Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1876

Van de 17 oUliddtaB Mt da uil iMrerwy ersakte die Zaterd4rVtioi e 0MtuMie rEdid HoUand zyn geëxamineerd iverden afgevrezen 7 eu 10 toegelaten onder welke laatsten bebooreu de bh J de Gast a dink jR it Oostrop iih i qii B i edHen dezer dogen de atnliouding iqi e door de olnje v ten tttaimernl n lt bolaaa llaks al er vprdachl vjili m i niige biWd ldltiag nu niei BB w dat h weder in vr heid is gesteld en zal moeten terecht staan wegens het doen ontstaan van brand door orfvnorziohtigheid Q noeni8e rs ofi had ofgeSoegen gehaj mot ijjn vrouw wim des naóhts Oit fc tdpperü te hi tak etn byp op en ging met die brandende p p in de bedstede waarin zijn vrouw reeds lag Eenige oogenblikken later wierp hy de brandende pyp aan het voetMode waardoor het beddegoed en de bedat 4 branfl iteraakten Gelukkig dat de vrouir ifelkfe in haar eersten slaap waa wakker werd eli den brand ontdekte daxt andars beiden wellicht levend waren verbrand Tot hoofdonderwijjzer aan de gemeentesehoal voor u 1 o te Alphen is benoemd de heer S ran Ocbum de Boer vab JUtw k II 1 De minister van financiën keeft ter kenitja van belanghebbeddea gebracht dat met 1 ICei in werking treedt kat taa bnlait van 88 December 1875 betreffetide de medewerking der postadininistratie tot intaeog tux f elden in apaorbtnkea IH d hebben de besturen van 49 spaarbanken zich bereid verklaard door tiasohenkomst der postadminittratie inlagen te ontvangen en des gevraagd de ingelegde gehjen terog te betalen Elke dezer spaarbanken is overeenkomstig haar verlangen tot een grooter of kjeiuer aantal postkantoren of hulpkantoren der posterijen in betrekking gesteld Te rekenen van den Isten Mei zal dientengevolge bij alle poft en hnlpkantoreo de getegeolieid openstaan gelden aan spaarbanken over te loaken en terugbetaling daarvan te erlangen Aan de belanghebbenden zal op hnn verlangen hq elk kantoor opgave worden gedaan van de spaarbanken tot welke dat kantoor in betrelkiïg staat ten einde zij daaruit eene keuze kunnen doen Terw l tot dusverile meermalen de klacht werd gehoordj dat voor Velen voldoende gelegenheid tot bet opleggen tan gemadkte besparingen OBtbr k oirtdht op vendhillende plaatsen geene spaarbanken bestonden of omdat de bestaande leehli gedurende enkele nteu s weeks openitonrlen A dit voortaan iiict meer het feval zgu Voortaan sal toch voor ieder de gelegen ejd openstaan bespantiJe gelden door ini olinikoiHSt Ier posKulmiuistratie i n de eene of andere sjiiinrbauk over te maken Zevcn eii vgftig predikanten der Ned Herv Kerk hebben zonder praotisoke gevolgen te beoog ii zioh godrongeji gevoeld aan de Tweede Kamer b adres te doen blijken dat zij zich zeer teleurgesteld gevoelden door den nitsleg der beraadslagingen over de tkeologiaoke facalteit aan de Hoogesoholen opdat de optaibare meening niet tot de dwaling kome dat hnn weoaohen niet in het belang des Vaderland der wetenschap en der Kerk zouden bevredigd z n De afdeeling Waddinxveen en omstreken van Faliietukrioi faeeft een van vele handteekeningen voorzien adres t i t ondeistenniBg van ket voorstel Moeua aan de Tweede Kamer verzonden De Gemeenteraad van Waddinxveen beeft het volgende adres verzonden Ja Zgue Sxeriltniu ie Httr UmiiUr vm B mnenlttndKla lak $ De Baad der gemeente Waddinxveen heeft de eer ziek tot Uwe Excellentie te Wenden met navolgende mededeeling en verzoek Ib de laatste weken is de Gouwe berkaaldelgk doorgebroken en wel op den lOn Maart j l onder deze gemeente in den Bloemendaalschen polder en eehige dagen daarna tweemalen kort na elkand in den Neèsepofder onder de gemeente Alphen Se eerste doorbraak vorderde bijna acht dagen om de wèteikeering in voldoenden toestand te herstellen waartoe p m 1600 m specie werd gebezigd De andere doorbraken waren geringer en spoediger hersteld Als oorzaak van het ongeval wordt genoemd de bizonder hooge stand van de Gouwe gedurende vele dagen achtereen terwijl de Bloemendaalache polder beneden zomerpeil gemalen was Doch niet enkel aan deze omstandigheden is het bezirqkeu van de waterkeeringen toe te schrijven geweest nog andere toestanden doen herhaling van ongevallen vreezen Tot de buitengewone oorzaken is te rekenen dat in het najaar werd aangevangen met eene herstelling det Gouweslnis onder Alphen welke veel meer tyd behoefde dan was geraamd Het tqdstip was ook pUtteland berplkip £ jün doorgedrongen Maar in t£iieai i 4ai ntwhald t beneden Beieren toch atct bovenMn nanlHjƒt als het er op aankomt gerftfUiieerd te werk te gaan De menschen in BenedenBeieren apkw 4ti i Bt maar iij tUi m M all de bqen CMk IdclB in dt gestolen Ser tft Mui chen en te Itugsbucg wordt ook gestoken Ml duriK gelach Ik heb gdcfea dat in Beaedee Beier n eef boeren aw waunMr h w Oa eane JUldame rant tegenwoordig heet alles dame gelach jaloersch wordt rozenkrans en mes iu ééa en denzelfden zak draagt Voorwaar dat is ITeurig maar het verwondert m j dat in de Miaktea mat rermeltlvtaat hoererl m schen in BfAcden Bcieren reeds met den rozankrioa verslagen z n Ik weet lieve heereo collega s i a rechts en links gy erkent my als uw lieven collega stormachtig gelach gij gelooft dat ik het oprecht meen dat ik rechts en links conversatie hpud zonder persQonUjken e w f 1 iedereen gnn kiar naar zijn gevoel en overtuiging te spreken dat recht verlang ik ook voor qiy en aU dan de zaa ii i afgaan zijn We weer de oude vrienden Ik ben met nün derttgat jaar bii in e vfiisgadering gekinnen Later ben ik weer een poos weg geweest Öi dat jammer was weet ik n t gejUc maar na b n ik er weer Na véfVolgens een rapport te hetben voor gelezen v aB de Palt Algemeene offde wwjn op krachtige tailclhavitig der Zonilagswet era aangedrongen eindigde hij aldus Ik verlang niet dat een ambtenaar des Zondags met een groot kerkboek naar de kerk Ei loqpen om sn ti begin tot het einde alk gebeden op te zeggen die er in staan ittaar treurig i het dat de voorgangers vm t volle znlke voorbeelden geven Men heeft ook reed berekend hoeveel brandhottt er bespaard zon worden ab er dea Zondags geen bnrean werd gehondeUi Dr Haoahofer toonde aan dat het den spreker niet sleohb om strenger viering van den Kondag maar ook van kerkelyke feestdagen te doèu was Men moest echter niet vergeten dat in Beieren vele katholieke feestdagen zonder dringende noodzakcl kheid zqa ingevoerd en dat in de moderne maatschappij verschillende toestanden ket verrichten Van zekere werkzaamheden op die dagen en des Zondags noodzakelijk maken Spr wensohte zelf wat de viering van den Zondag betrof daarin verandering te kunnen brengen doch dit zou alleen mogelqk zijn dbor eene verandering in de zeden des volks in geen geval door politiemaatngeleii Over t algemeen heet het dat de Zondag ten plattelande meer in eere wordt gehouden dan in de steden Is dat waar Ten plattelande wordt op dien d ig niet lichtelijk eeuiii neik verrieut netwelW sleclits eenigszius voor uitstel vatbaar is dooh daarentegen wordt de Zondag er over t algemeen op eene andere wijze door woest drinkgelag en dol e vechtpartgen vr wat meer ifontheiligd dan in de steden Wil men die ontheiliging te keer gaan dan moet men niet beginnen met de boeren nog strenger vap alle werk op zulke dagen af te houden maar met hun iets beters te geven dan zy in vele gemeenten op den kansel hnoren De bewering dat iemand door op Zon of feestdag eenig werk te verrichten in epn toestand van verwildering moet geraken is onKoudbaar Werkzaamheic toch zal geen verwildering té weeg brengen Of wordt met dat woord bedoeld verzwakking van godsdienstig gevoel Dat gevoel zal vrij wat meer wprden onderdrukt door eene zoo uiterst strenge inachtneming van kerkd e vormen gel k de voorsteller tracht te bevorderen voor bet godsdienstig leven tot hoofdzaak te maken De Minister van Eeredienst verklaarde dat er tot nog toe geen bepaalde aanleiding had bestaan om voor eene strenger handhaving der zoogenaamde Zondagswet te waken Bovendien zou dit veel moeit Jcheid opleveren wegens de vele kerkelyke feestdagen in Beieren In andere katholieke landen is het aantal dier dagen verminderd waarom in Beieren niet Zoodra de Beiersche kerkelykc overheid in dat opBoht deed gelyk bgv die in Frankryk en België dan zou men met meer recht eeue strenger handhaving der wet kunnen vertangen Nadat vervolgens van Regeeriagswege nog de opmerking was gemaakt dat het werk in de spoorwegpUatsen op Zondag beperkt is tot het schoonmaken en desnoods repareeren van machinerien die s Maandags bruikbaar moeten z n werd het voorstel om sich tot den Koning te wenden met de gewone meerderheid van stemmen aangenomen BINNENLAND GOUDA 2 Mei 1876 4 Op de iateroalionale tentoonstelling te Bmssel is o a een eitra nrijs toegekend aan onzen stadgenootden heer H W Otto De gemeenteraad van Leiden heeft gisteren benoemd tot hulponderwijzeres aan de meisjesschool 2de k aase ej P W van Amerom te Leenwardeo bizonder slecht gekozen De aoheepvaart ii sIrMU émul den winter zeer dnik het schutten kan ra raeinE den gekeerd derhalve ontstond door £ et Rynwata een hooge Gouwe deze bleef dit lang de kaden n j l f dq K Ite ater w streng Üj week IraiBr tj rlf ldeach 1umia els moea an depolfcra van hii itef worfleu b ryd he een den hoogan stand vOB de Gwiwe deed oorlduran rtrder bereikte de IJawl eveij ab alle andoe hoaitdriTierett oene zeldzame hoogte en behield die langen tyd terwijl de op de Gouwe uilmalende werktuigen ingang gebonden f erdj ni tfgenstaonde het sein d t ze moeaten ktilataaa erd toond Vandaar dat de Gouwe weken lang eer Jioog bfeef B deze omstandigheden nu kwamen de normale toestanden te weten Ben jaar of vier geleden werd eindelijk eene buitengewone herytcl ing van je Oouwekaden ondernomei Het primitief daaWootr gt otmeerd bestek moest tettwel WMeq I het j toote ejjfer dat het Werk nn v vderen woraen gewyzigd dit heeft er toe geleid dat die herstelling geene afdoende ia te noemen Zf bracht verbetering aan op sommige punten maar de waterkeeringen langs de Gouwe moeten vodrzoo eene drukke vaart van oom en andere serpen ak daarop plaats hfeft meer zijn dan smalle kaden met bataltglooiiug belegd Hoe het dan ook mogelqk is dat deoe kaden den druk van het hooge water kunnen weerstaan en bestand zijn gebleven tegen den afslag en afzuiging door de stoombooten veroorzaakt is onbegrijpelgk Het is een feit dat bet land in de polders nkL waarvan ten bewijze strekt dat de windgemaleu onvoldoende hlgken en doOr stoomWerklaigen woiden vervangen die het aolderwitter hnogeiap breagan Daarentegen moeten de waterketringen steeds hooger worden en dewgl de aohterberiyen wegens de daarlaugs loopende slooten niet kunnen worden venwaard hebben de kaden geen voldoenden steun Hierbij komt nog dat de kaden zqn aangelegd op derrie grond die den druk Van het water uivt kuniieude weerstaan afschuiving toelaat en doorbraak eeft De doorbraak onder deze gemeente waardoor de waterstand ongeveer 1 2 daalde gaf gelegenheid om de drooggevallen barinen te bezien en de oiertiiiging te vestigen dat afdoende vooniieniiig dringend noodig ia Enkel aan de Gouwezjjile versterking aan te brengen kamt ons niet voldoende voor Bijna langs de geheeie Gouwe van Gnuda tot Gouweslnis bevinden zich gelyk gezegd aan de binnenzijde slooten tegen de i leen vau de vraterkeeriilg zijnde lang ile ousiz le hel jaiigpid en aan den westkant het voedpitd vojr zoover Uiden over zekere lengte niet bebouwd zyn Deze slooten worden door de landbouwers ter verkry nng van den bagger gediept neer dan noodig v l meer dan wenschelijk is In hun eigen belang moesten ze die barmslooten niet diepen of breeder maken dan behoeft om het vee Ie keeren maar dnt schijnt men niet in te zien en tooh kbmeu de aanzienlgke kosten van hentelling eener doorbraak ten hunnen laste Om deze te voorkomen moesten er geene b innslooten bestaan dan konde de kade éen voldoend talud verkrijgen De Gouwe loopt door deze gemeente van af de Kynspoorwegbnig tot eren voorby de plaal waar de doorbroal in den Bloeinendaalsoben polder voorviel en van dit punt grenzen aan dezelve ten oosten de gemeenten Reenwijk en Boskoop en ten westen onze gemeente tot op zeer korten afstand van de Boskocpsoho brug dus ongeveer twee uren gaans De Rand meent dus wel bevoegd te zgn om op de schade te wijzen die eigenaren van land door het onder water gaan lyden en op te komen voor die eigenaren wier land niet wordt overstroomd maar dal tengevolge van doorbraken gevaar loopt onder water te geraken omdat zijne waterwerktnigen moeten stil staan Venier mogen we niet verzuimen te doen uitkomen boe groote schade het bqna ledig loopen van de Gouwe aan zeer vele gebouwen reroortaakt alsmede aan fabrieken en andere indnstrieele inriohtingen zoo kier ala toeral te Gouchi geveatigd en ook aan deie en andere gemeenten die met bet onderhoud van voetpaden waterkeeringen als anderszins belast zyn en allen vele kosten tot herstelling zullen moeten aanwenden Eindelijk en niet het minst treft de stremming der vaart schipper stoombootondernemers en den geheelen handel vermits da eenige waterweg welke de voornaamste koopsteden vaa ons land Amstardam en Rotterdam verbindt wordt gesloten Immers de eerste maatregel die bg doorbraak is ta nemen is het sluiten der sluizen te Gonda eu Alpken Hierdoor wordt de uitraaling aan de polden belet maar onmiddelqk de sdieepvaart de handel gestremd Dit laatste had voor de stooravaart op Java ditniMl onaangename gevolgen Als we tooh goed geïnformeerd zga moesten de lichters voor het te Nieuwediep tot ver trek gereed liggende stoomschip van Gouda naar Rotterdam terugkeeren om de goederen vandaar per spoor te vereenden Of ze nog tydig zijn aangekomen is ta betwijfelen I Te belpen voorkomen dat handel scbaepvaart kuif en landeigenaren industrie enz fliet weer zoo aanzien lijke sohade lÖfï S fc i oorbfj M iu Teroorzaakt uietdoel d tea Want al wotm nog tooteel aan de verbeterihg der t n venwaring dar Woteriieietxiigan talgena de tag i TP4nI fijze on ondaahoud ten koste gelegd baling van ongevallen als oolaogs laals hadden bg tussfhennoozing van J4rea meer vooi vielen zgn op i jfT taP H l fc m aj 4 lirtreija bada daaraan verbonden Hoe gewenscht wij l o de stooiAVaart achten moete wij nadrukkelyk doen opmerken dat de tegenwoordige kaden niet bestand z jn tegen de a uigiiig te minder vrgl geregeld te snel wordt gevaren waartegen niet ia te waken zui ls zou kuiuiau v tdca bewecen zoodat de golf over de kaden slaat eo d booten niet lelden bg de vele kromten en bogten in da Gouwe tusschen da Waddinxveenache brug en Gouda aanwezig in de waterkeering varen i66 dat k t MtTifroott moeite k st om ze er uit te werken Ifet groote belangateUing hebben wg daarom kfnnis genomen van het plan door de hh Burgemeesters van AOMterdam aq Rotterdam allure eea e aaaneol en inden lande aan UWe Exeetténtie ingediend waarbij ten slotte wordt gewezen op de noodzakdgkheid dal bedoelde vaart een Rgktkamml zal worden Ter voorkoming van genoemde ongevallen in het aU emeen belaag ou dit naar once bescheiden meening noodig ign Want zoo het plan mocht wortlen ten uitvoer gelegd zal de vaart op de Gouwe reeda nu zoo levendig nog aanzienlgk taeaemen en zallen aan de stoombootvaart ook stoomsleepdiensteu toegevoegd worden weshalve bg eene doorbraak de schade vpor den handtl allee en alle daarbg betrokkenen onberekenbaar zou zijn Er dient dus gezorgd voor anffisant werk deugdelgk onderhoud streng toezicht op boven peil malen niet schutten zelfs van vaartuigen wanneer de Gouwe de aangewezene hoogte heeft bereikt en dergelgke maatregelen die wèl tijdelijk iirzwaar opleveien maar grootere zullen vermydea Mitsdien hebben wq de eer Uwe Excellentie te veraoeken om de Gouwe onder beheer van den Staat te brengen of zoodanige verbeteringen aan de waterkeeringen door onderhoudsplichtigen of andere corporntiéu te doen aanbrengen dat een zoo algemeen sdiadelgke en belemmerende ramp uls bg het steeds toenemende verkeer van scheepvaart en handel hoe langer zoo grooter wordt kunne worden voorkomen ffaAHrueaien 1 $ April 1876 De Raad tooTMoemd get Van Dort Kroon roore iJ gs K n der Torren Kz Seer Als vervolg op het medegedeelde aangaande het terecht stnau van Jut en cchtgeiioote deelen wg nog mede In de zitting van het gerechtahof te s Hage op Zaterdag heeft de verdediger der 2de beschuldigde mr W Thorbecke zijn pleitrede in twee deelen gesplitst Ten feerste onilerwcht bg of de eerste bekentenis van bristinn Goedvolk op aannemelijke redeuen is herroepen Hij betoogt het tegendeel Het verhaal van hel geb ur le hei ft zy in het algemeen niet herroepen wel voor zoover zij schuldig zun zijn Zij pleegde verraad san zich zelve om niet haar man te verraden Uit niets is gebleken dat de herroeping nii t even waanchyalyk als haar bekentenis zou zija Ten tweede gaat pleiter na of haar bekentenis aannemende dat er geen aannemelgke reden voor herroeping bestaat is bevestigd en dus een bewysmiddel kan zyn voor bare veroordeeling Uitvoerig l etoogt hg dat de feilen haar te laste gelegd niet zgu bewezen allhans dal zy niet schuldig kan geacht worden aan moord en diefs tol Pleiter vroeg vryspraak De advokaat generaal van Maanen repliceerde dat hij overtuigd waa dat niematd anders de daden warenMan de twee beschuldigden hg kietd den eisch vol De twee verdedigen konkludeerden beiden tol vrijspraak op grond dat de schuld niet bewezen was en anderen den moord bobben kunnen plegen Na afloop der pleidooien beeft Jut op vasten toon het Hof uitgenoodigd met aanroeping van s Heeren naam dat het geliade en ontferming zon hebben voor zgne vrouw en oUe aohuld op kein zou overbrengen Aanstaanden Zaterdag 6 Mei ten 10 ure zal ket Bof uitepraa c doen Naar wjl remden is deelneming aan het diqpr dat by gelegenheid der onthulling van Torfaeekc s atandbedd te Amaterdam zal plaats hebben niet onaonzienlyk Velen echter schynen zioh te hebben laten temghoiden omdat zy zich drie weken vóór den feestdag niet meenden te kunnen verbinden Te hunnen gevalle en in t belapg der feestviering die zooveel mogelqk ean algemeene moet zgn heefil net Comité besloten denjtoegoug voor hen die tot dasverre verzuimden zich op te geven nog open te stellen mits zij zich vóór 6 Mei aanmelden bij den secretaris mr M P de Monohy Keizengiacht over Felu Meritii te Amsterdam Uit het jnarvenlag van het bestuur der Onderwgxenapaarbank blgkt dat op uit December 1875 was geplaatat door 368 deelnemen 611 87 2 28 Het getal faUlMÉin wa gej a a de Jlet4 4 cMi jaar vermeerde mat 16 ket kapitaal mat 67 8 96l i Het kapitaal door de Qoderwijzen lfivensverzekerii g maatté4ap ingelegd bedraagt $a7 ftO de gesameniijke ondt rpattden der hypofti h lebten aen getaxeerde waemte van l 417 440 Jlan i nte is verkregen 28 947 41 wat voor deelnemen een rente heeft gegeven van 6 05 pOt Het garantie fonds was 9P 31 es Il 4 9i7 87 Zondag jl werd te RotMAté de Wkndelfiaats D B vtl voor het publiek opengesteld Qittemi org p kea tt I id nd gei eraal maipor hodex tot hiertoe komm uda van ket 4de reg infanterie bet bevd oi dot iip nt overgedragen aan den kolonel Weslenherg en teveaa afMheid ge1 van k t eoM offlijeren nomen van Ala antwoord op v e bij ktsfn ntrangen bgieVen dbèlt de keer J L A Scknl Warmoesgrockt 12 te Amaterdam in k $ It A i D mede dot hg gaarne bereid is aan aUe Olfivragen te voldoen en alle gewens te inlichtingen te pven oAitrent het nationaal kiddeblijk bij gelegenheid van kaar 40jarig jubilaeum aan mevr Kleine aan te bieden Blgkena bet schreven vod ket pety pal comfIJ te Batavia dd 10 Februari en 4 Maart jl is het geheele bedrag der inteekenlgsten ten behoeve van hel Moode Knie ia Nederland h Iudie geklommen telde belangrijke som van zes en vgftig duizend vijfhonderd zevenen zeventlg gulden negenen negentigen een kalve cent 58 677 Door dea Minister van Oorlog is eca Mkr Ven geriekt aan de militaire autoriteiteis ten einde een opgave te ontvangen van de officieren onder officieren ea mildere militairen van het Uger dkj riek bg den jongsten watersnood kebben verdiewtelijl gemaakt Zaterdag namiddag is de bliksem geslagen in het tele groafboreau van de Rijnspoorweg maatoohappg te Zevenaor De in het bureau aanwezige toestellen worden allen min of meer beschadigd zoodal de telegrophiaehe gemeeasofagp niet andere plaatsen tgdelgk ia verbroken De tweehonder jarige gedenkdag van bet sneuvelen van Neêrlands grootsten zeeheld Michiel Adriaanszoon de Buyter ging Zaterdag jl aan de Leidsche kweekschool voor zeevaart niet onopgemerkt voorbij De vlag op de kannoneerl as halfstok geheschen Te éen uur venamekmi zich het ótat major en de kweekeliugen allen ia volla uniform in bet schooUokaol Bg afwetigheid van den voonitter van de com missie van oppertoezieht en bekeer kield ket lid de heer O Kolff een korte toespraak waarbij hg in herinnering bracht de omstandigheden onder welke de Ruyter vóór tweehonderd jaar in het gezicht der Etna werd gewond en op t9 April 1676 aan de gevolgen overleM in de baai van Syracuse Hy stelde hnn voorta de Rnvler voor als voorbedd van den Ironwhar gan Houder uit bet hcldegtij rk aaux geschiedenis en eindigde dat zijn sohim sich zou ve blijden als nog na twee honderd jaren de scheepsjongens van Nederland het lied aanhieven ter eere van de vlag die hij ongeschonden had bewaard en na menigen kloekmoedigen strgd had bezegeld met zgn bloed Onder het zingen van Heije s Vfiiggelled werd een eenvoudig bonlbeeld van de Ruyter onlbuld dezer dagen geschonken door een vriend der kweekschoo wiens naam onbekend moet blijven Daarna sprak de secretaris de heer Juta een harteljk woord van afsakeid aaU ket eerate detackement jongena die de kweekoohool landen verlaten ombUn carrière te vervolgen a b van het instmctiescUip Wassenaar te Amsterdam Aan enigen hunner werden cerlifioaten uitgereikt en allen aangemaand de Ruyter s deugden na te volgen en niet te verzuimen bg kun verblgf in Amsterdam een eerbiedige hulde te brengen aan bet praalgraf van den held In den oog van deb dag werden de jongens op krentenbrood bier en sigaren onthaald De vierde algemeene vergadring van de Nederiandsoke Moatsckappg voor Tuinbouw en Plantkunde al gehoaden worden op Zaterdag 27 Mei 1876 ten 11 ure in het gebouw voor Kunsten en Weteuacbappen te Uteeoht Onder de punten van behandeling komen voor ïisrvol ontelag te verleenenaan den heer J C C W Van Nooten als algemeen Seoretaria penningmeester der Maataohappij eu benoeming van een nieuwen algemeenen Secretaris penningmeester Mededeelingen omtrent hel konden eeaer tentoonstelling van 29 Juli tot 2 Aug 1876 door de afd Amsterdam der Maatackappg Bespreking van het houden eener vrieudsohappelgke bijeenkomst van leden der Moatschappy te Boskoop in df n zomer van 1876 Bespreking eener circulaire van het Haofdbastuur der Internationde Tuinbouw Tentoon féna i AÓh dë fniertnrtio teiff hitiSliiig inbouw in 1B77 te hondan eanei e lfe mdNg tpe tekennen b In dat jaar geene Vooi M taüubo Mt htoonsteÜing n te doen plaats hebben o at djê be achikbare kréshten en middelen zooveel tnog Mi bate der Internationale XentoodsteUittg JHuuien wordAi aangewend Beapreking uit het oogpunt van tuinbouw en plbntkunde van de v h wege het Aardrijkskundig Genootschap geprojecteerde weteoachappet e e iedilie naar Midden Sumatra Se Handelascjiool te tCopenhagen T r niaiijt die id November 1872 weid opgeriUit wö n November oitgebieid do6r etfti voorbereidingokTaaaa voor OH v le jonge meisjfs uit de provinciën die de scbpolwenschen te bt oeVen en nog niét de genoegzame kennis hebben om in dè handeüklaaae te worden opgenomen Het anderwü wordt dqor 10 lecuraan A leeraressen gegeven en bestaat in de voorbereidinga klasse nil rekenen DeeAsch én Duilsch schreven geschiedenis en aardniblcnnde en in de handelslllisisk uit boekhouden haiidetscorrespondentie handelswetenschap schrijven Deenach Duilsch Eugelsch gefohiedoDis en oardryksknnde De leerUqgen die den cunus doorloopen hebben verkropen tot nog to gamakkelyk plaatsen en hare princwalen waren rear tevreden over hare wakzoambüd Zg ontvongeO iïM 1 ks f350 tot f700 Jl Vrijdagochtend bemerkten de buren van de wed Beuker te Nieuw Dordr ht gemeente Emmen die gebed alleen woont tolstrekt geene bewegpg i naar huil hoewel hel reeds laat waa Zij vreeaden dat kaar ieta mocht orerkomen zyn en gingen daarom binnen Daar deed zich een verscbrikkelUk schouwspel am hunne oogen voor de vrouw lag badende in haar bloei geheel bewusteloos op den vloer bij de tafel Zij bod een gapende wond aan deonderkaak terwgl bij onderzoek hooi hoofd geheel gebeukt werd bevonden De buren bemerkten spoedig uat bet leven nog niet geweken wss zü zogen gelukkig na eenigen tijd hunne pogiuge ota haar weder bg te brepgen met een gnnatigeu uitalaj bekroond hoewel zeer zwak kon zij op de haar gedan vragen den dader aanwijzen zü noemde als zoodanig zdceren H 8 die niet ver van baar af woont een man van 40 jaren Deze is ia hechtenis genomen en hedenmorgen geboeid naar Assen overgebracht De weduwe vermist 30 aan contanten en hel schijnt dus dal dei afschuwelijke daad is gepleegd om den diefstal te kunnen bedrijven T Belangrijk ia hel geluksaankoudiging van Samilfil H0 A f S0ta6r senr in Hamburg welk zich in het huidia nommer van ons courant bevindt Dit huis heeffi zich door zijn prompt en stilzwijgend uitbetaliu derhier in de omstrek gewonnen bedragen eeue zoo goeddc faam verwarren dal w tl onze kser attibeveclea te zgn huidig advertentie acht te geren BargerlUlce Stand GEBOREN 27 April intonia Aam CorDclii oolera 1 Honkoop aa E Blaak 28 Uatj oidsra T vu Rnit L C via Kwtei Headnkt Jokaiin Maria W II VSB Ssrk eo C A Metker Maria Wilbelmioa eo Jobanuap MofM o 4cn A Tin Outel oi W M PiakH 29 JafasBttM oadcrt J Sckooadervocrd en K Lcetaog Hradrieot Jobaoan aodert J N vaa der Woadea ca rsa dsr Mareleo WilleoiiDa Fndsrica oadcn J J Vcrdfics en I W F Vagt Willem luobae Maria atitn W i in Leeiwen ea A vu de Faiooidt 1 Mei Uirk aaders J dea Haa ea A C Fuknn AatkeaiS ooderi P Itietkerk ea M d Jong OVERLEDEN 28 April C A vaa der Bareht aD Lickleabergk 5 20 J C Sleeawiakel 1 j t n 1 Hei C W B Colnknader 3 n F HMakeek 17 d E Kerfier 4 m dai VERTENTIËlt Door Gods goedhüd voorspoedig bevallen van een Dochter J W F van VÜGT geliefde echtgenoote van J J VERDBIE8 Gouda 29 April 1876 Algemetné ktnnitgeving Voorspoedig bevallen van een Zoon A VAN LEEDWEN TAK bï PAVooitiw Gouda 29 April 1876 j Voorspoedig bevallen van eene DocbferMevr D BOTTE VAS Lbbnt 80 April 1876 V Voorspoedig bevaHen van eelt Zoon M S KIBVITS LtisBiciou Hertogenhotek 30 April 1876