Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1876

Heden overleed in den ouderdom vu jfiw 73j iBn ABRAHAM DiH HAAN juob ebr en 63 jarig getroawe dienst zoo bg TAi als bg onxe Tooroadera in de Tenchillende opUmmende nngen ran jon n tot meeaterknecht oBxer Hontkoopei J K TAir Dia TOEEBN WmddiMmee 29 April 1676 Heeren LEVEBANCIEB8 T n BROOD BESCHÜIT BOTER MELK KAAS 8ÜIKEB KOFFIE THEE m CHOCOLADE genega gnde aan de CANBNB ran het DEPOT alliier te willen kreren wtxden verzocht Woensdag Ulo 3 Mei bg den ondergetekende eene opgare in ie zenden met rennelding ran den mtd prga der renchilleade artikelen INGENLUUFF Vrijdag 9 Mei 1Ö76 GOUDSCÏÏE COURAWT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken In een KAASPAKBÜB worft GEVRAAGD EEW KESTERKMCHT die bekwaam ia de regeUag op xieh te knnnoi Adres met franeo brieroi cntder letter X aan het Bnreag d eier Coorant EB WORDT GEVRAAGD toaschen de 14 en 16 jaren oud Adiva aan het Bnrean deier Coorant f BAaTING Photagmf OOSTHAVEH B 14 bere sch beleefil aan tot het VERVAAJGtDIGES Tan leer fijne VEEGROOTINGEN en Onveranderlgke POBTRETTEN ACTOTTPIE Procêd an Charboo Hocrfdwinst Cl r t G 11 K inva zijne CA fr Sua 375 000 Mrk 0 I6 fi j gegarandeerd litieedigiBg ot deelneiiiiBg lai de Wiostkanseo 6at door den Staat Hamburg gagaraod B wite groote Oeid Verloting waarin orer de 7 77U OOO arli gBvoniMa imeten wacóaa De winsten deier voordeeLge Geld loterg cSce Toigens plao sleebt I iXl loten bevat i i n 1 winst Tan er $ 7a Oj j Bfkcatsdc pee B nark ibfi Wi 123 0 0 fsO W tvi OOO I 50 900 40 00 36 000 4 maal 30 000 en 2aj000 h wal ajO 24 naai ia OOO 12 0 j0 0 JOO 26 maal m i 5 maal 4000 M 3000 206 maal 2 500 2400 en aOOO 415 aaal 1500 ol 120 J 1356 maal M 30 ei 250 2746 9 maal 200 150 138 134 a 120 13839 maal IM 75 87 50 40 en M B biBBit ea komen deze bmnen w inige aamla M Uftafqpn tot aakers besiisdng 9r anh wcnctkiar fluMt € nugmeU n M w ibA anpMai M ri kt SaUn iin kt te M I 7S kt k rt 0 88 dh iMr ics Suu pum iJ M irli angiaM iMcfi Ijfm hiénag i ii tmm it lente M fw kca fnomtm orrfef ii r RiaeMB MC wift na nij brMvcns zhb i löT k kt K maaumt n oomni anginrtl im ri setod briibnuic Irrkkiitg mit J qf rrijK n t r ZwIiwHr MtMT kn mm IS MAI d J MeeicMeker Mir ere tn W wlk nimr pf HAUeria Ge a Drnk van A Bnukmaa KUMTAKDEW EV GEBITTEN worden Terraardigd naar de Nieuwite Methodea DONDERDAGS Tan 10 tot 3 nn i rorekea of achrifleiyk te ontbieden hig den Heer A W ta WERKHOOVEK KUww E 104 te Oouda Adn te Anuierdam Keiceragracht bg de BegulierBgracht 671 J J TE 1P AJB NecaDieieo AnerlcalB Geene sdden worden gerorderd roordat de gebmiker orertoigd ia dat zó aan alla reieiachten ToMoaL pirSSTOmJ EN WUNSOOFEBU AOBHTSS TOOT GOUDA tm OKSTREKElf SLOTEMAKER èe Co Miienilwatfr Fabriek West Haven B IV o 199 M hr ± FEnsTKZEii EaiojsrTca Rt ii geen mo y aam i gn k ii m maiiA bet bestaat nit dmivensniker en ZwiteetaebeB honig met een afttekai Tiat amÉ wai i Vkrmm en fenkel Het werkt spoediger en i aangenamer in hHmüaik ém ie amine aatiefen die te en borrtaandoenin en aangewend worden als lii iiillii mrii i iliail bant bonboBS enx Deie borstsiroop werkt gene nd ea venaehtend 1 ladp Wmèkod koest j in de borst krampboest en kacbhoeat De fleaek met gebmkiaaBV iiag Sd caaÉs ea f 1 Zuiverste M icttile Leveilraai b m r te Kgen orer ae l eioeene aanwending Tan leTertnuubgborstkwalen küergezwcBea Mtrinnrrht enz Bet a alleen de onaanj enaoie smaak van de gewone lerertraaa ée aam eoi aatr aif BmÊtm g rak io dcm weg staat Daarom is itci mgn atrerea geweert da Qaate lerotaaa m dea haadei te brengen £ e een goeden smaak heeft daar ik de Tendw traas aaartomia fltreer op ilesaehea tap en lochtdiefat laat aloiten Ia elk I ia de beste ayathefaa aoei de terei ti a a a raomg wordea wanneer zg linjiaiwihaiid raaadea bag vaa een rat a et wordl Ia Braactaa Taa 30 ea 50 eeata UZer jeVertr3a8 Hb v Igemeene b endhe l dat gier een onmisbaar bestaad deel ran ons bloed is Waar bet in te genuge boevM Owid oorbaodea la zgo knu i Uippi f i l U ekzaeht en klieraiekten de nataorlgke neruljsra ao nlle oog en a iii d e gzefJpraeitar ie i is deze nptoanng Tan gzer in levertruu de geschikste £ ea eetlepel bcrat 9 15 gnm gjt r n een lieht verteerbaren Torm De flacon kost M cents tWk HU teter ikel ia eene attvoarige gabmii aiMmTrij BoTenstaande artikelen z ti bekomen in de bekende depots Tooniamelgk te Gómb K L Welter L Scbeafc en J C ZeWrnrgk te SrAoonAoeen bg Wed Wolff en Zoon te OiuUwater bg P Jonker Uenbnrg te Woerden bg N C Tan der Kaa En in de aadere plaataea in de bekende depots Emmerik H VON QIMBOEN m mmimi Dit WATER dat gestookt is ait Kmidea die geroaden worden in de V alleien TaaZwitaerland beeft alle anderen klenrioiddeleD Tan bet baar aehter zich gelaten is geheel onsehadelgk Tlekt de hnid niet en geeft aan de HARE N en den BAARDhnn natanriiikeklear BLOND BRO IN of ZWART weder Prgs per flacon 1 verkrggbaar 1 Louis Welter OosthaTen GODDA m immim kan terstond geplaatst worden bij L WELSCHEN Lassc TiiBoawaa Gmtéa BOOD TB YAIBD Met deze heb ik het genoegen U mede te deelea dat t mgn weaseh is dat ook aademi de AMERICAN BALM mogen aanweaden daar ik bereid ben ieder die er my naar rraa derolie waarheid te leggeaoTer het baarmidciei TUëOPHILB ik moei earigk betndendatik L aaMt God die dit middel b ieNe te zegenen da ear van zoo en spoedige genezing moet i BTea Meli kertre Met 1 achting bn Midd tborg UEd dw Dtenarease 2 Pebr 187 M SO ïrCS IB Me COURAMTEH wordoi d a d e 1 U k opgezonden door dea Bcekhandelaar A Brinkman te Goada Bmi aliKhriA ii ▼ oldoande HPT roei Tan RooffiiMr aitrsl Tan Haar Soos of Sehilrers Dan Bur Kale Plekkea Pijn in de schedelhiiid Haarworm Vroegtij fif Grjjs worden al dne onaangenaamheHi n wordea Tcrbattnen door de AMERirAN BALM Btanea kort tiid TCTfrnwt de behaarde Hoid haar to jrige j roeikraeht weder i Frnnco annrrsiie 2de Flscon cmaliihaj 43 Blssowe Po w ls of Po twiwcel sl nokrm rembonra bg THKOPHILE FrederikspWa recht te Anrtti lnm NB Er begaan g i IVpots LIESBREUK en andere bn nken bMe ik zelfef en prow Pr 15 OnldeB F GRONB tf Kennisgeving BÜKOBHBE3TEB en WETHOUDERS der gemeente Qonda Gezien Art 2g der Wet randen 29a Joni 18S1 ShaUUad n 86 regelende de EsmeiutelUng inriohting en beroegdheid der Gemeentebesturen Brengen ter kennis ran de ingezetenen dat de termijnen roer de rorderiogen ten laste ran het Rqk by de Wet bepaald of te bepalen op die ten lute der Qetneente ran toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige rorderingen orer de Dienst ran I87S yócn of niterlijk op den SOn Jimü aanstaande behooren te warden ingediend Oouda den 2 Mei 1876 Burgemeester en Wethouders Toomoemd De Secretaris De Baigemeester Dboooluvks Fobtdmn Tan Bekoen IJzekdoou BUITENLAND Bullciilandscb Overzicht Uit Frsnkryk is weinig nieuws ran eenig belang De algemeene raden zijn gesloten zonder aanleidiiig te geren tot bijzondere Lucideoten Orer bet algemeen was de stemming der republiek gnnatig Men ziet rerlangrnd uit in de politieke wereld na de heropening der Kamen De sitting belooft interessant te wonlen Het ministerie heeft tot nog toe er bitter weinig pleisier ran dat hel de ambtenaren door de Broglie en Buffet aangesteld raet versohaooiiig heeft behandeld Een poos gelnlru nam de prefect ran üautal de lieer de Chaielle zqu ontslag op een wqs die voor de regeering zeer beleed igend was en nu dese laatste den prefect van les Deux Sèrres den heer d Auray heeft ontslagen scfaryft di ze aan den minister van biuiienlandsohr taken een zeer oubesohaamden brief waarin h j tegen dat ontslag protesteert voor de olericile pariq en den Syllabus optreedt Kr begint onder hit publiek eenige verbitterin te komen over zulke demonstration die als op een wMihtwoord schijiiien te gesobinlec In de burgerlijke maatBohappy sohnjft de lUpuUique fra ii is van alle kanten bres geschoten de wetten worden bespot Tcrtieden alle belemmerende bepalingen tegen de vrqheid van spreken de vrijheid van rereeniging worden ieder oogenblik ingeroepen tegen de verdedigers der moderne denkbeelden en der bestaande regeering zulke bepalingen bestaan niet voor het drieste leger dat onder bevel van Bome staat en dat de iustelbogen van ons land aanvalt En dit is niet genoeg Ziehier uu een pas ontslagen ambtenaar die het gouvernement hetwelk hem in dienst had komt tergen en die er roem op draagt een medeplichtige van den Tijand te wezen Wat doet het Ministerie om aan zulke schandalen aan die regeeringloosheid een eiude te maken P Tegenover zulke buitensporigheden vraagt Frankrijk of het wel een regeeriiig heeft en is het zeer blyde dat de dag naakt waarop de Kamers hare zittingen hervatten Het spoorwegvoorstel is in den Pruisischen Landdag in derde lezing aangenomen de meerderheid Was nog grooter dan by de vroegere lezingen 56 stemmen Vooreerst zal men nu wel niet meer van deze zaak hooren daar het niet waarschijnlijk is dat zy in de herfstzitting van den Ryksdag in liehandeling zal komen Eerst in 77 zal dus de Rijksdag in beginsel om toestemming worden gevraagd wordt deze verieend dan volgt in den Pruisischen Landdag een bepaald ontwerp van koop en overdracht dat naderband ook weer door den Rijksdag moet worden goedgekeurd inet een en ander zal waarschijnlijk een jaar of drie zijn gemoeid Omtrent de voorziening in de vacature ontstaan door de aftreding van den heer Delbnick wordt gemeld dat de Hessische minister Hofmann zich bereid heeft verklaard om als president van de rijk kaoselarij op te treden mits enkele afdeelingen er worden afgenomen Ter voldoening aan dat verlangen bestaat bet voornemen de afdeeliug Elsas Lotharingen tot een a ouderlijk departement te verheffen en de sfdeeiing justitie met miuisterieele Tsrantwoordelykheid op te dragen aan ron Bismarok De proclamatie valden nienwea titel der Eugelsche koaingia heeft plaats gehad £ en groot deel harer popaliikriteit zal de koningiu todl door dezen maatregel verliezen De telegraaf bericht het tot stand komen van het vergelijk tusschea Oostenrijk ea Hoagsrye zonder evenwel de bijzoaderbedeu meé te deelen het laatste struikelblok Wds de verdeeling van de verbruiksbelastingen terwyl algemeen wordt veitekerd dat be treffeuds de bsnkquaeslie deze tiaassctie ia gevonden dat voorioopig voor den tyd van drie jaren door de Nationale Bank te Pessh een filiale nal worden opgericht Beids Uioisteries hebbes zich voor de orereeukomst ssuaprakelijk gesteld loodat het hoogstwaaraohynlyk is dat de beide ffilementen hun toestemmii zullen geren i FBANKBJJK Een dericaal en royaUstiaeh bl d de OitU it Ifimee schrijft sldns over de vdargenomen tentoonstelling te Parijs 1878 Menhaeft een tentoonstelling voorgesteld en de Begeerio schynt het plan goed te keuren Een deel der Farijache pers stemt er mee in de geheele provinciale pers echter veitet zich tegen en te recht Vandaar stryd tossohea de hoofdstad die alles ontvangt zonder ieta terug te geven en de provincie die alles geeft zonder iets terng te krijgen vandaar een Tsrbitteriug die dikwijls hatelyk wordt en indien wg Tsrde r wilden gaau souden wy zeggen dat deze mMSÜilglag zich In verschillende steden van verschillende departementen heeft geopenbaard door op zichzelf straf bare wenscheu Toen men teide Parys neigt ten ondergang Parijs ziJ gebombardeerd of in in brand gestoken worden hebben wy door menschen die gaarne onmiddellyk hun bloed voor het vaderland veil zonden hebben hooren zeggen des te beter Ziehier het gevolg van van vergelijkingen die zich noodzakelyk bij ieder opdringen wanneer men let op de zuinigheid in de provincie en de Parijsohe verkwisting Dat er naijver bestaat tusachèn de hoofdstad en het overige Frankryk is zeer verklaarbaar maar dat die zoover zou gaan als de GaietU de Nimet het doet voorkomen is niet aan te nemen wanneer men op het veriedene let Ghsdurende den oorlog van 1870 hing geheel Frankryk aan het lot van Parijs en al het leiéd dat de wereldstad moest verduren deed zich in eiken uithoek van het land gevoelen Toen de vroegere Nationale Vergadering er over dacht Parys van zijn waardigheid als hoofdstad te berooven en in zyn voorrechten als zetel der nijverheid aSn te tasten kwamen de andere steden Lyon aan het hoofd tegen deze wraakzuchtige staatkunde op Met het uiteengaan der vroegere Nationale Vergadering is haar haat tegen Par niet uitgestorven De dericale en reactionaire party neemt haar taak op zich en tracht het te doen voortomen alsof de belangen der hoofdsfad van die ait provincie gescheiden zyn Het behoort het streven derFransche Begeering te zijn door eeji milde en verzoenende staatkunde de misschien nog dreigende verbittering onsohadelyk te maken die in de provincie tegen de hoofdstad wordt gekoesterd Dat de Gatette iiNimet den toestand val oh en overdreven teekent i voor het overige duidelijk want totnogtoe hebben de voornaamste organen der departementen hun ingenomenheid te kennen gegeven met de in 1878 te Parijs te houden tentoonstelling waarvan het plau alleen reeds treffend getuigenis aflegt van Frankryks onverminderde levenskracht TUKKIJE Uit Konstnntinopel wordt gemeld dat Muktarpacha Zaterdag binnen Niksitob is gerankt na de ppstaadelingcn geheel te hebben verslagen Het volkomen verslagen zal men wel onder beneficie van inventaris moeten aanvaarden en diennan nnnde nader bericht afwachten Maar dat de Turksobe opperbevelhebber voor het overige zyn d jel heeft bereikt kan meu na een zoo stellig birioht wel nauiirmen De vraag is un wat verder volgen zal Men begon N 1824 dt i i zich alweer ongerust te maken omdat er niets ren r nomen werd over den verderen loop der onderhaa delingen betreffende een wspnstUstand Hieromtren gaven telegrammen eene opheldering daar van d ai beginne af gemeld werd dat de Turksche regeering er niet toe besluiten kon een wapenstilstand te vergunnen voordat de onderneming op Niksitch was gelakt Dit liet zich zeer goed hooren Er is echter ook nog eene algemeene reden Evenals de opstandelingen vol hooden omdat ze alles hebben te verliezen s i tenzij hun deugdelijke waarborgen worden gegeven tegen de weerwrsak der Turken evensoo houdt da fi Turksche regeering vol omdat zij bij geen enkels J schikking veel winnen kan Hoe men het ook keers zij zal aan de gewesten die tiians in opstand zijn zekere mate van zelfstandigheid moeten verleenen en de ervaring ten aanzien van Bomeniê van Servië en vm Montenegro verkre fen is nu juist niet geschikt om haar aan te moedigen op dien weg roort ts gaan Te minder wanneer men te Konstantinopel in de meening verkeert dat men thans beter dan vroeger in staat wezen zal om den opstand gewapenderhandte dempen In die meening nn schijnt men inder daad te wezen en de mogendheden zullen nog vrij wat moeite hebben om de Porte te overtuigen dat eene schikking beter is dan het voortzetten eenerwanhopige worsteling Ieder hoopt dat dese pogin gen zullen gelukken behalve natuurlek de ultramon taansohe partij die in troebel water deukt te ritschen t en wier organen kwalijk hunne vreugde knonen ver bergen over iedere tifding die de hoop op eene vreedzame ojilossing schijnt te doen verflauwen Voorhet oogeubUk ia er nog uiet veel gsrasr dat deasonruststokers hun tin tullen knjgeu f Te IVeeuen liqi dezer dagen bet gerucht dat koning Qeoige van Oriekeuland bet besluit te kennen gegeven i hebben zou niet naar zyn rijk terug te keereu tenzij aan de rechten der kroon uitbreiding werd gegeven j ons is gseu enkele omstandigheid bekend waamit kunnen worden a eleid dat dit gerucht meer is dan eeu praatje uitgestrooid door lieden wie de vei war ring in Oost Europa nog niet groot genoeg is Uit Belgrado woMt al weder eens wij weten niet voor ï de hoeveelste maal berieht dat de landweer zieh marschraardig gouden moet Wanneer zulke berichteu telkens worden herhaald kan men natuurlyk nooit weten of ae niet eens eindelyk waar zijn maar de Servische troepen beginnen toch machtig veel te krij gen van een operaleger dat voortdurend de beenen beweegt tonder ooit verder te komen BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1878 In de Reeawyksche veenderijen heeft een korte C werkstaking plaats gehad nadat dooi de veendeis onderting was goedgevonden de loonen te verhoogen zijn de werkzaamheden weder hervat zonder dat de hulp der politie is noodig geweest Zekere N v E is naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht wegens diebtal van een kaas uit de woning van J van der Grift te Reeawijk afdeeling Stein de medeplichtige i 8 heeft zich uit de roeten gemaakt Door het Bestunr der Vereeniging voor volksontwik keling te Boskuop en door het Departement der Mj tt schappij tot Nut van t Algemeen aldaar is besloten tot het zenden van een adres aan de Tweede Kamer om de spoedige behandeling en aanneming te vnigen van hst ontwerp Moeiis tot wijziging der onderwijswet Uit Nieuwerkerk a d IJsel schrijft men dd S Mei De stand van het winterkoorn die in deze gemeente sedert eenigen lijd niet gunstig was is düor den gei allen regen in ile laatste dagen veel verbelerd zoodat er goede vertvachtiug bestaat op een guiistigeu oogst Op dehooggelegen akkers zijn de aardappelen in den grond de veldgewasseu ook de vruohtboomeu beloven eeu rijken oogst Uit de Krimpeiierwaard solirijft men dd I Meii Het vee begint ovt r t algemeen de stallen te verl teB