Goudsche Courant, woensdag 26 april 1876

VrUda 28 April l s t i NnsSt 1876 GOUDSCHE COURANT Meuw en Advertentieblad voor Gouda eD Omstreken waarvan eene TIMMERLOODS met AFDAK 9 bij 6 75 M eene TIMMERLOODS 12 bü 7 50 M en eene HOÜTLOODS 10 bg 6 30 M welke loodsen binnen acht dagen moeten zgn afgebroken en opge Alles te zien s morgeds vóór de verkooping en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda maal MVXSTSiMJV TOISS TÖÖISTELLII T8 GETS DOOR DS TEBBENIOISS Oefening baart Kunst op DONDERDAG 27 APRIL 1876 m f des avonds ten 8 ure NTRÈE voor HH Leden 25 CenU Niet Leden 49 CtnU Croanderij 25 Cents fHf KAARTEN te bekomen aan het LOKAAL en bg den Heer H LAMMB Tiatxaiakt Sociëteit OX S GEXOEGE t geren door liet alom gunstig bekende l Zaal KUNSTMIN te Gonda SONDAO 30 AFRIL 1876 ÏN NATIONAAL C08TÜÜM Prijaen der tdaatsen MATINEE 0 2B 0 49 0 2S H H Leden met eenje dame of eenkoBBw kindema Kiet Lédeii met eene dame of een hnn aet kinderen p rsoon Heerdere damei SOIREE 0 49 0 75 0 25 H H Ledoa ine eenë daiae of een imnnel kiiulereii Niet Leilen mut ceae dame of eeo hiinser kindeken Meerdere dames of kinderen pet persoon MATINEE an 1 4 uur Aanvang BOIREE en 8 üur Damos Oud Le i lingeu der Muziekschool 4ie nog genegen mochten Bjjn van de Cursus in de SOLO n KOORZANG gebrafk te maken worden beleefd verzocht vóór 1 MEI daarvan llWiist geren êrf v ei van Milligen Adies Gez ai IKBN Groote Markt ONTVANÖBN de nieuwate modeljmvan MMES en kll DERUüEDEi De ondergeteekende beveelt zich voortdurend an to4 he maken van MANTELS COSTUMES enz Wed J P DE RIET BoWBE Turfmarkt H No 111 iKsil enbare Verlcooping Tan eenen netten en zindel jken e Moordrtehl o het Dorp in het Tinis geteemend Wijknnmmer A 14 dan 28 APRIL 1876 dee Voormiddags ten 9 nïe ten overstaan van den Notaris A KLUIT Alle daags te voren te bezigtigen van des TOUiliMilKgs 9 tot des namiddags 4 ure Infonaatien z n te bekomen ten kantore van den Notaris ILÜNSTTAi liP Ef GEBITTEN worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 on ia spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W van WERICHOüVEN Kleiwmr E 104 te Gouda Adres te Amsterdam Keizersgracht bjj de Reguliersgracht 671 CT cr TE IPJLS Mecanlclen Amerlcalii Q en8 gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd 1 dat zn an aiu vereischten voldoen Heden gearriveerd het SCHIP de Vrouw Johaniut m t puike kwaliteit nAGHIHE ASIEEKOUn tot buitengewoon LAGE PRIJZEN Adres J VAW DEW HORg Wordt ten spoMBgste GEVRA QD een 8CHOOi llI 4ARSTER N KEN DAGHEISJR niet beneden de 16 jaren oud beiden temnHOOG LOON Adres met franco brieven onder letter R aan het Advertentie Bureau van KOK ft VRU LANDT te Gsuda HARTINO Prères Oosthaven B ao 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albumt DeseinsAquarelles Spécialité d agrandissements et de Portraits tailles BV Portraits inaltérables procédé oucharbon Wordt TE HüUa GEVRAAGD tegen July f Augustus met 4 a 5 KAMERS Verzoeke opguaf van huurprijs Adres Bureau dezer Courant uiiiiweTöoi I Oïa E2k ixsoH Ej BBOOCWASCS FASBIEE Slooinvcrwerij en Drnkkery r IVAN I H OPPaNHEIMER fehreveteerd door Z W den Koning der Betsjen loofd Agept H J 1 LEIJEN Gouwe hoi Turfmarkt te Gomh 1 De Hoof AgBUt is dagelijks fe ontbieJen ei by hem zijn stecidg Jie 8tal u ter imzigüeaag Voorhanden o rr m Alle KDftileren wordnti des verkiezend UniMii 3 of 5 J i n ftf ule erJ terwijl voor het CUÜMISCH WAS iCfIK nieU uit eJkander b hoeft genonieu te worden Tegen primo Mei verlangt men in een gesloten umgazijn te s Ommiltage eue FUNKB STERKE WEEEIIBID grondig haar vak kennende verder eene bdcwanw mwïïmEEMEm goed kimnendê Koken en geneigd huiswerk t verrif ten beide P O en van goede getuigea vooraien Adres mdt rotw brieven onder lettert H T aan het Centraal Advertentiebureau vao Gebr BELINFANTE Wagenstraat 100 te s Graven tat e Openbare Verkoopingp om Contant GM te ZEVENHUIZEN aan de Bouwhoeve bewoond door de Heer AD8 BaoBKEBT in het begin van den ZaidMaspolder op MAANDAG den 1 MEI 187 dei voormiddags ten 10 ure van loevende llavc en Varkeas Breeder bij biljetten en informstiën ten Kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxvmt Heden verschijnen 5 nieuwe uommers en wel RoDA aardig Antje en kreupel Elsje Lomsis HiaDENBEaG het Aardma netje Dr E Laüsii LABD Eerst helpen EnsE van Calcak Tweemaal verdronken GehaEda Het nHhangbord j Thans zjjn 13 nommers van deze lieve boekjes waarvan reeds duizbndbn ver ipreid zijn verschenen Prjjs van elk nommer met een gekleurd plaatje en dito omslag 15 Cent h 25 of 50 tallen a 13 Cent bg 100 tnllen 10 eiit Uitgave van p C UÜOW to tiotterddin te Gouda verkrijgbaar Jijj de Uoekhuiidi lareii A BRINKMAN en KOK VRIJLANDT In een fatsoenlijk klein Gezin wordt tegen 1 Mei gevraagd EENE BIENSTBODi als MEID ALLEEN op een Dorp nuby Gouda Adres met franco brieven onder letter Q Q of in persoon bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verlioopinj wegens verandering van woonplaats op DINGSDAG 2 MEI 1876 voorm ten TIENure aan den Cattentingel en op de Werf achter het huis aan den Kleiweg E no 78 teGouda van 1 Een e groote partg HOUTWAREN akK DEELEN JUFFERS KOLDBES SPARREN MOLÜNÜOUT KISTEN KOFFERS eene VLETSCHUIT enz 2 Drie groote Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte reoept vaa de Wed KEUNEN ZOON Chemisteia 13 i f aarschuwinq Deze URBANUS PILLEN zijn door ons ia doosjes a 37 Cent en in dubbele dooüen te GOUDA alleen en uitsluitend verkr gbaar gesteld bü den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Gouda Druk van A Brinkman Wjj waarschuwen voor het gebruik Taa na maaksels welke men tracht in omloop te breiigeq Kennisgeving De BÜBGEMEESTEtt der gemeente Gouda Gezien de circulaire van den Heeiw Comniissaris dea Koning dezer provincie van den 11 April 1876 N 10 2 ïAfd Provinciaal blad n 32 Brengt t r kennis van belanghebbenden dat in de maand July aanstaande gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen van het examen bedoeld in art 16 der wet van 8 Julij 1 874 Staatsblad n 9 gewijtigd bij de Wet van i April 1876 ceiaatsblad n 37 en dat zij die aouder een diploma als veearts te bcïitten vócJr 1 Kebruarij 1876 als veearts gepatenteerd zijn of vóór dien dag aanvrage om patent Is veearts hebben gedaan en een bewijs van toelating tot nitoefeoing van de veeartsenijkuns na 1 Januarij 1877 wensclion te verkrijgen orden uitgenoodigd zich tnet duidelijke opgaaf van liameu en wooupLinU vóór 20 lunij e k schriftelijk te wenden tot den Minisier van Binneulaudsche Zaken ten einde tot genoemd exanuu te worden toegelaten Bij die aanvrage moet worden overgelegd een bewgs dat zij voor 1 Februarij 1876 eii patent als veearts hadden of daartoe vóór dat tijdstip aanvrage hebben gedaan 6ou4a den 26 April 1876 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BUITENLAND Uuitcnlaiidscii üverzicht In de laritsle bericliteil v m ons vorig niimmer ia en font geslopen Niit de liberaal conservatieve heer MoutaubanPagèa is in het fweede arrondissement te Fargs verkozen inaar de heer Loon Pages is te Montanban in het tweede district tegenotej den Bonapartischen caudidoat overwinnaar gebleveii Te Saiiit Denis bij Parys is de repnblikeinsohe candidaat verkozen De vergadering der departementale raden in Frankrijk roept verscheidene Ministers naar hunne provinciën Dufaure is naar Charente Waddingtoi naar Harne Decazes naar Bordeaux Ricard daarentegen lal spoedig te P irijs terugkomen Be prefect van de Heine heeft bij den Gemeenteraad een ontwerp ingediend om een leening van 120 000 000 frs te sluiten ten einde de dokken van Bercy weer op te Iwiiwfn en de Avenue de l Opera te kunnen voltooien De door het Journal officiel op nbaar gemaakte tiuit van de opbrengst der belastingen gedurende de drie eerste maanden van dit jaar heeft een hoogst verrassenden indruk gemaakt Het jaar 1876 schynt voor Frankrijk een jaar vap vooruitgang in vele opzichttn te zullen zijn Van verschillende kanten ontvangt de Regeering nn reeds toezegging van medewerki ig der verschillende Begeeringen voorde tentoonstelling in 1878 te houden en zoo de politieke toestand van Europa niet ongunstig is mag men verwachten d it die tentoonstelling een bij uitstek schitterende z il zgn In alle stilte zgn Zaterdag de zittingen van het Katholieke congres geëindigd Van felle ophitsende redevoeringen is tot nog toe buitenaf niet veel bekend geraakt Aan bet eind der zittingen resumeerde pater DuloDg de Bosuay het debat en verklaarde hij dat het congres aan Go l aan de engelen eu aait de menschen een prachtig schounspcl had opgilcverd en na deze troostrijke verklaring is men uiteengegaan De Pruisische landdag heeft zijne zittingen hervat Het wetsontwerp waarbij de Pruisische begrooting te beginnen met 77 wordt verlegd op 1 April tot 81 Maart is in den Landdag ingediend de bcgrpo iing van het eerstvolgend jaar sluit met I56 6 t3 303 ja j de buitengewone uitgaven bedragen 2 Ü3 870 in lu het Engelsche Huis der Gemeenten heeft de erate minister Maandagavond het verzoek van den heer Fawcett geweigerd om hem in de gelegenheid te stellen de motie in te brengen en te virdedigeii dat het Logerhnia zioh wenden zou tot de Koningin met de bede dat het H M goed mocht dunken niet den titel van Keizerin aan te nemen Prof Fawcett heeft hierop reridaard dat hij een andere motie zou voorstellen welker bespreking hij eischen kon Hij zou dus voottteilen dat het Huis den raad des ministers aan de koningin zou afkeuren om den titel van Keizerin te aanvaarden Be dagbladen blijven dag s$a dag den nieuwen titel bespreken en brengen telkcM nieuwe argumenten aan om er het verkeerdt van aan te toonen Zoo de Koningin volhardt Cal zij een groot deel barer populariteit verliezen De prins van Wallis is te Madrid Bij de verkiezingen Voor het Deenache Folkething zijn totdusver 71 leden der linkmijde gekozen De einduitslag zal waarschijnlijk zj 74 leden der linkerzijde op 102 verkozenen D oppositie in het ontbonden Folkething teldt 80 le Alle aanvoerders der linkerzijde zijn met groote fbeerderheid herkozen De socialist Rio bekwam lOll stemmen tegenover den heer Bille die met 2037 stemmen herkozen werd De lienrs heeft de mededeelitgen van den Spaan chen Minister van Financien beantwoord met belangrijke daling een bewijs dat het vertronwen niet groot is In correspondenties uit Turkije wordt bevestigd dat de toestand voor het oogenblik ernstig is in Bosnië breidt de opstand zich ernstig uit terwijl de houding van Servië de Turksohe Regeering dwingt een deel van baar troepen te beagen tot het bewaken der grenen De mogendheden hebben blijkens heden ontvangen berichten den Sultan geraden zich van eiken aanval op Montenegro en Servië te ontbonden Gnder belofte van de opstandeliggen tot een wapen stilstand te bewegen de fHutwin heeft toegestemd maar zet de wapening voort P R A N K R IJ K In een vergadering van afgevaardigden van Fransche geleerde genootschappen in de Sorbonne te Parijs gehouden heeft de voorzitter de minister van onderwijs Waddington een l elaugnjke rede gehouden Men verwachtte natuurlyk meer dan een toespeling op de belaugrgke vraag betreffende de vrijheid van het hooger onderwijs een vraag die in den loatsten tyd tot zooveel geschrijf debat aanleiding heeft gegeven en nog steeds de aandacht in hooge mate bezig houdt De minister scheen die verwacliting te willen bevredigen en het politieke gedeelte zijner rede liep over de plicht der Regeering om te waken over het openbaar onderwijs in al zijn onderdeden Het vraagstuk van het Hooger Onderwijs zal spoedig bij de kamers in behandeling komen zeide de minister De Regeering getrouw aan het grondbeginsel der vrijheid is vast besloten de rechten van den Staat te handhaven Zeker zal de vaderlandsliefde der vertegenwoordigerj hen bewegen de middelen te vermeerderen waardoor de verschillende faculteitsscholen in staat gesteld zullen worden het peil der wetenschap te verheffen Zij zullen een nieuw leven ingaan wanneer zij werkelijke universiteiten zullen worden die op verschillende plaatsen van Frankrijk alle takken van onderwijs verecnigeu Het is weuschelijk dat de toegang daartoe opengestelil zij voor jeugdige geleerden die evenals de privoat docenten in üuitschland door afzuiiderlijke colleges tot het onderwijs der faculteiten voorbereiden Wij hebben veel te doen Onze loboratorién moeten geldelijk gesteund onze bibliotheken uitgebreid worden Wij moeten nieuwe leerstoelen opriohten en faculteitsscholen in volledige en machtige universiteiten herscheppen niet enltel geisoleenie lichtpunten maar krachtige lichtbronnen die over de departementen haar licht verspreiden Wij zullen hun veerkracht moeten geven en nieuw bloed in de aderin storten Vooral de inricliliiigen voor lager en meer oitgebreid l igef ondenviji zullen groote op ifferiiigen vorderen willen zij zoo verbeterd worden als men het verlangt Het Iftgcr onderwijs bij verscIülKMide volken verplicht zal dit eveneens in Triinknjk zijn zoodra het getal scholen aanzienlijk genoeg is en u a een vnd r langer een voonvoudsel heeft om zijue kinderen er niet heen te zenden Alsd in aillen Inefcii kniinen word opgelegd aan hen die in betVervullcn vim drvAn plicht nalatig zijn De minister eindigde met t wijzen op de gtooU levenskracht waarvan Frankrijk getuigenis aflegt door het denkbeeld eene tentoonstelling te honden oo poe dig na al den ramspoed der afgeloopen jaren en WMf op het belang daarvan ook voor de geleerde geuoot schappen in de provinciën Wanneer gij in uwe departementen teruggekeerd zijt aldus tesloot Waddington zijne rede i zégt d a aan uwe medeburgers dat de Regeering der Bepubli een Regeering van orde en vrede is fcgt dat too wj vast besloten zijn de rechten van den Staat in haar geheel te handhaven wg tevens alwat aan het godsdienstig geW3ten dierbaar is door alle mogelijke waarborgen zullen beschermen Zegt dat dele Regeefing evenzeer het kleed van den hoogleeraar als dat van den priester zal eerbiedigen en herinnert er aan dat wij met de woorden van den Maarschalk een beroep doen op alle goedgezindeu alle goede burgera all echte zonen van Frankrijk Be rede des ministers heeft een zeer gansti teé indruk gemaakt Kwwel om haar strekking als bW gematigdheid SPANJE Overeenkomstig de belofte van den SpaanaoheH minister van tinancien heeft hij Zaterdag de begrootinji of lieve een overzicht over den Anancieelen toestand van het rijk bij het congres ingediend Dat die niet bijzonder gunstig ia heeft de Regeering reeds vroegeÉ erkend en iedereen kon dit dan ook wel begrijpen Voo t oogenblik hebben de eigenaars van Spaansche fonriaeB nog niets te hopen en t is althans iets waard d it itt Begeering met een v t plan ia roer den dag geleoiaea Daarenboven is het een gunstig verschijnsel dat tg eerlijk voor den tand van zaken uitkomt De heef Saliiverria heeft het ronduit gezegd dat het op S l oogenblik onmogilijk is de rente van de staataschntd te betalen Om al het mogelijke voor de betaling er van te doen zal men er niet alleen de bnitengewoiiff I oorlogsbelastingen er voor bewaren maar ook éé grondbelasting met 2 percent en de verbruiksbelasting I met i percent verhoogen De tabaksregie z d productiever worden gemaakt ea op de traktementen der ambtenaren met inbegrip der geestelijkheid zal 25 percent worden gekort In weerwil van al die buitengewone maatregelen zal met d betaling der jaarlijksche rente voor de schuld aar van het kapitaal geen vermindering zal ondergaan eerst met 1 Januari 1877 een aanvau kunnen worde gemaakt Om voor het vervolg de middelen te kannen waarborgen tot nakoming van de verplichtingen van den Staat zal de Regeering van de Cortes een meer nit gebreide volmacht vragen om het grootste gedeelte der belastingen te hervormen Met de bank van Spanje en de hypotheekbank znlIeU O ereenkomsten worden gesloten van de vlottende schuld Eerstgenoemde in ittlling z d gedurende twaalf jaren de opbrengst van de grondbelasting en Indu trieele belasting genieten de tweede zal de opbrengsten der douane ontvangen Op sommige belastingen zullen opeenten worden geheven tot het uitgeven Van ObU gaties rentende G percent aflosbaar binnen 12 Jarert door 3 uiaatidelijksche nillotingen Deze schikkingen zullen tengevolge hebben dat de schuldeiscbers van de geconsolideerde binnen en builrnlandsche srhuld vaO 3 percent en andere staatsschulden te rekenen vai l janu iri 1877 het derde gedeelte v in hunne respec tieve interesten zullen kunnen ontvangen Te beginnen roet 1 Juli 1879 zuilen ja irlijks 25 milliocD pesafa van aflossing kunnen wordtn besteed en deze soul zal aclitereeiivolgens worden verhoogd met de renten van de afi eloate kapitalen en andere inkomsten dïe vri vallen Be fondsen voor aflossing bestemd zullen ia evenredigheid worden besteed voor kapitalen en renten De minister heeft voorts nog een geheel plan tot verdere rtgcling van de verplichtingen jegens de Sühuliieiscliers voorgesteld en W iischt de insttlling iui een speciale commissie bt staande uit den mfnisteC iu financiën den gouverneur der bank van SiMiije ei andere ambtenaren benevens eeni e afgevaardigden d er voor zal moeten waKen dat de fondsen v or de be taling van iittreslt n en iifiussiug di r k ipitalen restenid x T or leii g bruikt voor het aangewezen doel Ongetwijfeld zal de riehtige nakoming van lil f iiia