Goudsche Courant, woensdag 26 april 1876

M l Woensdag Z April 1876 N 1820 aOUDSCHE COURANT Nieuws eD AdverleDtieblad voor Gonda en Omslreiieit DUBBELE BUURT bij de Oosihaven te GOUDA Jf Jf De ondergeteekenden hebben de eer ÜEd kennis te geven dat zg van Pargg ontvangen hebben de nieuwste modellen van DAMES en KINDERHOEDEN benevens eene fra e collectie LINTEN BLOEMEN VEEREN en eene menigte Artikelen tot het vak behoorende alles tot de civielite prijzen Uns in UEd ganst aanbevelende en eene prompte bediening belovende hebben wnde eer met de meeste hoogachting te zgn UEd Dw Dienaressen Gez van DANTZia HNwiEEJT FElsriCELHIOItTTa Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit dmivensuiker en Zwitserichen honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bon bons enz Deze borstsiroop werkt gene ad en verzachten bg keelpijn heeschheid hoest pgn in de borst krsmphoesten knchhoest De fleseh met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zui verste mcdiclMÏe Lcvcrtraan borstkwalen kliergezwellen bieekzncht enz Het is alleen de onaangename s maak vnn de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak hoeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Inchtdicht laat sluiten Iii elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg laugzamerhaud weken en maanden lang van een vat a etapt wordt In fiesscheu van 30 en 50 cents Het is van algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzuaht en klieniekten de natuurljjke gevolgen Van all zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van yzer in levertraan de gasebikste Ken eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht vt rteerbaren vorm De flacon kost 50 cents De imaading van advertentlèn kan gegchiedea tot één nnr des namiddags ran den dag der tdtsave IJzer Levertraan B ioder artikel ia eene uitvoerige gebruiksaan wijzing Bovenstaande i iiikelrn na l bekomen in de bekende depots voornamelTJk te Oom u hg L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Omlf water bij F Jonker Idenbnrg te Woi rJen bg N C vna der Kas En in de andere plaatsen in de biekende depots Emmerik H VON GIMBORIf MODES ilfl 6el tan den berg hebben de eer te berichten iJ an Brussel zijn geietonrneerd met de Nieuwe Modellen van DAMES en KINDERHüEDEN Tevens bevelen zij zich aan tot het WASSCHEN en KRULLEN van VEEREN S A VANDETH Hollis KLEIWEG boven het IJzekhacazun van den Heer C vak BERK EL De Ondeigeieekende heeft de eer de DAMES ie berichten dat zg ontvangen heeft da Nieawste Modellen van n wat verder tot het vak behoort H C ALBLAS ZEUGSTRAAT Daoies en Kindcrboezclaars KtNDERHOEDJES Kapers en Doeken ïintrn gloemen n cerca KNOOPEN en GARNEERSELS enz enz in mime keuze en tot BILLIJKE PRUZEN voorhanden b Itt de Vletter LANGE GROENENDAAL Gouda M April 1876 S VAN OmELD Vleesciihouw eu LANGE GROENENDAAL bericht zijne Geëerde Begunstigers het KALFSVLEESCH aanst MAANDAG 24 APRIL AFSLAAT en alsdan te bekomen is VET KALF3VLEESCH met been a 45 ets per i lólo en zonder been a 50 ets per j Kilo Te Gouda met 1 MEI TE HOUR 1 NET INGERICHT met alle gemakken Flinken TUIN en Mooijen Stand Adres met franco brieven onder lett H bjj den Uitgever dfezer Courant ZOUT Pnik blank geraffineerd fijn middel grof en Fgne üloUon DvVeiien perdozijn LEIDSCHE en DELFTSCHE KAZEN leveren tegen ooncorreerende prijzen Louis Uasoski Cic Kantoor a Pakhuis Nonnenwater O u 2 EAU mmiEÜSE Dit WATER dat gestookt is uit Kruiden die gevonden worden in de Valleien van Zwit eriand heeft alle anderen klenrmiddflpn van het haar achter zich gelaten is ehe l on hadelgk vlekt de haid niet n geett aan de HAREN en den ÖAARDbnn iiatnnrlijkekleor BLOND BRUIN of ZWART i e T Prgs per flaoon f l verkrijgbaar h I ouis Welter Oostbaven GOODA r SBOOSWASDH FABSIEE Stoomverwcry eu üruliiierij VAN H OFPENHEIMER gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofd Agent H J J LEUEN Gouwe hoek Turfmarkt te Gouda De Hoof Agent is dagelgks te oatbieden en by hem zgn steeds de stalen ter bezigtiging voorhanden Alle goederen worden des verkiezend binnen 3 of 5 dwen afgelever l terwgl voor het C i MISCH WASSCHEN niets uit elkander behoeft genomen te worden Openbare Verkooping op MAANDAG 1 MEI 1876 des voormiddags ten Elf are in het Koffijhois Hannoniec te Gouda f ACHT PERCEELEN gelegen aan de Crabethstraat te Gouda ieder breed 5 34 M zoodanig die zijn afgepaald deel nitmafcende van de Kad perceelen Sectie A Nos 2017 en 3019 en op welke perceelen een of meer naiist elkander gelegen te zamen binnen twee jaren eene WONING van minstens twee verdiepingen hoog van minstens 5 Meter breed en van minstens 45 vierk Meter inhoudsgrootte baitenwerks moet worden gebouwd Inhehtingen bi het Geineente Uestnur van OotiDt eii bg de aldaar gevestigde Notarissen Gooda Druk van A Brinkmaü Openbare Verkoopino en V teOOüDA Y op MAANDAG 24 APRIL 1876 des voormiddags ten ELF ure in het Koffijhuis Di Haehonik aan de Markt van Een HUIS en ERF ingerigt en zeer g schikt voor KOFFUHffIS staande en liggende aan de Spoorstraat te Gouda Wgk Q Nr 155 Zijnde in bet Huis eene ruime Gelagkamer nog drie Kamers eene Keuken met Pomp Kelders en tgeen verder tet een goed ingerigt Huis behoort fe aanvaarden 1 Mei 1876 En een WINKELHUIS en ERF nevens het voorgaande perceel Wgk Q Nr 156 Verhuurd bg de week voor ƒ 2 En OD DINGSDAG 25 APRIL 1876 dos voormiddags ten Negen ure ten storfliuize van den Heer J L van BERE6TEUN n de Oosthaven van eeuen netten bestaande in Mahoniehouten en andere MEUBELEN waarondereen fraai KABINET HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED LINNENen TAFELGOED enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜLIN ÜROOÖLEEVER te Gouda No 8 75 der beroemde Wei ciijl sciie Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht ia heden voorhanden bg den Boekhandelaar jl BR i3sris ivi Au3sr Lange Tiendeweg te Gouda De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geichiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia f 1 7S SCO per post 2 BUITENLAND Biiiteiilaiidscii Overziclit Zondag it iu bet 13 urondiasement van Parijs de rqiubtikiiosche candidaat Ciiutogrcl met groute meerderheid tot iifgevaardigde vei kozeu Sedert 9 Maart liju duur hettegeawoordige Franache kubiuet 71 prefeoteu verplaatst of ontslogeu men zegt dat meer dan 200 onderprefecten een gclgk lot treffen ztd Aan het uiuiatcrie vau buiUiuUiidsche utki u koadt Decaiea naar men veraekert veraodcriiigea ill lie diplumatie waarop sommige afgevaardigden aaudriiigeu xireel mogelijk tegen l c bégruutiugwom missie ia Frankrijk heeft besloten niet meer te ver ndtreu voor 4 Mei ten einde de leilru die tevens leden vuii departementale raden zija de g l g uUiid tt giveu de verguderiogeD dier railiiu bü tu WU1U U lutiuaahcn zuUeu de labcoinr iiiiMsiën yvcrïg de vertlupcn roorl creiden over de begro iliiij üu dt r Vir oliilhiidc Miuisteneu de ounimissie zal den 4u jlci daiiruver zitting houden en met de discussie over het budget der iukorait u een auavaitg in tkeu l e c jni uissic vor r de bigrootiug heeft naar men gt den post ijeiotirapt die voor het salaris vau dru dirt CiLUr an Mgeriii aau het ministerie vau biiiueulaiidicbe zaken was uitgetrokken l ese betrekking wurih gelijk men weet door dm heer Duoros dj u gcuticii beruchteu prefect van Lyoii wiuirgenonicu tot Iu eeu brief uun de kieurs iet de vroegere Eugelsche Minister Gladstone zyue denkbeelden uiteen over de bi grootiiig door den Kanselier Sir Stafford Northoote ingediend en diens plannen om het tekort te dekken door verhooging der inkonuleobeUstiiig Die brief voorgelezen in eeu meeting te Greenwich gehouden verdient in hooge mate de aandacht Gbidttone keurt niet zoozeer de vermeerdering van uitgaven af dan wel de wgze waarop de inkomsten meer dan vroegir gedmkt nullea worden en vreest dat in een tjjd vaq oorlog b v de financieele kraobten van het ünd volgen dit stelsel verlamd zullen zijn De koningin van Engeland is van haar buitenlandtoke reis Weder naar Groot Brittannic terug gekeerd alwaar men zich gereed maakt den prins van Wales feestebjk ie ontvangen die ook op de terugrei is en ziiJi in Spanje bevindt De Weener berichten over de onderhandelingen met Hongarije luiden weder gunstig De Hongaarsohe Ministers zuUen heden te Weenen terugkomen Woensdag zal een vergadering van al de Ministers gehouden warden dia door den Keizer zal worden gepresideerd en waarin de onderhandelingen over het vergelijk tot een einde sullen worden gebrsohi Het is zeker loo schrijft men uit Weenen dat Tisza een aanzienlijke meerderheid iu het Hougoanch Parlement zal hebben voor het compromis ondanks den tegenstand der middelpartij t t welke hijzelf behoort ea de hsrtstoohtelgke bestrijding der Hongaarsohe dagbladen Een telegram uit Madrid geeft heden een uitvoerig evereioht vnu de flunnoieele plannen van den heer Salaverria Het bericht strookt vrij wel met hetgeen reeds vroeger werd gemekl 1 de inleiding moet Salaverria ook de oorzaken vsa den tegenwoordigen toestand hebben niteengezet D lehuU daarvan geeft hij grooteiideels aan de regeerinfien die ua de omwenteling het roer in handen pameu en niet alleen leeningen sinten op zeer bezwarende voorwaarden maar te gelijk sommige zeer hdangrijke belastingen hebbeu afgeschaft Intusschen dit alle ligt er toe en de tegenwoordige regeering hoopt het vertrouwen der oredileuren te herwinnen door dep staat van zaken geheel bloot te leggen ea verder te bewijzen dat zy al het mogelijke doet 09 hare verplichtingen eerlijk na te komen Daarover a verschillend worden geoordeeld Immers er zijn fc die beweren dat Spanje veel meer voor zijne osediteureQ doen kou indien slechts de lasten gelgkraafger worden verdeeld Dit ingewikkeld vraagstuk ech tr sohgnt men niet aan te durven BINNENLAND U GOUDA 26 April 1878 Z Eic de Minister van Kolomen H W Bann van Goltstein heeft het eenvoorzitteraohap van t Comité voor een op te richten UoDtman monameut aanvaard De afdeeling Gouda van het Anti dienstvervangiugsbond heeft beslaten een adres v adhaesie in te dienen aan t door ons reeds vroeger vermeld adre duor t hoofdbestuur van den bond aan Z M den Kuning en de Tweede Kamer De 2e Imt L O Dqxhoorn van het 2e reg vestingartillerie is voor den tijd j n drie jaren gedetacheerd bg de landmacht in West Indie Gisteren is alhier door de politie aangehouden Nicolaaa Kaks Timmerman wonende alhier die verdacht wordt van moedwillige brandstichting Het rijkstelegraafkantoor te Bodegraven is voortaan openop werkdagen v 8 tot LI ure voor en van 1 tot 3 en 6 tot 9 ure namiddags op zon en feestdagen van 8 tot 9 ore voor en van 1 tot 3 eu 6 tot 7 ure namiddags Deelden wij in ons voorlaatste Nr een en ander uitde ven de openbare bespreking en voordracht gehouden bg gelegenheid der jaarl vergadering der vereeniging van Gymuostiek onderwijzers alhier thans wordt ons aangaande de bespreking der op de vergadering behandelde punten die alleen voor deleden der vergadering toegankelgk was door het bestuur het volgeni e medegedeeld Het doel en streven der Vereeniging is steeds geweest om de gymnastiek als verphcht voor de Lagere School in de wet te zien opnemen maar ook nu bleek het dot zij zioh niet kon vereenigen met de bepaling die in het concept tot Wetshereieuing van het Nederl Oiiderwijzers Gfenootsohap voorkwam dat de hulponderwijzer of onderwgzeres voor zijn acte ook eenige bedrevenheid in enkelvoudige gymnastischc oefeningen moest bezitten Dit zou ligt aanleiding kunnen geven dat men zoo de gymnastiek iu de Wet aU verplicht werd opgenomen zich op de Ijagi re School met die eeniffe beiln venheid te vrcdeu zou stellen en de kinderen geen voldoend 1 ja ert K ti ADVEBTENTlfiN woideage fa ij van 1 5 regels i 50 Centen ieden ng meer 10 Centk GROOTE LETT£fi t worden berekend naar plaaimümte tA ouderlgke N nun t YliS CÜN SN y i2J ïj ïa j lia ii S B j ei gymnastiek onderwijs ontviogen Hierdoor n mft kwaads dan goeds gesticht worden woat etsoiMlMF niet weinige sn akundige onderwijzers komen die tidlimeer zonde veraorioven dan eemf0 badrereakaii étt toestond i i De oprichting van gymn volkskringen weid doatpi allen gewensoht ea sou de veiceniging met de haar ten dienste staande middelen alle pogingen daarta aanwenden om dezelve te ondentennea Omtnéit het getal leerlingen dat onder Ua ondwrw isr v A doend gyipnastiekonderwijs kan verkiiJieeB was iêi meerderheid der leden voor het getal 40 hetwelk dot in overeenstemming Kwam met de hoegrootheid der klossen voor het gewoon onderwgs in het vocralel van den heer Moena Werden die klossen voor het gymnastiekonderwijs loodonig ingericht dat kiadcfU ren von 8 8 van 8 12 en van 12 14 j iren bijeengevoegd waren dan kon overeenkomstig diau leefiqd met vracht het onderwijs gegeven enlé en voordeelen opleveren die men onmogelijk kiMS v verwaefaten wanneer de kim vit hi i tiun n voa nitJC eeuloopenden leeftijd was samengestem fien voo T stel om bij vergaderingen slechts ééa iid nit iedenr gemeente het recht tot stemmen te geveu wrr J na korte discussie door den voorsteller iugetrokke s een ander om de jaorl vergadering iu Augnatw i te honden met meerderheid von stemmen verworpen 1 De werking van het NederUndsch GymDootiek Ver bond werd uitvoerig besproken moor leidde tot gom resultaat zoadat de disotissién daarover weiden fw gestaakt te eerder daar de tgd voor de vergadering lang reeds verstreken waa Als president werd ln rkazen de Hr P C Adrian alt secretaris gekuzeil de Hr F G Croesen beiden nit Amsterdam ea als penningmeester de Hr J 8 G Diase nit I i den De vergadering voor 1877 zal sooab w reeds meldden te Utrecht plaats hebben Naar men verneemt hebben de drie afgevoardigiloider nederl hoofdkammissie te Philodel £ia van wi ga de St nioolat Society te New York de volgende uitw diging ontvangen De St Nicolas Society is opgericht en bestaat ujt ofstammdingeu van oud holUndsehe familién eu ja ffr woon telken jare op den 8 December een groot diner te geren Met het oog echter op de overkomst der dris nederlaodsohe leden van de Centennial Commissie heelt deze Vereeniging besloten voor dezen keer van hap gewonen weg af te wijken en voor het geval de iuliggende invitatien door u eu beide medeleden magtrfi warden aangenomen alsdan verdere invitatiêii aan vooT vname autoriteiten en personen uwer waardig te zul len doen Vermits zoo als ik reeds zeide uwe aanneming dezer invitatien het doen van verder uiiif 1 luiginden lal medebrengen en daarvan alleen en uitaluicriid het lot dier verdere invitatien zal afhangen mn liet de oommissie bijzonder aaugeuaam zgn soodra mogelijk de gunstige antwoorden te mogen outvdugen IV commissie heeft inij dringend verzocht u ie vtrkl irra dat zij den hoogsten prijs stelt op de teganwoordig heid vau u en uwe beide Nedcrlaudsohe inedeleih n De Nederlandsohe commissarissen hebben gtlijk zich verwachten liet deze beh fde uitnoqdigiug ben id willig aangenomen U In de Haagsche afdeeling van het Tolk9öu3er f i trad Vrijdag avond als spreker op jhr mr Victor d Steurs met eene voordracht over de kunst in vcrbsnd met het lager onderwijs Spr betoogde hoe wetiif waarde op de lagere school wordt gehecht Wn de