Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1876

eomsisai n tmtAi nHi bü Éw ép l f W 0 d heden dienstjaar i 75 Eeu voorsiel tot voldoening der koates vaa d vernieuwing der kada3tr4 kgg M te heuoemea Eeu lid der camaixiie van ndmiiimtratie over de Batik van Leeuiug Ken libryeoMester ïen h lponderw§ier of na e i w ji e wa aaa de apes bare tusscheuschool In het Ie distriet van de Krimpenerwaartl zyu herkozen tot hooUiugeland de heer P i aits te BergAmfaadit en tot plaauverranget de keer J KasbergCD te VUst in het 2e district herkozen tot hoofdiugelaud de heer J i de Joog ea tut plaatsvervanger dffheer Joh Smits beilen te Goodenk In het 3ï distict wareaditma geeoe periodieke vaeatures Naar men oit Amsterdaia meidt kixft bet Alge Bteea Benncomité voor publieke faadsen aldaar m i middellijk na het bekend wotdea vaa de vaoist S door den Spaass en mioimer vaa tstaeia aaa de Cortes i edaan betftkkebjk de sehaldngi ig zich per telegram gfwead tot Zr M BÏaislertesideiit te Madrid met drin acl venadk BaBtn het eoinité te protcstenn t cB de OKtwianea ataati eleB zoo nadedig voor de foadseaboaocii welke niet e BS zijn geboord over de te acawa mszti jeka waarbij haane beiaagea ia too paait aate betzs teti zijfl Naar wij vaa zet b evw gd t t t s Haze de volgeade oBaêd I Dinsdag avood ail JMrid I e bsroadag oaaaiaK Ht bet Caezna beeft ia overeensiefliaBag Bel de ng m beAaso dat alvorens bet veniaf over bet wetKXitweTp tot rrgeli van de aebald wonie opF niaia de ebaidetsebers vaa des Staal nüea wttr t m gehaocd aaa de Co3unis ie d we e ia baa briiBg rDaar aiea met dea iMeM dge ec spoed wemdtte baadden ea op de w Ac bet best bu leédw tst ren goede aitkoiaat ui nun idel qk warden medegedeeM tot wdfce bnlniiea de Conmiasie uit bet G gra oa dat everie t is getoineB ötfW J De ge te a e eoamtssie voor dea watenaoad te beeft axt beden ae totaal bedrag van ï S 3i5 4 oatvangtn Z H de Stoning en i K H prins Headrik kwanea IMttsdag ooisutxks half drie ure Ie A nsterdaui aaa Ia eeu open rijtoig reden de vorsiiliji e personen naar bet paleis La s den geheek weg werden zq BKt laide togaichii B verwelkomd evenals op den Dèra waar de koning en prins Hendrik zich bet holkoB aaa den vdke vertooaden Des B K Uag9 was r diner ten hove in de Moiestaai vaa dertig eoavrrta Tot de genoodigden beboordcD burgemeester en wethouders genoael Delprst en de seboat btj iiacht Bnitel de la Kivière Na afkmp vaa bet diner is ten paleize door den heer Ca aaeSi eeae kamtbesebouving gege en in de van feeyk a l NlHtteKB fieeade Z M sodientie aan eommisïieu civile en miliuire aatoriteiten officieren en militjireu Aaa bet diner dat gisteren middag gegeven werd aanea o a deel de gedejmteerde staten van oardHaUaod Vq koB beslnit vaa 18 April is de staatscommissie voor de umeusteiling vaa een wetboek van strafrecht oatboadea ooder betaiging vm bij oudereu óau t en booge tevredenheid aas den voorzitter den secretaris en de venJeie kden voor den door hen volbrachten arbeid gd ke daak en sjeiijke tevredenheid wordt betuigd aan deo adjaaet secrruni der staatscommissie voorde door beflB bij dien arbeid bewezen diensten Statoa Generaal Eeute Ka meb Zitting vaa iS April De eerste kamer heeft met 19 tegen 14 stemmen aaugeaonra bet wetsmstwerp tot het verkenen eener tegemoetkomifi aan den heer Angelbeek l e beraadslagingen Gver de wet tot regeling van het hooger ouderw ja aarisreva en ih hh van Hhemen Itiehiels eo I i b kr waren tegen de wet vuaraamel k roet bet oog op de Amiterda4i che nnivcr ia it De heer Hein had vele b zwaren I e bh l ickc Dnjmaer van Twist ea Buchuer verdedigden de voordracht Morgen roatlKtmg Naar verzekert wantt bestaat b den minister van ooriog het vuoruemea B een vijftal offieicrcn van verschillende apeiu raiwen op rijk k teu naar de wertlilleuloousteliii te Fhiladfiphia te zenden De f jmmi M ris des Koning iu Limburg hneft met machligina van dea Minister van fSiiiBeiilandsoho Zaken iugetrukkro alle voorwaardel jke vergunuiugeti M iaüaB k t daw kamen ironlt goed Aeaii A Mni iiiiila afhaiigaB wn ttea rerdereu loup ran lakea politiek gebied ea te dien aaiiiien kuuurn ujg ernstige moeil khedeü worden verwiicht daar de oppositie tegen de a cba£ug der ae ot ia de Baskische prt riticies aUengs een meer bcdcukel k karakter kr igt Te GnipuMO werd Zaterdag een loo stormachtige Tergadiriug gehoadtai dat de afgevaardigden ïaa Saa Sebastian wdgerden verder deel te nemen aaa het debat Be bevolking eu eeu groot aantal leden van de kamer moetea hebben verklaard dat £ 00 de fmerot worden aangerand en de privilt cs worden veretinderd dit een aanleiding tou eijn om 4 fiaiüef met Stianje te ttdcen en rich onder bescherming der groote raogeddbedea voor onaf hankeigk te erkeuuen Wij bet ijfelen bet seeuen Ie mogen oudersielleu dat Spanje knashtig geaoeg on wezen om indien de afaohaffiug na de fmtroi door de Cortes wordt aang Bomeo die aiaMregel ook desnoods Biet de wapenen door te Toerea Hierdoor editer Konden Etataoriijk op nieuw groote kosten en calamiteiten ontstaaa die een nadeebgen invloed zon aitoefeoen op de naleving van het aanciëele plan BINJNTENLAND GOUDA 27 April 1876 I e loleiij door de dames U £ gk J Buest r liffibttig M Mont n M Temminek en A Terpstra tea hate raa de Afd Gonda v h Boode Kniiage teadoi beei de som t 135 9 oj brasht De danet hebbeu dns voldoening van hun streves CB de borgery komt lof toe voor haune mcdewerkiog HohaaldehpE wordt aan onze stadgeaooteu geriai de benrs te openen en het doet ons genoegen dit Ie kasnea eomtateeren byna nooit te Tergerfij Mogea de iagexeteuen van Gaoda zorgen dat £ deze repvtatie bl voi vezdittMsi ea dat Tooral insurÜi ea na eae Bottige streUdag alt t BeoJi Ktmu aaoi haaae nedewerkiag ontberen Zoodag a s lal is Kaiistaun het TjrK er zaagt Wilifiim vA iaat hoora dat o a in Amstenlaa et faijTal eeoge aitvoeiiiigui heeft gegerea Sc AiBstad Uadea gewagen daarraa tea wmte et lot Qet BamidMad legt er o a het roi eade raa Sea geaelMJiap znagett uit de dika van Tyrid a mt het Klkrual heeft gednrende enkele arcwdeB ém vorige week mtroeriugen gegeven die iii de nette sul van bet kikaal IXiUgcuiia de aigemcene tevTe i ondt de toefaxtrdeis opdekten l e famiKêB U iaBt en Merekl benevens de gezasten Jaiiih B llaha fireher ea de beer IIoiwenB vonueadaa aak ces HemUe da overal de aandadtt moet trdtkca at dat onze irmpathie opwekt door de mataarVfrim esToad it onopgesmaktheid waarmede de 9f bel frogxamzBA voorkomende uommen werden ten gAoBae gcbnekt Die heldere fiisscbe klanken die rirrr lieUjk door de wanden worden weerkaatst bebbes de aataar allfien tot leenaeesteres gehad WOGkDZBISO VAX D x GfEMEEVTERjUD dea 24a April 1376 des namiddags ten waarin sai woeden behandeld vaaniel wi goedkennng der rekcuiug van di Gcea ooaaervstoiie of Lehranstalt hebben deze aigaMB s cuiBj a d gc bcBd besohaafd en ieder lid van bei padetbif rabeagt zidi in eeue oanpronkelijke brgiiHbi iri die bem in staat stelt aan de verijudc ca lerweade oorea van het pnbliet eeutr gr jte atad ToAdoesing te geven kiuiatgeuot te verschaffen De pnigiaaaBa i beMaau hoofdzakelijk uit vjcole niim oa waaibj hét Jodlgezang meestal de begeleiding dóe Toordrachu ü worden wer aangenaam lafge ii 4d dooi aitvoerii eu op de Q de Gigeüra i hont en troo iu trB i ot like ïfiiHeTtlsiid verraaseu door de zekerheiden vta bad waanaette iedere compositie w rdt gespeeld Mjm bactel e tak aauhoodeude to jnidiingeu vaa de Xfit dei veie aanwezenden onibreekl het niet en de vriendelijke etnvoadige dalbeiedere uitnofKitgiug dan moeten wonlea herhaald Odkr de anaaieis ia de terste en tweede afdeefmt e p B der buuste itvueriuiten beii aétim matmat wj het Utioiatlislied kuorgcxaag el Juin das Wiedersehen doet die Hochreit auf 4a i3m bet grooje j erstoor de joanei serenade m mt aoj B B ob met koor Da8 friwbe Madel islQbid Wf voelies o inderdaad geroerd eo aanirina bi ba aai Hm vaa die lieve en z ngryke die Beeatid xi in eeu eigena ig rytbmns krwp de eeavoadige djlbewoücrs de et natoarlijke eu liefelijke gebet dsof een engel des vredes ea aaa ons gemoed rast kalmte et bet oas besiAurcu lot schonk tot den iri eu doorvoer van vee Btt Belgj t V jy teu gevolge der faeerschende besmettelijke loiw kte te Hasselt De lUroer van toc jbandd te Haarlem haeft in eea leaer UigeB aan de Tweede Ka n r gezonden adna hsie ingBBBBieubieid betuigd mrt het vooestel van dea heer De Bruyu Kops tot afechafiog nn den iaker ccqns De gewezen comjoissaris van politie de heer A V Beukman is uit Leeuwarden te s Gravenhage teruggekeefd em al getuige te kanuen opticden in de zaak van Jut eu diens htiisvtoaw die heden Donderdag voor bet h f behasddd wordt Het getal der in dit proces geda vaarde getuigen bedraagt 46 VrjBW Jut zou in den gevaugenwageneuhaarmaB in een gewoon rijtuig door eivalerie geèsoorteenl naar het bof worden gracht De bësohuldigden zonden zooriauig worden pplaatst dat ze dkaader niet kannen rien Ln de gereehtaeaal van het Hof te s iraveabage zqn achter deu zetel des voonatters de plaatsen gemedjemaakt besirmd voor de versbtggever der dafi tUden Zij kannen de brade beschuldi deB gadeslaan De uidiag tnssdien Jat eu zgn vnraw ia de bwk der besehaliligdeti die reciitstai dig voor de taU der reehteis is geplaatst dient tot voorkoming van herig toooeeU a tuss eade eehteliugeii ia srval van tegea Mak in baa verUariugea To scUijnt bet dat aea aiet gebnl genist is omtrent de r i uawge tr1ilhri4 vSa Jar daar ia bet vertrek dot den bescèaldigilra tol verbluf verstrekt voordat zg in de zaïd wordea geUa eea bed is gebreid ea rich eenigr b adbii ea Ktawta brrindrn Mxbt de toestand het Boodij inakrii dan d irt ia deae kamer aacbferUgf Boadi j totdat ds aak ia zfgrloop Het Hjf is anieageatrld aii de beeren Fru voorotter Vaa B Dt Jja Van Paabwra taedt van Oideabmefdt Lette vwi Ooatsojrae ea Haaki M s rij t aaa t Ctr DfiUi Wat op het oc eafatik we aktaalitnt o p l ev e rt is het aausi rediti editts ia zake Jat ea vraaw waartje meu door bet maken van Yed omhaal eea eiase célèbfie sehgat e willen laakea Niei aBeca dat die heer m jfirdeaaar met de meeste zorg wat zqoe ver Jegiug betreft in de gevaagean bijiandcll is gewtwdeu maar ook voor cijae tereefaiMeltiag worden voor a s l aderdag grO yte militatre r jrzor ioaatregcleu geujmen D tacbuaeuieB euv glUvis zallen hem jrU etru ras de friaaei endB a tr bet gereditsfajf alwaar eea iokad vow sjjae haisveMi ig met de meeste z rg ia orde ia g ebr ach t om hem deu Vi rmoeieuden tocbt ovt7 em weer te bospireuj ln de gerechtszaal wordt eea nrte ntplaata voor hem getimmerd en eea daartoe aangeweaea officier vaa gezondheid van het garaisoru mA gedareaill het proees voor z oe ilierinre jgaioAai vakea D ar hij dikwerf aanvallen van woede n aovt na komediespel heeft draagt hg eeu dnaagban naat om dit vo jrfjehoed middel op bew toegepast aaa de oogen van het publiek te onttrekken is mnr boa een soort van scboudermantel brstehL Tegen een afdeeling Ttolterdamoeèe sdieipseliatten is Zoadag pi s v rbaal Ojigemaait omdat z af teu miliuire aadeliug Krimpen a d L k passeereude dit niet met stille trom wilden d i en das de god dienstocfcuing sH Oxdeu De ras van Zutpbeu naar Aioslcrdara langs den uieswen spoorweg zat bUjkius voorloopige benehteu voor de gewone tr iaën twee eu ecu half liux vooraudireine i tw uren duren AU een merkwaardigheid mcMrB wij dal eea der zwarte zwanen op het Huls te Bosch van H M ds Koningin i i den tyd van viiT maanden tweemaal heeft gebroeid eu wd met het Kjdzaam gevolg vj zeven jongcti voort te breagen ÜÊ hl Vaa 9 tot 15 April n rden in Zuid Holland benoorden Mn rt eu Lk wegeas 1 mgïiekte afgemaalft Ba outeigeiiiug 15 runderen in gemeenten b It veehouders Hii ronder befiodt zich een nieuwe koppel en werden Ie Voorburg 20 verdachte randerea afgemaakt Boveu lien werd een paard lijdende aaa kwaden droes te s Gravenhage onteigend en a enuiftkt In hetzelfde tijdsverlaop kwam in ütreeiht Alitt een geval van longziekte voor bij een veehoncia ÏB de gemeente Benschop op eeu besmetteai tsL In de geheele maand Maart zqa in de provinele Friesland 7 gevallen van longziekte onder het randvce voorgekomen Er is l rund aan de ziekte gestorven terwql 75 deswege zijn afgemaakt De gevallen kwamen voor als volgt Baarderadeél ea Doniawerstal ieder 2 Hennaarderadeel 4 Idaarderadeel B Baunerderhem 3 Wijrabritseradeel 46 eaUbt Mi Het geheele etal gevallen sedert 1 Januari jl is ift zijnde 3Si minder dan gedurende het eerste kwartaal van 1875 In Maart ontstond de ziekte ouder 2 nieuwe beslagen eu verstreek de termijn van verdachthouding voor 3 beslagen Muldd t en hydrophobie Op een uur sfstands vut Sleenwyk te Wapsterveeu woont eeu landbouwer Jan Bruis genaamd die eeu eenvoudig geneesmiddel tegen de vreesel ke gevolgen vau den beet van eeu dollen hond bezit Honderde menschen zoo schrijft men zijn reeds door hem genezen t Middel is aeer eenvoudig en probaat als men het slechts hinneu tweeipaal 24 uren aauwcudt Het bestaat in het met brood nuttigen van zekere kruiden die Jun 3nils op de heidevelden zoekt Ben lersoh professor Houghston heeft berekend dat twee uren ingespannen stpdie aan het menschelijk lichaam evenveel kracht ontneemt als eeu geheele dag handenarbeid Goed voedsel en dagelijksche liohaamsoefeiiiug ziju dus vereisohten voor heu die met t hoofd werken Aan het klassikaal Bestuur te Yzendijke is een protest ingediend deor een lid der N H gemeente te Aardenburg tegen de aanneming door den predikant aldaar van een meisje dat oulangs door de Kechtbank te Middelburg tot 2 maanden oeiluliiire gevangenisstraf Veroorleeld werd Het protest is eerst ingediend aan deu Kerkeraad te Aardeuburg doch deze uutwoordde dat er geen reglcuicnt bekend is waardoor de bevestigiag in dit geval verboden is JU C De oproepiug der oorntHissie voor de historische tSiitoonstetliug van Anisterdani beeft een goedeu uitsbig gehad Bijna zonder uitzjudering hebbeu de oude faniiliéa ea de jonge verzatnelmirs hunne schatteu van gedeukstukkeu ter beschikking van de commissie gesteld Openbare iustelliugcu zijn niet achtergebleven De verwhilleude adniiuistrutien op het gebied van taat kerk en gezellig leven heljicn de wanden en vitrines iu de negeu zalen van het voormalig Ouderaunhnis stoffcereu De catalogus wanrvau de bewerking aan zeer bevoegde handen is toevertrouwd zal een schoon sjrstematisch geheel van Amsterdam s historisch verleden uunbieden De zjden getuigen BU reeds in de geschilderde tafereelen en pfjrtretlen lp de opschriften eu uithaugteekens in de zich breed ontplooiende preutkuust in de kostbare beeldwerken gouden en zilveren feest en huisgeraad krijgswapeus Il wapeubordcn alles barmonisoh en schilderaflitig geschikt v in het nuclitig verleden der keizerinue v in liurope getuigen vim lie virplichtingen wanro idcr het jonge geslacht tegenover zulk eeu verleden gelogd wordt Verrassend zal ook zijn de aanblik der kamers en keukens von deu voortijil op de ware hoogte en de omplete met groote juistheid in den stijl tier XV llle eeuw gestoffeerde buizi n lie de nieuwsgierigheid van ket algemeen en de leergierigheid der beoefenaars van Mdeu en gebruiken levendig zullen prikkelen Het verslag ov r den toestand der kweekschool voor zeevaart te Leiden gedurende het jaar 1875 is verschenen eu er it eeu terugblik op het 20 jarig bestaan der inricliling bijgevoegd Iu rlieu tijd zijn Verpleegd geworden 120i jongens in dienst getreden bij Ie marine en 60 jongens geplaatst bij de koopvaardij die te zjiuieu ƒ 50 000 heWx u gekost eu 1 45 niet geslaagde jongens die f 10 950 gekost heblieu te zaïneu dus 2220 knapen voor 80 a52 Op ultimo December 1875 wiis nog iu kas 12 560 In het jaar 1875 zyu opgenomen 185 jongeiii vau wie 110 iu dienst zyn getreden bij de marine I ter koopvaardü gepbuitst is 29 teruggetreden of mislukt ziju en 6 nog op ultimo December aanwezig waren Onlangs bezocht de directeur vau het Haagsoh museum de heer D van der Keilen jr de gemeente Purmereud welk bezoek waarschijidyk leiden zal totden aankoop van eenigc oudheden o a v in ecuvijftigtal geschilderde glazen van hooge kunstwaarde en van een geschilderd behangsel dat door overplukking meer dan anderhalve eeuw voor t oog verborgen is geweest UliQ De hoogste prys die waarsohijnlgk ooit voor bouwgrond te Amsterdam is betaald werd Dinsdag morgen besteed voor de bouwgronden iu de voormalige Slilsteeg Paleisstrmit j e opbrengst was ruim 23000 zijnde ongeveer ƒ 200 per vierkante meter De werklieden in de veendergen tegenover de Lijnden te Haarlem nermeer fongev 100 man hebbeu het werk gestaakt en verlangen hooger loon De buzeu willen niet toegeveu omdat zij meenen dat het loon ongeveer 4 per dag hoog genoeg is Onlangs is dooe den commissaris van politie te Tiel bfl ondersoheidane welkverkoopers die verdacht werden van wat l te veel water iu huune koopwiuir te inengeu de melk in beslag genomen Na een nauwkeurig scheikundig onderaoek is het gebleken datdit vermocdeaaiet uit de lucht gegrepen was Dienteugsvolge ziju ettelijke handelaars bekeurd en veroordeeld tot geldboeten en enkele dagen gevangeuistraf Men meldt uit Deventer Zaterdag middag wilde iemand aan de overzijde van tie rivier met een schuttersgeweer eeu hond doodschieten doch miste zijn doel door te hoog aan te leggep De kogel sloeg op 350 meter afstand in de woonkamer van den heer H predikant aldaar en verbrijzelde een glasruit een horretje en ecu pendulestolp Gelukkig was niemand in de kamer terwijl ziob ook op de straat niemand in de gevaarlijke richting schijnt bevonden te hebijeu De kogel was geheel plat Nog meldt meu uit Deventer Sedert ecnigen tijd verkeert het 9 of 10 jarig zoontje van een onzer stadgcnooteii in zeer zorgwekkenden toestand en wel naar het publiek gerucht zegt ten gevolge van eeu ondergane wreede mishundeling Men verhaalt dat zekere J D O een te kwader faam staiiud persoon uit de laagste volkskbisse oidai toen hg beschonken over de straat liep door een troep jongens werd uitgejouwd dat hij in zijn woede hierover de jongens achtervolgde en den eerste den beste die hem in handen viel zoo lanig sloeg en schopte dal daardoor gevaarlijke inwendige kwetsuren ontstoudeu De verontwaardiging over deze zaak is algemeen De Senaat van de Leidsche Hoogeschool heeft tot de Eerste Kamer een adres gericht waarin hij verklaart dut naar zijne innige overtuiging de belangen van de wetenschap door art 36 van t WéU ontwerp op t Hoo gerouder ijs Universiteit te Amsterdam ernstig worden bcdreigil Welke gemeenten als zetels van de Universiteiten worden aangewezen zegt de Sei aat is eene betrekkelijk ouverschillige ziwk plaatselijke belangen mogen daarover twisten maar het belang vau de wetenschap is er slechts weinig in gemoeid Daarentegen eischt dat belang dringend dat de universiteiten waar dan ook gevestigd toegerust worden met de inl lleetueele krachten welke zg voor i hare volkomen ontwikkeling behoeven en bij de groote I uitbreiding van het getal leerstoelen valt aaa de be I vrediging van dien eisch in eeu klein land als het onze voor vier hoogescholeu op den duur nauwelijks te deuken Het gevaar is niet dat de eeue universiteit i de andere overvleugele maar dat geen van allen worde wat zij Ix hoarrle tl Wezen VasUiriug van het wetenschappelijk peil vau het onderwijs zou het noodlottig maar onverniijdt hjk gevolg worden van dergelijken toestJind Dit bezwaar klemt mar het oordeel van deu Senaat zoozeer dat hij de Kamer verzoekt aau bet aanhangig ontwerp hare goedkeuring te weigeren Men leest iu de Prm Noori Brab en t Hertojenb Ct Zaterdagmorgen werd te s Bosch met militaire honneurs begraven de soldaat Jansen vroeger muzikant bij het 5de reg infanterie De overledene laat iachter een vrouw met zeven nog zejr jonge kinderen i in de grootste behoefte zonder goed meubelen noch zelfs een enkelen cent iu huis Bij de officieren vi nhet garnizoen circuleert eeu lijst om het lot dier ongelukkige vrouw eenigszius te verzaohteu De opmerking mag niet weerhouden worden dat dergelijke gevallen wiuirbij steeds op de Hefdadigbeid der oHioieren wordt gerekend de nootkakelijkheid van deoprichting van een fouds voor d weduwen en weezeu van mindere militairen opnieuw doen uitkomen en dat het te verwonderen is dat de regeering dieeenige maanden geleden de pogingen tot oprichting van zulk een fonds door twee officieren van dit garnizoen aangewend tegenhield met de belofte dat van haar iets dcrgelyks zou uitgaan daarvan nog niets deed Kooren Waar de noodzakelijkheid en de bi lioefte zoo grootzijn moet de zaak niet zoo lang op zich laten wachten Had het plan dier twee offloieren zoouls was aangewezen met 1 Januari 1876 uitvoering gekregen dan was nu deze arme weduwe met haar zeven kinderen geholpen en behoefde thans voor haar nietgebedeld te worden I Op dit oogenblik komen bij het leger niet min ider dan 18 luit kwarlierineesters te kort De min i van oorlog heeft daarom voor alle onderofficieren van het leger de gelegenheid opengesteld om zichvoor te bereiden tot een examen voor dien rang Of die inaatre el resultaten zid opleveren betwijfelt men algemeen Wederom zijn verschillende voorwerpen van bardglas uit de fabriek der hcereu Jeekel llynsseu eu Co te leerdam in den handel gebraohl Lantairus zoowel ronde als vierkante kristallen biergliizen gnsglazeii eu ballons pelrjleumglazeu ving rglazrn eu bordjes in diverse keuren ruiteugl is gckleur mousseline en broeiglas Helderheid en hardheid wordon zeer geroemd Een Frünsch plan met betrekking tot Indië Het Fransche tijdschrift Ze Uóniet bevat in rijn nummer van 9 December p 595 het volgende artftel Er vertoont zich tegenwoordig iu IVankrqk wq neiging om terug te keeren tot plannen va ontdekkingsreizen en tot het stichten van etaTjIisseiiieateB voor handel nijverheid ea landbouw ïq den vi ide Wij vermelden daaromtrent o a het plan vüu a B heer Brau de Saiut paul Lias Hij koos voor eene zoodanige stichting het eiland Sumatra en de vtu htbare streken met weelderigen plantengrtiei bedükt die zich Jjussohen Batavia en het rijk Atohin uitstrekken waar de grond naar het schijnt eene opl reug van lOÜ pCt verzekert Zijne ondei ueining 2aT wprdep uitgevoerd door eene ijiaatschagpjj waarvap hierrhet programma volgt l Onmiddellyke stichting van een dlailitument producti dat alle kansen Nsp groote irinat z i nbieden 2 Ontdekkingstochten met het oog op nqreikeid handel en wetenscLnp 3 Uitzending vau een aantal speoialjteitltn ten einde dit programma uit te voeren onder zoodanige omstandigheden dat het succes der onderneming verzekerd zij Dit personeel zal b staan nit een laiidbouwer een ingenieur een geneeskundige een koopman een ailministrateur eu eenige geleerden frwijl jagers en kuutteuaars daarenboven nuttige zaken zujlea ontdekken terwijl aij het aangename zoeken IWt personeel moet gevonden worden en ieder die er deel vau uitmaakt zou minstens 15 000 francs mo te storten aau den heer Brau Sr zuliea 0veiit fen tociélairei Ubret worden toegelaten die niet naar Sumatra zullen gaan De eiploitatie zal J giinjen met het aanleggen eener taljakspüitti e Aan het Politiebureau is als gevonden gedepoasetdr Een ronden POTLOODl EN een kderea BEILLENHUISJE HUISJE twee gekleurde ZAK DO EN Laatste Berichtena Parijs 26 April Het Jotirnal OfficM behelst eea Regeeringbesluit waarbij de kiezers iu dertien arroudt semeuten wier verkiezingen door de Kamer nietig gu verklaard tegen 21 Mei worden bijeengeroepen tot ejt verkiezen vau nieuwe afgevaardigden Brossel April i aWieaiie JH Hedaa is de interpellatie vau Uu heer Berge in de Kavte sju behandeling gekomeu ii et betrekking tot de albéislilb welke otfiüleren negens t bijwou n eener burgerlijke begrafenis hebben ondervouilen Na eene redevoerin van den heer Bara die ook een scherp woord van af kenner sprak over de houding der geestelijkheid bij gdefgeuheal van t overbrengen der stoffelijke overblijfselen téujq bu Leopold I eu zijne echtgenoote heeft 4e MifliaMr van Oorlog geueraal Thlébauid verklaard dat de of rep vrij waren in uniform aan burgerlijke begrafenissen deel te nemen Berlijn 26 April Bij de eerste lering der wet betreffende de overdracht der spoorwegen aan het Kijk heeft Bismarck heden iu de Kamer uitdrukkelyk verklaard dat het ontslag van Delbnick niiiit s i CjÜ igt met de spoorwegquaestie of eenig ander vraagatnk Er bestond niet t i criugate velschil vaa mening tusschen den Keizer Bismarck eu Delbruck i maa zelf zou liever tot de verdagiug der belangrijke f wwf wegquaestie besloten hebbeu dan daarom D rüfik tot aftreden te noodzaken Na ingespannen en vennpeieudeu arbeid iu de laatste tien jaar was t Delbrück onmogelijk langer op die iiijze voort te werken In den verderen loop van het debat wees Bismarck op de ouhoudbare verbrokkeling van Duitsohlaudlïp gebied der spoorwegen de Kijksconstitutie kon met Ijetrekking tot het Ipoorwegwezeu slechts baar doel bereiken indien de spoorwegen aan het r k overginsuu Tigen deu wil di r staten kon t Rijk natuurlijk uiet in tbezit van hunne spoorwegen komett de B gctriiigwenschte dan ook geenszins overijling maar a l lte i weusohelijk stap voor stap het beoogde doel te ïujm ren alle politieke nevengedachten waren haar daarby vreeiM en alleen de oeoouomisohe belangeu des Bijki had zij daarbij op t oog gebad i De Pi ovincial Voneapondem bevestigt t bericht dat alleen redenen van gezondheid de oorzaak viinJilt aftreden vau Delbrück zijn M A R K T B E R I C E fJ QOUd£t 27 April 76 Tot ongeveer vorige prijae was de omzet klein Polderlarwe puike Witte 9 25 ƒ 9 60 Mindtte 8 60 a 9 llootle pnike 10 25 a 10 50 Kogge pnike 7 25 ü 7 60 Mindere 6 75 4 7 0 Voer ƒ 6 40 II 6 7U Gerst puike 7 a 7 50 Mindere 6 a 6 75 Haver zware ƒ B Pl Ligte 3 75a A4 25 De veemarkt met goeden aanvoer alja oor e erden tol enorme boo re prijzen vlug verkocht schaiKU ving m gere varkens eu bit geu mede vlug verkooht