Goudsche Courant, vrijdag 5 mei 1876

Het 1 in de weide ia zeer aehxaal vooral in polders dia laaf ander water tonden Het hooi wordt duBT Tefkaokt 50 de 100 kilo Ook het vee is hoog in orgs De rarkens van 6 a 7 weken tegen 12 i 13 De akker en tninbqi ia in roUe gang Da apfclen pereboomen staan goed en belooTca Teel Bg besluit van den Commiaaaris des Koniogs in ZnidHolland van 11 April jl is geregeld hetoodenoek van de Tcrlo gangers der Militie te üud in deie Provincie Dat ondersoek tal plaata hebben in de maand Juni a s o a te Woerden Zaterdag 10 Jani s middags ten Il WK te Ooada gem Maandag 11 Juni morgana ten 11 ure reor de overige gemeenten van t kanton Dinsdag 13 Juni a morgena ten 11 ore BtatoB aensnuü Twm Kaïm Kitting van Mei In deie zitting heeft de Kamer hare werkaaaaheden hervat De heer M Uackay heeft fitting genomen Door de afdeelingen agn benoemd tot voorzitter de hh Wintgeoa Kappeyne Blnas Oorver Hooft en JoookUoet en tot oadervaonitteis de hk Begtnm MiiudoUe Oevers VerheQen en de Vries De Tweede Kamer lal noh deie week bezig handen met de aMeelingswokzaamheden Het onderzoek van t fooratel van dan heer Mooa tot wqziging der wet op het lager onderwga in da afüaeUngea is op heden aan de orde geateld Tot ooa leedwenn vernemen wg dat ome beroemde en door daiiendeB loo geliefde landgenoot mr G Oroenvan Prinsteler in den laataten tijd toenemend Tenwakt soodat tgn toeatand niet geheel sondec torg is De a elaopen nacht was echter rustig H M it Koningin heeft Woensdag morgen siehpenoonlgk in Haar r tnig gezeten aan de wonii van den her Gtoen van Prinsterer naar diens geiondheiastoeataiil lurntretd Da vorstin overhandigde daarbg en nuker met verzoek aan den keer Qroca mede te deelen dat Zg lelve dit holdeblijk had aangeboden V OednrcDds het jaar 187 tfn nit Nederland als landverhaiiets over zee vertiokken fOl hoofden van gesianen en op lieh zelf staande personen 92 vroowen tïl kinderen en I dienstbode totaal 585 rsonrn Van de meesten 129 waa verbetering der middelen van bestaan de reden van vertrek Thorbeeke s standbeeld is Dinsdag norgen op ket voetstuk geplaalst ll t beeld is S 80 meter hoog Het voetstuk is omgeven door vier treden en een gieren hek VH een statistiek in it V for opgenomen big kt dat van de 3476 k teUogen in Seldenand in 1866 logeadueven 2940 konden lezen en schrgven 102 alleen konden Uien en 434 in het geheel geen onderwijs genoten hadden In 1875 konden van 4000 lotolingea 8593 kzea en sehrijven 69 konden alleen lezen en 832 hadden geen onderwgs genoten De minialer van finanotén heeR het voortoopig venlag der tweede kamer over de befawtiagwetten beantwoord De ministar was bg die voorstellen van de overlaiging nitgegaan at de opvatting van den finaneiëelen toraland dikwijls tot op zekere hoogte te zwart gcUeord was maar hg heeft nimmer ontkend en meende steeds daarin door de meerderheid der vertegenwoordiging te worden gesteund dat men leer omsiaktig en zonder vaate inkomsten prgs te geven een betere toestand laoast aeheppen In dien geeat werd de heniening van het tarief der inen utgaaode rechten Ontworpen en ofschoon de Minister thïuu nog een stap verder wil doen op den weg van vermindering en afacfaaSng van tariefreohten met behoud van den vleeachaeeijns zoo meent hg toch dat het thans meer dan ooit plicht ia zwb te beperken tot het meest noodige Hierdoor zullen natnorigk tevens handel scheepvaart en in lekeren zin ook de nijverheid gebaat worden terwgl da Minister ook overigens meoit nit zgo voorstellen omtrent het tarief ec de verdere verbruiksbelastingen te hebben bewezen dat hem da b langen dezer gewichtige bronnen van volkswelvaart ter harte gaan De Miuiater voldoet aan het verlangen der groote meerderheid houdt den vleeacfaaccgus in stand en laat de tabaksbelasting ter igde maar tot afschaffing van den zcepaeegns en vermindering van de zootbelasUng sün de voontellen nog niet gereed en kunnen bg bestendiging vui de tafaaksbelivting zeker nog niet gedaan worden 0 A de Minister had wel gewenscht liever vooraf een honening van de directe belastingen ter hand te nemen dodi men zie de moeilgkheden et Toorbq der bestaande omstandigheden Zg die zonden ra aagen dat niet tranegewgae maar bg een algemeen op heüelfde oogenUik in te dieneu voorstel het gebade aaaenstel van al onze belasuugeu aan herziening oa vofdeu onderworpen verlaa n aaar a Miqiaten overtoigiag iets d t pimowr bereikbaar lal bigken Inmiddels hoopt da Ifinistar dat nog in 1878 van sgu voorstellen omtrent enkele belastingwetten aan de vertegenwoordiging zal kuuuec L ken De £ iaia er ht ziih nbeswaard kal soorttal tot verhooging van den gedistilleerdaoogna tot 7 5 p heat te handhaven Nu de meerdere inkomst die hieruit voor de schatkist zal voortvloeien niet meer noodig ia om ee ee4 der opbrengst van den accgna op het gealaêht te dekken komt Tiet hein weutohelg k voor die inkomst aan te wenden tot een meer uitgebreide herziening van het tarief van rechten Vanwege de Begeeiiog ia aan de gemeantebeaturen kennia gegeven dat iu verband met art S3 der wet van 18 April 1874 Slaaltil n 66 en met art 83 van het Reglement vastgesteld bij kon besluit van 14 Sent 1853 aUahii n 36 de slrafverorderingen der plaalaelijke besturen aan den Procoreurgeaeraal bg den Hoogen Raad der Nedertdodi n behooren te worden medegedeeld De gemeeotebesturcc zgn dieosvolgens aangezocht van alle bestaande en van alle later vastteateBen veroadeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd een afdruk of a ehrift genoemden Proc geneiaal te doen toekomen Aan het programma voor de algemeeae tentoonatelr ling dia te Botterdam in 8 tember vanwege de Hollandsohe Miatsofaappg van l ndboaw z il worden gehouden ontleeoen wij d volgende Uaondcrheden De tentoonsteliiug vaa voortbtvngaelea en werktsigea wordt gehouden van 16 tot 10 September die van paarden rundvee schapen Varkena en phnmgedierte den 19 September £ ên ieder al of niet Hd der genoemde Maatachappn zgnde wordt nitgenoodigd op deze lentoonateUiag u te aende t na Toonfgaanda aangifte vdór den tgd en op de voorwaaiden in het programma vermetl Het Bestnnr ü voomemena op de teutoonstelling voorwerpen vee ai werktuigen ter verloting aan te koopen Op aanvraag van het Hoofdbestuur is door de Direetiëu van verscheidene middelen van vervoer voor de verzending van voorwerpen en vee van ea naar de tentoonitelliog vrgdom of vermindering van vracht verleend Toorta zoUeu een aantal prgsen waaronder vau H H K K H U de prinaen Prederik Hendrik en Alexander alsook van afdeelingen der Maatr ichappy en van onderscheiden particnüeren worden aitgelaofd Behalve de prgjen bij het programma uitgeloofd kanuen nog door het Hoofübestunr na bekoeoen aanbeveling THQ de G I wwiiinie van bnoordecUug prijzen en getuigscbrifteui worden toegekend a io heu die door het inzenden van voorwerpen niet iu dit programma opgenomen maar tot den Nederlandschf u l jndbouiv bêhoureude huuue belangstelling in deze Miiatachappg aan den dug Ifggea De prijzen kunnen op verlangen der inzenders onder daaromtrent bepaalde voorwaarden ook worden toegekend in geld De Minister van Fiq iëu heeft vr om van invoerrecht toegekend voor de voorwerpen dis uit het boitCDland sullen worden ingezonden Men aehrijft uit sHage aan de teUbei Cl Men heeft wel eens met deelneming en medelijden gewezen op de slachtoters van de vergissing u zake den tweevoudigen moozd aan de Bocht van Guinea en tevena den wensch geuit dat wel ieta mocht worden verricht ten knnnea behoeve althans voor d J Dat die persoon niet zoo geheel vergeten werd mag daaruit worden a eleid dat een pruimen tgd geleden reeds uit goede bron vernamen werd iti de heeren leden der commissie van bgstand voor de E ldatselijke werken enz uit onzen gemeenteraad in uo particulier kort na het ontalag van d J uit de gevangenis hem een s Aait en gereedschap hebben gesdionJÉen ten einde zgn beroep weder bij de hand te kunnen nemen terwijl onze geachte burgemeester dien penoon van den beginne af uit eigen fondsen geldelijk heeft ondentrund waarvoor d J zich steeds zeer dankbaar heeft betoond Deze edele handeling zal wellicht aanleiding geven dat het menschlievend voorbeeld navolging vinde In de vischkweekerij te Telp z jn weder d m 800 000 jonge zalmpjes aanwezig gekweekt voor de bevolking der rivieren De vrijlating dezer zalmpjes naar de rivieren door een met de rivier d IJsel in verband staand kanaal zal binnen veertieB dagen plaats vinden Een vgQsrig kind t Hazebroek slaapt sedert zevenweken zonder eenig ziekte versohgnael nu en dan ontwaakt het eenige ooganblikken neemt eenig voedselen slaapt dan wrder ia iVsi Ken der Parijsche haogleeraren in de geneeskunde prof Onbler heeft bericht ontvangen aangaande de vi ding van een afdoend middel tegen hondsdolheid Dr Grzjrmala te Krivoe Oiero in Fodolië een man die bij prof OnUrr als hoogst aohtenawairdig bekend staal dteide den Pargachen hoogleeraar mede dat hij ia meer dan hoi dacd gcraBen o iteoib met het beste gevolg meneohen of dieren dia dfear dolle honden gebeten waren had genezen Awr tt tUim Spmotam een plant die in Zuid Frankrgk ea oversloéilig iu PodoUe graait Aan volwaaaen panonen diende hjfin den vorm van poaden gedrtwgde blader B van da Xaathium toe en wel driemaal daags in giften van 60 oentigraramen Kinderen bene d 11 jaren ontriiuan de helft dier giftan Aan dieren gaf hg vier weken lang dagelijks 96 centigramoiea Nooit nam dr Grzjrmala tot uitbranden zgn toevlucht Hg heeft aan diu Pargsahen hoogleeraar aen bezending XanthiuTubladoi toegdondeB opdat deae idf de pioaf nemen kan Men den aanvang van den 6u jaargang trad een nieowe redactie voor het Weekblad voor Daiea Dt Uimvmm op Menige belangwa nda me dedeelingen an menigen gua u raad zal men aaar ons uit no 1 toeschijat er ia kannen vinden O redactie verklaart te streven naar de grootst nogelgke verscheideaheid van inkoud ea een aaotnkr kelgken voiin Vergoeld van een aantal woordapeliogen itti dezer dagen door de pers het aeer onwaaraehijulgk bericht de ronde dat Het Vderlmitci Tvoneti lijn arbeid zon aanvangen met Dt reit naar Jt awa Thana deelt het Üetenl ZmdMgtU mede dat dit gerucht ocgniat is en de Vereenigiug zal aasvangea Biet Sopkodee Jmti mt aaar de rertaÜBg vaa mr A J ten Brink A aae Voor de eorreettoiieele Kamer der An rechtbank te Amsterdam stond Dinsdag eeoe medieinao doctor H M Hensert genaamd terecht ter lalr van medepliditigheid aan bedelarij Hg had namelijk aan een I er P K A Hujgens een geneeskundige verklaring afgegtveo dat bg zich ah aea fatsoenlijk nua deed kenoeo doak door kelkaalde bloedspnniug dermate in zijn gezondheid verzwakt waa dat hg ongaaohikt waa geworden om te werken Die verklaring diende hem om bg verscheiden personen gelden in te zamdea onder het vooqi veB daarvoor eea groenieiaak te ariUea koopea die door aqne vrovw zou gedrrven wonko Tengevolge vaa eea ingeateU ondarxoek bkrk dat dit voorgeven onwaarheid bevatte De gezondheidstoeataod vaa H werd op laat der Justitie audrrt icht door de doctoren Mcrkus Doonuk en Pbiiipae üu da verklaring aflegden dat de bont en longen van beklnagilt getond waren maar dat hg aan bloedarmoede lenl lirtgeen hem wel ongeschikt maakte voor zwaar werk maar niet voor lichten arbeid Deze fileu warden t r terechtzitting door tal van getuigen bevestigd terugl eenige agenten van poluie verklaarden dal iij H gnlurende jaren herhaaldelgk alhier op straat hadden gezien en meeat in beachoaken toeatend zoodat daardoor én de verklaring van H èn die van dr M dat H langen tgd aan het ziekbed gekluisterd was geweest waiurdeloos werd De beide bekl ontkenden de feiten hun ten l iite gelegd niet H meende dat hg zich met aan bedelarij scholdig gemaakt had daar hg alleen geld te 1 n gevraagd had en hg ook van plan waa geweest dit tersg te geven Dr M beweerde niet te kwader trouw gehandeld te hebben H had in zgn tegeawoordigdeid bloed opgegeven en was z i voor weiïen ongeschikt soodat hg ook nit medelgden voor den armen toestend van het gezin niet geaarzeld had de geneeakundige verklaring af te geven Het O M waargenomen door mr Verloren van Themaat besprak uitvoerig de qnalilicatis welke aan de feiten door bekl gepleegd gegeven moeat worden Naar de meening van Z B A had de 1ste bekl bedelarg gepleegd onder het valsche voorgeven van ziekte en waa de 1de bekl medeplichtig dauaaa wgl hg het plegen Yan dalï feit gemakkelijk gemaakt en bevorderd had Volgena Z E A die ziek daarbij op verscheidene rechterlgke beslisaingen beriep moeat men minder letten op welke wijie er gebedeld waa in wdken vorm om geld gevraagd waa maar wel op de omataadigheden waaronder het vragen had aate geroodea Met het oog op vroegere veioordeeliana vaa den litea bekl en de betrekking van dr M aoktte ket O M eea strenge straf weuscbelgk ea eisckte dientestgerolge vooe beide personen een celstraf voor den tgd van 1 jaar beaevena voor Huygeas opzeadiag naar eea beddaangastioht Zondagavond hield de Amaterdamaaka afdeeUng der NoordhoUandsche Vereeniging ter afwering vaa epidemische ziekten en tot hulpbetoon tgdeaa epid miën Set Fitte Kndt hare jaarlg ksche algemeeoa vergadering in een der lokalen van het Ziekeafoadl De waarnemende voorzitter de heer D J TesMB de Mattos opende de vergadering met eea ialeideada toespraak waarin hg het doel en den werkkring der afdeeliag adietate en da medewwrking der aanwezige leden inriep tot verkrgging van nog raimereu steun dan waarin de afdeeling zich inooht verheugen Vervolgens werd door den secreUris dea keer mr J Lw De Lead Laguaa venlag nitgebrtuht vaa daverrichtingen dar afdf liog ia kat veratrakeo jaoKr M door lea keer Jr J A Hoenfft lekening a elegd ttta ket oemadt fUd kdMr De Knodtek aftredende bestnonleden de kaereo jhr i Jl HosttS en jhr mr B d BoMb Kemper wenbu abaaadaaig baritemwrnd ea totf afgeraardtgoes ter atgeaxaae vwrgadariag vaia da Hoordkbllandtehe Terteaigiiog Bti WHét Kruit baaoemd de heeren dr W M Gunning en W Stoeder Aan de voorstellen Tan hat Hoofdbestnnr voar de algemeene veigadering aaa de orda geatdd heehtte de vergadering hare goedkeuring Bij monde van dr P J Baraouw braght alsnn de commissie ter zake van opleiding van ziekenverplee riera ranport uit waarvan de slotsom zich in de navolgende ponten aamenvat 1 De afdeeling Amsterdam van Het mlie Kruit riehte eeoe school op voor ziekenverpleging ten dienste van beachaafde vrouwen onverschillig van welke geloofsbeiydenis 2 Aan haar die den ooms hebben doorloopen en bewgien hebben geleverd dt noodige geschiktheid te hebben wordt een diploma als zieiceuverplèegster vanwege de afiieellng uitgereikt 3o Die ziekenverpleegsters welke het mochten begeeren worden opgenomen ia eene vereeniging onder ieidiag vau een bescliaafde vronw 4o Aan de leden dewr Vereeniging wordt op nader vast te stellen voorwaarden een jaarlijkaoh inkomen verzekerd 5d De verpleging d6or middel van de vereeoiging geschiedt volgena een vast te stelle tarief De vergadering vereeuigdé zich na uitvoerige en belangrgklei gedanhteawi a a tli ag ia hbofdttak met de voormeida oonolaaie ea noodigtida commiatie ait hare ToomteUan aader aiti te Berken Nadat de eommisai ter zakis H oplttdiag van deaiafeoteun b moade vaa dea keer W Steeder kad venoekt te worden diligent verklaard sloot de vootaitier de veigaderiog VBSSIiAO TBn d6 Kluner van XbopUandM 0B VamVelkaa te Oouds over dan toestand VsafllmdM NUverheld en GMieepTaart in die Oemaente sdoreade bet Jiuu 187S De toeatand van Handel en Fabriekanyvetfceid in deze gemeente waa in ket algemeen bevredigend De aanlroer van mndree aahapen en varkens op de wekelgkaehe markten was minder dan in het vorige jaar doch de handel in granen op monater nam ia belangrijkheid toe De ter markt gebrmhte hoeveslhedea kaai warm kleiner dan iu 1874 hetwelk men toeschrgft aan den opktfop vaa dat product bg de laudbouwen aan huis De aanvoer van boter was daarentegen iete grooter De weekinurkteu werden druk bezocht hetgeen een guustigen invloed uitoefende op hcA debiet der winkeliers Het waren de goad en zilverkashoudergen vooral die bloeiden hau getel vermeerdert ieder jaar Iu het getal ea de soort der fabrieken kwam weinig verandering Alleen kan vermeld worden dat door den keer 11 F Huil werd opgericht eene fabriek van achtturpapier en schuurliuuen welke aanvaakelgk goede resultaten oplevert In den loop vau het jaar werdea in de staarinekaarseufabriek iu de aardappelmeel en siroopfabriek en iu de houtz igerg van de heeren A de Jong eaZmen het getal stoomketels vermeerderd Vergunning werd verleend aan den heer F H Weurmau om io zgua grutterg eene loeomobQe te phalaen en aan zes kkederbUekers om met atoom te mogen werken Wat den toestand der fabrieken betreft deelea w daartoe door de welwillendheid der fabriekanten ia ataat gesteld het volgende mede Da fiipat khritlitn kodden vde batteolandache orden uit te voeren zoodat er handen te kort kwamen om daaraan voldoend gevolg te geven Door de duurte der grondstof en de verknogdé arbeidalooneu is de prgs der pgpen gestegen Da foUeniakktrytn hebben een voldoend debiet gehad De prgs v n dat fabricaat werd zoo door de dnnrta van het glazuur ala van da turf verhoogd De klttuganHf ieken konden door gebrek aan bekwame spinnen niet al de bestellingen uitvoeren Door de uitvinding van een werktuig dat door de spinnen Wordt ia beweging gebracht is ds behoefte aan kinderen om te draaien verminderd waardoor het Daleven der wet op den kinderarbeid minder beiwaar opleverde dan men gevreesd had De mattiifU garentpiniierij door stoom bewogen heeft het geheele jaar onafgebroken met baar aanzienlgk getal arbeiders gewerkt Da ieukeri tan iennip door stoom gedreven had ket buitengewoon druk Tm aarihffelmeel tin p en tfofahriek met stoom werkende was in den aankoop der grondstof leer bepetkt door den hoogen prgs dei aardappelen ver oorsaakt door de weiaige opbrengst van de vroegs nortan die nagenoeg gt eel door de ziekte verloren gbifea Dt fiitiA ter HmtrUmf vaitmtUtun ktd i bne pen met den hoogen prga van lodiscke iiiilaaiiiii De branJtri en even als Se iUUlterierije werkten niet onvoordeelig De bitrhrtnmtrgen behielden kon debiet De tnelaiynmoierjf werkte met voordeel De letrUoier yen ondergingen geen verandering De looiieitmakery door stoom gedreven kon al dh orden niet uitvoeren De HmdrMinfmutcttrif door stooat bewogen kad overvloedig werk De tetptitdtrij met atoom werkende heeft een ruim debiet gehad hetwelk nog grootet zou gewikt z jn indien het clandeatieo maken van zeep waarann vooral de kleederbleeken zich schuldig maken kon worden tegengegaan De olietlafferif had volop iretfc doch door den lagen prgs der olie waren de winsten niet aaOzienllJ betgeen echter voor een groot ded vergoed werd door den hooftgen prgs der lioeken De fiuentiltejttbrieken blaren achteruitgaan een gevolg van het vermeertlerd gebruik van petroleum De guJAritk zag het getal gasverbraikós eenigszius toenemen De fahriek va gatmetert breidde zidi uit De itearinekaarienjttiriek door stoom iu werking gebracht moeht zieh het gdtede jaar door in voldoende vraag naar haar fabriekaat verheugen Het aantal werklieden bedroeg 474 zijnde 44 meer dan het jaar te voren De verbruikte grondstoffen beliepen meer dan zeven millioen kilogrammen Niettegenataande den algeoKe len alechteo handelatoeaUad waa het finantieel resultaat voor de aandeelhouden gunstig De tltcUery van kaarttnfiUtn door stoom bewogen had vele beatelltngen ook naar elden uit te voeren De jjitr ieterf waarin vele stoomwerktuigeo vervaardigd worden had stof tot tevredenheid De ngannfëbritken behidden hnn deUet De ÜetJeneaiKkergen waarvan er 12 met stoom werkten namen in belangrgkheid toe De ktiperijm werkten niet onvoordedig De Mei alinel de Walviaoh in het jaar 1874 alhier geveatigd had door de ongekende duurte der grondstof die grOoten invloed uitoefende op den prijs van het fabriekaat minder af te leveren dan noodig waa om met voorded aan dea gaag te blgven De kitlenmaktrijen waarvan ar é n door stoom bewogen wordt hadden volop wut De kontkimM met de daaraafTvêrbondenatoasissilMferyen had ook dit jaar vele Ueatelliagen uit te voeten i e tekeefMskerijen ontbrak het aan geen werk De twee vaartuigen die den 31n Deoember 1874 op sUpel stonden liepen in 1875 af Drie vaartuigen werden io laatet geooemd jaar opgezet vao welke er eeo ttiep Het bouwen vao kleio vaartoig en het repareeran van schepen gaf veel bedrgvigheid De oii 7 raitr die tot in de maand October dnkker dan gewoonlijk waa verminderde in November ten gevolge van het doen vso eenige hentelliugen aaa de provinciale sluis onder de gemeente Alpken waardoor de vaart lai de Gouwe gedurende eenigen tgd gedoten werd terwgl de in Deoember invalleade vont oorzaak was dat de vaart ia die maand weiaig beteekende Door de Haven ea MaUegatalata mitagaden langs da Singels der stad pataeerden 84710 schepen en S840 stoombooten metende 2 171 478 tonnen zgnde ui vaartaigen minder dan in 1874 Behalve hit genoemde getd raartu en iegdea aog bg de stad aan 1984 stooabootea kemende van de Gouwe Io den loop vao 1875 ward door den keer Minister van Bknnenlandache saken aaa F C Sckol te Amatei dam oonoeaaie verleend voor eea atoomfaootdienat tusaohen Amsterdam en Botterdam via Gouda Door het B kitelegrauftmtoor werdea verzonden 9851 berichten oaar binnenlandsohe kantoren 347 langs de Belgisehe 515 langs de Duitsche en 103 langs de Eogdsche Ignen te zamen uitmakende 10817 berichten terwgl werdea ontvangen 9649 berichten van binnenlaodache kantoren 388 langs de Belgische 462 langs de Dnitsch eo 169 langs de Engelsche Igoeo te samen bedragende 10618 berichten Het getel verzonden telegnmmen is met 732 en dat der ontvangene met 765 vermeerderd VermiM het getel ontvangen en vertonden telegrammen door het telegraafkaotoor der Rhgnspoorwegmaatschappg alhier bg onze Kamer niet bekend is ia zg niet in de mogelgkheid daarvan opgave te doen De door het Poilkantoor verzonden brieven bedroegen Gefrankeerde 296047 Ongcfrankeerde 1681 Aangeteekendt 4997 idem met aangegeven gddsWaarde 165 tot een bedrag va 73 199 0 ffienatbrierea tiéOH ldt Gedrukte stakkea 47804 Poatwiaseb 6748 Vkt bedrag van 94 916 70 Kwiwntiën ter invordering MA van er 144 onbetaald UeVen De ingevorderde soa beliep 4871 59 het niet betaalde bedroeg 747 4I Monsten 1379 Bg de plaats gehad hebbende verkiezing rantWee leden dezer kamer ter rerranging van den heer D W Weaterbaan die om woooplaateveitiodering oot slag nam en van den heer G F van de Veld die om vooi urende ongeateldheid voor het lidmaatschap bedankte werden gekozen de heeren K Jonker ea J P van Gate Daar eerstgenoemde de betrekking aannam en laatetgenoemde er voor bedankte had er eete nieuwe verkiezing daate b $ welke de heer I D Xiulias van Goor gekozen werd die de iwtrekking aannam Het personeel der kamei faeatond mitsdien op 81 December 1875 uit de heeren T P Viruly Voarmtr C A Schouten unfier VooniUtr W Hoogeodgk Wz W D de Lange B van Galen P Goedewaagen Uim C J C Priooe K Jonker T D Lnlina tob Goor J Droogleever Fbrtn n Sétrtttrit Hare werkzaamheden beetondeo bebdvt d bri r wiaaeling met Boigemeeater en Wethoaden en die met andere Kamen van Koophandel in het indienen 1 Vao een verzoek aan den heer Minister van Binnentandache Zaken om de besturen van gemeenten waarin fabrieken vaa aarden tobakspijpen aanwezigzgn in overweging te geven de aanvrageo om vergnnning tot het pUataen van naam buik rug en zgatempels of deviezen op pQpen taÜ in te willigen alzoo die geen fabriekmerken maar merken van handelaren zijn 1 Vao eeo verzoek aan dienzelfden Minister om geiegeoheid te geven dat de in Gouda vervaardigde gaameten ddaar knnnen worden ge t 3 Van adressen aan de Tweede Kamer der StetenOeneraal waarbij zü werd verzacht a den aanleg te bevorderen van een spoorweg Oonda Sdioonhoven Gorinchem ten koste van den Staat h in overweging te nemen de bezwaren dezer kamer t en sommige bepalingen vao het wetsontwerp ter regdiug van het toeiieht bg het oprichten van inrichtingen welk gevaar achade of hinder knunsa veroonaken e niet aaa te uemen ket Wetaontwetp tot invoering TOO aeegns op de tabak i het ontwerp van wet tot keffing van accgusop sniker te verwerpen wanneer daarnit niet worde gelicht de bepaling dat vloeiiare dmiventaiitr waaronder ook aardappel nroof wordt geraogsdiikt met asogna wordt belaat Voorte wendde de Kamer zidi tot de directie der Nederlaodsoke Bhgnspoorwegmaatsokappg ter z ike van ket ongeregeld vervoer en het te laat beatdlen van koopmansgoederen bij bedoten water JUmt opftmatkt dtor ie Kamer va KmaktmiH e lUrieim U Oonda den 30n Mtart IBIt Dt Secretarie De Fqvr niltr OeL Daooouivn FoiTDUN Get ViaiaT POSTËRWm STAAT van brieven geadreaaeerd aan onbekenden vertonden uit Gouda in de tweed helft der maand Maart die op sohriftelgke aanvrage aan het 1 astkantoor Gouda kannen worden gereclameerd C Hondgk Alphen O L Lerog J H Huoft J H A Schut A M de Jong Amsterdam J Brakd Arnhem C van Boed k Haarlem H Dnefen Heel P van Dgk Hoorn J P Prins Por toerend Koolbeek Botterdam A van Ttniai Zalt Bommel en M Heemskerk De Directeur van het Postkantoor Vaw KBüIJNE I ll I fau I III i l ± Sclluttersraad te Gouda Bij vonnil van den In Mei jl is veroordeeld J A H T d P wegens plichtverzoim door ziehde schutterlgke kleeding niet aan te ediaffeu in weerwil dat hem de last daartoe was ventnkt in eene geldboete van 7 en in de kosten IS A V K T B E fL 1 C H T E N Gouda 4 Mei 76 Tot ongeveer vor Jirjjzén was de omiet kleio Poldertarwe puike Witte 26i 9 eo Mindere fS li a 9 Boode puike 10 i 10 90 Uog gaptaike 7 25 7 tiO Mindera 75 a 7 tf V r