Goudsche Courant, zondag 30 april 1876

irun mv itv 1876 Woeosdag 3 Jel N 1823 I 1 B iJiiè Hf i i r i r waiEKlW W MStW 6W ï Jglf GOUDSCHE Nieuws es Adverteatieblad CQURAMT f f vflor Gouda en Omstreken 3 f Wïtu ft De uitgare dezer Coanmt gMdiicdt ZONDAC WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geachiedt de aitgare ta den aroild rui DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden u 1 75 franco per post 2 ADVBBTBNTIÉN worden gttplaaM Tan 1 5 regels k 50 Centen jedete regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte r A onderijke Nommers VUF Qi J ÏTIiN De inoending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags ran den dag der nltgave J f i BUITENLAND UiiUtnlaiKisch Overzickt De Franaohe regoenug tal waarwbijnhjlc met vóór de hervaltlug der parlementaire werkzuainhedeu de uog vereiwhte beuoeiningeu doru MeU verwacht er nog een twintigtal waaronder pUaUrerraugers voor 6 prefecten die hun verpUataing by de vonge beuueimug niet hi bbeu aaugeuoioea De miuHten Uja weer allen te Pary teruggekeerd behalve Uicard die in den loop der week wordt terugverwacht en onder wiens voonptterachap de winmutie bebut met het ontwerpen cener wet op de organisatie der gemeenten naar luea egt den 4n Mei ui vergaderen Wat de gevoelens van den minister lyn IS vry zeker Hij wil dat de mairea uit degemeentcrudeu tkuzen worden maar dat de regeenng Kal Yoong u ikt li weiaita Da uftMikeuuek bladen iiju slechts natig tevreden met een deigelgkeu maatregel £ i weuacbeu dat de benoeming der maires door den Cremeenteraad self plaats heeft De Zondag gehouden herstemmingen zyn ten roordeelc der republikeinen uitgevallen Pascal üuprat IS te Parijs verkozen Do heputilujtu ftanqaue het orgaan van Gambetta biipreikt lu een uitvoeng artikel de gebreken die bet sulael 8U directe beUuUngen aankleven en betoogt n ider de weuschelijkheid van het invoeren der lukoinstenbelastiug Hcdtn al te Birlyii de definitieve stemming plaal hebben ovir de Pruisische spoorwegwet Men wacht de uaiiui iniug met 30 stemmen meerderheid Vrydag heeft de landdag het wetsontwerp tot lulyring vuu Liiuenbnrg lu den Pruisischin Staat weder bëliant eld tn gocdgfkeurd teregild komen lu de laatste jaren in iedere zitting van het Eugilulie lagerhuis twee roorsirllen aan Ic ordo die regelmatig worden verworpen dooh allengs meer voorstanders vinden zoodat zij vermoedelgk na nog eenige janu hetzelfde lot te hebben ondergaan wet eenmaal zullen worden aangenomen Het eene strekt om huuelgken van den man met de zuster zgner overledene vrou mogelijk te loakeu het andere oiu het politieke stemrecht toe te kennen aan vrouwen Laautgcuocmd onderwerp was eergisteren aan de orde Zooals de heer Forsyth herinnerdr was in I86 £ voor het eerst een wetsvoorstel in buienbedoelden zin ingediend dat toen by het parlement werd gesteund door adressen met 13 U00 handteekeruigen voorzien lu het vorige jaar bedroeg het autal bandteekeuingen 415 000 en lu dit jaar tot Dogtoe 3 6 000 Ook thans werd het voorstel door lersobndene sprekers verdedigd door andere bestreden en onder laatstgenoemde bevond zioh een gevaarlijk renegaat die lu 1667 toen Johu Stuart Mill voor het eerst het wetsontwerp in het parlement verdedigde er had voor gestemd hoewel hy ook toen bedenkingen koesterde die sedert waren toegenomen en zidi daarom thaus tegen het ontwel p verklaarde nl de algemeen bekende redt naar John Bright V oornanielgk aan de oppositie van den heer Bright en diens rede waarop onmiddellgk do stemming volgde moet het worden toegeschreven dat het aantal tegenstemmers 839 62 meer bedroeg dan in het vorige jaar toctoevallig was dat der voorstemmers 152 even groot De bill die Kouingm Victorij j n titel rfienkt van Keizenn van Indië thans tot wet verheven Zy langde de koninklqke bekrachtiging en eeue poging ev althans de afkondiging van den nieuwen titel nog eenigen tijd te doen uitstellen stuitte Donderdag in t Lagerhuis op de weigenng van den heer heer Disraeli Hoe onjuist t beweren van den Premier was dat de bevolking van Bntsch Indié als met tranen den nieawen titel had afgesmeekt bleek uit de pas per maü ontvangea Indische jladen Het was düÏFam dat de heer Cowen m t Parlement aandrong op UI siel van de af ksndigiog des titels totdat de aangekondigde motui an den heer Faweett in behandeling geveest zou s u Vergeeft Disraek wilde van geeu uitstel hooren Hij dreef tot t einde toe oodaalÈs alle tegknwecpiagen de gnl door £ r is na verder niets aan t doen men kan enkel met de 7iawt hopen dat dopers en t volk den keizerlyken titel zooveel mogc ignoreeren Uit Weenen wordt bericbif dat de Hongaarache presidentmuustsr Tiaia ZatcStl b de indiening der Hongaandie voorstalen zyn verzoek aan den keizer om ontalag heeft herhaald de gevoelens loopen echter tuaschen de beide regeeringen reeds veel miüler uiteen ten opzichte van het toltanef is een volledige overeenstemming bereikt het vraagstuk der restitutie van tolreoht levert geen groote moeielijkheden meer op in de Bankquaestie is een nieuw bemiddelend voorstel aangenomen alleea bestaan er nog bezwaren ten opzichte der belasting op artikelen ran verbmik De beraadslagingen over de onderdeeleii der verschillende onderwerpen zullen een geruimen t d duren Zoowel het Hongaarscha als het Gisleitaansche Kabinet zal bericht men verdtr aanblgven Men ziet ongeveer dezelfde berichten woorden en geen beslissing Het ontwerp van wet waarbij de uerot in de Noordelijke provinciën van Spanje worden afgeschaft IS gereed De Baskisohe provinciën zallen wat betreft de belastingen en den militairen dienst geheel gelQk gesteld worden met de ovenge Spaansche provinciën Slechts voor de inrichting van haar provinciaal en gemeentelgk bestuur worden eenige conoessien gedaan BÉ Loffi Men heeft langen tgd België voorgesteld als een constitutioneel land bg uitnemendheid Met evenveel zoo met met meer recht kan men beden ten dage op het voorbeeld van België wgzen zoodra het de vriig geldt hoever de ultramontaansche stoutigheden gedreven worden zoodra men de Jezuïeten ongehinderd hun gang biat gaan De Courner de BrvxelUi een ultramontaansch blad waarschuwt ouders hun kinderen met tot officierente laten opleiden aangezien het leger een school u van atheïsme De bewgzen waarop de Courner deze stelling grondt zgn hoogst zonderling Onlangs woonden een paar officieren te Gent in uniform een burgerli ke begrafenis bg De kolonel van hun regiment diende hun op last van zgn generaal een ernstige bestraffing toe maar deze generaal werd op zgnbeurt door den luitenant generaal der divisie hierover streng litnspt Deze laatste berisping lerwierf de goedkeuring van den graaf van Vlaandiren opperbevelhebber der cavalerie en op grond hiervan waarschuwt de Co rrter tegen het legtr ais een kweekscliuol voor atheïsme Woensdag is deze zaak in de Kamer gt bracht Ondanks den heftigen tegenstand der clenc de ledi n d voiigen hunne liberale modeleden den minister van oorlog tot de rerkbinng dat de tegenwoordigheid van een officier bg een burgerlgke begrafenis geen laakbare daad is Vooral de heer Bara wees op de onverdraagzaamheid der geesteUjkheid en bracht m hennnenng dat deze zel bg de begrafenis eens Kamogs was aan den dag getreden Leopold I werd tgdens zgn leven door de geestelijkheid gevierd z ging hem tot den dorpel der kathedralen te gemoet hg overlaadde haar trouwens met gunsten en eerbetoon Maar zgn Igkkist die in de crypt der kerk te Laeken zon worden bggezet mocht niet door de groote deur der kerk worden binnengedragen omdat Leopold I protestant was geweest Het Iqk werd door een aditerdeur e op zgn plaats gebracnt Leopold II heeft toen der onverdraagzame geestelgkheid haar zin gegeven De geestehjkheid wilde naar de heer Bara teide irfrapper haut afinde frapper firt o Van den kant der clenkale leden ontlokte deze herlonenng gemor en protest maar op afdoende gronden kon hare juutheid niet worden tegengesproken DiriTSCHLAND De vrgheer von Hafenbrade heeft in de Beicrsohe Kamer van afgevaardigden weder eene vermakelgke proeve van parlementaire welsprekendheid geleverd Hg had een voorstel ingediend om bg den Koning aan te dringen op krachtiger handhaving der Zondagswet Dit was laatstleden Woensdag aan de orde en blgkens het zittingvenlag opende hg het debat met de volgende rede irMque heeren ik reraoek o neem de zaak ernstig ter harte want ik ben tot de overtuiging gekomen dat ik met mgn voorstel te doen eene quaestie v lA algemeen van nationaal en van volksbelang heb aangeroerd Mgneheeren wat zou ik dan toch eigenigk met mgn voorstel ineenen stormachtig gelach dat het u zoo vroolijk maakt Het doet mg genoegen dat het mg gelukt zulk een levendigen toon m de vergadering te brengen Algemeen gelach Ik wil maar d einde maken aan den humbug dat er bg staatswerken op Zon of feestdag wordt gearlioid Overal vindt men het zeer verkeerd dat dit bg de apoorwegwerken bgr ook m de centrale werkplaats geschiedt Zelfs m de geweerfadkk te Amberg ge beurt het Ik heb bg mgne geffltverwanten en zelfs bg een protestant instemming met mgn voorstel gevonden Men zal het mg hoop ik met kwatgk nemen dat ik het heb ingediend naardien ik Beieren als een echt katholiek land beschouw Over mijti TrWj n toelichting heblien sommige bladen veel gemaakt Ik wil met zeggen dat zg rag ad ofschoon het mg toch hier en dair schenen Doch dit is eenvoudig een be ik den spgker 0 i den kop heb gesi i en Vooral trokken ze te velde tegen het woord verwildenug Mgneheeren er bestaat allerlei soort van verwildering namelgk bg het volk lu de pers eii journalistiek en danrom moet men als vertegenwoordiger tvel eens zulk een voorstel doen Luit ieder er van denken wat hg wil ik ben met bang tu dat opzicht ben ik gehard de ondervinding httfl mg verstaald Men mag van mg zeggen wat m n wil zich over mg ergeren of vroolgk mnkeu die Iiii hi vallen bg mg op een onvruchtbaren bodem stormachtige hilariteit Zg raken mg met Nu Mijmcheeren zgu sommige bladen te velde getrokken li flM inijne provincie De feiten die zg hebben virracW hoc overdreven ook voorgestdd betreur A wju zu bewgzen hoe diep sommige verkeerdhed u bg do