Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1876

QeoaeDtenMtd behandeld werden i a Bvto ftt b ilftren t ii een Nortonpypwel Be oi Om lieir tfktsUg ran leeraren aan de Baigerarondachool niet vroeger te doen ingaan dan tl t wurlm Aft den dag waarop het ii gerraagl VenOekp afch de IVoed Kamer der StatenOeneraal u in bet Veoratel ran Wet tot aanleg ita ftaatssiioonragan eene Ign tiooda Schoonhoven Gorinchem op te nemen Afwg ing vaa het verzoek van den Heer G F Tan den Ber te Stolw keistois om achadeTergoeding tAigenè h t phoogm vaa dn weg bg de 0UMiA fiKfae Mg Afwgsing van het verzoek van het Gemeentebeatuur van Katwgk om medewerking voor het tot stand komen van een kanaal tot verbinding MA de kom vau het derp Kalnrgk aan Zee met net oitwateringskauaal van Hguland Nieuwe ragjaiing rm bat oaderwüs op de vxmdacholen Afwönsg tui heit venoek Tan den beer R M de Jong Lnnean c J om van Gemeentewege eene algeoMeoOv aan de Openbare Lagere zich aansluitende bewaarschool voor den borgerstand op te riekten A temming van het voorstel door Bnigemeester en Wethouders naar aanleiding van eene van Gedepateeide Staten gedaan om aan de burgerschool voor jongens onderwgs te doen gewta in het Ëngelsch ea DtdtSeh AfHt nprning van het voontel van BorgeAeea ter en WeÜioaders tot TerluogiBg van sefaool den Afwgdng van het verzoek van den Beer G A de Wul om subsidie voor agne bgzoadere chooL Afw zing van het vencoek ran Mqafrrouw X Veïfao om Bttbaidie voor hare bgzoadere bewaatsohooL Vaststelling van het bedrag der aarwedde van dan te benoemen Leeraar in de Natoarfa Sebeibunde aaD de BuigeraTondschooL fiealnit om bg de vernieuwing van de brug tnnchui de Korte Akkeren en bot Moordrechische Verlaat daar weder eeae vaste bf ag te doen tenen Healuit om het Verraaigd Wees en £ lmoe aniershais te vergrooten en tot bestrgding der kosten de som van 2tK 00 vanB iantenvao dat gesticht te leenen t n de rents van vier tan Eondeid s jaars Vermeerdering van het getal hnlponderwjizers an de Burgerschool voor jongens Beslnit om de door de BAnk van leening asüa de Gemeente verstrekte som van 10000 vaA het kt taal dei Bank io doen afschrgven Vermeerdering van bet geUtl hulponderwgaeleisaen aan de Burgerschool voor meisjes Ontheffing van dën kapelmeester bg de dieostdouids Schutterij an de verpli ng tot bet geven van onderwgs aan de Muziekschool B lnit tot vergrooting van de Openbare Tosfchensi ooL Besluit om op de Openbare Bnrgerschool voor jongens onderwgs te doen geven in het Engelsoh en Doitsch welk besluit wordt genomen naar aanleiding van h t bevel vau Gedeputeerde Staten dat bet meer uitgebreid onderwgs voor jongeas behalve de vakken waarover het sich thans uitstrekt ook zal omvatten dat in de beginselen d r kennis van bade bovengenoemde talen Wgzi ng van hei tarief vau doorvaartrechtan a het Baeuwgkache en Slaipwgksche Verlaat Afwgiing van bei vetxoek van den heer A A Itenon c s tot reorganisatie van de Openbare school voor jonge jufvrouwen Oprichting van eene schoolbibliotkeek aan de erste Opennare Amenschool Besluit om aan de Heeren van Bentnm en Zoon j boekdmkkets alhier eene toelage te verleenen Tan 900 per jaar ter tegemoetkoming in de kasten van eea door hen uit te geven verslag Tan het Teriiaadride in de zittingsn ran den ieaMenteiaad ITanU vemlfd BUITENLAND BtHMluëseh verziekt Binarnlandifhe Zakea de RpabUkeiiien l e Fraaade asiaister i 4e beer Ilicaid doet zjjii te vriend te kouden Line oiroulai dietbg deier dagen aan zijn tnbtenaron vènoodaa he ff iziju daarvan het duidelijk bewijs In de eerste aan de prefecten gericht wordt dezen op het hart gedrukt dat zij voortaan sich moeten gedisgaa als vertogeo ooriÜgers da lepubhtk Een tweede beveelt de meest nbdironipen uitlegging der bestaande bepalingen omtrent de drukpem en het venten vau dagbladen en tijdsshi n In de derde eiudeiqk woid bevolen dat die maires welke buiten de gemeente raden waren gekozen zoo spoedig mogelijk door audetea behooren vervangen te worden Deze dadea van dea heer Rioatd züu welsprdiender dan vela woorden De kamer zal in guustige stemming büeeukomeUr de publieke opinie is tevreden en zal geheel voldaan zijn indien in dnn loop der week zooals men verwacht eene nieuwe wijziging in het personeel der prefscten plaats heeft De Duits die bladen houden zich nog druk bezig met de spoorwegquaestie zonder echter nieuwe gezichtspunten over die zaak te openen In den Praisiaohen Landdag is Zaterdag hét wetsontwerp betreffende het verplaatseu van het begrootingsjaar in handen gesteld van een commissie verder werdea eeuifje minder jelangrijke zaken afgedaan Dat de verkiezing van liberalen in het eerste kiesdistrict vaa Mnnchea door de ultramontaanaohe meerderheid van den Landdag zou worden vernietigd wns voor niemand twijfiilaehtig het geschiedde met 77 tegen 65 stemmen tevens werd da4rbij nog goedgnkeutd de toevoeging dat het Ministerie zou zorgen dat b de volgende verkiezing door het gemeentebestuur der hoo Utad de kieswtt beter zou worden Qagekomen Tevergeefs werd door verschillende liberale afgevaardigden gewezen op het £ eit dat tot heden geen kleine onregelmatigheden vernietiging van verkiezingen wettigden nauneer niet bewezen kon worden dat deze invloed Iiadden uitgeoetend op den uitsUg van de verkiezing De Badenscfae Landdag heeft zich met algemeene stemmen behalve de ultramontaanaohe verklaard voor de invoering van de gemengde schalen met behoud van het godsdienstonderwijs het Pruisisch stelsel dus In het Engdsche Fvlement zqu tot de regeering vragen gericht over Eugelands verhouding tot Rusbmi a tot de Porte Wat betreft de laatste mogendheid heeft de heer Disraeli verklaard dat er voor Engeland geen aanleiding was om Turkije raad te geven sedert de Porte het voornemen ontkende om Montenegro te bezatten Eu tea aanzien van Rusland zeide Dismeli duidelijk dut er geen redeu Was om zich te veroatnisten over squc veruvcrtngeu in Azië aangezien die ft de natuur der Iin cn Ingea en voor de bevolking van Midden Vzic niet niiiicler heilrijk wezen zouden dan de verovering van Indie door de Eugelschen geweest was voor de Indische volkeren Rusland Weet volmaakt goed zride de heer Disraeli dat Engeland zijn gezag in ludië en zijn invloed in het Oosten niet zal prijs geven en de Russische regeering ziet daarii volstrekt gren belemmering v de goede verstandhonding tusschen beide rijken eene verstandhouding die nooit beter is geweest dan thans Inmiddels is de schikking tusschen Oostenrijk en Hongarije gelukkig tot stand gekomen en de nieuwe overeenkomst zal niet vijf jaren maar tien jaren duten Wat betreft de nationale bank is overeengtkomen dat de bank te Pest tot dusver eene filiaal van die te Weenen zelfstandig we n zal Ten teeken dasrvaa zal een gedeehe van den metaalvoorraad uit Weenen naar Peet werden overgebracht Toch znllen beide banken onder eene gemeenschappetijke hoofd dirfcctie staan en de biljetten zullen dezelfde zijn De hoofdbeginselen van de schikking zullen nog in doe maand aan de goedkeuring vap den Hongaarscl en Rijksdag worden onderworpen en ofi cliodn er wel heftige oppositie weien zal verwacht men slgemeea eene groote meerderheid ten gunste v de overeeukoOiat Een van de groote verschilpunten was het gemeensch peliik tarief van rechten Er is eene krachtige partij in Hongarije die ook in dit opzicht zelfstandig wil zijn Het gemeenschappelijk tarief echter blijft voorioopig gehandhaafd Over Kei geheel genomen wordt in Hongarije erkend dat in de gegeven omstandigheden van Oostenrijk niet anders te verkrijgen was zoadat de minister Tisza wegens zijne toc evendh d door de meesten wordt geroemd Des te erger natuurlijk gaan de Hongaanche daghlaiden te keer tegen Oosteongk dat beschuldigd wordt alleen om zichzelf te hebben gedacht en niet ak Hongsrijei de belaugen van het ftljk op den voorgrond te hebben gesteld W aar zeer uiteenloopende meeningen onder eene muts moeten worden gebraofct is wel niet anders te verwachten De qusestie der Spaauech fneros zid eerstdaags in de Cortes worden behandeld en de afschaffing zonder twijfd warden goedgekeurd door de meerderheid Volgens de Imparcial zullen de sfgevaardigdea van de Baskische provinciën die een nieuw ondeAond zonmi hebben met den PresidentMinister dezen verklaren dat zij zel niet in onderhandeling widen treden over een wgziging en tjj de Regeeruig al de verantwoordelijkheid lat i looz katf handelingen De moeilijkheden van Turkije zijn vermeerderd door een opstend te Salonics De Ini endance geeft danitaa da volgsode leilgg Een joag Bu aaraoh meisje wilde tot den Mohammedaaiiacbeu godsdiamt overgaan en ü gaf eenigen Obristenes op raad van den Amerifaai hea consul asideidiug om te tnubtm hasi met gewald uit dé Turksche wyk op Ie lichten Vechtpartij ii tusschen Christenen en Turken waren hiervan het gevolg De consuls van Frankrijk en Duitschlsad die zich naar de moskee hadden begeven werden vemjoord door de verUtteole Turksche bevolking ondanks de pogingen des gouverneurs om hen te bescltermen Een fregat is naar Salonioa vertrokken met een nieuwen gouverneur Eckerif bassa en een commissaris Vahauelfeudi De tweede tolk van de Pransehe ambassade en de Duitiche consal te Konstantittop vergezellen heo De schuldigen zullen in het openbaar gestraft worden FRAMKRUK Fransche dagbladen zijn tegenwoordig in den regel hoogst virveleud Ze behelzen weinig meer dan lange hoofdartikelen voor of tegen de beweging ten gunste der amnestie of over noodzakelqke wijzigingen in het personeel der prefecten Slechts de Univeri maakt af en toe op den regel een loffelijke uitzondering door op den bekenden toon een capuciuade te houden Zoo maakte het ultramontaansche blad rich dezer dogen bitter boos omdat op de kennis te Versailles in eeu kijkspelletje werden vertoond de martelaren der inquisitie hare bialste slachtoSieraxlit in Mexico werden ontdekt bij de verwoesting van het klooster SantoDomingo en die door den heer Marx met al de certificaten van echtheid naar Frankrijk zijn overgebracht Dat de afbeelding der lijken dei ongelukkigen die in de kasematten van bet kluuttet leveud werden ingemetseld en wegens gebrek aan lucht in ongeschonden staat bewaard zijn gebleven volgens het programma van het tentje met toestemming van het bestuur ten toon worden gesteld is eea waabedrff in de oogen van de ünntr Het bestnor moest zoo ieta niet gedoogeu Voor niet dat v6ór de tent monniken afgebeeld staan die oi icieovige8 de grawelijkate pijniglBgctt doin oiidrtgaan Qp deze wijs toeb wekt men de biirgir tot onderliugen haat i op en dit komt allerminst li ius in een republiek die geëerbiedigd wil wordc i Doch gelijk ij zeiden zulke artikelen Irvirt ullicn nog itlUniveri van tijd tot tijd op Het lypc van den inhaud van een Fransch liKid in onze dagen wordt veeleer gegeven door een der jongste uuiniiiers van de R nilifw franfaue OAnbettaS orgaan onderscheidt zich in den laststen njd door hrflige critiek tegen allen en iedereen Eeu merkwaardig staaltje hiervan vindt men in het bewuste nummer waarop wij het oog hebben Van binnen en buitenlandscb nieuws geen spraak dan in enkele korte telegrammen Zondert men een kunstcritiek uit dan bestaat dit nummer behalve nit gmoemde telegrammen uit niets dan uit polemische hoofdartikelen In het eente artikel woidt de commissie aangevallen die zich met het ontwerpen eener w t op de maires bezig houdt In het tweede artikel wordt de minister van buitenlandsche zaken aangevallen omdat hij de stokken betreffende de Oostersche qnaestie niet publiek maakt dit wordt een een oubli des convenances genoemd In het derde artikel worden die liberale bladen aangevallen die zich tevreden toonen met de afzetting van prefecten of hnn verandering van sUndplaata Het vierde artikel valt de clericide bladen met den bisschop van Toulouse aan èn tevens de Fransch rq eering omdat deze bij de eerstgeuoemden te veel door dt vingers ziet Het vijfde artikel valt hen aan die zi tegen de amnestie verzetten en vaart hevig uit tegen den kr garaad die te Parijs zitting houdt Het z e artikel valt eeu senator aan die een brief van rouwbeklag gezonden heeft aan een afgezet prefect terwijl in h zevende artikel de minister van oorlog wordt aangevallen omdat hij aan generaal Grsmoat Veriof heeft gegev n tot het doen oprichten van e altaar in de open lucht waarbij de mis werd gevierd iets dat volgens de lU uilijM ranfauf een zeer tnmrig effeet heeft gehad Het is er ver van dat de billijkheid der eritiekeven gnot is als de lievigheid er vaiL Zoo maaktb V de Parijsehe correspondent van de Tuut de juiste pjimerkiug dat de eisoh van Gambetta s orgaan ten optiehte van overiegging der bewuste diploma tiekë stukken hoogst onredelijk is In den beginnewilden de drie keizerlijke regeeringen dat de overigegroote mogendheden slechts een raadgevende stem in deze quaestie zouden nitbrengen Door de dépêchesdie hierover werden gewisseld publiek te maken zon men zeer gevoelige snaren unroeren en in strijd indelen met de eente beginselen der diplomatie Erzon alleen spraak kannen zqn van een overleggender stakken die gewisseld zijn na de uitvaardigingder nota van Andrasqr GOUDA 9 Mei 1878 Heden is alhier aangehouden en naar de gevangenis te Rotterdam overgebracht de sjouwer Bart Stevena vesdacht vsa diefstal van waschgoëderen X Zondag ochtend werd voor hef front van het garnizoen Ihier een soldaat wegens verregaand wangedrag uit de dienit weggejaagd Dit ia de tweede welke binnen H dagen tyda op zoodanige wijze de dienst verlaat De heer Mr G Groen van Frinsterer berindt zich in een zeer zwakken toestond Ia de vorige maand zijn in beslag genomen te Schoonhoven een valache gulden voerende de beeltenis van koning Willem III en het jaartal 1866 en te Groningen een valsch 25 centetuk met de beeltenis van koning Willem II en het jaartal ISét Bij de Tweede Kamer waren tot jl Dinsdag toen de zittingen werden hervat o a ingekomen 117 verzoekschriften betreffende de voorgedragen regeling der rechtbanken en kautongereohteu 91 ter ondersteuning van het voorstel Moens 61 tot wijziging van de schutterij et met betoog op het voorgevaUeue met de ZusoUudsche schutters Te s Gravenhage is een Regeeringstelegram ontvangen uit Atehiu dd 28 ApriL In den nacht van 22 April bekroop de vijand onze positie te Lampriten viel de buiten de versterking gelegerde dwangarbeiders aan De bezetting versloeg den vijand In de vijandelijke stellingen is veel volk Nu en dan worden onze couvooieu aangevallen Onzerzijds wordt krachtige voortgang gemiaakt met den aanleg van wegen en de opvoering v in vivres naar de znidelijlü veraterkingslinie De cholera heeiselit sterk by den vijaad bij ons is die nagenoeg geweken en de Igemeene gezond heidstoestaud is zetr bevredigend Volgens een schrijven uit Philadelphia aan de Timeê vi aa de teutooustelliug op 19 April aog verre van geregeld De Amerikanen zelven warfiu bet achterlijkste van allen duch ook de overige rijken waren iiug verre van gereed Engeland was verreweg het meest gevorderd Ken der Ëugelsche kolouiSn in Australië Quenisl uul stelt een obelisk ten toon welke de hoeveellKid gr ud voorstelt welke in de laatste acht jaar il i sinds de tenteonstelliag te l urijs in Queeusland gevonden is Het gewicht van het voorgestelde metaal is 60 Engelsche tonnen en de waarde 84 inillioen gulden Onder 4e Engelsche voorwerpen trekken zeer de aandacht enkele voorwerpen door de kou familie van Engebind vervaardigd H M e kouiugiu zendt 26 door haar gemeukte etsen in en twee servetten die door haar gewcvm ziju Prinses Louise de markiezin van Lome heeft eiu buste in marmer gebeeldhouwd en vier afbeeldingen in waterverw van bbjemen teteekend Prinses BoatriC borduurtte een banier en prinses Christine van Sleesivijk Holstein een tafelkleed Zondag werd te Amsterdam een door ongev honderd personen mefst werklieden bijgewoonde vergadering gehouden tot bevordering van het algemeen sterarepht Na langdurige discussie werd besloten tot benoeming eener oominissie van 9 leden belast met het ontwerpen van eene uitvoerige memorie met opgave der gronden voor het algemeeit stemrecht en wederlegging van de argumenten der bestrijders Over i dagen zal in eene nadere vergadering dat stak worden aan de orde gesteld en bij goedkeuring door de vergadering daarop de adhaesie van geheel Nederland worden gevraagd Tot leden der Commissie zijn benoemd de heeren Hitman G 3 Penning B J Benning Vlugt Haupt Petel Schroder Engelbregt met toevoeging van Mr W Heinekèn Mocht laatsgemelde bedanken dan zal de heer Donker als negende lid optreden De heer jhr H A D Coenen burgemeester der gemeente Zutphen en lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal komt niet meer voqr op de lijst derhoogst aangeslagenen in Gelderland en zal derhalve volgens art 96 der Kieswet zijn ontslag uit die betiekking moeten nemen Dagbl Voor den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden zijn van laatetgenoemde gemeente de irronden leeds aangewezen het stetion aldaar van den Ned Rhiiaspuarweg zal met eep zgvleugeL Iwueyens een gebouw tot berging vaa goederen en remi e gebouwen uitgebreid worden Bq den gemeenteraad van Utrecht is ingekomen en in handen van buig en weth gesteld een request van E A Emmink vergunning verzoekende om een bel c sÉ l i ai ep jnei te mogen openen Adjreisant wss g hoon van ne klaq e goedere te koopen met reoht voor hen om die uy eeni a tjjd weder met eenige verhooging als rouwkoop terug te koopen Volgens adressant gaf dat aan zijae klanten gerief en hem geen schade De arrond rechtbtwk heeft dat echter als beleening op pand gequaliSoec d en daaraan een einde gemaakt nu vraagt adressant vergunning tot het houden van eea beleenhoia op pand waarby adressant de opmerking maakt dat vele van de stadsbank van leeuiug liever geen gebruik maken omdat die slechte op gezette uren open is omdat men daar op pand weinig meer dan s waarde bekomt de onkosten bezwarend zijn en de zaak toch een nadeelig saldo oplevert Adressant wil 10 pCt s jaars voor rente berekenen bij kortere termijnen meer en 6 cent voor ieder pand bij inschrijving en aflossing Volgens het IfofeiitHftei fTeehblad is de viering van het Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Woensdag 6 Juli aanstaande bepaald Zooals wij reedsmeldden heeft jhr mr W Boieel van Hogdanden het noodig terrein afgestaan op het buitengoed Betcketitijn te Velzen in de nabijheid van het Noordzeekanaal Uit het Algemeen tdretloek voer den Nedetlanitcke Boekhmdel waarvan thans de 2J te jaargang is verschenen blijkt dat Nederiandteh 1051 boekhandelaren 37 boekhaudelaren die den Ned boeklundel in de Nederlandache bezittingen en in het bnitenland uitoefenen 7 commissiouairs voor den boekhandel 382 boekdrukkerijen 109 steendnikkerijen 8 koper en stailplaatdrukkerijen 4 lettergieterijen 14 inrichtingen voor xylogragie 5 dito voor galvanopkstiek 1 dito voor glyptographie 7 fabrieken en magazijnen vpor boekdrukkerijgereedschappen 4 dmkiukt fabrieken 91 inuziekbaudelaara 1 U handelaars in land en zeekaarten 51 kunsthandeluren 108 boekbiuderijeu 8 magazijnen van boekbiuders gereedschappea eit 161 fabrieken en grossiers in papieren enz 1n behoeve van den heer Boerma hoofdonderwijzer te IVilp lie wegens het sohrijren eeu opstel genaamd vLetterkuetAterij in het Weekblad De f ekker dour het gemeentebestuur gesekont was zijn door nitm 100 onderwijzers gezelschanpen bijdragen samengebracht om kem de geleden4 Hchade te vengoeden Het daarmede beoogde doel tevens een protest tegea de handeling van het gemeentebestau ia volkomen bereikt Naar men aan het libl meldt bestaat het voornemen om het depot van het 3de regiment infanterie nog in den loop van dit jaar v4mi Middelburg naar Amsterdam te plaatsen terwi het Ie bataillon van genoemd regiment thans te Vlissiugen alsdan naar Middelburg zal vertrekken Wegens den hoogen hoofdelijken omslag waaraan de ofScieren en onderofficieren te Vlissiugen onderworpen ziJn schijnt bovendien bij het departement van oorlog het voornemen te bestaan het garnizoen te dier plaatse tot een minimum te herleiden Aan het UemieUUai wordt uit Vlissingen gemeld In verschillende dagUadeu werd onlaaga vermeld dat de immorteUenkrant den 298ten April aan het staudr beeld van De Ruyter gehecht des nachts door militeiren dairvan zou z jn weggenomen Uit het onderzoek eener daartoe opzettelijk benoemde Commissie van ofBpieren u gebleken dat die krans door eenige militeiren des morgens is gevonden hangende aan een ijzeren hek en door hen naar het standbeeld ia teruggebracht Wie deze laffe demonstratie tegen eene eerbiedwaardige uiting van het natioualiteitsgevoel heeft gepleegd is ten eeuenmale onbekeed In het Stade Prm en Orxm Jdverlentieblad ren den 8den Md wordt bij advertentie avngekondigoT dat op de kermis te Groningen te zien zal zijn Jut diens huisvrouw en kind Wanneer men met ballen werpt op den bewaarder treedt Jut met een dolk te voorschijn Doch daar blijft het niet bij Jute vrouw met haat kind komt te voorschijn en dit kind roept papa en mams Een inzender in de Frov OroH Ct vraagt of geen mogelijkheid zou bestaan om dit sohaildaal te verbieden Te Gulpen is een kind in een kuip met melk gevallen en verdronken Weet Friso betoogt in de Purrn Ct dat de jongens ten pbttten lande landbouwonderwijs moeten ontvangdu Onze grond verarmt even als wij zelvfn door den uitvoer onzer laudproduoten Hierin kan alleen worden voorzien door toepassing van een verstandig landbouwstelsel De landbouwers moeten dit echter dan ook weten zij moeten tekeiid zfju inet de bouwstoffen die voor elke plantensoort gebruikt zijn en hoe de grond na een deel dier stoffen te hebben verloren weder in aomialcn toestand moet worden gebracht In de lagere scholen kaa voorzeker geen vak onderwijs worden gegeven maar t onderwijs in de kennis der natuur kan naar de lokale toe standen gevijiigd worden en den leesKagcn k n die kennis onderwezen worden die voor kan bedr t meest noodig is Nu evenwel op sommige scholen ten platten lande 50 tot 100 leeriingen van vemchillenden leeftijd door iéa man moeten worden onderricht kaa vaa oordeelkundig onderwijs inde bcf inselen van de kennis der natuur geen sprake aiju ZqoUng ons volksonderwijs nog niet is geregeld weusoht de sohryvu in de Purm Ct dat den on derwyzers au reeds gelegenheid worde gegeven vooral hun die aau t hoofd eener dorpsadaoa staan de noodige kennis voor een examen in de liandhanw op te doen Daartoe wilde Scbr 1 Eeoe volledige landbottwaca lemie tan einde te voorzien ia de vorming van aanstaande hoofden van nitgebrtnle vxploitatien n van laudbouwleeraars zoowel van hm die de betrekking van wandelleersars zullen aanvaarden als van dezulken die eenmaal aan gemeentescholeu als vakleeraaia znllen aangesteld word in 2 Overal in de centrums van landbouwstreken kur I sussen voor onderwijzers opdat aan die scholen waar om finaotieete redenen geene bepaalde viiklreniars kunnen warden langesteld eerlang de hSufdondérwij en die taak op zidi kannen nemen S De bigere school worde zoodanig ingericht dat het onderwijs in de gbeginsekn van de kennis de natuur diciisl I baar kan worden gemaakt om de leerlingen gord te leeren waarnemen en eenige aanvankelijke begrippen aan te brengen waaraap het volksoud r zich later kaa aa luiten Men meldt uit Zwolle Gedurende 14 dagen hebben een IJjarig meisje eoeen K arige jongen bjjna eiken middag eeae ariiib in de R K kerk aan de Ossenmarkt adhier bestolen zonder d ¥ het werd opgemerkt I b gtatolea gelden werden des avonds in banketwinkels versnoept Tegen deze jeugdige deugnieten die zich reeds vroeger moeten hebbeu schuldig gemaakt aan dieverijen is procet verbaal opgemaakt 4 assanKSHsaE BS siasneBBBiM HS aMBk Laatste Beiióhtetié as Partfl 8 Meii Men meent te weten dat etü divisie van het eskader van de Middelandsche zee bevel heeft gekregen naar de wateren van Salouild tl stevenen A Konstsntinopel 7 Mei De gezanten van Frsakrqk en Dnitwhlaud zijn onmiddelijk saaiiiK kosten toen zij bericht vau den te Saloniki grpln gd moord ontvingen en hebben terstond voldueiiii imï eiscbt welke huuiindeu ruiuuten rin door de Portif toegezegd Berlijn 8 Mei De Bticieameiger sclirijft vee het vermoorden van de Duitacfae en J rauche cjussjty te Saloniki dat uit Konstantinopel bericht is f vangen dat de Duitsche en Fransche gezanten gemeenschappelijk met de gezanten der andere 2urupeesche Mogendheden onigiddelijk de noodige stappen bij de Porte hebben gedaan tot bescherming der christenen te Saloniki en tot het instellen van e streng onderzoek De grootvizier verklaarde oA hierop bereid alle gevorderde maatregelen te nemen De Sultan liet dadelijk door zijn eersten adjudant aan de gesanten van Dnitschland en Frankrijk zijart diep leswezen betuigen ov r hetgeen te Saluiiiki was voorgevallen en beloofde dat de schuldigeo ten strengste zouden worden gestraft Een Tnrksoh oorlogschip is naar Saloniki ver kken Dit vaaptnig heeft twee hooge Turksche stsatssmbtenarea sir buitengewone commissarissen aan boord en aan di Ze commissaricsen lijn de Duitsche oonsul te Pers en ds tweede dragoman van de Fransche ambassade toeg voegd Bovendien is een gepantserd Tnrkaoh vaartuig tot versterking der bezetting van Saloniki vertrokkwi w BerlUUi 8 Mei Volgeus tijdingen uit Weenenis in de regeeringskringen aldaar de gedachtenwisseling der Kabinetten ter zake van den moord te Salomki zoomede een schitterende voldoening als noodzakelijk erkend i Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van 26 April 1876 siia de uavolgende personen veroordeeld F D Tot eene geldboete van 8 of een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda vffkoo t pen van t wii zonder dat hij als uitventer daarvun aan den beambte van politie op diens vordering een bewijs heeft kunnen vertoouen dat die visoh do den keurmeester gekeurd en goed bevonden Was J C V i B Huisvrouw van B N tot eene geld boete van 1 60 of een dag sjÉn gevangenisstraf wegens het te Gouda zonder mriftelijke toestemming van Burgemeester eo Wethoaders werpen fut asch in het tot openbare dienst bestaande waters C V d H Tot eene ge d oeto van Jl of een dag subs gevangenisstraf wegens het tefGouda op den openbaren weg buiten een openbare waterbj datgene verrichten waarvoor die ü nohting btsteuul is T