diens graf een gedenkteeken op te ruften In den laatsten tijd is herhaaldelijk de longziekte ontstaan bij mndver dat aangekocht ia op eene der markten in dit gewest Het is daarom noodig dat in de gemeenten waar veemarkten worden gehouden met de vmiAr zorg orde gewaakt tegen het ter markt bren in ran ander dan iolkomcn gezond vee en bq den minsten twqfet aangaande het bett nno besmettelijke ziekte bq een stuk ree dit in beshar worde genomen en door den district reearta onderaoobt Op verlangen van den minister ranBinnenlandacbe Zaken ia ïiierap de bqiandeie aandadit van de gen ntdiestaien garestigd Kaar man nit Middelburg meldt wordt aan den zoo plotseling orerieden Commissaris des Koningsin Zeeland mr B W graaf ran Lyuden reel rerioren daar hq door zijne onrermoeide werkzaamheid in het beUng der provincie door zqne groote welwiUendheid en humaniteit zijne hulpraardigheid en beadiirdbeid zich aller harten had gewonnen Gedurendeera belangrqk tqdrak heeft hij aan het hoofd ran Zeebnd gestaan een tijdrak waarin de groote Zeeuwseke werken zijn lot stand gekomen Wet kan man zeggen dat graaf ran Lynden aooreel hq rermodit den bloei en de welraart en terens de iutelleetnëele ontwikkeling van ZeeUnd heeft bevorderd Had hij yi i zijne komst aldaar reeds Koning en Vaderland in menig apder opzicht gediend Zeeland is wel het meest aan hem rersofanldlgd Omtr t het spoorwegongeluk te Breda wordt uit Hoeren het rolgende gemdd Maandag arond heeft nafaq Seppe onder deie gemeente op den spoorweg een droerig ongeluk plaats gehad Een waohtersrrouw rierde met bare 7 kleine kinderen het Paaschfeest en onthaalde hen bq die gelegenheid op door hen geliefkoosd roedsrl l aa waren aQen aan tafel gezeten toen de woohteret den go erentrein die ran Breda ten 7 nor moest rertrekk o duch door oponthoud eerst ten 7 16 bet station aldaar had rerlatên hoorde iiankomcn Waeht maar eren reide tq tot hare kinderen i ik zal eerst de barri gaan slniten want daar komt de trein aan ik kom dadelijk terug Toen rij buiten kwam schijnt zq waarachqnlgk door de duisternis misleid xidi te Yer op den weg te hebben begeven olikaus sq is met den trein in aanraking gekomen en door dezen letteriqk rerbrqzeld Bq aankomst ran den trein te Roosendaal zag men aa een der bafers een rroowanmots en een gedeelte ran een mensdienhoofd bangvn Oniniddellgk begaf men zidi met een extrs maohine op weg om ta ooderzoeken wat er was voorgerallen Weldra rond men de overUijfaelen der ongelukkige moeder op den weg rerspreiti liggen en die overblijfselen zMdauig rermoraeld dat men ze int t een so i ip he ft moeten verzamelen Dit ongeluk sohq it zoischaltjk in zqn werk gegaan te zqn dnt zelfs de maohi iist hoegenaamd geen schok geroeid heeft I e kinderen bieren te vergeef meer dan een uur op hunne moeder w ichien totdat eiutielijk hun rader die op eeoigen afstand aan h t werk was geweest te hnis kwam en zq met de ontzettende gebsurteius bekend wenbv l aakt Voor de Rechtbank te Middelbarg is dezer dagea de rolgende belangrqke zaak behandeld J Bos koopman en H J Mortgn winkelier bet den aldaar woonachtig waren beklaagd dat zq te zamea en in rereeniging drie loterijen hebben aangelegd en roortgezet zonder daartoe rergunning te hebben In October 1874 richtten zqeene reieenigiug op woarrott ieder lid kon warden tegen een inl van 6 cent per week waarroor men kans kreeg na verloop van een jaar eenig roorwerp of een stuk huisraad ter waarde van minstens 1 2 5 en hoogstens 80 te trekken Ia de door Ie agenten rerapnide prospectussen stond dat de rerdeeling der roorwe n zou geschieileu bq wqze ran loterq In Joni 1875 werd door beklaagden behalre deze eerste venen ging De Hoop genaamd nog een tweede opgrriokt I è Nyterheld De deelnemers hebben eenige voorwerpen te huis gekregen die men aeide dat roor hen getrokken waren en waren allen erenzeer ontevreden aangezien de waarde verre beneden de y 1 25 was In strqd met de belofte in het prospectus had geen tentoonstelling ran prqzeu plaats gehad en was niemand bq de rerloting tegenwoordig geweest Het Openbaar Ministerie dat bg monde ran den substituut officier heftig tegen zoodanige handelingen te velde trok eisohte veroordeeling der beklaagden tot gevangenisstraf van een tot drie miiiiudeii in eenzame opsluiting te oudergtuin en in drie geldboeten van minsten 60 ieder met verbeurdverklaring der ia beslag genomen loterggoederen De advocaat mr E Pakker hield eene uitvoerige p eitrede en oonolndeenie tot ontslag van rechtsvervolging Heden heeft de rechtbank uitspraak gedaan en J Bos veroordeeld tot een maand cellulaire gevangenisstraf en 3 geldboeten ieder van 50 eu H J Martqn tot een maand cellulaire gevangenisstiat en eene boete van ƒ 50 Uit Purmerend wordt van 20 April gemeld Den behoeftigen alhier werd gisteren avond een blijde dag bereid door een eenvoudig daglooner die mot z jn zuur verdiende paarpennin eu de bak kerswiukels ledig kocht en met kwistige hand het brood rerdedde onder de groote menigte fie hem Of zqn fourageertocht als op de hielen volgde Eenige teduwen die hq in hare sohamele woning opzocht ledeelde hq in geld De man handelt uit een bq kern natanrlüji zeer sterk ontwikkeld godsdienstig proel H d y66t jaren deed hij de gelofte sobier alles wat hq verdiende de man is zeer werkzaam te besteden tot liefdadige doeleinden Hq legt zich dan de grootste ontberingen op Des Zondags beloekt hq de kerken van alle gezinten en des niiddaga wande hij naar het drie unr van hier gelegen Amsterdam om de avond godsdienstoefeningen aldaar bq te wonen s Natjkta keert hq ook te voet wedA terug om s Maandags met lust en ijver zijne dagalqksohe werkzaamhetieu bq dezen of genen landbouwer te hervatten Men zal zich nog wel herinneren dat da omstreken ran Wageuiugsn het vorige jaar zeer geteisterd werden door de meikeren De commissie daartoe door rerschillende geldelijke bqdragen is stoot gesteld verzamelde in het geheel 665 HL van deze schadelijke inseaten Volgens berekeningen vertegenwoordigden deze 566 HU een getal van 22 i millioen kevers welke 316 inillioen engerlingen hadden kunnen voortbrengen Verschillende ptoeren werden met de keren genomen de oliefsbricatie mislukte geheel en al men verkreeg noch door koken noch door persen olie en de geperste massa liet zich niet tot een koek roor winterroeder rerwerken Het grootste gedeelte is rerwerkt tot mest of gedroogd roor roeder De mest bestaande nit aarde kidk kerers wordt erenals de gedroogde tot rarkena of kippenroeder thans door de oommissie te koop aangeboden dat de mest tegen 6 de kub meter de gedroogde kevers wel goe l zal zqn hebben proeren bewezen want by onderzoek bleek de kever rqk te zqn aan stikstofverbindingen welke na verrotting zich met de oom postaarde rermengen in roor de planten gemakkeIqk opneembaren rorm In een brief uit de Hofstad in de Jr i Cl wordt melding gemaakt ran de lawine ran papier die dag aan dag door de handen der Nederlaadsche ambtena ren goot Nog heden schrqft de oorr zag ik daarvan een staaltje dat mq woarlqk schrik aanjoeg Bq de poort die van het Binnenhof naar het Spui geleidt bevindt zich een landsgebouw dat gedeeltelijk voor het kantongerecht ia ingericht maar waarvan de benedenste verdieping gebruikt schijnt te wolden als een tijdelijk pnkhuia roor acheurpapier waarin dit door de rcrschillende departementen wordt nedergelegd om rervolgena verkocht te worden Heden en gisteren ging er weer een bezending per as nit dat pakhuis ik zag eenvormig ingepakte balen naar gissing IVi meter tang en roete Ofw den kop f emeten dus ieder ruim knbieken meter inhonende op een wagen pakken Zü waren van volgnoumers voorzien eerst zug ik n 179 180 181 en toen ik een paar uur later weder voorbq kwam was men aan het opladen van n 290 Dit oliesbleek van de administratie der posterijen afkomaBgte zijn ten minste ik zog in het roorbijgaon in verschillende pakken eenvormig gedrukte itaten ran de handteekening van den Rotterdamsahen postdirecteur voorzien Nu viel het mij op een m welk een ontzettende mnssa tqdrenpIlliDg om nog niet van geldverlies gsyagen daar op dien wasm naar denuitdrager werd gereden Denk vooral niet min overeen papierhoop van bq de 250 kubieke meters deninhoud van twee groote kamers grooter dan men zein de tegenwoordige huizen aantreft En denkt mener nu bij dat dit verkochte papier maar een zooreelste gedeejte is van het werkelijke door de poatadminietratie verbruikte omdat al die staten en tabellenin du tri of nog meer plo moeten worden opgemaakt dat er waarschijnlijk nog een dergelijk pakjevan 260 kubieke meters bq de algeroeeiie rekenkamer en een ander ran denzelfden omvang op het postkantoor Rotterdam of over alle poatkantoren vau ons land verdeeld want ik behoef het niet erger i t maken dun het is ligt dan moet men wel toteen schrikbarend totaal van verloren tqd komen wanneer men zich eeni tot rekenen zet r Waaneer aldie omslag van papieren maar een weinigje verminderd werd wanneer men maar een enkele von dieplo s geliefde af te schaffen zou men al terstond hedwat personeel bij de posterqun en bij iederen takder administratie zou het eveneens gaan kunnenmissen de minister van financiën zou eindigen metzelf verwonderd te staan over de groote sommen ilie hiJ in handen zou kragen om den postdienst over onk gansohe land te verbeteren zonder de woekerwinstin gevaar te brengen die de Staat dgenlijk zeer wederrechterlijk uit dat monopolie trekt Burgerlijke Staod OEBORENi 20 April Rinjamin Eliai oodpri E I Cat a A e Vriei PielernrlU Cornolla ouders W de Grai Ö Tan SclirareZRDd Carotins ondera t van J oon en 1 FranVen 81 Simon oadera H F Sonifr en L den Hollander Si Eliubeth ouders B Appeldoorn en A 8 W Hooir ONDBRTRODWD 28 April V J m Nestelrode 21 j en A C lan der Wint S5 j A VToerlee 88 en A Kramer 23 M Kroyf 28 j en M ErbarTeld U j ADVERTENTIfiW Voor de Inlryke blgken van belangstelliag ontvangen b mgne benoeming tot Notaris te Sdterptmeel betuig ik mj nen oprechten dank P VAN BTO WANT J Mz Berlin er Spifskoek t KM VERKRIJGBAAR BIJ W N RAAIJiVIAARERS naven Bij A LACAN it getrokken tie Kapitale Prga van 1S 000 op m 9714 Devies Een aardig bnitenkaosje GEVRAAGD EEN mm m eene i in om op met of zonder Kost en vrüe Woning eene Bleekerg werkzaam te ign Brieven franco L N aan den Boekhalidelaar W M MOET Dordrecht 6EBR PALTHE ALMELO tï Verwen en wasschen GORDIJNEN TRIJP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSTÜKKEN enz Met Verwen blgven Beeren Kleedingstakkeu GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Waoscben bluft ALLK S in ELICANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingatukken Nadere inlichtingen geeft onze Agent de Beer W tan dm PALS Markt GOUDA IN OQvervalsohte goed waterhoadende CHINA THEE JEAN BODWENS Go KRALINGEN De onverTslschte goed waterhoadende CHINA THEE Terpakt in Pakjes ran 2 1 Ons il te bekomen tot den prns van l 1 20 f 1 40 f 1 60 STOPTHBE ƒ 0 70 0 80 1 de 5 On bg A BOÜ f Turfmarkt 74 Gouda Openbare Verkoopingf te aOUDA op DONDERDAG 27 APRIL 1876 des voormiddags ten ELF nre in het Koffijhais Di Haemonik aan de Markt van eene Kapitale BOUWHANSWOBING inet ÖCHÜRBN HOOIBERG verdere BETIMMERING en ERF alsmede eenige perceelen WEIen HOOILAND enz staande en liggmde op Nieitwji Doef te Reeuwijk groot 23 hectaren 25 aren 28 centiaren eerst in perceelen en daarna vereenigd Verhuurd aan MARINUS HOOGENDUK voor 1500 in het jaar de Landeryeu tot 26 December 1876 en de Bouwmanswoning tot 30 April 1877 met het regt aan de zjjae des huarders om dan nog voor vier jaren in te huren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantoren van de Notarissen W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda J A van der LEE te AARLANDitEVEEN en J P M AHLSTEDE te Bebqaubacht Directe Betesltogeii enz Ten Kantore yan den Ontrangei der Toora Administratie alhier bestaat gelegenheid M plaatsing van EEN J0N0MEN3C niet heneden de 15 jaren die zich in het Tak of voor Kantoorwerk in het algemeen wenscht op te leiden Aanbiedingen in persoon Oonwe n 33 illi IlSClIiBlIS kannen geplaatst worden bjj P J van DAM Lange Beestenmarkt No 77 te Gratenliage i M mm MIL X De ondergeteekende heeft de eer z ne geSerctt Stadgenooten en Begmistigers attent te maken h zich alhier op de Markt A N 148 alt SMID beeft gerestigd hopende nMt hetzelfde vertroDwen te zallen vereerd worden wat hem gedurende 8 jaren te UoDEWATEften voordien des zelfs vader ruim 25 jaren alhier zoo raimsch x ts geschonken is zullende niets onbeproefd laken zt3owel door net en solied werk als civile prijzen zich het vertroawen te blgven waardig makeii Tevens beveelt h zich aan tot bet leverenyan alle Artikelen van IJZER KOPER BLIK TIN ZINK enz waarvan eene raime keuze deszel Magazgn voorhanden is i Tb M Goorlssen P Gzn Gouda April 1876 Aanbesteding Op DINSDAG den 2u MEI 1876 des mid lagsten twaalf ure zal onder nadere Roedkeurina door de Commissie belast met het beheer v ifden Weg van de Hoflaan oahg Rotterdam notaGouda op hat Raadhuis der Gemeente Moordrecht by epkele ingchriiring worden AANBESTEED Bet onderhouden van de met kllrtr keitsteen bestrate en hegriTXde gédeelten benevens de beebralantingön scheringen ens van den WÉQ van ROTTEBDAnnaarGOüDAtusschen de Hoflaan bU ROTTEBDlKt en deMallegatsluis bij Gouda inffaande den In Kei 1876 en eindigende dnn aa April 1878 Tf De biljetteu van ipschrgving moeten worden ingelevera op het Raadhois der Gemeente Moordrecht Het bestek ligt ter lezing ten Raadhuize van de Gemeenten ü oorifrecAi Nieumerherh op tf K Capelle op F Viel en Krahngtn en voorts te Rotterdam in het Nederlatideche Wapen eii t c GrooU Romein en ie Gouda in de Zalm en Tiooli Inligtingen zgn te bekomen ter Secretarie der Gemeente Moordrecht en bg den Opzigtcr J OPDUK te Nieuwerktrk op d Ytttl De Commissie voornoemd r G TAN SILLBVOLDT Voortiutr J J SNEL SteretarU Openbare Vrijvlliige Verkoo iri s om Contant Geld op WOENSDAG den 26 APRIL 1876 dei voormiddaffs ten 9 ure aan het Sterfhuis van de Wed H de VQS naby de Molenplaatf te Ouderkerk a d Yitel van 13 KOEIJEN en 3 VAARZEN die onlang gekalfd hebben of op t kalven staan i 4 PINKEN 1 ZEUG met Biggen en sen Bruin MERRIEPAARD alsmede eene partg BOUW e MELKGEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD bg biljetten breeder omschreven Informatiën zjjn te bekomen ten Kantoru van den Notaris G J SPRÜIJT te Ouderkerk a J yttel