Goudsche Courant, zondag 7 mei 1876

il3 1876 Woensdag 10 IHel W 1826 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken D uitgave dezer Coarant geichiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gaactiedt de uitgaTe in den Tond ran DINSDAG DONDBEDAG en ZATBRDAG De prga per drie nuunden ii 1 75 franco per poat 2 ADVBBTBNTlfiN worden eplaatrt ▼ an 1 5 regeh i 50 Centen iedere iti el meer 10 Centen QBOOTK LETTBRK worden berekend naar plantnmunte Afeonderlflke Nonimer VUP CENTEN De Inaendlng Tan adyertentian kan geschieden tot é B n nr des namiddags Tan den dag der nltgaTe j X L M r TT TTIt I I I I I saaaaem ü J u llfo 4 ÜIT iüCr VEESLAG VAN DEN TOESTAND DEB GEMEENTE GOUDA 1875 De bevolking bedroeg op 31 December 1875 7872 mannen 8905 rroDwen 16777 van beide gedachten Hieronder zyn begiapen 99 mannen behoorende tot de landmacht De indeeling der berolking naar de onderachei4eae godsdienstige gezindheden u ali volgt Man Vr Totaal Nederdoitwih Harvormdan 4785 5236 10021 Vranseh of Waalacb Herr 15 21 36 Evangeliich Lnthergchen 190 213 403 Hersteld Ërang Lutherscb 81 3 Doopsge ot Mennonieten IS 7 19 Remonstranten I8f fll 892 rhristel k Gereformeerden 167 195 362 Roomsch Katholieken 2283 2740 5023 OudRoomschen of van de Bisachoppeluke Klerezy 45 72 117 Nederdnitsche Israt heten 184 202 386 Tot geen der genoemde ge undheden bebooren 8 7 15 ToTAAi 7872 8905 16777 Het getal geborenen bedroeg Man Vr Beide Geil Levend 410 367 777 Levenloos 25 25 50 Te xamen 435 392 82 7 Onder de geborenen in 1875 varen 28 onechte kinderen 14 jongens en 14 meisjes Er hebben 9 tweeling geboorten p asts gehad De sterfte m de Gemeente zonder levenloos asmgegevenen waa Man Vr Beide Gesl 347 315 662 In t vorige jaar bedroeg z 261 259 520 Van de overledenen wan n er 465 ongehuwd 130 gehnwd 25 mednwenaars en 42 weduwen Van deze stierven Man Vr Beide gesl beneden het jaar 148 118 266 van 1 tot 2 jaren 36 53 89 2 3 17 17 34 3 4 7 3 10 4 5 3 1 4 B 6 1 1 2 6 12 4 2 6 12 20 11 4 15 2ft 50 39 35 74 50 60 20 12 32 60 70 25 22 49 70 80 24 33 57 boven de 80 10 14 24 De oudste der overledenen bad den leeft d van 92 jaren bereikt Er werden 136 huwelgken voltrokken dat is 61 minder dan in het vonge jaar Van deze hnwelgken werden aangegaan tusscben jongmans en joMt dochters 105 weAnren 7 wednwenaars en Jonge dochten 18 eaaweu 6 Er werden tot voltrekkisg van 30 huweijken bewgzen van onvermogen a egeven Bg onderscheidene hoinlgken werden 12 kindeten gewettigd Er werden dne echtscheitfinj en ingeschreven Uit den volgenden staat bl kt de maandeIgksche loop dar geboorten kowelgken en sterfgevallen MuBfcD CAmtatL BMdgkrii Jannari 88 4 67 Febroan 67 13 61 Blaart 78 et April 53 12 63 Mei 71 18 48 Juni 56 12 45 Juli 56 10 52 Augustus 60 11 48 September 64 12 36 October 64 11 60 November 62 19 66 December 64 19 65 Er zgn vier mannen en vier vrouwen naar Overzeesche gewesten vertrokken De registers van den burgerlgken stand worden geregeld bggehouden Oit is ook zooveel mogelgk het geval met die der bevolking Er waren vgf ambtenaren van den burgerlgken stand namelgk de dne leden van het collegie van dagelgksch bestanr eu de raadsleden de Heeren W Post Drost en G A Muller De laats renoemde werd in den loop van het jaar benoemd ter vervanging van den heer G Pnpee die voor die belrekking bedankte De getallen der kiezers volgens de kiezersIgsten zgn Voor leden van de Tweede Kamer der Stateu Generaal 478 Voor leden van de Provinciale Staten 476 den Gemeenteraad 813 De volgende verkiezingen hadden plaats Voor een lid van de Tweede Kamer der Stai nGenaraal ter voorziening lu de vacature door de periodieke aftreding ontstaan op 8 Jnnr Dr A Knyper met 1528 van de 2759 stmnm Voor zes leden van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacataren door de periodieke aftreding ontataaa up 20 Juli Mr A A van Bergen iJzendoorn J A Remy Mr P P P Kist J M Noothoven van Goor D C Öamson Mr P J Snel Voor een hd Van den Gemeenteraad ter voorziening in de vacature door het ove lyden van den heer T van Vrenm ngen Qz ontstaan op 20 Juh P Goed waagen Het personeel van den liaiU bestond op den 31u December 1875 uit de volgende leden De Heeren Jaar van aftr W J Fortagn Droogleever 1877 Mr H J Kranenburg W B van Straaten C Messemaker P Goedewaagen T P Virulg 1879 G Straver G Pnnce i Dr A Lugten G A Muller W Post Droit Mr A A van Bergen Uzendoom 1881 J A Remv Mr P P P Kist J M Noothoven van G or D C Samson Mr P Snel HeicoUegie van dageltiksch faesia owin iiijÉ geene verandering De heer J A Remy ÏSt als hd van den Raad herkozen was werd eveH als de heer T P Vimlg die volgenfi den roosteiP moest aftreden op nieuw tot Wethonder benoemd oodit het op den 31 December bestondf uit de Heerm Mr A A van Bergen Uzendoom Bwgem J A Remy en T P Virolg Wethouder cDe Commissie belast met het ontwerpen van en het herzien der Plaatselgke verordeningen tegen wier overtreding straf is h dreigd wetd m de Raadsvergadering van den 7 Seritember 1875 vernieuwd en samengesteld als volgt Voorzitter i de Borgemeester Leden de heeren W J Fortugn Droogleever Mr P P P Kist Mr H J Kranenftiig en Dr A Lugten De volgende verordeningen werden door den gemeenteraad vastgesteld Straf verordeningen Wgzigintf van art 15 der Politie verordenmg van den 8 October Belasting vernrdeomgen Verordening op het heffen van belasting op de honden vanden 8 October Verordening op de invordering van die be laaiing van den 8 i October Besluit tot het heffen van schoolgeld op de openbare lagere scholen van den 26 October Besluit tot het hefieii van eene belasting dp de Vaart door de gemeente Gottia van den 26 October 19 November 3 Verordeningen van verscliillen en nsri Besluit tot wi z ng van bet Reglement vy ir de stadsmnziekschonl van den 24n i3ept mtu r Verordening regelende de jaarwedden an i het ondi rwi fend personeel aan de Ojnmbwr Lagere Scholen van den 19 October 26 October Beslnit betreffende de vakken wannn op de Openbare Scholen onderwgs wordt geg vfen van d sn 26n October Verordening regelende de jaarwedden an hel onderwijzend personeel aan e Openbare Atcere scholen vau den 20n December ter vervanging van die van den 19 Ootober aö October De voornaamste onderwerpen vrelke m den