Goudsche Courant, zondag 7 mei 1876

toek daea oia i jn gielT op een inodelboclge over te achiyvea Oofc kunoea op hetzelfde boekje mits volgens model afwisselend inlagen of terugbetalingen gesdiieden coowel door tusschenkomst der postadmini tratie als rechtstreeks bg het kantoor der spaarbank Verdere inlagen worden bij gewonen pnstwissel aan de spaarbank toegezonden Op de aai dese postwis srls geluchte strook moest door den belanghebbende worden aangeteekend dat de betaling betreft eene inlage op het spaarboekje n waarbg het Dommer Tan tjja boekje met de meeste nauwkenrigheid is te vermelden Het koninUqk bealuh bepaalt voorts in art 3 en 4 dat van elke inlage door de spaarbank een ontVBugbe Tjjs rechtstreeks aan den belanghebbende wordt toegeiaudeB en dat deze bg niet ontvangst van dit Iwwgs binnen 14 dagen na de veraendiog vao den postwissel daarvan bij ongetraukeerden brief rechtstreeks aan het hootdbestaur der posterijen te s Grarenhage heeft kennis te geven Eeoe stipte naleving na dit voorschrift wordt aan de belanghebbenden subevolen daar alleen op deze wijie vergissingen tot klaarheid kanaen worden gebracht Hetzelfde is in acht te nemea indien de som in het outvangbewgs vermeld mocht verschillea van die in het boekje ÏDgesehreven De wgie waarop terugbetaling kan worden aangevraagd en verkn en is in art i van het besluit nauwkewig onuchieven De daartoe strekkende formulitfen zgn bij de kantoren der posterg sn verkrijgbaar Bf dke inlage of terugbetaling moet het boekje op bet postof hulpkautoor worden medegebracht Au de belanghebbenden wordt aanbevolen zioh vóör het verlaten van het kantoor te vrrgnrissen of de insehrgring naar behooren is geschied Het tijdstip waarop elk boekje eens in het jaar ter bijschrgviug van rente naar de spaarbank moet worden opgezonden wordt door haar op den omslag van het boekje vermeld De opzending geschiedt onder kruisband en gefrankeerd Olscltoon voor alles wat op de postkantoren geschiedt geheimhouding is voorgeschreven is de verpliehtiag daartoe ten opzichte vau de inlagen en terugbetalingen en es wat de betrekkingen tusschen het publiek en de spaarbanken betreft bij de postambtenaren nog in t bijzonder in herinnering gebracht Ten slotte deelen wij mede dat met de spaarbank te Gouda in betrekking staan het p Ktkuntoor te Goada en de hulpkaiitoren te Gouderak Haastrecht Beeuwgk Stulwijk AVndditixveeii en Zevenhuizen De heer Groeit van Frinsterer heeft den nacht van gisteren rustig doorgebracht doch zijn toestand blijft mettemin ten gevolge der zwakte hoogst zorgelgk Door den Minister van Oorlog is eene wgziging vastgesteld van het toelatingsexamen tot de krggs diool voor officieren Voor hen die tot den volledigen cursus wenschen te worden toegelaten wordt gevorderd de kennis van wiskunde natuurkunde geodesie de moderne talen schrijven hand en situ atieteekenen tactiek der drie wapens wapenkennis versterkingskunst Voor hen die tot den cursus voor de Intendance wenschen in aanmerking te komen zijn de vereischten algemeene begrippen van natuur en scheikunde grondige kennis de r korps administratie en dienstvoorschriftcn het schrgven met een duidelijk leesbare hand keunis der taleu tactiek wapenkennis en verstrrkingsknst Het toelatingsexamen tot beide cursussen heeft hoofdzakelijk ten doel te onderzoeken of de adspirnnt genoegzaam wetensdiappelgk ontwikkeld is en voldoende militaire kennis bezit om de lessen aan de kiqgssehool met vracht te knnaen volgen Te Zwolle is door de Thorbecke commissie bepaald dat ds gedenksteen in den gevel van het huis van denheer F van Hoboken zal onthnld worden op Zaterdag IS Mei Door de Tweede Kamer zijn tot rapporteurs over het wetsvoorstd Moens gekozen de heeren Wintgens van Sappard Teding van Berkhout Kappeyne en Jonckbloet eo over de rechterlijke ontwerpen de heeren Geertaema van Houten Wjbenga Smidt en Godefroi In de zitting van gisteren is het voorstel van den heer de Bmyn kops betreffende de afschaffing van den soikeraecgns op zgn verzoek onbepaald uitgesteld De heer van de Putte heeft verlof bekomen op een nader te bepalen dag de Regeering over de sniker quaestie te iuterpdleeren Te beginnen met aanstaanden Woensdag is san de orde gesteld de behandeling van het voorstel GraUroa c s betreflende de jacht alsmede het ontwerp noprus de taadheelkunst Op voor t l van den heer Stieltjes heeft de kamer besloten na afloop daarvan de openbare discnssie aan te vangen over de militieiiet afgescheiden van de schutterijwet die volgeus raededeeling der Begeering weldra de kamer zal worlen aangeboden Voor den aanvang der openbare zitting zijn de afdeeliogen der Tweed Kamer bijeengekomen tot voortzet ting van het ondfnf van het wttsyoors l Moens en t r overweging van de definitieve oorlogs en vestingsbegrooting Ia zak de moeidgkheden in het beheer der Miasonii Kansas Texaa spoorwegmaatsidiappjj is door deNederlaadsche belanghebbenden eene belangrglte beslianng genomop Ten gevolge eener reis van denheer H Jf de iSmma Oijetts lid van het comité datde bescherming der belangen van de houders vanfondsen in deze maatschappg had op zich genomen naar Amerika is eene regding tot stand gekomen die nagenoeg alle partyen bevredigt Deze regeling werd eenstemmig door de vergadering goedgekeurd Vertegenwoordigd waren 1 481 000 doH obligavièn eerste hypotheek 640 000 doll obligatièn UnionPacific Southern Branch en 25 S88 doll Shares en Scrips BU Het algemem Beurscomité voor publieke fondsen te Amsterdam bericht dat naar aanleiding van de voorstellen tot schuldregeling door de Spaansche regaering gedaan zich uit zgn midden een eommissie gevormd hee om in het belang van de houders van Spaansche fondsen werkzaam te zga en dat deze commissie bestaande uit de heeren A L Wurfbain J W Aikema en P A L Van Ogtrop waarbg op uitnoodiging van het comité krachtens zijn reglement zi welwillend hebben aangesloten de heeren John S Bs iael A De Haan Az en I Ë TWxeira de Mattos zoodra mogelgk een algemeene vergadering van belanghebbenden zal bijeenroepen om hun het resultaat van haar bemoeiingen mede te deelen en de ooodige voorstellen aan hun oordeel te onderwerpen Donderdag morgen tusschen 10 en 11 uur is Bembrandt s standbeeld te Amsterdam van het voetstuk genomen Door middel v ui eenen groot stevigen kraan en een groote hoeveelheid sterk om het beeld bevestigde kettingen werd de ruim zes duizend kilog wegende niaasa naar beneden gehesehen Het beeld werd dwars op planken gelegd die op rollen waren geplaatst zoadat het vervoer naar het midden der Botermarkt gemakkdgk kon geschieden BH Te Amsterdam heeft de gezondheidskommissie haar advies doen kennen over de reiniging en de reiuhouding van de wateren en den bodem van de hoofdstad De kommissie is vei deeld in eeiie meerderheid van 6 en in eeiie miuderfaf id vau 5 leder Beide hebben hare oOBolusiéu duen Iteuuen d t w il du iiM nWrheid betreft op het grachtspoelstelsrl uec rkoiiiru trrwgl de minderheid is tegen het breiigeu nu mil iu de grachten ru voor het Lieruur of ha lunurustelHl voor deu afvoer van boaliën Öoor Jacobus Krijger hovenieren tuinier te Naaldwijk zgu de nienwe aardappelen van deu kouden grond Z M den Koning aangeboden De wisselingen die tegen het aanstaande speelsetzoen ia deAmsterdamschetoröeelwereld worden tegemoet gezien zijn vele De Vereenigde Tooueelisten gaan zooala bekepd is uit elkander Enkele hunner zijn door de vereeniging Bet NtJerloMdiet Toottt geëngageerd een groot deel der overige sujetten zal met lo Sept onder de directie van den heer P Kistemaker die zich met den decorateur Prot heeft verbonden het l Mal Prascati Nes bespelen De heer Henri Morriën die gedurende de zomeravonden te Antwerpen zgu viscomica ten toon spreidt heeft naar men verneemt voor het volgend jaar weder den netten Salon Tivoli Nes gepacht De heeren Bouwmeester eo Jndels hebben zich vereenigd tot het bespelen Viiii den Salon des Variétés Amstelstraat voorheen algemeen bekend onder den naam van Boas eu Judels Wat de heer van UtT voornemens is hierover wordt in de tooneelwereld versohiUcud gesproken vrij algemeen wordt verzekerd dat deze in zgu aohouwbuix geen vasten troep zal engageeren en dat de heeren Le Gras van Zoylen en Haspels daar tweemaal per week zullen optreden In den Stadsachouwl urg treedt de w leur van onze artisten op Men zal dus in deji annstaanden winter niet behoeven te klagen over gebrek aan publieke vermakelgkheden Geen der antwoorden op de prijsvraag van de Maatschappij tot nut van t Algemeen Over do jwste wgze van armveizo iig is voor de bekrooning in aanmerking gekomen In de finer Aienipott van jl Zaterdag vindt men eea korte levensschets van dr J P Hege waarin vooral in het licht wordt gesteld wat de betreurde didHer voor de verbetering van het volksgezang hier te lande met zoo goed gevolg heeft verricht Uit de rekening en verantwoording over het 19de boekjaar der Vereeniging tot voortdarende ondersteuning der nagelaten betrekkingen vaa verongelukte Scheveiiingsche visschera blijkt dat de Scheveiiingsche vi 5he vloot door een d ictal rampen is gUroffeu 9 personen vonden den eod in de golven waan poi 8 gezinnen met 10 kindereu in rouw gedtagetd werden Het aantal bedeelden klom dan ook tot fs weduwen en 72 weezen aan wekelgksehe uitkeeringea werd 4703 60 uitgegeven waartoe 1088 insehrgven 14 minder dan t vorig jaar roor een som van 2841 76 bijdroegen overigens kreeg de Vereenigingweder een aantal legaten zóodat de vaste inkonstensteeds grooter worden Het totaal der inkomsten was 9969 19 dat der uitgaven 9404 64 loodat op 30 April jl een saldo in kas was van 654 56 De Vereeniging Laatste Berichten Ragnsa 5 Mei Moukhtar Paeha trekt 3500 miters bijeen en schgnt een nieuwe expeditie naar Niksic te willen ondernemen Gisteren zgn SOOTurksehe soldaten te Kl k ontsleept t mve Oosteargksche ejnsuls en een Pacha ziju gisteren te Kniii aangekomen met bet doel om onderhandelingen aau te knoopen teneinde den vrede in Bosnië te herstellen IjOnden 6 Mei in het Lagerhuis heeft de heer Disraeli iii autwoonl op een interpellatie van den heer John tone verklaart dat aangezien dr Parte een dementi had gegeven aau de geruchten omtrent haar voornemen tot het bezetten van Moutenegro de noodzakelijkheid om haar dieiia tiigaande van raad ta dienen voor Kiigelaud uiet be taat Weenen 6 Uei De M Kner tfMf maakt eea eigenhandig schrgven van den Keizer aac Andrassj en de beule Miuisters presitletit openbaar waarbij de oproeping der deh atiea naar Buda Pest op 16 deier wordt vastgesteld Belangrijk is het geloksaaakoodigiog van SamiUl HOOkBOlier aenr in Hamburg welk zich in ket hutdig nommer van ons courant bevindt Dit huis heeft zich door zgu prompt eu stilzwijgeiid uitbetaling der hier in de omstrek gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven dat wi al onze lescf aanbeverlett te zijn huidig advertenti e a cht te geven Borgerlljke Stand GEBOREN 4 Mei Franciaeo Ri nrdai ijer F n Tij Wat ei O J SocL Pirln Jaluiinci nttn V 1 S b rrr Mslccrs VS J C llwtr JohaBor Jncsbu oailcr J da MoTTM es P lAswercabnrg i Hmitaii Ailiiana ci J4cobaa EUm adders S H rso der Kriad en w J Jan OVERLEDEN 6 Mei 1 der Metilen 11 d ONDERTROUWD 7 Mei P 1 Jauaaeii i 1 j e C Uiwerier 21 j S El bout i J i i aal Ij H C vao der Kind 3 J eo C vaa t t 1 H na der Werf tl j eo G Frlii 26 j P Moleteld U J ra A S Krenme M j W Hoekeek ti j F Msllaari M j i M Hers j eo J Lfja 21 j F Ukack 3 j ta A M a Ze p S j ADVERTENTIËN W J JANSEN geliefde Echtgenoote nm 8 H TAN DU KSAAT8 Gouda 5 Mei 1876 Voor de vele bew jirn ran deelneming ondervonden bg het overlijden van mgne geliefde echtgenoot MABGARETHA HAGEMA V betaig ik ook namens mgne kinderen mgnea oprechten dank J BRUUNEL Gouda 6 Mei 1876 De Heer en Mevrouw SMELT dï Mol betuigen hnpnen bartelgken dank voor de Ugken van belangstelling bg de geboorde van huun dochter ondervonden GovDA 6 M i 1876 KraamvitiU tullen 8 en 9 M i afgéwadit worden Een Jongmenschy P 6 zag zich gaarne zoo spoedig mogelgk op een KANTOOa of met andere Werkzaamheden belast Brieven franco onder letter P aan hrt Barean Goudteke OmranL Eene Familie die zich te Gouda wil vestigeii VBAAGT te HUÜB EEN iiiis mi im tegen eene baarwaarde van f 250 i 300 t zij met Angastoa of dadelgk Adres onder nuiuiDer 460 aan het Advertentiehnreaa van W J IUIEME CiE te Zutphtn puike € hln escbe Gembeiv Bazen Faisanten Patrgzen ea GanzenlererPatteijen Galantine de Veau et Volaillê Potage a la Tortne en Londonderry Pndding Eng Sance Znren Gelegen etc Benevens alle soorten van Versche en Gedroogde Groenten en Vmchten rerkrijgbaar in de Haagsche Winkel b P J MELKERT Verhuisd A P VERAIEIJ Neobelmakcr naar de fMCfKRUTHMMT U 3 Beveelt zich tevens aan tot het Terrichten van alle REPABATIËN en het BEKLEEDEN van Kanapé s en Stoelen K TJinSidCE Jiuuuuiuijmiuu niiiulJiiu zgn te bekomen op eene der deftigste Standenmet FRAAI UITZICHT voorrien van alle gemakken Inclineerende vervoegen zich met franco brieven onder letter A bg den uitgever dezer Coorant T BOTTERDAM wordt verlang een VXiTJCa GH SCEIPFE SE Cft met de behandeling van bet artikel Kaas bekend Adres met franco brieTen onder de letters S C aan het Advarteatiebareau van A BRINKMAN te Gouda A In alle plaatsen worden gevraagd UVERIOk PERSONEN als BODEN voor een Soliede Mantschappg tegen hoogePremie eu Provisie Adres met franco brievenautt den Boekhandelaar H J J LEIJEN te Gouda onder lett A B Men vraagt TE KOOP ccH goed gebruikt Franco brieven onder letter A A bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 9 MEI 1876 voorm ten ne f en nre in het Vendulokaal Nieuwsteeg B tt 6 17 te Gouda van Fraage Mahonie en Eikenhoaten MEUBELEN net HUISRAAD beste BEDDEN n BEDDENGOED LINNEN KLEEUEN iware oude GOUDEN en ZILVEREN VOORWERPEN DIAMANT oude zilveren PENNINGEN enz Alles daags t vorea van 9 12 en 2 5 nur te men Opetibare Verkoopingf op MAANDAG 8 MEI 1876 voorm ten Elf are in het Koffijhuis Harmonie te Gouda van No 1 Een kapitaal in 1875 nieuw zeer sterk en doelmatig gebouwd PAKHUIS of wel FABRIEKSGEBOUW van 360 vierk Meter inhoudsgrootte met KANTOOR en Inet drie Deuren allergunstigst in breedte gelegen aan de Gaoons Vaart te Goudfl aan den Tnrfsingel Dadelgk te aaDTBMxleB No 2 eu 3 Twee ruime WOONHUIZEN aan de Vest Wgk O nos 557 eu 557A te Gouda uitkomende aan en uitzigt hebbende op het water van deu Tnmingel M Bg de week verhuurd voor 1 25 en LöO Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KI8T i Gouda HOOGHEE MRAADSCaAP 3 1JliLAMiy omtrent het Gaarderboek DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN ran Rijnland lettende op het bepaalde in artikel 155 laatste alinea van het Reglement voor dit Hoogheemraadschap brengen ter kennisse van belanghebbenden dat het Gaarderboek voor het loopende jaar ran den 6en tot den 22en Mei aanstaande dagelgks de Zcmdagen uitgesloten van 10 tot I nre ter Secretarie tan Rijnland te Leiden ter inzage zal liggen benevens uittreksels daarvan op de Gemeente Secretariën ran de hoofdplaatsen der districten en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaal werÉtnigen de Cruqiiiu de TAjnden en de Leeghwater en zulks ten einde de ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daart en in te brengen wordende zg daarbg tevens nitgenoodigd die bedenkingen binnen 8 dagen na de ter visie ligging en dus vóér den 29n Mei schriflelgk en met de noodige bewijsstukken gestaafd aan de Vereenigde t erg dering in te zenden Leiden 2 Mei 1876 Openbare verkooping te Gouda Op DINGSDAG 9 MEI 1876 des voormiddi s ten elf nre in het logement Dk Zalm aan de Markt ran Een HUIS ERF en stuk GROND aan den Groeneweg te Gouda Wgk L no 108 Verhnurd bg de week in twee gedeelten voor 2 En een HUIS en ERF in de Komgnateeg te Gouda Wgk K no 35 Verhuurd bg de week roor 1 10 En op DINGSDAG 16 MEI 1876 des roormiddags ten negen ure vóór en in het Lokaal Wgk K Nr 237 aan de Peperstraat ran MEUBELEN waaronder een KABINET en HUISRAAD ÜËÜDËN m BEDDEGOED Gewerkt GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore ran den Notaris W J FORTÜIIN DROOGLEEVEB te Gouda Depot van THEE DIT HIT Magazijn van M Ravenswaay Zonen OORINCÖEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes ran vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding rmn Nommer en Prgs roorzien ran nerénstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de oitvpering ran geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda nmm mmi werk Bij alle Boekhendelaren tefren toefending van 20 posleegels van 6 oent rechtatreek aan Richter 8 Boekhandel te Nijmegen i te verkrijgen Dr Alry B NatuurgeueeBwljBe Prijs 1 Aan de in dat beroemde geïllustreerde ongeve r 400 bli dikke boek opgegeven geneeswijie hebben duizenden hun gezondheid te danken De talrijke daarin afgedrukte dankbetulgingon bewijaen dat selft zulke eiekrn nog hulp hebben gevonden die wanhopend zonder redding verloren schenen dit uitmuntende werk moest derhalve m geen huisgezin ontbreken fl M verlange en neme slechts het Geïllusrtreerde Origineele werk van Hichters Boekhandel te Nijm en di op verzoek ook een Uittreksel daarvan gratis en frauoo verzendt Verkrijgbaar bij de Boellhandelnnn A BRINKMAN en P C MAAS Jr te o rfa M7AUË utmm ktinnen gepltotst worden op hèt fttelier l den qaer D SAMSOM IN onrervalschte goed waterhoadendf CHINA THEE VAN JEAN B O O W E N d Co KRALINGEN De onrervalschte goed waterhoudendeCHINA THEE verpakt in Pakfes van 21 1 Ons is te bekomen tot den prg ran fï 1 20 f 1 40 f 1 60 STOkTHEB ƒ 0 70 0 80 1 de 5 On bg A BOüT Tm markt 74 Gouda De winsten zijn door den Staat gegarandeerd GELIKSiUN Hoofdwinst er 375 000 Mrk Uitnoodiging lot deelneming aan de Winstltansèn der door den Staat Hamburg egarandeerde groote Oeld Verloting waarin over de 7 770 000 IHaHC zeker gewonnen moeten worden De vrinsten dezer voordeelige Geld lotefg welke volgens plan slechts 81 500 loten herat zijn 1 winst ran er 375 000 Rijksmark spec Rgksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 Q00 26 maal 6000 56 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 en 1200 1366 maal 500 300 en 250 27463 maal 201 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 5Ö 40 n 20 Rgksmark en komen deze binnen weinige maanden in 7afdeelingen tot zekere beslissing Uc rite wiBtUz kkiiig i Mnbt hal e rattgcBlrh en 1 Mt hierdoor b l fehed originre lot slreht Gulden 3 30 cl kei ImIvc l 7J hel kw rl O tS wrikt duur den Staat tfurtnittrèt oriffiiierlt l Men jtrei urbodcu promesaen tegen rRANCo inz mhno van bof bethag aelii naar de eerste omstreken eerrotiden woriien lader deelnemer ontraafct Tan mij kenevena ri a origineel I OT ook het net staatswapen voorzM ne origineel PLAN gratia en na plaats gehad hebbende trekkin c dadel kt tonder nanerage de Seieela trekkin £lysr 0e uitbetaling en eersending der gewonrgcfdfen Tolgt direct aan de hclaBghebbenden prompt en onder de strengste diseretie f Jader bestelling kan men eenvoadig op e n Poitwiasel msken gg Men wendde sich daher mit dea Anflrigen der nahs bevoratehrndan Ziehaag hslber bis stfu 15 MAI d f met tfrtroaven UD Mamuei Meckseher Mwr Bankiers rn WtHrlkmiloor te Hambvig EEiMG ZEkËltË WiABBORfi VOOR GE EZlXe DB RI IP Noordholland 9 F br 1875 Mijn Heer Aanvankelijk kan ik mg in een redelgk goeden verkoop van den RUNL ORUIVJAN BORSTHONING verheugen want ik benbgna uitverkocht Bg een paar personen isde hoest di bon des nachts den slaap ont hield verdwenen ofschoon al eenige jaren daarmede behebt Zend mg zoo spoedig eeue nieuwe bezending enz B CATÜN De d9or verre over de 4000 Erkenningen en Dankbetmgingen van genezen personen uit alle standen als aitmnntend aangeprezen ORUIVËNBORSTHONING uit de eenige bestaande Fabriek van W H Zideenheimer te Mainz is steeds voorbanden in Leiden B Noordijk Ottdemiier T Jonker ldi itbiirg ItoUerdam V i W Subi ll Apotk M Kttwiji C I a liiukit SclilMÜiaien t Wolff i Zuoa Vng Voarhurg A van Veen Wadütmni J an buaeii r wrfKi W rf Vin Dlggele 5oii bg r H A Wolff Alpitn aid R l Vsrossieao jb Zuuii Apoth fiodf iraten f Versloot Soskoop A J sn Twont Jkt tp L ssc Lceawcn j Oravtnhafft i L F C buabilié A ioth HiVftrtwrnil W Hen lnks HatlreM i D dtt Harlog milti mttrg wed de Raadt f