Goudsche Courant, woensdag 26 april 1876

sntvikkcUag ran het MAioonheidagavael su betuigde t M baritemduig d t de bestaande wetgeving op het lager onderwys geen enkele bepaling inhield veUce er naar streefde kunstzin by de lagere aehool op te wakken In en brcede schets ontwikkelde hij hoeveel Inn edun worden om hierin verbetering te brengen bij net geven van norinaalleasen mopst vooral gepoogd worden kanatzin en goeden smaak bij de MDitaande onderwijièrs in te seherpen het teekenen noest op de lagere sehool verpliehteud worden roorgesehreren de wanden der sohooUokaleu moesten met platen at afbeeldingen worden omhangen het onderwija in de geaahiedenit en aardrijkskunde moest dieuttbür worden gemaakt aan de ontwikkeling van kanttaa Vooneker raden de uitgaven van het lager onderw daardoor vermeerderen maar die vermeerdering coa 00 aanzienlek niet behoeven te eijn en het lag eipnaardig op den weg van byzoudere maateA p b v van het Volksouderwy fondsen beschikbaar te stellen tot aankoop van platen en schoolprenten ca ran smaakvolle prentwerken als sehoolpnjzen Tegen deze rede werden door enkelen der aanweligea bedenkingen aangevoerd Men twijfelde of de dcnkheeldeQ van den redenaar hoe schoon ook in theorie ia alle o iehten praetisch uitvoerbaar waren of de spreker met een toestand had geschetst dié tatwi na eene reeks van jaren ten volle te rerwezenl ken was Men vroeg of de verwezenlijking dier denkbeelden in den eenten tyd niet bykans overal afstuitte op ile onbekwaamheid der tegenwoordige ondarwjiun aa op de iuriehting der bestaande hooliokalao Mea kon zieh ook niet vereenigen met eeu i beginsel ran ajgemeene teekenpUeht omdat de teekenfciiust tot de sehoone kunsten behoort en de lagere adiool niet de geeohikte plaats seheen om de tchoooe kunsten aan te kweeken te eerder omdat de redenaar f if had verklaard dat hij de teekenkunst wilde doen aaderwjjiea op de grondslagen der besehryvende naetkanda Al den ea meer objekteu werden door den heer de Staan beatnden waarbij de redenaar wèl deed uitkaaea dat hy de teekenkunst niet op de lagere school wüde doaa nderwyxeu raet het doel om de theorie van het tcekenea op die sehool iu te voeren maar ab uid tot opwekking van het denkvermogen en iot oawiUekearige vorming van den goeden smaak i oaaen aautaaad a ambaehtatand Siar tegen het in den stal houden van wegens fejIIQiekte venlaoht vi e voortreschreven bij missive B den Minister van niiiiieuUudsehe Zaken van 11 Maart IL vele ea ljnruu li r naar het schiint enkele gagroude Uezwturcn word n iiti t braoht en dit voorttiirih niet tauEer dau ut 1 Mei a s schijnt t kniiii wonku rolgehoadiui worden door denCommis wis des Koninga Dnnuins den Minister van Binaenlandaehe Zaken d Burgemeesters gemachtigd met ingang van 1 Mei a st aan de veehouders die verdacht vee naar hun weiden wdleu voeren vergunning te verlecMAB ouder zoodanige voorwaarden nis door den diatiieiaveearte ooodig zuUen worden geacht De Eente Kamer heeft gisteren de aan de oide geateMe wets ontwerpen aangenomen Heden ten 11 ure zqn aan de orde gesteld de ontwerpen tot wyziging der Indische begrooting voor 1875 tifamöetkociing van deu heer Augelbeek en tot I Mog van het hoqger onderwijs Te Utredit kwam Vrijdagavond een veetrein aan aa de eutraalspoorweg maatschappij aanbrengende owstreeks MQ stuks runderen Sommige dezer dieren waren geladen in goederenwagens waarvan hft gevolg as dat éa dezer beesten geheel en één bijna gestikt aaDkwaaien Beide beesten behoorden aan M van Bont te tJtreeht die door dit ongeval belangrqke aehade zal lijden aangexien hij genoodzaakt was coatbedoeld beest den hols af te snijden en met rerliea Ie rerkoopen Te Amsterdam is Zaterdag 11 de gewone jaarlijksche vergadering gebonden van de vereeniging voor de atatisiMc ia NederUnd De Nedeilandsdie hoofdcommissie voor de Philadelphia tentoonetelling heeft aan de Nede landsnhe Saiêndeis medegedeeld dat bij besluit van den seantaria van Ciianaièn te Washington de gedrukte airaulaires ea gelitographieerde teekeningen die uitsluitend bestemd zijn om aan de bezoekers op de tentoonstelling kosteloos te worden aangeboden vrij van inkomende rediten zullen worden toegelaten indien eahtcr de inzendeia mlke gedrukte stokken of teekeningen weaschen te verkoopen zullen zij daarvan r6it de opening der tentoonstelling moeten kennis geven ala wanneer zij aan een onderzoek der douanen aaderworpen en de verschuldigde inkomende rechten hHaald tallen moeten worden Xea bericht van 7 Apnl uit Philadelphia meldt dat ia de Nederlandsoheafdeeliug der Main Building elr der étalages reeds zyn opgesteld en dat de fraaiheid dier étalages Meds nu d algemeeae aandacht trekt De Agrioultural IiaU en de Art Oall y z jn nog ver van voltooid zoodat met heC opstellen der tentoongestelde voorwerpen aldaar nog geen begin kan gemaakt wordtin Aan Ie Nederlandsehe afdeeling zijn drie juryleden toegestaan eeu voor de afdeeling kunst eenvoor de afdeeling ingenieurswetenschappen en een voor de afdeeling voedingstoifeu De Nederlandsehe hoofdcommissie heeft onder goedkeuring van denminister van binoeolaudsche zaken tot juryledenbenoemd de heeren jhr S E van Heemskerk vanBeest kunst Q W Fjjnje ingeuieurawetenschappeii en E H von Baumhauer voedingstoffen St Cï De koninklijke goedkeuring is verleend aan de Statuten der jNederlandsehe vereeniging tot bevordering der belangen van Nederlandsehe inzenders op internationale tuinbouwtentoonstellingen te Amsterdam Zij stelt zieh ten doel de bevordering tot deelneming en de behartiffcig der belangen van Nederlaiideia op internationale tuinbouwtentoonstellingen eu wel door de navolgende middelen a door de programmaV en bepalingen zoo tydig mogelijk in de Nederlandsehe taal over te brengen eu in ruime mate te verspreiden i door den betrokken Minister te verzoeken om offieieele vertegenwoordigers te benoemen iu overleg met de vereeniging c door aan de rijkeproviueiale en gemeentebesturen zoomede aan de verschillende lichamen die geacht worden door hunnen invloed nuttig te kunnen zijn de noodige inlichtingen te versehaffen d door aan de besturen van internationale tuinbouwtentoonstellingen omtrent de benoeming van personen als juryleden des gevraagd voorstellen te doen e door zooveel mogelijk bezoeken af te leggen bij liefhebbers kweekers en in het algenieta bij personen die bgdragen kunnen leveren voor tuiiibouwteiitoonstellingen ƒ door zorg te dragen dat het vervoer der in te zenden voorwerpen naar en van de tentoonstellingen zoo goedkoop en veilig mogeigk plaats hebbe p door de belangen der inzenders voor te staan waartoe steeds een der leden van het bestuur of iemand daardoor a evaardigd van het begin der zending tot de afgifte is afgeloopen ter plaatse zal tegenwoordig zijn Het bestuur bestaat uit minstens negen leden te kieien in eene algemeeiie tergatlering uit de gewone leden bij volstrekte meerderheid vau stcrauien Iu afwykiug liicrip norden voor de eerete maal hapoerad de hienen J A Willing TïUlielinzoou vatïitte r jhr inr H Hoculft van Vilseu ondervoorïitter J C ir jt iiewi geii penningmeester J J iUuppel W Collanl i 1 Uoster H Witte E T Maitland N Kedtker Bisdom secretaris De inspecteur voor het geneeskundig staatstoezicht in Gelderland en utrecht heeft aan het gemeentebestuur van Utrecht een uitvoerig advies gezonden omtrent de quaestie der drinkwaterleiding thans te Utrecht aan de orde Z i moet het gemeentebestuur besluiten 1 Onmiddelijk over te gaan tot het invoeren van een stelsel van verzameling en afvoer van vuil vooral van faecale stoffen Liemur of tonnestelsel of wel beide i Onmiddelgk een onderzoek in te stellen naar de beste wijze waarop goed water in een buizenet naar de huizen kan worden gevoerd en inmiddels krachtig voort te gaan met de diepe putboring op het Vreeburg 3 Totdat in de behoefte van goed drinkwater in de huizen zal zijn voorzien zoodanig water kosteloos te laten rondbrengen althans in die buurten waar daaraan het dringendst behoefte is Men wil dat de minister van der Heim zijn tabaksen vleesehbelasting wetsontwerpeu zal intrekken en een geheele herziening van het tarief van in en uitgaande rechten voorstellen De muutwet zal eerstdaags worden ingediend Deenkele gouden standaard voor Nederland wordt ingevoerd met gouden 10 en Bguldenstukken De rgksdaalders verdwgnen en de guldens zullen worden verwisseld voor guldens van minder gehalte aan zilver De munteenheid tusachen Nederland en de koloniën wordt dus verbroken Arnh Ci Zondagavond 16 April jl werd zoo meldt de Weener Politiiehe Oorrapmiieni uit Belgrado aan de zoo diknglt genoemde Junakinja heldin jufvrouw Merkns door onze oorlogzuchtige jongelingschap een serenade gebracht die voor het vorstelgk paleis zich tot een vormelijke oorlogsdemonstratie ontwikkelde tlanscK Belgrado wua op de been en de volksmassa s trokken met muziek vooraf en onder onophoudelijke kreten door de straten Voor het paleis van vorst Milan zon de Zangvereeniging het volkslied en vervolgens ging de optocht naar het hotel waar jufvrouw Merkus de vriendin der Slawen is gehuisvest Na stormachtig gejuich en gejubel en mulat een hoogleeraar een to spraak had gehouden verscheen de amazone op het balkon de haar bewe ea eer tn onderscheiding beantwoordde zij raet eaa kraehtift rede waorin zij hare gevoelens en wensehen voor de verlossing vsn den Servisehen volksstam te kennengaf Aan waanzin grensde de geestdrift des volks De avond verliep zonder rustverstoriagen en zonder ongelukken Zaterdag werd te Leiden de 2ï te algeraeene ver gaderiiig gehouden der vereeniging van Zuidhollandsche ouderwijzf r i en onderwijzeressen ten doel hebbende bij overlijdpu aan hunne weduwen kinderen of andere erfgenamen te verzekeren eene toelage inééns Uit het jaarvcrshg bleek dat in het afgeloopen jaar de vereeniging 4 leden verloor door overlijilen aan wier weduwen of andere rrven was uitbetaald löiO Het aantal sterfgevallen was daardoor geklommen tot 140 en het montant der nitkeeringen tot 49 399 85 Verder verloor de vereeniging nog in 1876 door bedanken 2 leden en moest 1 lid worden geroieird Tot de vereeniging traden toe 1 lid in de Iste kLisse en 1 lid in de 3de klosse terwgl 1 lid van de 4de tot do 1ste klasse overging Op 1 Januari 1871 telde de vereeniging 7 donateurs in de 4de klasse 1 donatriee in de 6de klasse 113 leden in de 1ste klasse 3 laden in de 2de klasse 69 leden in de 3de klasse 16 leden in de 4de klasse 27 leden in de Bde klasse en 26 leden in de 6de klasse en bedroeg desom der uitkeeringen voor de erven van een lid der 1ste klMse ƒ 636 2de klasse 480 3de klasse 4Ï2 50 Me klusse ƒ 335 50 6de klasse 237 en 6de klaste AlïB Die egfers gaven aanleiding tot een ernstiglwooidvan aanbeveling der vereeniging Uit het zestiende jaarverslag der V ereeu foor Christ nat onderwijs blijkt dat in het laatste jaar meer belangstelling in het christ onderwijs en in dra arbeid der Vereeniging zieh heeft geopenbaard De pogingen om de school meer in vertünd te brci gea met de Kerk en de niet gesubsidieerde christ scholen hadden slechts tot resultaat dat 27 scholen in betrekking tot de Vereeniging kwamen Vau 91 oorrespondenten ontving het bestuur bericht dat in hunne woonplaats aan t oprichten van dergeIgke vereeuigingeu zou voidea gewerkt Vooral nog besloot de Hoofdcomiiiiesie niet tot de nilgais van een volksblandje over te gaan daar de jimr lijksohe nitgave van 4000 daarvoor vereischt voor de kas der Vereen te bezwarend r on zijn De berichten over de door sub caininis4 fln en agcuteu bezochte scholen Ttijn over t al reiiiren van bevrcdigenden aard Het getal der hnlp eivefiigingen werd met 3 vermeerderd eu bedraagt thaos 129 Aas een r tid onderwijzers wenl de gratilleatie vaii lUO toegekend voor de opleiding van kwerkeKngen aan zeven scholen werden snbsidiën toegezegd van 200 jaars tot wederopzeggeiH toe aan drie eene gelijke bijdrage voor twee japen aan één een bgdrage van 100 voor twee jaren bij concurrentie en aan één eea gift voor eens van ƒ 200 Het getal scholen waaraan een janriijksche subsidie is toegezegd bedraagt thans 127 De sulwidic bedroeg roor ae 124 scholen waarvan opgaven ontvangen is 222 S88 92 Elke school heeft door elkander gerekend gekost 1795 voor eiken leeriing b lraagt dit nagenoeg 12 Van 168 scholen kwamen statistieke mededeelingen in Zij werden bezocht door 26 313 hiertingen ferwijl het onderwijl gegeven werd door 1 5Ö hoofdonderwgzers 2 hoofdoiiderwgzeressen 164 hulponderwijzers 23 hulponderwijzeressen en 177 kweekelingen Uit Detmold deeld men aan de Blior Zetl het volgende ter waarschuwing mede Een gezond krachtig jongman stiet met de l nka band tegen een deurslot zoodat hg zich de hoa schaafde en er eenig bloed uit het wondje vlocinf Om dit te stelpen plakte hij er een stukje van den rand van een blad postzegels op Weldra zwol do hand en vervolgens de geheele arm op De arts die er bij geroepen werd verklaarde dat er bloedvergiftiging had plaats gehad en bevond nadat hjj een gedeelte van genoemden rand onderzocht had dat er bg het bestrijken van de kecrzgde der postzegels verzuurde gom was gebtzigd Door aanwending van krachtige middelen ia gelukkig de zwelling verdwenen maar hot wondje bleef nog geruiraen tgd etteren Naar aanleiding van de bijzonderheid deter dagen aan een Fransch dagblad ontleend omtrent ezels die door zelfmoord zich aan eene slechte behandeling trachtten te onttrokken deelt men uit Rotterdam de volgende curiositeit mede De kinderen van deu heer R notaris te W hebben een ezel die zieh in een uitmuntende verzorging mag verheugen Het eenige wat het dier kwelt zgn de bezwaren van den ouden dag Voor eenigen tijd nn vond men het beest in den stal terwijl hij den kop derwijze tusschen de Iralies zijner ruif had weten in te wriugen dat hg op het pont waa zicb te verhangen Korten t d daarna beproefde hQ op een vandelrit opnieuw lich van kant te maken door onverhoeds van den weg af te wgken en in eene sloot te springen Dat ezels oud geworden meermalen den dood zoeken schijnt volstrekt geen onbekend feit te zijn Ware het bericht opl dezer in de Pransche dagbladen venebenen men zou aan eene April fopperg denken Nu verdient het zoo al geen geloof dan toch vermelding Henri de Parville een der geleerde medewerkers aan het onnal ia DéhaU en de heer Bourbouse hebben zoo leest men het middel gevonden om zonder draadgeleiding maar evenwel door toepassing der electriciteit dépêches te telegrafeeren Tijdens het hdeg ♦ Parös had de heer Bonrbouze reeds berichten van den Pont 3aint Michael naar Saiut Denis overgemaakt de Seine tot geleider nemende De beer de Parville heeft het nu nog verder gebraciit h gebruikt geen geleider en heeft zelfs P 15 April tonder draad en zonder battenj van de Eoole de pharmacie naar Autenil een telegram geseind De wgze waarop dit geschiedt is vooralsnog het geheim der beide geleerden Intussohen belooft een der dagbladen Uter eenige bgzonderheden aangaande deze wooderbare uitvinding mede te declen Wg herhalen wi willen ontkennen noch gelooven maar wg denken by dit nieuws onwillekeurig aan het sensatiebericht dat ia de mankale wereld verspreid werd toen Paganini het eerst tot algemeene verbazing de noeilgkate compositién op één viool met slechts twee iwee snaren uitvoerde en men dadelijk las van een anderen kunstenaar die op cw violen tmier snaren tpden zqul Deze week stond Ie Parij voor de rechtbank van eorreotionnele politie terecht een knaap van itflit jaar die onder de commune niet meer of minder dan het ambt van rechter van instructie heeft uitgeoefend Hg de sohooljongea had in het kabinet van den prorareur der repuUiek gezeteld Roanl Eigault beruchter gedachtenis en hg vorden dat lokasl echter nog niet gfjed genoeg eu verplaatsten zich naar de vertrekkep vau het huf van cassatie Toen de troepen uit Versailles Parijs binnenrukten en een einde aan het schandaal der oommune maakten zonk den jongen hoe brutaal hij zich in zijn rechterlgk ambt getoond had het hart in de schoenen Hg vluchtte en verborg zich bij zgne moeder £ oodra hg zijne schuilplaats durfde verlaten begaf n zich naar Bretagne verschool zich een tijdlang Ijg oude bloedverwanten aldaar stak vervolgens naar Engeland over ging hiter naar België en eindelijk naar Dnitschland alwaar hg ten vorigen jare de hsseii iian eeu der universiteiten bijwoonde Hij w s nn alles vergeven en vergeten wanende naar Purijs teruggekeerd om te loten werd herkend gearreaternl en aangezien hg in verzet kwam tegen het bg verstek gewezen vonnis waarbg hg tot S jaren gevungru sslraf was veroordeeld thans veroordeeld tot 12 jaren gevangenisstraf Aua de bibliotheek van het Britsche Maieum is dezer dagen ten geschenke gezonden eene Chineesche mwhiedeuis van den oorlog tusschen Frankrgk en Duiisohland Zg vult acht boekdeelen Het blad ilu Ati mmnim noemt haar niet onverdieustelgk Opmerketgk is het dat daarin de tegenwoordige toestand van Ëurojm vergeleken wordt met dien van China ongeveer 500 jaren vóiir Christus Dat was een van de meest onrustige tgdptrken nit de historie van China en de schrgvers de heeren Wang Taou en Ohniig Tsungleang schgnen dan ook van oordeel te zijn dat de vrede in Europa weinig kans heeft van b teniKg te weten Zg zien den eenigen waarborg roör den vrede in een verbond tnsschen Engeland Frankrgk Pruisen en Rusland Na een overzicht van den ttlgemeeneu toestand van Europa in 1870 begint het boek terstond met de bekende aamenkomst van Beuadetti Pieu nitek li en den koning van Pruisen t Ems Im ste en zeer uitvoerig wordt de loop van den Icrgg en van de andere gebeurtenissen beschreven tot aan de verkiezing van Mao mahon als president det npnbliek Volgens den CoHrrur dtt Btatê ünu zullen bg de tentoonstelling te Philadelphia een driehonderdtal roodhuiden mannen en vrouwen uit verschillende stamnun op het terrein een legerkamp opslaan en aldaar gednnnde al den tgd der tentoonstelling met hunne paarden en honden hunne gewone levenswgze ItMen dekens wevende huiden bereidende manden ViMhtende enx Den 16 dezer is het eerste vgftiental deier met oagelooflijke moeite saamgebrachte bende te Philadelphia aangekomen In het geheel zullen drie en vgftig stammen vertegenwoordigd zgn sommige door vier andere door acht personen van beiderlei kunne In 1875 hebben de doctoren H C Kips en J T Mouton nis leden der Vereeniging tot verbetering run den gezondheidstoestand in den Haag weder een onderzoek ingesteld naar den staat van eenige tchaolloealen aldaar Van enkele der nieuw gebouwde scholen kan met hoewel niet onverdeelden lof gewaagd worden ook bg de anderen is sinds 1872 eenige verbetering te bètpeuren maar de toestand der bezochte scholen was niettemin over t algemeen verre van gunstig Van goede doelmatig Inchtverversohing is bijna nergens sprake Bg het bouwen van schalen schijnt men nimmer deskundigen te raadplegen althans hun raad niet op te volgen Dit geldt zoowel de eisohen der paedagogiek als die der hygiène Het gehalte van koolzuur kan over het algemeen te hoog genoemd worden daar één per mille door prof Pettenkofer als maximum wordt toegelaten In vele lokalen was bovendien een zeer onaangename menschenlucht die bewgst dat behalve het koolzuur ook andere schadelijke gassen aanwezig zijn De eigenaardige zoogenaamde menschenlucht die ook nog lang na de ventilatie van een verlaten lo kaal blgft brataan bewijst ook dat de voorwaarden voor een voldoenden hygiénischen toestand van schoollocalen meer zamengesteld zgn dan men algemeen vermoedt Ooede ventilatie is derhalve een eerste vereischte zelfs daar Waar overigens de ruimte voldoende mag heeten De scholen zoo vervolgt het verslag moeten niet overbevolkt zijn zooals dit bij zoovele het geval is bg een doelmatige hoogte van het locaal moet er voor ieder leerling 4 1 5 M rtiimie tgn in Friesland is 4 M minimum vastgesteld In 1870 waren te s Hoge 61 sehooUocafen waarin minder dan 4M ruimte was daarvan 23 met minder dan SM en zelfs 3 met minder dan 2M per kind Verder moest iedere leerling een afzonderlijke bank en ta l voor zich in gebruik hebben die geheel voor zgn grootte geschikt was Zelfs in goed ingericht lokalen moest men de leerlingen nimmer langer dan één uur laten verblijven ze dan des tomen op eene opeue des winters in een overdekte speelpUata eenige minuten zich laten verpoozen en in fien tusschentyd deuren eu ramen wijd openzetten en t winters te gelgkertgd de kachels goed opstoken Deze laattten mogen ninnner van gegoten ijzer zgn daar dit aanleiding kan geven tot verontreiniging van de kamerluoht Met verbrandingsprodueten o a kooloxyde dat zeet schadelijk is voor de gezondheid De kagi ela behoorea tD met mfntela te zgn voorzien die tevens versohe lucht van buiten aanvoeren Hoe groot en ruim de weg voor den totvoer van versche lucht moet tgn hoe wgd de ventilatiekokers ziedaar vragen die alleen door de practijk kaanen worden beslist en waarop het antwoord afhangt van de grootte der looalen in verband met het aantal personen De ondervinding bew t o i althans dat die w n in de scholen van het Nut veel te eng zgn Het ware te wensehen dat tegenover ds voortdurende laauwbeid van onze Oemeentebesturen in zaken de hygiène betreffende de Maatschappq t Nut eens voorging en haar school trachtte in te richten naar den eisch der wetensehap Daarvoor is behalve iuriehting van ventiblti ook vergelgkend en herhaald onderzoek naar de zamentteUing der lucht noodig Niet genoeg kan men er op aandringen dat de schoten waar het toekomstig geslacht gevormd wordt aan alle eischen der gezondheidsleer voldoen Alleen in goede tohokn k n het onderwijs goedevruchten dragen I e spoorweglgn ZwaluW Zevenbergen wordt met 1 Mei a s voor de diantt geopend Brussel 23 Apfil Se Xtoile htlge meldt dat de Minister van Binnenlanésche Zaken waarschgnlgk nit het Kabinet treden zal Als zgn rermoedelgken opvolger wordt tgn ambtgenoot aan de Lenvensche h pgeschool Smolders de rapporteur der wet op de academische graden genoemd Parijs 24 April In het tweede arrondissement van Pargs is de oonservatief liberale candidaat Montaubmi PagtM gekozen terwgl de Bonapartist Loqueyssie ver in de minderheid bleef Weenen 24 April Uit teer goed ingelichte bron wordt verzekerd dot er gegronde hoop bestaat dat de Hongnaiwshe Ministers die morgen herwaarts terugkeeren tioh bereid tullen verklaren aan de grondslagen waarop het ontwerp tot hernieuwing van den Ausgleioh Wust definitief hunne goedkeuring te hechten Bern 24 April Bij de gisteren gehouden volksstemming is de Bankwet met 112 657 tegen 98 567 stemmen verworpen GEBOEEN 81 April Jseota oedtn B vsa Ier Mtakia ea J r Jjoti M Anlointltt CwimIU Mtna ndin C 8 B Saiell eo J C M Je Hol Htrii Elisskttk tim J R BelHc ea E M Ufeber Johsaas oeleri A Becoii D C ie Hoog Jioije osden 0 Sckiedos sa M Biljee 24 JofasDoti Lien oadert L Bdonis sa K BeKeer OVERLEDEN 1 April M Baorman 26 j D a Pranckrii 78 SS M NifDweahntMD 7 m J vsa Tol liaiirr vsa A Orooa 34 j W aogt 1 m BURGEMEESTER n WETHOXTOERS van Gouda gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bgzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der fflootea langs de beide zgden der Boelekade en daar aangrenzende zgslooten dat op Zatnrdag den 29 APRIL aanstaande over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te ondenoeken of ze behoorlijk gezuiverd zgn van drgvend vuil en andere stoffen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of sdiadelgke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koete ran g zegde eigenaren behoort te geschieden Gotida den 25 April 1876 Burgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Borgemeester Dkoogleetbr FoBTimK TAM Bekoin IJzxhdoorh ADVERTENTIËW Berallen van eene Dochter E M BEKER liAnsnl Gouda 23 April 1876 Voonpoedig bevallen ran eene Dochter N C M SMELT M Mol Gouda 23 April 1876 BevaUen ran een Zoon K BEGEER geliefde echtgenoote ran L BELONJE Gouwe Gouda 24 April 1876 Voor de rele bewgzen van deelneming ondervonden bjj het overlyden ran onzen geliefden Zoon en Behnwdzoon den Heer J A TAN H0UWENIN6E betuigen wg mede aab mene verdere betrekkingen onzen hartel jken dank Wed K TAS H0UWENIN6B ♦ ak sprang d c dbk ouden a m dkn ouden Oot DA 24 April 1876 geb van SraM ia KAAS Een Exporteur te iZotteniarnwenachtui kennis te komen met een Kaashandelaar te Gouda die hem geregeld raste aanbiedingen kan maken in dat artikel ter exportatie naar Engelanè Adres met ranco brieven onder letter V bS den Boekhandelaar P M BAZEN DIJK te Rotterdam Barbiersbediende gevraagd te Ahstisbdam die GOED kan SCHEIEN HAARSNIJDEN Loon 2 25 en Volle Kost benevens 60 rerral I Adtes met franco brieven onder letten L S Barean der er Courant i j Te Rotterdam wmm rnimi Adem DELFT3CHE VAART No 22 De Tan ouds gerenommeenk THEEËN nit den Koninklijken Nederlandschen Wortembergschen THEEHANDEL ran P W TROUSSELOT ZOOiV Hoflererancieni van de Hoven van Nederlanden Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrygbi ar te Gouda bg J J v d SANDEN Boternmrkt