Goudsche Courant, zondag 7 mei 1876

Buitenlandsch Overzicht In de nieuwe zitting der Fransche kamer die 10 Mei zal geopend wordm moeten oog drie verkiezingen worden behandeld die veel debat züUen uitlokken Men verwacht dat Gambetta ec Léon Beaault o a nis redenaars der verschillende partijen zullen optreden Ricard is te Pary terug zoodat men spoedig wellicht reeds morgen de benoeming van een 40tal onderprefecten kan verwachten Vorens een bericht van Ilavas zal de suikerkwestie een nieuwe phase ingaan Er zijn onderhandelingen aangeknoopt ten einde meer nieuwe internationale conferenties te Parijs te houden waarin dit behiugrijk vraagstuk zal worclen opgelost Al kunnen de 13 verkiezingen die 21 Mei zullen plaats hebben op de samaastelling der rcpublikeinsche meerderheid weinig invloed uitoefenen wordt toch veel gewicht gehecht aan die verkiezingen eu in het licht gesteld dat deze plaats moeien hebben in departementen welke alle tegen de Republiek hadden gestemd De üoitsche liberalen vleiden zich een weinig dat niet het aftreden vau Delbruck als president van de Rijkskansol irij ook een reorganisatie zou plaats hebben die lelden kou tot de instelling vim verantwoordelijke Bijksniinistcrs voor de verschillende takken van bistuur het blijkt echter dat Bismarck nog altijd niets duurvan wil wettn wel zal een reorganisatie van de Rijkskanselary plaats hebben zoodat verschillende personen aan het hoofd van bepaalde departementen zullen staan muur zonder iets dat zweemt naar venintwoordelgke Ministers De derde lezing van het wetsontwerp betreffende de overdracht van Pruisische spoorwegen aan het Duitsche ryk in d Pruisische kamer werd door von Bismarck niet bijgewoond Waarschijnlijk was hij zoozeer overtuigd van de aanneming van zyn voorstel dat hij het niet noodig achtte nograiAls op te treden om het te verdedigen Trouwens hij wist zeker dat het een niuohttgen verdediger zou vinden in L isker die met zgne gewone scherpzinnigheid en welsprekendheid voor het ontwerp in de bres sprong Deze verlangde echter dat tevens zou worden voorzien in het toezicht op de spoorwegen en stelde daarom voor dat de kamer zou besluiten de rrgecring uit te noodigen om voor het geval de Pruisische stiiiits piorwegeu aan het ryk mochten worden overgedragen tevens htt recht van toezicht op de spoorwegen door het rijk zou worden overgenométi De interpellatie van Lord Selborne in liet Engelsche Hoogerhuis en die van Sir Henry James in het Ligerhuis over de proclamatie der Royal Titles Bill hadden in de zittingen van VWttsdug plaats Lord Selborne bewees uit redevoeringen van de verschillende Ministers dat de Kegeering haar beloften tot het beperken van den nieuwen titel niet was nagekomen Op de vraag van Sir Henry James antwoordde de kanselier Sir Stafford Northoote dat het wel degelijk de bedoeling der Regeering was geweest het gebruik van den keizerlyken titel alleen tot Indic te bepalen maar dat ten slotte het gevoelen van deu Minister Disraeli had gezegevierd die van meening was dut er omstandigheden konden vooi komen waarbij het gebruik ook in Engeland wenschelijk was Op een vraag van Sir Charles Dilke antwoordde Disraeli datf zoo de keizerlijke titel bg legerbenoemingen gebruikt werd dit geschiedde omdat het leger H M ook in Indië dient Een eenigen tijd geleden door Lowe te Retford gehouden redevoering gaf ten slotte nog aanleiding tot een heftig debat dat echter eveumin als het voorafgaande tot eenig praclisch resultaat leidde De zaak is nog niet uit In deze zitting kondigde sir Henry James aan dat hg een motie zal indienen tot afkeuring van de bewoordingen waarin de bill is veivat De Minister Disruéli verklaarde dat hij een dergelijke motie niet alleen zou beschouwen als een van afkeuring der regeeringshandelingen maar als een van wantrouwen daarin De motie Jaines zal aanstaanden Donderdag in behandeling komen Bright die in den beginne voornemens was geweest dit onderwerp ter sprake te brengen zal aan de discussie deelnemen De gchrele buitenlandsche politiek draait om de Oostersche qunestie alle bladen zgn er vol van de telegraaf heeft er dagwerk mede iedereen volgt de ontwikkeling er van met zekere spanning iu weerwil van V eu langen duur de aanstaande bijeeukomst te Ia een KAASPAKHÜIS wordt GEVRAAGD M lEESTMNEGHT iie bekwaam is de r eling op lich te kannen nemen Adres met franco brieren onder letter X an bet Bareaa dezer Courant m MEfi7EIMSE Dit WATER dat gestookt is uit Kruiden die gBTonden worden in de Valleien van Zwitserland heeft alle anderen kleurmiddelen Tan het baar achter zich gelaten is geheel onschadeljk Tlekt de huid niet en geeft aan de HAREN en den BAARD hun natuurlgke kleur BLOND BRÜIN of ZWART weder Pr s per flacon 1 verkrygbaar bö Louis Welter OosthaTen GOUDA ÜEBB PALTHE ALMELO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRUP JAPONNEN HEEBEN KLEEDING3TUKKEN enz Met Verwen blgTen Heeren Kleedingstukken GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Waswheo blyft ALLEti in ELKANDER Japonnen loowel als Heeren Kleedingstukken Nadere inlichtingen geeft onze Agent de Heer W tas dkr PAL8 Markt GOUDA No 876 der beroemde Wekelijksche Zamcnspraken UitgaTe J J H KEMMER te Utrfckt il heden voorhanden hg den Boekhandelaar A B RxiiT s 3s LjLi r Lange ïiendeweg te Gouda QoaSir Drffi Tan A BrinkBmn HAGAZIJNIEESTER gevraagd aao de STEARINE KAAttSENfABRIEK GOODA te Gouda i Vereischten zgn goed schriJTen Tlug rekenen en bewijzen van uitstekend gedrag Salaris naar bekwaamheid en vooraitzièht op verbeteriug Zich in mrsoon te Terroegen bü den Directeur ZIJNEN De Tan oudt gerenommeerde THEEËN uit den Koninklijken Xederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT Z00 Hofleveraneiers van de HoTen van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v D SAN DEN Botermarki ZOIbTID a 7 lyCEI 1876 BUITENLAND Berlijn geeft er nieuwen gloed aan Den 9n dezer zal keizer Alexonder St Petersburg verlaten m zich naar de Duitsche hoofdstad te begeven van Waar hij den 14n te Erna wordt verwacht Xu zijn vertrek echter zullen de drie kanseliers van de drie groote keizerrijken de diplomaten mi Bistuurck Gortschakoff en Andrassy nog eenige digeu te Berlgn vertoeven om met elkander te Cjiiteieeren en men kan er zeker van zijn dat op diecjuferenties het lot van Europa voor de naaste toeko iist zal worden vastgesteld Of Je pogingen der diplom iteu ter verkrijging van de vSaw s gewenschte pacifieatie zullen slagen zal volgens St Petersburgsohc berichten geheel afhangen van de Porte daar de toestand in zoover dezelfde is gebleven dat de opstandelingen nog bereid zijn om de wapenen neder te leggen indien hun de waarborgen die zij voor dt nakoming der beloften hebben gevraagd worden verschaft In de politieke kringen der Russische hoofdstad heerscht daarenboven de overtuiging dat Turkije nu zijn eergevoel bevredigd is meer dan ooit geneigd zal wezen om de onderhandelingen door de mogendheden geopend ernstig voort te zetten t Is el inogelgk dat de prijs waarmede de overwinning op de op itandeliugeu is behaald en de proviandeering van Niksisch de Turken tot gematigdheid stemt want tervujUij bi wereu dut Hoektor Pacha een volkomen overtvimiiug heeft behaald en de opstandelingen geheel heeft vei iU ien erkennen deze laatste wel dat Xiksisch is geproviauileerd maar verklaren tevens dat Moektar l uolia op iju terugtocht in de passen van Douga zoo geweldige verliezen heeft geleden dat hg overhaast n uir iatzko inoest vluchten met een verlies van 2500 man Krwijl zij zelven 400 inan verloren Men k ni er zeker van wezen dat weder van eide zijden wordt uverdrevtii het zal nu nog maar worden uitgeiuaukt ie het sterkst overdrgft om te kunnen bepalen aan welkt zgJe de grootste verliezen zijn geleden maar in ieder gevul zon het ons niet verwonderen dat de kracbieu der insurgenten aa de Turiua lijn t n ugeyalleu De bemoeiingen van keizer Pr ins Jozef ia zake de OostenrijkschHongaarsche ondti iaiidtlitjgtn hebben tot een gewenscht einde geleitl In deu eergis teren onder zgne voorzitterschap gt houden geiuecnschappelgken ministerraad is over allo puuleii zelfs over dut betreffende de verteriugsbtlasUug volkomen overiji nsleniming verkregen De vastgestelde voorstellen znllen gelijktijdig aan de vertegenwooriligingen der beide landen worden voorgelegd en de respectieve regeenugt ii hebben zich voor de vercledigilig en invoering A die voorstellen sjlidair uauspnkelgk gesteld De beslissing zal dus nu van de k i ners afhangen en daarvan tevens htt lot der Cis en Trausleitauiische kabinetten want mocht het ontnerp door een van de beide kamers of door btide norden verworpen dan zal het bettokken ministerie genoodzankt zijn at te treden Bij een speciale boodschap heeft de president der Vereenigde staten van Noortl Ameriku de beide huizen van het congres uitgcnoodigd de opening der tentoonstelling te Philadelphia op den lOn dezer bg te wonen Ü N GE L A N D In het Huis der Geraecutiu heeft eeu hevig tooneel plaats geh id Gillende builen iichzelve van woede heeft de heer Disraeli den ex miuister Lowe een lasterende babbelaar genoemd en hg is zoover gegaan om de Koningin ia het debat te mengen door in naam van H M te verzekeren dal zij nooit aan vorige ministers gevraagd had haar tot Keizerin te maken De heer Lowe had in eeu speech aan ecu openbaren maaltijd verklaanl dut hg onder den iuitruk verkeerde dat twee eerste ministers geweigerd hadden de Koningin tot Keizeriu Ie inuken Het was ongepast eu onverstandig van hem dil vermoeden uit te spreken want hg verminderde d mrdoor in het oog van velen de verantwoordelijkheid van deu heer Disraeli voor de gevaarlijke noodelooze proefneming Ofschoon hg uitdrukkelgk verklaarde het niet zeker te weten en het nooit van iemaud in vertrouwen te hebbeu gehoord dacht natunrigk de meerderheid van het volk dat eeu ex miuistci zich dus niet zou uitlaten als er niets van a in wu Heer berispelgk was zgn handelswijze ook oinihit udar constitutioneel burger met hand en taud de ficlie v u de verantwoordelijkheid en ouschendbunrhrld vun den souvereiu moet handhaven Alleen de ministers moeten verautwoordelgk gesteld worden voor regeeringsdoden en het was dus zser verkeerd van den heer Ijowe den iudrnk te geven dut de Koningin pressie had uitgeoefend op het ho if 1 der regeering Doch veel wordt doBr de vingers gezien van hetgeen iu een toast op eeu feest gezegd wordt de heer Lowe ruk enkel openIgk uit wat duizenden geloofden onder anderen omdat gelijk de heer Disraeli trouwens zelf erkende lord Derby in deu ministerraad weleer de vraag bespraken heeft of de Koningin een nieuwen titel zou aanvaarden als souverein van Indiê en dit had afgeraden Veel bedenkelijker da het gedrag van den heer Lowe hoe lichtzinnig dit ook was achten wij echter de toomlooze hevigheid wairmede de heer Disraeli den heer Lowe met scheldnamen overlaadde n fie prime miniiter stormed clamoitred and thundered at mr Lowe He overwhelmed the ojènce of hiê opponent with a stre igth of epithet and a furj of tone which are strange indeed to our Parlmnentery debalei zegt de üaili New Het kan als een precedent niet anders dan stellig afgekeurd worden dat de eerste minister in naam der Koningin geruchten eu verklaringen g iat tegenspreken in het parlement Op die wijze wordt een pressie uitgeoefend op het oordeel der afgevaardigden welke volkomen onbehoorlijk is Men kan de souverein niet aan een verhoor onderworpen en zeker ia het gebruik van haar naam bijz Juder te veroordeelen wsnneer die naam als in dit gev il gebruikt wordt om raeerdei e kracht bij te zetten aan de beleedigingeu waarmede iu t parlemeüt een minister een ex uiinister overlaadt tuswhen wien en hem een oude eu verbitterde veete bestaat De heer Disraeli heeft een allerongelukkigst voorbeeld gegeven ook aan an lere constitutioneel geregeerde lauden waar men het Kugelsch regceringstelsel als voorbeeld pleegt te volgen Zoo in het Hoogerhuis als in het Li erhuis had het ministerie van den heer Disraeli een scherpen aanval te verduren omdat het in de pr ola natie van den nieuwen titel der Koningin juist hjt tegenover gestelde gezegd heeft van hetgeen het beloofde te uggeo Ue bew jiui doaivou wento tt o la l Ueuiy j James op zoo overtuigende wijze gegeven divt er niet de minste twijfel dicn ungaaud kan overblijven b j een enktl verstandig meusch die leest wat tie iiiimsteis beloofd hebbeu Dit althans is de overtuiging zoo VttH de Ttmeè als van 1 Daily i etc8 De ï itnei drukt ziöh dan ook op zeer scherpe wijze uit ov er het ge lrag der regeiriiig en verklaart dat de vertlediging van zijn gedrag door di n lord kanselier zoo bruUial bjld vv is als men v in een collega v ji den heer Disraeli verwachten kon Boch wat helpen al die scherpe opmerkingen De wet is doorgedreven en Engeland heeft thans een keizerin De gemeenteraad van Dublin heeft een adres gereedgemaakt om de Keizeriu geluk te vveiischen met de terugkomst van haar zoon nit Iiidie eu volgens de proclamatie kan de gemeenteraad dit met volkomen recht doej De Timet is zeer toornig over de slanfschheid der Ieren die dit doen doch aan het blad ontgaat de reden waarom vele Ieren den nieuwen titel raet gretigheid begroeten Wellicht echter ontgaat de reden het blad niet doch vestigt het er liever de oandacht de aandacht niet op Evenals Wurtembergers en Beieren onder een eigen Koning den keizer van Duitschlaud kunnen huldigen zouden wij van Engeland onaf hankelgk een Keizerin van Engeland Ierland Indie Canada Australië eu kunnen huldigen redeneeren die Roomsehe Ieren die afscheiding vau Engeland wensohen Wq durven dan ook gerust voorspellen dat vooral in Ierland de meest aanhoudende pogingen gedaan zpllen worden om den ouden koningstitel door den keizerstitel te vervangen Druk van A Brinkman üoudu De heer Disr ieli heeft met zgn radicilen maatreg 1 een groot nadeel toegebracht aan zijn land eu e houding der Ieren zal hein hiervan waarschijnlijk het eerst overtuigen Dut ook iu Indië zelf het uitroepen van den nieuwen titel vele slapende honden zal wakker maken is ineer dan waarschijnlijk Dtti laiil een zwak minister zijn land groote gevaren loopen om eene moeielijkheid van hof etiquette te voorkomen liet is toch het geheim van iedereen dat de aanleiding tot het verleenen van den nieuwen titel gevonden wordt in het huwelijk vau den hertog van Edinburgh inaL eeue Russische prinses Deze dochter van een nllecSleerscher acht zich in rang verheven boven koningskinderen en wil den pas niet laten aan de prinses van Wales Het hof is naar alle zgden uilgen gegaan daar deze inoeielgkheid den ceremonieHkesters ouoverwinnelijk scheen Hierop werd besloten de koningskinderen tot keizerskmderen te promoveereu