Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1876

J M VAN MINDEN ÖAGELUKS te spreken voor het PLAATSEN van K f XHTT mnmm EBêTTKW rolgens de laatste Vethode zonder uitnemen der f WorteU AANBEVELING is onnoodig d tr hjj zich sedert 36 jar w T flner Stadgenooten en omstreke n heeft weten waardig te maken vertrouwen VrUilag 12 IRel 1876 1827 GOUDSCHE COURANT lenws en Advertentieblad voor Oonda en Omstreken ll I STTAi DE E fsÈBmm DA S virtS Q Nieuwste Methodes DONDEH DAGS van 10 tot 3 ure te spaken of schriffelök te ontbSi 104 to Gou W BKHOüVeN Kleiweg Ï J J TE PAS Mecanlclen Amerlcaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker owr tuigd IS dat zg aan alle vereischten voldoen 1 A d B To eene geldboete tmi S ofsubs feran Biastnf a een dtg wegeo het te Good b geleider rio een met houden bespumen roertaig Diet gHo oust die honden F A Tot twee geldboeten een Tun S en een van I of oh gevangenisstraf ran eeu dag Toof etke boete wcf na 1 Het alt geleider ran een met ecB trekdier beaptuncn Toert ig lich daanran rerwqikrra tonder dal onder voldoend toedeht te hebben gMteld of behoorlijk te hebben Utgeiet op een weg in de Provinme Zoid HoUand en ï Het te Good rijden met een aangefpannen hond niet roonien ran milkorf C P Tot eene geldboete Tan ƒ 10 of drie dagen aha gerai nieatnf vegeaa het al bestaoider of opsiehter eener gaimepinnerü in dieoet hebben ara em kind beneden de Elf Jaren buiten weteu rao het hoofd dier onderneming 1 ï Tot eene geldboete n ÏO of rijf dagen loba gerangeniastraf wegent ket jagen op waterwild op Zondag en talks na binnen de laatste twaalf maanden aan de orertreding Toonifgegaan wegena orertredii der rerordeningco op de jaoht en iawAerü te sijn veroordeeld Van af heden PRIMO KWALITEIT KALFSVLEESCH HA Cemt de MiU VOORHANDEN BESTE SODSTCE DE BOULOeRE Gerookte Tongen Gerookte Hijseii ad 1 40 de kilo E BANNETT Directeur der Gondsche Vleeachhouwerg ta allen in de kosten dei noods inrorderfaaar l j Igfadwang I Belangrijk is het gelaksaankondiging van 8 muel HooklOber BSnr in Uambarg welk licb in het huidig Dommer ran ons courant bevindt Dit huis heeft Boh door ijn prompt eu stüiwggend aitbetaling der hier in de omstrek gewonnen bedragen eene loo goede faam verworven dat wy al ome leser aanbeveelen te K a huidig advertentie acht te geven COBBESFON ËNTIE M vraafl of er gno aoftelukbeid kntut oia ket frit te Amm ophoadeo dat dM Zoadat vaoni tatKbra fi es 7 sar Sf de toieo telkeaa joBgeu niet bruidcDde ugsrea loopea If nm bsrea af Bet raj aa staeaea weifea vf de rMr Bargerlijke Stand BAKKERSKHEGHT T spoedigste GEVRAAGU een Bakkersknecht of Hairwas By N M ENGELBBEGT flaagw Brood en Bescbuitbakker Gouda GUO eft t Mn Jsksau dm P Eoleter n J M StiiaTOorl 7 W Ukeuiai Junelje tndcrt C peaksek V J Zaüdaeld Ju aden T raa dra Hnrj eaH Haaik T OVJCkLKOCN i MaL D Sael 9 aL H W tsa FU Ti H A aa der kraati 1 d 7 J E Ktaat t i Verschillende Artikelen van AN JTIQÜITEITBN en INBOEDELS met de verhMciiigMi in de laatste maand gekocht hebbende bstaic ik mgnen oprechten dank voor het e dionken vertrouwen en beveel my aan tot het ApVERTËNTIËl WINKELDOCHTEIL tan Ike Zaken in UEd gunst en recomm idatie M A TRIJBITS G ouw C ih 8a Bteit Oits GiHOceBii Zaal Kdsstii4 OOBDEBOAO U MEI 1876 IUt MLfi4u m uiii door het CONCERT en OPERETTEN Öezkachap onder leiding en medewerking van EDÜABD BAMBERG 1ste Comiek Coupletzangjer Tas Rotterdam Aanvang precies ten 7 ure Ledeu er Soeieieit met eene dame 49 cents Entree meerdere dames of kinderen 25 cenjts de persoon Niet Leden 49 cents Entree Eduard Bamberg In een GAREN en BANDWINKEL alhier wordt door omstandigheden zoo spoedig mogelgk gevraagd een Fatsoenlgk BURGERMEISJE P G vlug kunnende rekene en scbrgven Zg die Aiet het vak bekend zgn genieten de voorkeur Reflecteerenden gelieven zich te adresseren met franco brieven onder letter J R bg den Boekhandelaar P C MAAS HARTINO Fröres OosthévenB no 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums DessinsAquarelles Spéciakté d agrandissements et de Portraits émaillés flV Portr ts inaltérables procédé on charbon Aanbesteding MevrouAV Dupper vraagt tegen 1 Aogrustas Eene Keukenmeid luoeteode het werk verrichten en een DUEGRAAF en HEEMRADEN van Bloemtndaal z n voornemens op ZATURDAG den 27 MEI 1876 des fóormiddags ten Elf ure in het Koffiehuis de Rohkin te Ooudu bg enkele iuschrgving in twee perceelen AAN TE BEBTEDKN Het vullen der gegraven Pntten In de Gemeente Goud £ tijdens de door braa van de Gouwekade egan 1 Augustus wordt verlangd m KFJ KËViUEf A tevens huiswerk verrichtende Ziek te vervoegen Wratbaven B n 176 istek en de voorwaarden ter den Architect L BUR terwijl de inschrjjvingsbiljetten behoorlijk op zegel geschreven door den aannemer en zjjne lx rgen geteekend moeten zgn ingeleverd vdór of op den 26 MEI 1876 vóór des avonds ten 7 ure ter Secretarie van den Polder te Gouda wgk B No 146 Gouda DrnldMn A Brinkman t Men vraagt TE KOOP een goed gebruikt Fnuco brieven onder letter A A bg den Boekhaödelaar A BRINKMA N te Gouda T ROTTERDAM wordt verUngd een V3LUC3 C3 B SCaiFFEHSENECIT met de behandeling van het artikel Kaas bekend Adres met franco brieven onder de letters S C aan het Advertentiebureau van A BRINKMAN te Gouda Mejnfvronw KROMHOUT Gouwe C 245 vraagt ten spoedigste eene xindelgke V I Hoofdwinst ev 375 000Mrk fiELlKSAAIÏ De n insten tqn MKicisi t UllnoofHgIng ot deelneming aan de Winsikaiisen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Oöld Verloting waarin over de 7 770 000 iMark Beker getronnea moeten worden De winsten dezer voordeelige Geld loterg welke volgens plan slechts 81 500 loten bevat zijn 1 winst van ev 375 000 Rijksmark spec RÜksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 eu 3000 206 maal 2500 2400 eo 2000 415 maal 1500 en 1200 1356 maal 500 SOO eu 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13839 maal 94 75 67 50 40 en 20 Rijksmark en komen deze binnen weinige maanden in 7afdeelinge tot zekere beslissing Ue rente laiIlrekkiDfl u labllbalie vutgeiteld ea kost hwrruor het fiehcel ongiacel lot elKhts Guldaa l iO cli ImI hall e 1 73 b l kwart 0 S8 welke door drn Stmt re rarRndrrrde orifrinreli Wten reen rriwdeo promrttwD te ren franco ttiZhSulMO nn het brdruy zelli imai de terste ouistrekrn tenoTtdea worden leder dielaeiuer oBtrau ft tiB mij beoevi u xun onipiiell IX r ook brt met UutawipiD Tbortieaa urigiaci l FI N V tis en nfl pUsti ftebed htbheade trrkkiDK dndrhjk eqndcr i Dtr r de oftieieele trekkinalij t De mtbeuliBpE en Terr endiDg der gewone Idea ol irecl WD de beUoflkebbciidaii pronpt aa o r da rea ete ducretie gj Jeder bestelltog ken dkb eenroudig op aa PuetwtMel iniketÉ Bl Men wendde zich deher aiit den Anitragea der aabe beTorftrhemlen Ziehanfc balher hii n 15 MA I d J Met wrtnmwea kib amneë ÊÊeekaeher 9mnr W HRnkien er Wirit lkunlonr tv H mpi ra BEEENDMAKINa BÜEGEM8ESTEE ro WETH0UDBE8 van Ooudo Gezien de Wet op de Sohntterijen van den Un April 1827 Staattblttd no 17 alsmede de Bef leraentaire bepuliuften voorkomende in het StaaltbUul van den Sisten Haart 1S28 no 6 Brengen ter algeraeene kennis dat de ingezetenen dïe op den isteu Junusri 1878 hun 25 te jasr zijn ingetreden verplioht zijn zioh voor den dienst der schutterij te doen inschrijven Dat tot de insohrijviiig zitting zal worden gehouden In het Baadhuis dezer Gemeente op Maandag den itsitn Mei aanstaande van des voormiddags tieti tot des namiddags 6in are Dat boveugepelde Wet te anzien der voorBclfre eiii verj i htiag de navolgtnde bepalingen en jroètBébrffftS bAelst Art 1 leder ingezeten van het Eijk die op den Isten Januari van ellc j iar zijn 25ste jaar zitl zijn in etredeD eu zijn 34ste niet voleindigd zal hebben zal injtevolge de bepalingen dezer Wet da oe geroepen zijnde Verplicht wezen de schntterl dienst uitteoefeuen Art 2 AU ingezetenen worden met betrekking tot de toepassing dezer Wet besehonwd Alle Nederlanden binnen het Bnk hun gewoon velfUijf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hua voornemen om ii h daar te vestigen z len hebben aan den dag gelegd hetzij door e ne mtdrukkel ke verklaring hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de boofdmiddelen van hou bestaan I J 8 t iel ke uitoefening van een bedrijf of haudi w rt in eenige ond rgesohikte betrekking gelijk die T B leerling kneoht enz kan op zioh elve niet beBohonwd worden ah een bewjjs van het voornemen om zich in dit Byk te vestigsn Art 6 Ëlk jaar voor den eersten Junij zullen de ingezetenen welke op den eersten Janusnj van het jaar hnii 25sle jaar van ouderdom zullen zijn ingetredeu zonder ordersoheid of zij verroeenen mochten al oil niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te befaooren verplioht zijn jrioh bij het beatunr der gemeente in welke zij wonen voor de schutterij te doen inschrijven Art 7 Zg die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hébben gevestigd zullen tot de insohryring verplioht zgn binnen die gemeente alwaar eene dienstdoende schutterij aanwezig is Bij aldleu in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende schutterijen bestaan DUllen zij zioh doen inschrijven in de gemeente alwaar zy voor de personele belasting zyn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij amhts li arvfe verplioht zijn hun verblijf te houden Art 8 Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven zullen door H plaatselijk bestuur war den ingeschreven naar deazelfs oordeel onverminderd d bevoegdheid van den ingesclttevene om van zguen jnisten oudenlom nader te doen blijken Dientengevolge warden de ingezetenen die in de itermea van gemelde artikelen vallen dat zijn zij die in het vorige jaar den 24jarigen leeftijd iuMKit if reiki en mitsdien geboren zijn in den jare 1851 mitsgaders de loodnnigen tusstihen de 24 en 34 jaren oud welke sedert de laatst gedane oproeping in dato 8 Mei 1875 zioh all ier met der woon hebben gevestigd opgeroepen ora zioh op den hier bovengemelden tijd en op de plaatst voor de iiisohrijving bepaald aan te melden zullende zq welke hierotn trent onverhoopt mochten nahitig zyii niet te min vaa wege het gemeente bestuur ambtshalve worden ingeschreven bovendien door den SoMtirtraad worden verwezen tot eene geldboete en zmdiir lol ng bij de Schutttrij warden iniitlij 4 indien het zal blijken dat er tijdens de verzuimde inKkrijtuig geene redenen tot vitalui m a vnJKtellmf ten hunnen aanzien bestonden Wordende eindelijk degenen welke aan de ituciryoing moeten voldoen medegedeeld dat zij bij gem inschrijving moeten overleggen han yi tan geboorte zullende zij voor zooverre zij alHeï f eboren zijn zich ter b koming daarvan moeten vervoegen op de Secretarie dezer gemeente van des morgens tin tot dea namiddags ün ure En zullen zij tevens verjdicht zijn bij de Wêchrijving op te geven de etraat de wgk en het inner van hunne teimimg kan beroep benevens dat hunner ouder alsmede sedert wanneer zij ingezetenen dezer gemeente geweest zijn Gouda den 4i Mei 1876 Burgemeester en WetboQders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOQLghvta FoETOiJM VAN Busom IJzliNDOOaW UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1875 Fereolf Afw zing van het verzoek van M P Oosterbeek c B om vergunning tot bel bergden van de voetpaden met hnnne melkwagens en besluit om de daartoe verleende vergunning voor brood wagens in te trekken Verbooging van de bdasting op de honden Verhooging van de jaarwedden der holponderwgzers en hulponderwgzeressen Regeling vau het onderwys aan de Burgeravondschool efa verstrekking van toelagen aansommige Leeraren voor de vermeerdering hunner lesuren Wijziging der belasting op de Vaart door do Gemeente en der rechten voor het bevaren van de rivier de Gouwe in verband met de veranderde meting dec ueg jjeu besluit om aan üe vaïsen van onaerw s op de Burgeravondsehool voor meisjes de Franscbe taal toe te voegen Regeling van de bezoldiging der hoofdonderwgzers aan de Openbare Scholen MededeeKng van Borgemeester en Wethouders dat zg zich tot de Tweede Kamer der Staten Generaal hebben gewend met bet verzoek om onder de Staatsspoorwegen op te nemen eene Ign Alphen Gouda Schoonhoven Gorinchem Besluit om heeren Librgemeesters uit te noodigea in het volgende jaar een begrootin van inkomsten en nitgaveu voor de Librge in te zenden welk besluit is genomen naar aanleiding van hun verzoek om terug te komen op de bepaling ton aansien van hunne administratie in het vorig jaar genomen Besluit tot het vragen van machtiging aan Gedeputeerde Staten om met het bestuur van Amsterdam in overleg te treden over de opheffing van het veer tusschen de beide gemeenten Vergunning aan den heer J N Scheltema om voor znuo rekening in druk uit te geven bet in het Gemeente archief aanwezige mannBcri t van het derde deel van de Lange van Wgngaarden Geschiedenis der Heeren en Bescbrgving der Stad eu der Goude s Vermindering op verlangen van Gedeputeerde Staten van het aan het burgerlgk armbestuur verleende Subsidie Archieven De heeren J N Scheltema en Dr G A Tebbenboft kwamen in dit jaar met het beschrgveu vaa het Archief gereed Zg kweten zich op verdienstelgke wijze van hunne moeilijke teak Het lokaal werd aanmerkelijk vergroot zoodat nu voor de behoorlijke plaatsing der archieveli de noodige ruimte aanwezig is Geldmiddelen Volgens de laatste door Gedeputeerde iKuton afgesloten Bekeniitg zgndedie over het dienstjaar 1874 bedragen De ontvangsten 259 962 09 Eb de u itgaven 252 358 74 Zoodat die rekening sluit mot eeu voordeeUg saldo ven f 603 45 ToeUanden welke invloed htnnfn uitoefenen op de volksgezondheid Het rioleeren werd voortgezet Het strekte zich dit jaar uit tot de zgl ten ngorden vsiii de Vlamingstraat van de Raam af tot de Ozergieterg van de heeren Cosgn C de zijl ten noorden van de DrapiersteiBg van de Raam tot aan de Vest het water van de Geuzeustraat en en gedeelte van de zgl achter de tussdienschool De stads binnen en bnitengraehten en de nog aanwezigen zglen worden van tgd tot tgd nit baggerd en van drijvend vnil gezuiverd De slooten die bizonder eigendom zijn moeten door de eigenaars worden schoon gehouden Daarover wordt eenige maleu per jaar eene schouw jDfedrevea Dagelgks wordt door de schuttingen en door het openen der schuiven aan den IJssel het water ververscht Bg lagen sliaad van de Gouwe geschiedt dit bovendien door het inlaten van IJsselwater aan het stoomgemad van Rgnlaud en van tgd tot tgd door spuüng De voonehriiten der wet van 4 December 1872 StaaUblad N 134 tot voorziening tegen besmettelgke ziekten werden met nauwgezetheid gebandbaaid Het houden van varkens wordt in de binnenstad niet toegelaten en buiten alleen op plaateen die bg onderzoek daartoe geschikt wonlen bevoitden en op genoeg m afstand vtn wöningen gn gelegen Aan het verslag van den oudsten stad eneesheer wordm de volgende mededeelingMiofatleend pen jaar minder gunstig dan in 1874 Het ziektekarakter was rheumatiscb met pioedomineerend lijden der ademhalingswerktuigen Onder bejaarden en kinderen kwamen vele ster evallen voor vooral in de eerste en drie laaUte maanden van het jaar In datamaanden Augustos September October en NovSnber deed zich tevens het biliense karakter voor Epidemisch heerschten in de laatste vjjf maanden ofschoon niet in hevige mate morbillj en tussis convolsiva Sporadisch kwamen voor in de maand hhnaui drie gevallen van scarlatina in één huisgezin zooder verdere Verspreiding en caugina diptherina eu in de maanden Febmari Maart Juni Augustos October en December ctj hns en febris typboidea Tu8 benpoozende koortsen kwamen gedurende het gebeele jaar voor Pe sterfte ging die van het vorige jaa Jto boven Er ziJn in deze Gemeente twee begraatplaat en De algemeene Burgerlgke en die der Israëlieten Op de eerstgenoemde werden 698 Igken t aarde besteld Op de begraafplaats der IsraSlieten werden 9 Igken begraven Aangaande het getel Igdera in het afgeloopen jaar in het Gasthuis verpleegd valt het volgende mede te deelen M 6 B ge 37 29 66 lS i3 8 1 Op 1 Januari annwe Gedurende het jaar ter verpleging opgena B Tota r verpleegden Ontsl en M Vr B gesl 14 18 1 1 42 2 0 2 0 12 2 22 Als hersteld Als ongeneeslijk Op eigen verlangen 35 83 68 r Aan het einde van het jaar bevonden ziC h aldaar 8 10 13 I ♦ x Overleden n