Goudsche Courant, zondag 7 mei 1876

Zon ag 7 Mei ir 1825 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad veor Gouda eu Ouistreiien ƒ 6 40 a 6 70 Gerst puike ƒ 7 ƒ 7 60 Mindere 6 a 75 Haver 2Ware 4 75 i f 6 40 Ligte 3 7Bi 4 2B De Teemkriit met jcoeden aanToer alles werd tot hooge pqjien vlug rerkocht rsrkens en biggen vlug varkens voor Londen vaa 24 a 26 cents per half kila schapen tisag verkocht Aaujevoerd 67 partijen Kaas prijieo van 24 i f 30 Goeboter 1 40 4 ƒ 1 50 Welbeter 1 20 a ƒ 1 3e Belangrijk ia het gelaksaaakondiging van Samuel Heck40b6 Bfinr t in Hamburg welk lich in het huidig nommer van ons courant bevindt Dit huis heeft zich door ziJn prompt eu stilzwijgend uitbetaling der Jtier in de omstrek gewonnen bedragen eeue zoo goede am verworven dat wq al onze leser aaubeveelen ie zijn huidig advertentie acht te geveu Smrgerlijke Stand Oouda fiEBOREN 30 April Clan Iniu EliiaMh oadm jbr M C F i de Rotte en H C tai Leent i Mei JoluDiiei Marii August idm G V Kutliog D U de Nreff Vergroeccu JoJunnel CornelU oodAY J Vaue ea B C i de kok S Itana öder M vaa der Oraag cd A van OndsboortL DVKI GnBNi i Hei F Bezem 3 a 8 J Fokker 77j GEHUWD 3 Md ü van Doorne ea C Kieste A Xltee o Vt lao Hageo 6 H I aker el3 en E VeriMcf P Benrkens en Rietveld D van Xiekerk re M F de Groot P J Neatetrode en A t tan der Want A Woerlea ca A Kraaet Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 16 April tot 3 Mei lg7S Moordrecht GBBOItER Tkeodora onderi i Boen a A da Toe OVERLEDEN 6ae e ONUERTBOUWO H Bomkuc 13 a M Slatakergen wed Q Krook 10 j GEHUWD Geese Qoaderak GEBOREN I Hai Leendert ouden I Stigter en 6 Kool S Afie oaden A de Vriea en M de Broyn OVERLEUEM 30 April N Venoorn knurc na S vu Dnivaadijk o l 69 j ONBEHTKOUWÜ Geene GEHtWD Geene Stolwijk REHOREN 3 ApriL A rije Eluaketk oud P KTaBKr en T van Ueuncu 1 ltL Klaaa oudere M I ekÏLer ea i Ooaterom OVEBI ri EN rcne ONDER FROI 11 e ne GEHLttD S AiKul t tan din Graaf en k Bniaaan Haastrecht GEBOBEV i ei Janui je ou l A Blanken n E Zaal VBRLEUEV Reeai ONDERTROÜWU Geene CEHL WD 28 April A Vergeer ond 21 J met E lan der Sprong oud S4 j 8 Mei J Maten oud 85 j net M Romeyo oud 25 j Beeawijk GEBOREN 21 April Aartje onden C Tenraal en 6 van der Sterre OVERLEDEN Geene OKDERTROUWD J Blonk M j ea F Ruijgrok 24 A Ooelroui 23 j eu A Kiedcman 28 j L Zul M j ea l ea der Pol 1 J eEHUnD 1 lu I eeusen 2S j ea I Stru 24 j A Verkleg 80 i en M Moaoi 22 j Waddioxvaen EBOSEN EHabetk Cornelia onder J Ritdand m J i Hoffman Janeje oaden D Koordci en I Baltee Aeltja onden i Ploog rn A Storre Margje ouder C Ondenea ea J an Monrik OVBRLBagV W Bal ond a A de Hana ond 72 j C i Felii oad 2 j ONDERTBOCW j tai D ea A vaa der Ben P van der Kraae ea 19 ran den Edel wed T Hegveld GBUUVVD P VenloOten B vaa d r kraaa A Boen an £ Vergeer ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon B C J ra EüK geliefde echtgenoot vaa J VAS8E Gouda 2 Mei 1876 Heden overleed te Amtterifim onze znster enbehawdn 8ter£LIZA BETU WESTBROEK ehtgeaoote Tan C Boa in den oadeniom van 45 jaim i OMGERT A E ÜMGEBT Qamia 3 Me 1876 Wcsnioo Het kastoor Gouda buitcsgeDeeeteo Ontvanger VeMhorst is VERPLAATST Fluweelen Singel H H S51 nabtj de Doelenbrugv GoWJiT Drnk vin ArBrinfiBÏau Die iets te vorderen hebben van of verdchulschnldigd zgu aan den Heer JV TfHUtlV WBjÊKV Cigarenfabriekant en Tabakshandelaar te Haattrecht gelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór den 15 MEI a s ten kantore vatf den Notaris H J F HEIJMAN te Haantrtcht Wordt gevraagd TE KOOP of TE HÜÜR in het midden gedeelte der stad een ruim WINKELHUIS of hetgeen daartoe gemakkelijk is in te richten Opgave van stand koop of huurprgs wordt franco ingewacht bureau der Ooudache Courant onder letter H üit de HAND TE KOOP een 80LIEDE Houten Nangel Adres aan het Barean dezer Conrant Mevrou w Draijer vraagt t en 1 AUGUSTUS tevena voor hniswetk De van ondt beroemde ECHTEORBANOS PILLEH bereid volgens het eenig bestaande anthentieke voorschrift van Kardinaal Maffeo Barbejuiti later Paus Drbaüds Vlü en in heilzame werking nog door geen Medicgn van latere vinding overtrofien of venaard zgn tie Gouda alleen verkrggbaar bg den Heer J C ZELDENRIJK Drogist ep de Markt fleele doosjes U50 halve 0 75 en kwait dooerjes f 0 37 j De uiusten zijn door deu Staat gegaraudeerd mmm Hoofdwinst ev 375 000 Mrk Uitnoodiging tot deelneming aan de Winstkansen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Geld Verloting waarin over de 7 770 000 Mark zeker gewonnen moeten worden De winsten dezer roordeelige Geld loterg welke volgens plan slecht 81 500 loten bevat zijn 1 winst van ev 375 000 Bjjksmark spec Rijksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 n 3000 206 mari 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 en 1200 1356 maal 506 300 en 260 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 mial 94 75 67 50 40 en 20 Rtjksmark en komen deze binnen weinige maanden in 7afdeelingen tot zekere beslissing Ue eerste winetlrekkiiig is aoibtabalte Tattgeeuld en koet hiervoor het ireivel ongineel lot ibekta Gniden 3 50 cti bet kalre 1 75 Iki k rt O 8 wrike door den Stut fEe arandeertb ongineele lo en geen erbod n ft tn M i i tt itea ra co inzLjiDliiG ran bet bedrag 2elfi n a de trritc oinetreken verzonden ordeo Icéi r drelneacr oetraitfrt ean mij benerent zyn onftiBee LOT ook bet Biet elaatewapm vooreiene origineel PL N grati ea na plaata gebed bebbende trekking ded Ujk zonder aanvrage de oAeieele trekkinglget e eitbeulisg ea Terb nding der gewone gelden volgt 4ircet aan de belangbebbenden fnmfi en onder de etresgate dieerttie 0V Jedrr beateiltng ka eavoodig op een P wiM4 I aukea Mea wendde itefa iaber mt den Anftragen der nabe betorstrbenden Ziebong faalber bas znm 15 HAI d 3 net rtroawva amuei UeckBcher êettr Aanbesteding BUBGEMEBSTEE en WETHOODEBS der Gemeente Moorbmcht znn voornemens on ZATÜBDAQ den 20 MEI 1876 des yoormiï dags ten lli ure op het Gemeentehuia Idaar AAN TE BESTEDEN De vergrooting der Soliool au bet doen van eenige Reparation aan deze en de Onderwyzerswoning aUesmet bijlevenng der gevorderde materialen Het Bestek en de Teekeningea liggen ter visie ter Secretarie dier Gemeente 6ednikt exemplaren van het Bestek zjn aldaar ii 50 centa verkrggbaar Aanwijzing in loco op ZATUBDAG den 13 MEI 1876 des middags ten 12 ore Moordrecht den 3 Mai 1876 De Secretarie De BurgemtetUr D NUGTEREN J J 8NEL Heilzaam Middel VOOR KII DËKËIV De Haar versterkende en Haar ontwikkelend OÜDCARTHAGENA S BERGPLANTENOLIE is een zeer heilzaam middel om te gebmiken bg Kinderen het bevordert 4li n gniavan het Haar bg oitnemendheid en faondt hettevens in stand Wat ziet men ook niet vekmeiiichen die ten gevolge van inhnnnejeogdHoofdklieien te hebben gehad kde plekken ophet Hoofd hebben door het gebruik dezerHaaroHe doet men weder nienwe wortelen ootkdemea en men krggt eeniermenhaarboL Wiszich soma op jeogcugen leeftgd chaamt TO reen kaai horad hoewel buiten zgn acbaUI kanhet voorkomen door het gebruik dezer HAAKOLIE die it 60 Cents het Fleschje verkrggbMris gestehl bg A BREETVKLT Az te Ddift an het Hoofd Depót en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda i H KELLER Zooii i a r amW stewa0e ti A REUNARDT Oostpoort A PRINS Zmmkuvtm Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude ea ecbt Recept waarop men in het bijsonder attent niaakt Zijn zeer naltig ia ougealeldheileo Her MAAO en erken beiluao ep de SPiJSVEfiTERINS zijo uUmuutend t tni de GAL SCHËKKfË ia bet BLüKl CD UITSLAG der il Uil ly iija Z CHT LAXEKEND ea SUJMAFUttUVENI Verzcfielde daoira v o 37 £ ai ea dabbsU doozen zya verkrygbur bj de hh Aauteriam M CMbsa It C drog heilige wtg D Itt Bodegraven B Versloot Del t H W de Kruijff Oouda L Sohenli op de Hsogatiaal Haattrecht K Oas erliag Utge i L F C Subilii BaitenhoC Henry Wolff Mi Wafceottnat Leyden 1 T Terborgk Httrlea hwk Btkbrtt s Moordrecit G H Post Oudeicaier Pr Veer Rollerdani v d Toora fc Bekcr Weite Wagnutnat Schoonioeen A Wolff VtreeU F AlUna af ket Stemw v r im Dos kerrtr nO S72 Toerden W F Sweermaa Zeeeninizen A Prias Het dep$t deter OCbtO Urbanus Pillen tiada zoovele jaren met roeoi bekend en m alKciaeea ne brnik la door oni te Goada ailMU Uitsluitend Replsttst bq den beer L aCUKNK op de Hoogetraxt WAARSCHUWING Men wordt instantelylt vertocbt wd attcat ta willen liJB dat door em by nieaaad andart da Urbaaas Pillen bereid Volgeni bet oude en eefata Reoept 11 Dépót ego verkrgfbaar geeteld dïrilirrtaeen opgegeven Steden em Plaateen dam tg de Herhmengemoemde Dépólhotdert In elk doosje is eea biljet voarziea met de ie ul iA e numtaekeaing van de vervaardiger W d Keunen h Zoon Apotheken welke Handteekrntog zich ook bevindt ap h l Zef ellak waarmede de Dooien verzegeld zgo Wij vercoeken de gebruikers iMetanteliji daar wel op te letten en radea bon aaa WSt tOe te Zien bij lea aaen d Doosjes PiUea baalt Alleen die Dtioqrs waarin een biijet aet onre Haod eekening s zwh aaa te ecbaffen en zich te wacbtea voaa h grbniik van de vele namaaksela BU dese Courant behoort een Bijvoegsel Het VOOBSTEL MOEIVS Kooals onze lezers weten is door het Kamerlid Moens een voorstel ingediend tot wgziging van enkele bepalingen der wet van 3 Augustus 1857 Daar de strekking van dit voorstel in hoofdzaak reeds door ons is medegedeeld en nog onlangs in een alhier gehouden vergadering Tan € Volktond4rwije door Prof B H Pekelharing nader toegelicht zoo kunnen wg thans volstaan met de herinnering dat volgens het voorstel door de wet gezorgd wordt dat r een voldoend aantal goed ontwikkelde ondervrgcers worde gevormd dat het onderwgs in iedere school dooreen voldoend aantal ondértvgzen worde gegeven dat de behoorlgke bezoldiging der onderwgzers bg hen die zioh aan dat ambt hebbengewüd den lost en de geschiktheid beware euden Inst om zich daaraan te wgden bg steedsmeerdere en meer geschikte jongelingen ver dat voor elke school ook de kleinste deielfde acte van bekwaamheid zal worden geeischt van hen die aan het hoofd daarvanworden gestekl dat de kosten Van onderw naar Taateregelen Toor een gedeelte door dat stakt wordengedn en Inderdaad mag liet hoogst wenscbelgk worden genoemd dat zoodanig verandering in de wet koine dat die beginselen daarin worden gehuldigd Het is toch een algemeen bekende zaak dat sooftls de toestand nu is de leerlingen dikwert worden toevertrouwd aan onderwijzers die onder den naam van kaeekelingen bekend niets zjjn dan pentonen die geheel ongeschikt zgn tot t geven VBii onderwgs en veelal in den volsten zin van t wooni z lf nog leeriingen zgn Voorts wordt een te groot getal leerlingen aan één onderwijzer gegeven dat veelal voortvliieit uit t gebrek aim onderwjjzers dat onder de tegenwoordige regeling bestaat Om t aantal goede onder t gzers te vermeerderen moet hanne positie verbeterd en vooral ook de gelegenheden oiu tot onderwgzer gevormd te worden vermeerderd Volgens het voorstel van den heer Moens zal in dit atles worden voorzien Voor de opleiding van onderwgzer zullen er zgn minstens 10 voor die van ouderwgzeressen minstens 3 Rijkskweekscholen Er worden tevens van Rgkswege norniaallegsen gegeven Voorts zat als t getal kinderen op een school meer dan 30 eu minder dau 60 bedrai t de hoofdouderwgzer worden bggestaan door een hnlpintderwgaer van 60 tc 120 leerlingen door 2halponderwgzeis van 120 tot 160 door 4 hulponderwijzers Boven dit getal wordt voor elk 40tal leerhvgen of dDderdeel daarvan weder een hulponderwgzer gegeven De onderwijzers zullen een vaste jaarwedde ontvangen Den hooldonderwgzer wordt bovendien een vrije woning zoo mogelijk met tuin verstrekt of een geldelijke vergoeding van hnisbnnr De jaarwedde van een hoofdonderwijzer bedraagt minstens 1000 i e van hnlponderwijzer met hoofdonderwijiers aete minstens 800 die van bulpondervrijzer met hulptHiderwijze a t minstens 500 De kosteit van het onderwgs znllen natnnrIgk zeer sijjgen Daar ze voor vele gemeenten ongetwgfeld te zwaar zjjn woidt door den heer Moens voorgesteld dat t onderwgs door de gemeente wel beheerd eu bestuurd wordt doch slechts ten deele door haar bekostigd en voor t andere deel door het Rijt dat aan de gemeenten in t algemeen bdaog voorwaarden stelt die voor een voldoende inrichting en werking van bet onderwgs noodig zgj Een eenvoudige mededediug van de strekking en inhoud van het voorstel doet terstond reeds aan ieder onbevooroordeeldezien dat het hoogst wenschelgk is dat het wordt behandeld en spoedig aangenomen Niet te verwonderen dan ook dat al spoedig na de indiening van het voorstel uit verschillende deelen van ons land itemiiien opgingen toejuichende het voorstel Moens en evenmin dat al spoedig adressen werden ingediend daaraan adhaesie betuigende Zooals van zelf spreekt ging de Vereeniging VoUuooderwijs in deze voor en zoo wel t hoofdbeetaur als onderscheidene afdeelingen toonden hunne sympathie met t voorstel Ook de afdeeling € loiidac beeft in een dezer dagen gehouden vergadering dat adres aan de orde gesteld hetwelk spoedig met vele haadteekeoingen werd verrgkt De ondei wgszaak is echter eene algtmeme zaak Daarom moet de onderteekening ook algemeen zijn Geenszins bebooren de onderteekenaars leen gevonden ie worden onder de leden van fVoUcëondtmnfa maar ieder die wenscht dat het peil tui t onderwijs bier te lande beter wordt ieder die oog en hart heeft 1001 d ontwifckelM ajjiiB life behotuct zijn naam op t adres te telled De toestand zooals die nn is is onvoldoende Reeds bg een oppervlakkigen blik wordt men daarvan overtuigd Heit is hoogst noodzakelijk dat daarin zoo epoedig mogelijk verbetering komt Welnu ieder daarom het zgne gedaan en de Regeering overtuigd dat het een volkswensch is dat het Voorstel Moens worde aangenomen Het adres zooals het op de vergadering der hier gevestigde afdeeling tVoUetoHdertaijn is vastgesteld luidt aldus Aan d4 Tweede Kamer der Stalen Generaal t even met verschuldigden eerbied te kennen e ondergeteekenden dat zg de indiening door den heer Moens van een wetsontwerp tot wijziging van enkele bepalingen der wet van 13 Augustus 1857 Stbl no 103 met vreugde hebben begroet dat zg wel is waar van meening zgn dat die wet met behoud der grondslagen waarop ons nationaal schoolwezen rost een algemeeue herziening behoort te ondergaan dat huns inziens echter terwgl deze zeer zeker gewenscht is een onverwijlde herziening van enkele bepalingen door den toestand waarin het lager onderwjjs verkeert en door het hooge volkslrelang dat daarbjj betrokken is gebiedend wordt geëischt dat zg daarom er zich over verheugen dat terwgl een algemeene herziening der wet door de regeering voorbereid wordt een lid uwer Vergadering het initiatief genomen heeft opdat zonder verder tgdverlies gedaan worde wat geen langer uitstel gedoogt dat zij een voorziening ls die dat initiatief ten doel heeft beschouwen als een der dringendste eischen van bet oogeublik en dat zg dus zich veroorloven den wensch ait te spreken dat het Uwa Vergadering behagen moge zoo spoedig mogelijk aan genoemd wetsontwerp voor zoover noodig gewijzigd Haar goedkeuring te veileenew iBmNËNLAND GOUDA 6 Mei 1876 In de zitting van de Arr llechtbsnk te Rotterdam van Donderdagmorgen stonden o a terecht J V H oud 32 j geb en wonende te Slnipwgk van beroep arbeider beaoh van diefstal van 2 eenden en ea 1 waard Eiscb S maaoden gev oell P de H 61 j geb te Goada van beroep koopman beacb van diefstal van pantoffels en bedelar Eiach 4 maaadea gev Ia deze zaken over 8 dagen uitapraak Heden morgen is door het gerechtshof te s Onvenhage oitspraak gedaan in de zaak van Hendrik Jacoboa Jat ea Christina Goedvolk Eeistgeaoemde ia achnldig verkbiard aan manalag met voorbedachten rade moord op twee penooeB gepleegd met de bedoeling om daardoor den diefstal gemakkelijker te maken en veroordeeld tot levenslange tUCbthuiSStraf Laatatgenoemdeiaiehaldig verklaard aan diefstal en veroordeeld tot I2 ja rige tuchthuisatraf Zooals men weet waa door het OpeA Ministerie gerequireerd tot veroordceliag vao béideo totlevcas lange tachtbnisatraf t Donderdagavond heeft eeae vergadering plaata ge had der afdeeling Gouda en omstreken der vereeniging gVolktondenegt Daarin zgn de psntaa vaa beschrijving besproken voorde algemeene vergadering der rereenigiug te Utrecht op 20 Mei a s Tot afgevaardigden naar die vergadering werden benoemd de hh 6 B Latleman C Mewemaker en Mr i Fortuyn Drooglecver Tot piaatsvervangera werden gekozen de bh N Franafois Snel Dr H IJaeel de Schepper ea D Unyter Uit eene müledeeliug vau den voonitter bleek dat e vi iim i ig ia y tk a a fa aa WO Mm bemt 1vni$l de ledfn op t hart werd gedrukt voortdurend v rkzaam te zijn in t belang der vereeuignijf eu auf ire op te wekken toe te treden tot de rerouiging Voorts werd na eea korte inleiding vao den voofzitter een adrea tot adhesie aaa t ontwerp vau den heer Moens ter teekening gelegd en staande de vergiidering door verscheidene personen geteekeod Wy verwyzen dieoaangaaode naar bovenstaand artikel Wij vernemen dat de Qommiiaie voor het haltleUük der Nederlaudsche jeugd op het graf vaa dr Heije naar aanleiding van de opmerkingen van verschillende ambtgenooten die loo onmiddelijk na de collecte voor den wafeisnood de laak niet ter apnike kouden breiigeu besk tea heeft sioh nog tot 31 Mei a g voor bet ontvaogen van bijdragea beschikbuar te stelleu Bij de algemeene vereenigde Commie voor d watersnood te Anuteidam is tot dB ver 210 68S r oatraugen j Deelden wij in ons vooriaatste nr een en andef mede aangaande de medewerking der postadminiafmtie tot het inbrengen van gelden in spaarbanken than deelen wij daaromtrent nog t v jgende mede Te rekenen van deu I Mei jonCTtleden zal bij alle post en Mpkantorfm de gelegeaheid openstairii gelden aaa spaarbaakea over te maken ca terugbrtaliug daarvan te erlaagea Aan de beluughebbenüeu zal op bua verlangen bij elk kantoor opgave vurdeugtdAau van de spaarbanken toi welke dat kantoor in Getrek king staat ten einde zij daamit eene keuze kunu u dui U Voor de inschrijving dtr inligen en tereglxuliiigeii wtlke door tiwschienkomst der postadniiiuslr itie geschieden is van rrgeeringswege een a ouderlijk model van spaarbankboekje vastgesteld De overzending vsii gdden door de belaugkrUbeuden aèu de paurbaukea ea door de spaarbaukeu auit belaugbebbeudeu geschiedt door middel vaa püsin iascls Die voor de eerste maal door tasschLukuinst diir post inlage in eene spaarbank wil doen zendt bmir bet bedrag toe door eeoeu postwissel wMraiiu ia gehecht eeu nauvrngc om als inlegger te worjeik toegeWleu Aftonderlyke formulieren voor dtie puslwissels zijn by de ponkiiutoren verkrygboar W va reeds vroeger ala inlegger eeu boekje bij de pp i irtnuk had doch zich de gelegenheid weBscht yoat te behonden voorl ian ook door tasaeheukoinst tlf poatadministiatie inlage te doen of terugbotiJin ta vragen kan san het kantoor der spaarbaak h t Vet