Goudsche Courant, zondag 30 april 1876

LAkodj DE QÜIXA W PI CVan RRAEPELIE en HOLllt n Apothekers te Zeist 18 het volkomenste aller Kina bereidingén van een aangenamen smaak haar doeUretf É iKeigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen alffetneeve iicahe Vtè wel bg kinderen als volwassenen gebrek aan eethst slechte spijsvertering cen WïA f en VÊk bater gevolgen als hoofdpya aaugezichtapgn enz in het tgdpej k dei hertteUmg tuitteAekte of kraambetl koorts ea hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiijng ten aeerste doOr Redactie aan HH Medici aanbevolen ab ook de IJZBRHOUDEND QUINA LAROCIïiv tegen chlorosw of bleekzuM tenngacfitlghetd groote zwakte bloedsgebrtk kwalen van tritusclieh lee tijd enz Pr s per flacon ƒ 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM s Gravenhag 3 VISSER a Leiden 3 GARRER Rotterdam Wed ê V d VLIET Zn Woerden fl VV BAELDE Verder m de meeste Apotheken Ie Womfe 1S7 tot de gereserveerde tn getuipo jFiiet publiek dat banes mm toegelateu ItUMtflea 10 Ure kwdm het bof de gereuhtsziuil bmneiir en Wordt le cnmmele tereohtziltiug gcujpeud Da besdioldigden werdeu binnengeleid te mtdd u to de diepale stilK ist de tweede IwsfihuldiKde Chnsüna Ooedvolk £ aAa de eerite beaabuldigde iHeudnk JakotMn Jat Blj het getuigenverhoor verklaarde o a mevr ScfalUter Wid de Buck te s Graveaha e woonachtig dat lij op U Deo mevr t d K voor Uet laatst had geilen en toeu heeft deze haar verteld dat er aau het slot vbu de debr was gemorreld Zij heeft toen nog aangeraden het slot te lateu vermaken luaar daarvan wÜde me r t d K mets we eu Zij heeft van hare neudiu eeue menigte bijoutcritu en preoiosa gezien maar durft aiet leggeu of sij de foijdrialtjes er b behoorende herkent Zij heeft eeu zdver kuipje en remontoirhorologe en eeue lUemgte voorweriwu vau waarde gezien Zij bevestigt dat hare dochter by gelegenheid van het St Nicjlaasfeest een Oos tenryksch couponnetje heeft gekregen eu heeft oven gen geen baukbiljeten in het bezit van mevr v d K gezien Met zekerheid durft zij niet zeggen dat mevr t d K het haar vertoonde beurde eu andere byottteneu bezat De getaige llietjo Slap koopvrouw vroeg voor zi den eed aflegde of zij eeu loordje zeggen mooht Zq wilde volle waarheid zeggen De voorzitter zeide leg eerst den eed af Getuige zweert eu voegt er terstond bij De moordenaars aau de gal De voorzitter zeide hierop Haast zou ik gelooveu als gij na God aangeioepeu te hebbeu die wt dgu ut dat gi weinig gewicht aau dea eed brabt Jdaar nu zijt gij bier om getuigenis der waarheid it te leggeu eu m t gg alle praatjes achterwege laten De getuige had wel eens kofSe met mevrouw gedronken Zg kwam er veel aau huis Deu 12n Deceiaber had zg nog bij mevr v d K doorgebracht toeu bad mevrouw de secretaire opengedaan eu haar er lu laten kgkeu het haar vertoond deurtje vau de secretaire kerkeude zij evenzoo een koperen theestooftangetje alsmede de foudialen doosjes waann mevr v d K haar sieradeu borg zij hiffld bijaa geheel haar vroegere Terklanng vol omtrent de voorwerpen vroeger aau mevr v d K toebehoort hebbende Kort voor den dood heeft zij zes baukbiUetteu vau 1000 eu eenige TBB ƒ 100 blj mevrouw gezien ij heeft voor me vrouw kort voor haar doott coupons bg Kanu gewis eld Wat het zilvereu kuipje betreft het is ifkoiostig Tan de mama van uu vr v il k eu zij weet daarvan btxooderbedeu te vertdleu Het zou zeer toevallig zijn dat er eeu tweede Ik ur je n is precies hetzelfde aoort en dat even oud zoud ftj y heeft het beursje door mevrouw aan den kuip zieii aauuaaien ij ludd het pertinent voor den kuip vau mevr v d K De getuige L NiemoUer chef vau de firma Bahlman te s Hage verhiulde dat de beide beschuldigdeu itt de laaaiid Februari na den moord eeu zijden japon eu andere stotfeu hebbeu gekocht welke goederen ten huize van Christina Goedvolk ztju liezjr d eu die betaald iiju met een groot bankbiljet waarv iii hg geld teruggaf Nadat nog verder verschilleude getuigen w iren ge Koord beeft de voorzitter aan de beschuldigden ver acbeidene vragen gedaan wiarliij zg gedetltdyk op troegere verkUnogen teru kw imeii De president van het Hof heeft de heule ticichul digden hennnerd aau de btkenuuisseu die zg vrtïeger hadden afgelegd eu waarop zg ten deele op dp opeu bare tereditziltiag waren teruggekomen D lar ip neeft de advocaat generaal van VI uut u bref dvoerig aangi toond dat de schuld der beschuldigden overtuig nd wai bewezen zoowel door bekentenis ils door aan wijzingen Dieusvolgens heeft hg gerequireerd tot adiuldigverklanng der beide beschuldigden aan moord et voorbedachten rade en tot veroonlteline tot levensiaage tuchliiuisstraf van beulen De aitvociit Cort Tan der Liuden heeft breedvoerig het woord gevoerd voor den eersten beschuldi e en betoogd dat de bloote bekentenis met voldoende gestaafd nerd door aowgtiugeu of getuigen dat er andere hoofddaders of inötedaders moeteu ign en dat het liof dus naar recht eu inet onpartgfhgheid geen verofirdwling tot BMord met voorbèdaLhtru rade lüu uitspreken Heden 10 BR lis er voortxetting Vargadenng van den Qameenteraaa Op RIJDAG 2H iPKII Tqi awaordT de bb van Ber n tJzeuduurr Voorr R niij Xiftt Lujto PnBe Noi tboTea ftoGoor MeMrm fc r Maller Tirta B Oroo Ueitr Pwt Drost ïiawNtui SAra er Got c Mfn ca Snd Dt vvori deelt meJe ddU de beer Vir lj door uit 6e sUd te ms Terhiutterd ti de Ter adrnsfr bijt VJWB Bi t VM bb Gedfpateerde Statru deaer prutinci Ic bet kobcr der plaataei directe beUMiag ö r SütiT BuAff vaa B ea W dav4 tj aaiibtedf ad bet W rrde Mcrd Veralag vaa deu toeataad drwr jpeiaeeBte u r I 7j Iwtvaik gednikt aaa de le n zal moT itnt 1 gemkl Nvitf Dl lonUcB der lunge vcrgailenoft ytwdtru l tea en pt eeui e oitutvi a van ffnubilUailtt tu l Utii0ilk tn weldadig heid dawby laonndvud ild Bi ttjivu uxui iüli d aU gawuuu Iglc bg de Udt i iulWu circiulrrfrit fltii rnppurt nit U an W up b I 411 huuit buitJ 1 geateldn itdrM vau da hh J de Vrtta hJA K Hplyu o it euaccuta tut aanleg ecner ttaUii td B i uid t t v m t i u uiivrin bet Dp fOTMhillrude btdpruko bad loa tV ii l i Q M i u tu sted miDg t kltuiiv i Mdvtitenri dRit d gV W t ttDnuiWie oiitMbiU ïulka up Vou l t tlfvrui i t t r abt gietehilft IS oor dnitkWate ii lu tvt n luivtritift wiaraia It en W thjus üe luwiUigiug niet kun ru uaubeveleu Ici vikie het rippurt tau U un VV tut atiuatvtliiig vaii eeu tw cd u uidernijjer aaa de mutlctcuh ol buD i ltrgia it fuii uurdt el dat eeu tHrcde uudtrirgwr bebuuJijtd eu meerd M lt ciliteUaau ewMCD dient te urdtD duurmtdo dt te beHMioeu Kapel 11 eester rau de Schuttcrg te belatten tegru 7 centen jwr Itsu ir en de tcb u luo te venlielea dat 4iu de U irger avuudtchiMl uter dag l n gebruik Hordea gemaakt beuevcuü oio de zeer laag g telde tchuulgetden atL die scbuul te verhtwgeu ter visie eene miMite fan B eb W voorstellende Ae tl gruotm der Hiirgerkchoul voor jougeni het oprichten ceuer wetoKbuul wiT miuveruiugFudeii es di u ajokoop au grond WAtcr cu ecu ge dtelte gedempte Zijl aau de IWcleksde aUutedc bet bestrateu eu berasteren geraamd op eeu geuuieolyk be lr g au Il 500 ter irïsie een rapport vau B eu W op bet adKS van den beer J J Grooteudorst es voorsteUeode tut vcrgroutiDg vau bet paardeu Het aiu de WacbteUtrimt tot mritblmg V4it beducIJe Zxcoi blIiOuI tT riiir eeim missive vaU fab Libnj neeatereo dat de beurt 3a trediug is lao deu keer dr A TfbbeLboT Nulif eene niïeive rau deu Scbutter raad der dd b buitertj to zendende de xelüeniii o er 1S7 di wordt ii teid tu haudcu au de bb lAo Straateo iMtliu tu au Guur eu S i eeu adres van dru b r F teu U uniiuUr At Ir e se die door üt vtle wt rkjutaubtdeii eu itauboudeude zit klf ouCalitjc erzu kt als gaardtr dt rtcbeepraartrcetilea tegen 1 J li terwijl ht zich tevLUs lutubcvceU hjt eeaig pMiaiocu Jl es W sitJleu tour d t ontslag certot te erlwueu eu ben eeu jAartyk penswca aa lOO tuf te atiiSi ter r ie een adres au U tvcrkan jj zicii b klageidt lu tegeti t jJi beid dtr wet uiet up de uurdractt te ziju g pl Mt3t aU hulpouder wijeer eu de nwtieveu daurrour uiet aau bcia zfjii loedpgi eetd dfl voorxïtteratelt voor bi rji df uftr Ie g i iii tot de urd vau deu d up TOurHiel vau d 1 1 Pu t ï oêl dat geuur uaw oudersteund wordt d iid lijk ia I lü liug geuunen worlt met algeiueeue Bteuiiueu be Iuleu uVLf te gdju tul d urdL tan deu aag ta de orde IS een vi urst 1 tut guedkeuriDg der rekcoiog vau de Co nissA d u Tot icht uver be Muaeam vau Ondbedeo dieaatjaar l iia dit wordt met algemreue ateaaaeo goedgekeurd een vour tel tut vuldoeni g dt r kiteteu van de veruieuwing der kadastrale leggers tut eeu bcdrdg au f 370 aO wordt u dat door de hh Fortuiju Druu Uever eu Kut deu weusch was ui drukt om m bet belang der logexetecen Je oude registers titt af te gevco maar dezelve te blijven bewarea algeneeu gunl gekeurdt Tut lid d r CoinmiBBie nn admii istratit o er de Bai k van Lceuiag wurdt ticrbcuueiitd de heer W Pust U ust ru tut hbn e lueratcr t erbLuar nd de 1iw df C V 1 b 1 tl Tut bulpondfi vjj ereii uu de iuMLALuKUvA u idt beno ind uej H de kufitrr Sitts inter ai de orde sijude wurdt uu m diLt ü um shu de gei o ueu btgl iiteo uitvueriug te geien suudi i r sluii c d vurgai n ig geslutea ADVERTENTIjS 25 JARIGE ii § EGHT £HEEinGïil É aan f ® L J ÖUIJQEHS II C RÜIJGEilS vAjf WUK j Gouda 30 Apnl lcl76 M 1 Hunna dankbare Dochter Ondertrouwd NICOLAAÖ MEERBURO van Leiden p MAODALENA MARIA SCHOUTEN Gomla 28 Apnl 1876 fSf Reoeptld 30 April V De Heer en Mevropw D TEKPSIRA DK jhiijteb Bom betuigen hu inen hartelukeii dank voor de vele bewg n van dep neniiii b gelegenheid van himae VIJF kn TWINIIOJAUI E ECHrVhUEESiGING ondervonden Gouda iH April 1876 Ook namens d familie mnn dank nan allen vóór de deelneming betoond bi het lijdenen overlgden myner gelieWle Uochter PHILICINA liVgD BEGEER Gonda 28 Apnl 18Ï 5 JiiiKst Bergtn op Zoom 28 Apnl 18 è i De Heer J va dee HOOP Bettugt zgnen oprechten dank voor de vele bewijzen vaft dceluemmg bg het OTerlgdên van zfjne geliefde Echtg oote ondervondelk vDt oüdttgtteekeiide met Mei zijne BlEfi lAPPERlJ e i SLIJTKRIJ oyerdoende aan dea Heer H J WAARD wil bij dezen zijnen dank betuigen aan zijnen geeerden Begunstigers voot het hem oo miiuschoots geschonken vertroi wen en tcvias zgnett opvolger voor boveng uuemdt zaak aanbevelende H H 8CHRAVÈ Gouda MoUmaetf Naar aanleiding van bovenstaande advel tentit heeft de ondtrgeteekende de eer te benchten dat de BIEEÏAPPERIJ efi feLUTEEUaUuwJ op hem 18 overgegaan Hij beveelt zich miazaam m elkti gtinstaka zullende trachten alle redenen tot tevredenheilte geven H J WAABD MODÊST DUBBELE BUURT by de Oosthaven ToaiSHliNiMcT Tus chen 10 en J Apnl is uit een roerkut staande in een ktiupakbais op de Oo itbMrfeB VEUMI l twee tiende kistje SIGABBJÏ merk Regalia Concha Degene du a tnwgzett kan wair dezelve eblt ven zi n zal eene goede be looning ontvangen Men vervoege ïich ouder letter P aan hnt Bureau dezer Coaranl TABAK Een KBIiVLR gevraagd tegen goed looo Brieven Kuij lenburg Als AtiKNT H aangesteld en wordt minzaam aan belanghebbenden aanbevolen H LAMME Turfmarkt De eerste maand z ner waarneming wordt van ieder colli gratis ïiefu a egeven na diea a 5 Cent G KÜIJLENBUBG IFEESTCa EIB K Koiiiii iiiiip i H Princessebroofl net liner spijakoek Kattentongett Verkragbaar bj VV N RAAIJMAAKEfiS Oosthaveu Depot van DEVENTER KOEaL Er wordt ten spoedigste GEVRAAGD BEN BAKKKiSSPKCUT goed met het vak bekend loon d galden buïten de ko t gehuwd of ongehuwd 7 pet week Adres in persoon bo VIS ER SYLVIUS Waaiatraat Gouda AANBESTEDING DUK iKAAb en HEEMRADEN van da Polder liloetiiendaal zullen Zatordag den 6 Mai 1876 des voormiddaga ten elf ure in twee tfBonderlijke perceelen AANBESfEDEN bet vullen der gegraven putten in dB Oeraeente Gouda tijdens de doorbraak van de Gouwe Kade Het Bestek ligt ter lezing bg den Arahiteot BUlidI It ïDlJK bg wien tevens inliehtinjjea 7i n te IjcKomen Sociëteit OMS GË OÊGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda ZONDAG 30 A BIJ ISlif Q K OOT umi j lilUULI jDlA ÏN NATIONAAL OSTÜüM jPnjzfin der plaatsen MATINEE HH Leden met eeae clame of en banner kinderen O 25 Niet Leden met eene dame of een hunner kinderen Ö49 Meerdere dameit of kinderen per persoon O 25 SOIREE HH Leden met eenè dame of een hunner kinderen O 49 Niet Leden met eene dame of een hunner kinderea O 75 Meer dere dames of kinderen per persoon ƒ O 25 MATINEE Vaö 1 4 uur Aanvaag 801 KUK ten 8 aar Ontvaii en X E3 3sri e3u wsT E3 j Ifoogofiboonh leenig inkomen hebbende en daarbg wenschende let te Verdienen kunnen zich belasten mei den VKliKOOP va i een net en eer wéinig plaats innemeiid A II TIK EL tegen Hoook Peovisi Winkel te hebben is geen vereischte Oaooodig zich aau te meldea zonder goede reféfeatie Adres letter T bij den Boekhandelaar G 6IBBEL Biiitteuweg tiUerdam üit de HAND ÏE ïüOP eeu SOLlEDE lloiiteu Mangel Adres aan bet HureilU deier Courant No 8 75 der beroemde VVeltelijKü cliu Zamenspraken Uitgave J J H KBMMER te UCrnU is heden voorhanden by den BoekhandelaiM Lange Tiendeweg te Gouda 4 peiibar i Verkoopiiifj op MAANDAG 8 MEI 1876 voorm ten Elf ure in het KoiBjhuis Harmonie te Gouda van No 1 Een kapitaal tn 1875 nieUw zeer sterk en doelmatig gebouwd PAKHUISof wel FABHIEKbUEBÜUW van dbO vierk Meter inhoudsgroott met KANTOOR eu met drie Deuren allergunstigst in breedte gelegen aan de GiioorE Vaart te Gouda aan den Turfsingel Dadelgk te aanvaarden No 2 eu 3 Twee mime V OüNHUI EN aan de Vest Wi k O nos 557 en 557A te Gouda uitkomende aan en uitiigt heb bende opbet water van den 1 urfaingel Bi de week verhuurd voor 1 25 en l 00 Inlichtingen ten Kantore Van Notans Mr KIST te Gouda Lait CoHceiiIré des Alpes SCHILPAD en LONDONDERRtJ SOEP CABINETPLUM en AMANDEL PUDDING Alle soorten van versche en gedroogde Groenten DruivenStroop EMSER Gomaa Borstpastdlen Pate de Nafe Staalwgn en staal inh Levertraan Verders alle soorten Van verduurzaamde LEVENSMIDDELEN verkrggbaar bg P J MELKERT in dea HaagsChen winkel Aanbesteding Op DINSDAG den 2n MEI 187b dea middags Hen twaalf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met bet beheer van deu Weg vau de Hoflaan naby Rotterdam naar Gouda op het HiABHUis dfer Gemeente Moordrecht hg enkele inschrgving worden AANBEöfEEÜ Het onderhouden van de metklinkertsteen bestrate en begnnde gedeelten beuevens de hégbeplantlngen scheringen enz van den WEG van BQTTISRD AM naar GOUDA tusschen de Hofiaa bij ROTTERDAM en de Hallegatsluis bij Gouda ingaande den 1 Mei 187S en eindigende den 80a Apnl 1879 De biljetten van inschrgving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente iloordrecht Het bestek ligt ter leong ten Raadhuize van de Gemeenten Moordrecht Nttuaérkerk op d Tssel Capelle op d Yttel en Kralingen en voorts te Rotterdam m liet Nederlandsche Wapen en de Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Livoli Inligtmgen zgn te bekomen ter Secretane der Gemeente Moordrecht en bg deü Opzigter J OU DIJK te Aieuwerkerk op d Ytsel De Commissie voornoemd G VAN 8ILLEV0LUI VóorztUer s 3 SNEL Secretaru Openbare verkooping te Gouda Op Dingsdttg 9 Mei 1876 des voormiddags ten elf ure in het logement Da Zalm aldaar van Een HUIS ERF en stuk GROND aan den Groeneweg te Gouda Wgk L no 108 Verhuurd m twee gedeelten voor ƒ 2 bg de week En een HUIS en EtlF in dë Komgnsteeg te Gouila Wgk K no 36 Verhuurd bg de week vooi 1 10 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notans W J FORTÜIJN DROOOLEEVER te Gouda Openbare Verkooping wegens verandering van wooflplaats op DINGSDAG 2 MEI 1876 voorm ten TIEN ure aan den CattensiSgel en op iè Werf ter het buis aan dea Kleiwegv Ba TaTii Gouda van f Eenè groote part HOUTWARCN als DEELEN JUFFERS KOLDfiljA SPARREN MOLENHOUT KISTW KOFFERS eene VLETSCHÜIT Bnz Dne groote Waarvan eene TIMMÈRLOODS met AFDAK 9 bg 6 75 M eenéTIMMfieL0ÖIl8 12 kj 750 M en eene HOÜTLÖODö l0 bg 6 30 M welke loodsen lü en a t dagen moeten zgn afgebroken en o ggf mimd Alles te zien s morgens vóór d afij oopiM en nadere inlichtingen ten kantof tan Non ns Mr KIST te Gouda A TERSTOND GBVRAAGÖ T Een Kinderme 4f niet beoeden de 15 jamet M Adres Bureau dezer Courant ZO DER kOSTË EN tUm verwmleu wij op franco aanvrage en 10 bhdzijden dik intt veel gOtulgSChnft van gelukkig genezenen vSAKiett Uit treksel uu Dr Airy s NatnuTBTO Bes J WIJSSe l ii it der die zieh vau de VOOl rG E I lijkheid vau het geillustro irde 00 hli dikke Origmeele Werk Pnjs alreht J l bij elkeu Buekh ludeluir verkl gtmw jesttldj weiischt te overtuigfO oiitbiedc liLt Ólêt ksel T van Hichter s Boekhandel te Nüntegen SV öfSB Zieke Iferzuime hef zie h hi l de I bcproeide Dr Airy NatuurgenoostHijaj 01 bekend te maken Openbare Véfrkoopinjj op DINGSDAG 9 MEI 1876 voorm ten iie i gen ure lu het Vendulokaal Nieuwsteeg E 10 17 te Gou la van onderscheidene fraagt MALI MEUBELEN nek HUISRAAD beste BEDDEN en BEDDENGOED L I N N E KLEEREN zware GOUDEN en ZlLVEllEN VOORWERPEN DIAHLANT enz enz Alles daags te voren te zien neele ik zeker en grondig met of zonder woteii van de drinkers zoodat dezelve dat driükeil walgeUjk word Prgs 9 Gulden j V GRONE te Ahaüe Wtslj knien