Goudsche Courant, zondag 30 april 1876

€ f BIIVNEIVLAND GOUDA 29 April 1876 Heden middag omstreeks 2 ure zijn met den trein uit Utrecht de twee kompagniën van het Ie Begement Infanterie die zooals wylvroegei meldden met 1 Mei hier ia garnizoen tuden komen uit Grave alhier gearriveerd zij werden door eenige officieren der dd schuttery benevens het muziek corps ingehaald eu aaar de kazerne begeleid X Op last van den Minister van Oorlog zullen tengevolge van de nog heerschende koude des nachts aan de verschillende militaire wachten die daarop recht hebben tot en met den 15n der rolgeude maand de brandsto en worden verstrekt in verhouding als by contract over de maand April is voorgeschreven Een concert te Arnhem gegeven ten voordeele van de slachtoffers van den watersnood heeft een batig saldo opgeleverd van 3971 l2 s I e koninklijke letterlievende vereeniging Hooger zij ona doel te Amsterdam heeft het plan opgevat een intcrnatioualen tooneel wed strijd te doen houd In den winter van 1876 77 zal in de hoofdstad die wedstrijd plaats hebben l e uitvoeringen der mededingende re lerijkerakamers zullen des Zondags tu schen Octolïer en Maart plaats hebben in den schouwburg van den heer A van Lier in de Amstelsiraat De bloemenveilingen in den omtrek van Haarlem zijn in vollen g uig Ilooge prijzen orden er besteed Alleen in Overveen is ia de laatste dugeu voor ongeveer ƒ 70 000 aan bollen geveild Men schrijft aan Leidecht Cl het volgende Een laat begonnen doch tot du ver voorspoedige lente heeft den landbouwer en tuinman stof tot tevredenheid gegeven Het vee kan zich vcniadigen aan het gras dat het weiland overal in ruime mate voortbrengt de opbrengst van melk is best vaa tijd tot tijd valt er 03n vruchtbare ngea en nergens is eenige overl ist van wat r meer integendeel de boezem is voor Vprii al zeer l mg De Hteenvrnclit n bloeien goed de peren beginnen eu de apptleu vulgcu spoedig met huil bloesems te openen ook d aardbizieiipl inteu zien er best uit ea zulUa weer heel it vruchten te plukken gcveu De aardappek u koima liier ea da ir al mooi bjven den grond uit ea dr iiiüiskruidea beginnen van iieverUde aan te kjnuu l kasten in de kweekerijcn zyii reeds gixd voorzien met ecne fraaie verzamiliag bloeiende pl iuteu en in de tuinen begint vertier te ontstaan Naar men weet is door een belangstellende het handboek der Geschiedenis van den heer Groen luiu de onderwijzers die daarom aanvrage diden ten geschenke aangeboden Daarvan is ruimschoots gebruik gemankt naar men zegt door 3 a 4000 onderwijzers üe milde schenker is naar men wil mr J Messchert van Vollenhovea die in de graagte waarmede van 7 ija aanbod werd gebruik gemaakt een aangename voldofuing zal vinden voor de grootc uitgave die hij zirti hiervoor heeft moeten getroosten Na verhaalt men echter maar het is te hopendat dit onwaar zal blijken dat er van de geschonkeae exemplaren aan handelaars in oade boeken verkwanseld zouden z fn zoodat deze er nu te Amsterdammede venten U V Te Amsterdam werd Dinsdag avond de vergadering van moderne theologen met een hartelijk welkom geopend door dr J W Bok De opkomst was zeer talrijk Tot leden van hoofdbestuur werden benoemd in de plaats van de hh dr J W Bok W Hoevers en W C van Manen de hh J A Bohringer L H Slotemaker en I J Ie C de Bussy Bg acclamatie werd bepaald dat een volgend jaar wederom vergadering zal gehouden worden Van de op de agenda geplaatste punteu werd wegens gebrek aan tgd alleen punt 1 behandeld over idealietische levensbeschouwing en godsdienstig geloof Beferent dr A Kuenen Den volgenden morgen werden de werkzaamheden hervat De heer A G van Hamel behandelde de vraag hoe behoort in overeenstemming met de eisohen van ECHTE EAU li FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling tePargg 1867 te verkregen a 1 50 de Flacon bij Ch VA VIVE Ja en B SCHOLTEN CoiiSéurg Haar en Baard verwen in Blond Brain en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven leiden E Noardijk OudetmUer F Joaker Ideabgr Rotterdtm C J W Sntki Wi Apotb Rijateyt C n Oiokel Sehcmthmen t Wolff Zoon Drog roorburg A ven Veen ïfadUtttXveen C bu Eeuwen Woerden W H ï u üiggfltn rraAaiUHX aHaaaNTHVaoaco ALGEMEEIM MEISJES VROUWEN eu WEDIIWENFOiNUS en Naatscbaf pij van Levensverzekering Opgsriclit en gsTeatigd te ROTTEBDUÜt sedert 1828 en 1885 Veriekering Tan WEDüWEN PENSIOENlft n van KAPITALEN na overlijden of op Tooraf bepaalden leeilyd PtospectiMpen n inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Aeent voor GOUDA en OMSTREKEN Kantoor Turfmarkt H 230 De ondeigeteekende heeft de eer te berichten dat hg O0ND mU AO 4 KEI a s GovM met zijne Artikele n zal bezoeken en aladan te spreken of te ontlneden zal z n bü dm hen A HARDUZER Sociëteit Vredebest € op de Mai Kt tUAam OraciïN Qooda Drok van A Brinkman LEVENSGEVAABLLJKE HOEST van Kinderen Kuchhoest Züügen Blauwe Hoest onm iddeUyke afwending van het gevaar en snelle zekere hulp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eeuig goed bevonden BEUÏÏEN EOSSTSONM Alleen echt verkrijgbaar a 1 de flesch voorzien van nevenetaand fabriekmerk te 3 iU bü r H k Wois Mf m ld R L Varvuieau Zoon AjMth BodegravaHt P Venloot Bottoop A J fiQ TwoDt Dtf tp L TIC Leeuwen j Orattnhage J L F C Sanbilié Apoth HaunrnoHtU W Heodriks HuiUtn rH i D deo Hertog UiUegeritbfrij w l de Rudt ZOn ID Q 30 j ï I IL 1876 onzen tijd het gemeenteleven gewekt en ontwikkeldte worden P Ueze week hield de Ned Herv predikantenvereeniging te Utrecht haar jaarlijksohe vergadering die door een aanzienlijk aantal predikanten was bezocht In de 8Vondvergaderiiigvan25dezer werd besloten dat van wege h predikanten vereeniging een adres van afkeuring zal uiteengaan tegen de door de synode voorlooping aangenomen wijzigingen in art 38 eu 39 van het reglemeut op het godsdienst onderwijs strekkende om de in art XI van het Alg Eegl voorgeschreven handhaving van de belijdenis der kerk illusoir te maken en de kerk van haar karakter ahi belijdeniskerk te berooven Voorts werden referaten omtrent de meest vruchtbare methode van de behartiging der zendingszaak in de gemeente en de verhouding van de evangeliedienaren tot de politiek met belangstelliug aangetoond en ten deele besproken Een grootc sterfte wordt te Edam in den laat ten tijd waatgenoraen Thans is officieel bekend gemaakt dat er typhus heerscht en reeds een epidemisch karakter heeft aangenomen In de verloopcn neek zijn 5 gevallen voorgekomen waarvan 2 met doodelijken afloop Eciie gesondscommissie is ingesteld en eeu hospitaal ingericht tot opneming van Igders Het is Ie hojicr dat de krachtige maatregelen tot bestrijding dier vreeselijke ziekte genomen met den besten uitslag mogen bekroond worden en beeuen der ongelukkigen en wierp hen vervolgens op en over elkander in den gapenden kuil De trommels werden onophoudelijk geroerd fanfares schetterden uit de trompetten scherpe snijdende geluiden voortgebracht door fluiten en zweepen al deze klanken vermengd met het woeste geschreeuw der menigte deden de kreten der slachtoffers verstommen Aarde werd over allen en alles heengeworpen toen de kuil bgna gevuld was begonnen de dweepzieke toeschouwers een dans waarbij zij zoo mogelijk met hunne voeten stampten ten einde de nog losse aarde goed dicht te trappen Geen geluid drong meer uit dat afgrijselijke graf op allengs verstomden ook de muziekinstrumenten eu eerst toen trok zich de menigte terug de grootheid van hunnen koning bewonderende De brand in het Theatre des Arts te Rouaan is Dinsdag avond eealgc oii eublikkea vóórdat de deuren voor het publiek ladru norden geopea l piitataaa eeu h df uur i iinl it de voorst lliag een aanvang zou ucmeii i f ll iiiilet zm ct opgevoerd woeden Alle artisteii waren op het oogenblik dat de vlamraen om zich heeugrrpeu la het gebouw Verscheitieae huaiier zija geslikt Hit aantal dooden en gckuLUten is nog niet bekend aiiiar bet mpet groot zijn Om zich te redden moesten de ariisten Hie reeds in hun cistnum waren zich of door middel van touwladders naar beneden laten glijden of van eenige verdiepingen hoog uit de vensters spriagea Mca had in alle haast beddegoed op den weg geipreid om den schok van hunnen a te breken maar jiiet du al was de sprong voor velen noodlottig De schouwburg is geheel afgebrand Hij had honderd jaren best i ia Ia 1774 werd een begin gemaakt met den bjuw en in 1776 was hij voltooid Men meldt uit Zivolle van 26 April In de laatste d igcn wordt hier veel zervisch aangevoerd alleen heilen werd aan deii afsl ig voor ruim SOO kabrliauw sclirlviscli toag ea bot verkocht Voor kabelj mw werd besteed ï m 0 70 tot 1 20 voor schelvisch van 1 5 t it 30 cat en voor tong van 15 tot 43 cent per stak Daarenbjvcu werden een SOtal op den IJsel gevangen elften verkocht van 45 tot 90 ct p stuk Voor de gasverliohting te Londen zorgen 8 maatschappijen vroeger 13 maar 5 daarvan hebben zich met aaderea verboadeu die te Zdraen 17 gasfabrieken bezitten ca eea actiea kapitaal vaa meer daa 11 m p st dat hoogstens 8 7 pCt oplevert Gemiddeld verbruiken zij jaarlijks meer dan l j millioen ton steenkolen en leverden in het vorige jaar ongeveer 13 luillKien duizend kab voeten gas Het aantal straatlantaarns bedraagt 54 119 en de lengte der geleidiagsbnizea die een diameter van 3 duim tot 4 voet hebben is meer d in 2i 00 Eagelschemijlen Het gas is te Londen goedkooper dan ia eenige andere groote stad Terwijl toch te Londen het gas 3 sh 9 d per 1000 ku i voeten kost is de prijs van dezelfde hoeveelhfi 1 1 i iujs 6 sh Tfi d te Berlijn 4 sh S n d e ii adam 5 sh te Weeaen 5 sh S j d te New ïork 10 sh en in de overige steden van Amerika zelfs 1 2 sh Du Qucsnoy deelt in de Corrmpondeai het ve haal mede dat een ooggetuige geeft van de begrafenis van koning Kamrasi in het koningrijk Ounyoro Er was een ontzaggelijk groote grafkuil gegraven die eenige honderden raenschen kou bevatten De vrouwen van den overledene zaten op den bodem van den kuil gereed om op hare knieën het lijk van haren tirantiieken en barbaarschen meester t ontvaagen Den nacht te voren hadden verscheidene regenienten der koaiaklgke garde eenige omgelegen dorpen omsingeld en den eersten persoon die s morgens uit elke hut kwam hetzij man vrouw of kind met geweld medegesleurd naar den grafkuil Daar werd het vreeselijke toonecl afgespeeld Men brak de armen De Maatschappij van Landbouw Tuinbouw en Veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken tal in September van dit jaar haar 25jarig bestaan herdenken Te dier gelegenheid zal op 23 September en volgende dagen te Breda een algerocene tentoonstelling worden gebonden van akkerbouwvoortbreng selen werktuigen tuinbouw bloemen zuivel vee en pluimgedierte Opgave van inzendingen moet vóór 1 September geschieden aan den secretaris der Regelingsoominissie de heer Pauw Gerlings te Bre ia onder vermelding tevei 8 of men die voorwerpen voor de verloting beschikbaar stelt waarvoor de commissie de voorwerpen zal aankoopen Een aantal gouden zilveren verguld zilveren en bron n medailles benevens getuigschriften zijn beschikbaar gesteld Tot de gouden medailles behoort een uitgeloofd door Z M t eï Koning en een uitgeloofd door Z K H Prins Frederik respectivelijk voor hengsten van inl iudsch ras geboren ia 1872 of vroeger ea voor heiigsjen van vreemd of gekruist ras geboren in 1872 of vroeger De premiea zullen naar verkiezing aan de bekroondeu worden voldaan in geld of in medailles voor zoover dit met de waarde der prijzen overecukomt en wel voor een gouden medaille 40 voor een verguld zilveren medaille 6 voor een zilveren 4 vooreen bronzen 1 De inzenders moeten echter daarvan bij de opgave van hun inzending kennis geven Verschillende feestelijkheden zullen plaats hebben o a een harddraverij voor paarden uil de provincie en voor paarden van zessen klaar en verder een gemeenschappelijke maaltijd Door een belangstellend vriend werd gister aan de kweè school voor zeai aart tcLeiden ten geschenke gegeven een borstbeeld van M A de Ruyter en aangezien het heden 3 hoaderd jaren geleden is dat de groote en meest populaire zeeheld voor zijn Vaderland het leven liet is de Commissie van oppertoezicht en beheer voornemens dezen historischen dag te gedenken door in de school dit borstbeeld te plaatsen Daarbij zullen de jongens gewezen worden op de waarde van dien dag en vermaand om na hunne overplaatsing naar Amsterdam hulde te gaan brengen aan de nagedachtenis vaa dien grooten Admiraal in den vorm vaa eea eerbiedig bezoek aaar de plaats waar zijn stoffelijk overschot rust Heden zullen de vlaggen halfstok geheschea worden Burgerlijke Stand Oouda GEROKEN 25 April Roosje ouders D L Cat en F vin Struten 2S Mans onders G A Forsthovel ca C Nederhof Coraelia Stephanos Gijsbcrtus ouders J Vooijs en C Jongeneel Pieter ouders V F Schasp eo A Kaplein OVERLEDEN 26 April M E Rohner echtg van J Boer 41 j 11 m A M van der Toorn 8 m 27 H i van Zutphen 19 d 26 O J Slamin 6 w ONDERÏROLWDi 30 April M H Houdgck 23 j en A M C kabel 33 j A Appel 25 j eo A J Wajon 32 C W M de begier 29 j en J Dekker 27 J J lx cf te Boskoop 88 j en A van Egk 39 j D J van Nahugs S7 J eu D Mnlder 20 j N Meerbnrg te Leiden 25 j en M M Schouten 21 j V de Grugl 25 j en E Specht 22 j J Goedhart 20 j en A M Hrouwer 21 j M Nabbe 32 j en H Heerkens 3S j Reeuwijk GEBOREN 20 April Gerril ouders J n Vliet en A an Ogk 21 Stephanns ouders J van Rgn eu N Unes Cornells onders J de Jonfj en C van Ryn Asrtje ouders C Verwaal en G van der Starre 23 Aart ouders C Broer en J van Ea OVERLEDEN 25 April M Okkerse 18 m it A J Krogt 17 m ONDERTROUWD Geene GEHUWD 20 April J de Vos 89j e J Stolwgk 35 j Gouda Druk van A Brinkman