Goudsche Courant, vrijdag 12 mei 1876

N opuieaw de jttata s nadjdegen doar welke K afge gedelegeerdeu der Frausche en Duitschc luubessadfla raardigd ago De keerCaooves dd Castillo keëfl verklaard dA h $ bedoteu bad de foacitie der aas aaa de Clortes te ondrrwefpen langcanKtbaBd be iuueu de partqea ia de iadiaaas the Kamer sefc Bu ir dea veraadcsden staod dm zaken fe groepeaen de racbtere de liie op omslfeetcs 114 kïdea w4t begroot heefe Sdla tot preeideat la overleg aat de s urdtrtnwl a ïb dadag met dan jnioiMer prasideut den beer Di etis M k keer £ nspi beuoeaul tot aasvuerder dar meerdeikeid ea wel met het doe om den loop der parkmeataire werkzaamheden in de Kamer der Afgeraantigdea te vej gem ikkel jkea Dovisdi paeba die de Turksdheu sahan SO 000 tAristenkuppen beloofde ids men hem inaar zijn gang liet gaaa u voor eeuige dagen benoi md tot gouvemear vtm bet TilWet Di c nk iSn iu 111 plaats is u Abdoel tmmpaeh mbiHter vau ü rl Be oorloR simd mi d ten 8 toen de Mooa beukm le nMge vkag ss duMefcoaetmmuop 1 weder vowby u j altijd indien er werkelgk n oorljj zachtme xluag y rr geweest is want daarover loopea de berichteu uof uiteen Abdoel Jtenmpaeha studeerde in iJuilsohliiud lea je Chnsten dorpsoKasje dat bet Islam iida bsM wm per s fs ar te jki aiaa oangabsmea aifaaa i i irt ii w aai s 4 Nkr aan bet ti 0m kaa aHpM aaar de ver i 8 JcB 4a a iim aa i g i WB a l te n m in i ctrahkea ea awxKTser IM pasasea diaer dea b sm bI dar Tenxi rde Suaea bgeaaifsiBaikt ba jonge awiqe I maatd ifr oru ea baar dr vsoiac van een sfanffiec wer e de verbuienag dA tigfattai V $ de nieave nMint ret £Wteren b j ide taailc kaa mpkoaen earit de enksle gondel ftaiwksid voer Jiederland aanpJBWKka Ib 011 Uap Tka het jaar wenien 4 peraoaen aear w tyteagd daa m het Totige jaar Aa eïiiAe ran lc 74 beroodeo Deh ia liet Gaatknis nog 2 auumen en eene rroow ém kg de erplaat ag der bestedehogeo naar Im daufDor bartaaide i cht em iceds ia ea raric nnlaK rermelM radenen bier warta aehtergellecea la dau luep ran d jaar stierf de xroaw en acn van beide mannfiB xoodat Bog aleclits één mannelgk iKstedeliog ia bet GÜtbnis oTe bleef Van de lich bg betGasthuiibeTiodendebailinricbting cid meer griciuk gemaakt daa in kei Tndgt jav £ r waakn door pe miwen buiten hrt gesticht 103 badrai genomen Het getal acepioi raox k 6a t hni gened gemaakt badrow 1301 i e geaeedknadige diBut roer de anami in knaae woniagen werd nitgecwfrnd daor dtie Bcneedieerea een keelmeaater eea reikiikaaOige en vier rroedTHnwen Qj 4e atadai theek wraden gueed gemaakt 17747 raeqiten waaronder die voor het Qaatkoii ga bmai iwi Ia bet range jaar beli dit getal lfi 29 Vdgeu de iagekoaaen pgarea raa heevea GeneeaknadigBB bebfaeaerMOkoepokiueiitingen daata ehad tegen 281 ia 1S70 50 in l 7l 412 ia 1872 337 in 1S73 en 323 ia 1674 Volgeni 3e bestaande TewideBiiigeB ajin rleeaeh n nach aan keoring andtnroiyi Er eidca gakeoni lOU laodMen SOO rette en 796 etle aachieie kaleeaea 29i aebafea U19 aikea n 187 geitea JBaa saai werd algakeord Bg dan iaroer cga gekeurd 4434 küogEam nudtiaiwih Zm küöip kalInWeaok 27kSogr whaiiBMrliwrè a 447 küagr lek Uescia MM aieti a kmud Binnen de gemeente werden i ikniliil tt 1 kikigt sasdrleMch en 110 küogr apcL BÜITENLAyp Btfldflaiilsck tt enicU o I or rraimAe lüimer weder Itgsengebmea De Itegecnag beeft door de l i B haadeüairBB aan deu Buaisler £ ieard ban fuaitie neer vera É uikL Be tatmnetiag van miautetie en Kaïaer xal das Beer bansbik ii u want de repiihlikrinea die in de 4aatale jana met verweod area sqa boven de wq1 kan wer de vr jbeidlieveade Aaatngcka der butste dMea Be oeanisaie voor bet bsdget beeft d a botog Ls geboord over bet ameudemeut Tirard strektot J p effiiig van de ambassade bij den Paai iiesireed het amendement vooral met bet aa Vf de eventoiele tnmclsre tot benoeming vaa den aimdger des fsasra H4 aaeadeacBt watt door 4e aaBoaaiie met 17 tegen S sauiawn vréverpea aany at léser liand wad ingetrwkken Da Jbassiet waa aaik 1 a p de bser Waddiagton beeft t i I wag 4e bigji iliii i van aiju drpertfnit te verfaoopen asst dne aalbaeu aeveu bouderd daiaeBd fnuik Vao dcie gddea u eea aii iM u bssteisH aor sbaa ssaknn y aa baisv vaa nnkibw e aiilboea voor adeniaiid van Ivaeeêa eea aalliura vier boaderd dnaead üaak lour kooger oadcnrga fiastmaCsitea lakantoiiaaH battery dne boaderd daiaeal iraafc sar veraobilleiMle sobsidiêB voor bet aUgevea vsa aeeiMfteiu eac Se coaimisBe voor de hegnociBg beeft dcK aanvraag gueflg A eard OHar q bad ssq twübld es suip refder moeten gaan ea de iatuw teu maiaea veAoogen der oadervgaen aaa drbifRC kaal a k $ bM BilMbaer oMtenefs bel aadvwf aead yrreanrr en de boeker ea maetea cnBseeriaea 9k eoaaaHsiie aaer de begroaimg keelt aaa alkea ffaw ik laabl ssatai a eaK aaKUiea dor bimlisüotiea raa den staf te aatadceeii seaar er a aak paak ai k abebafllBg di7 kuSe die E aaa bet kfa ventida ssrdi Hwtner de BKaaaot kapaalvdide ia de v4 m e bcM gasadd werd Ir ir fmtMk als deae oai bet kger imt bet aek ai aiet q de rr p a b B tei a ra beeft aag anar ti Ba de M abiiek ia ie Meiuesu Be Ugiaake ILaner vaa iL araaniigdea beeft bhii iWtbtfaat bet s iiw ie e k t ad de Irp s e i i i p tat IS Saaaakcr Ihii bevaesd 1 va eeae be f iat ie kdca a ifae dgor dr in luidcw U 4ai iiMSfiM M B VyiM iuKeu ten upuoktc mu Bi4 ci fa itikef 1 IHunoiie ulfieteele KridiuuKiger beeft usb gtbttMt de publieke upiute gerust te stellen ten opiMw UI t W urd up tm f n a al e plamfd l Boluaik d Tuifctobe ligeemig bcrfi lersiuad d ulaegeUa feaoaea die énOT de NuMaadiybodea wordan reerpunlmTea r ooriaep K aan 4 b kediHaaMge Wdea nUeinkklw yalimatiig bi4tis terwyl tonus befeku 14U gegeven oui ecu lerdere eitbantiiic tu bet lauMisuie te vuurkunieu politieke redenen boreaal xaUen de Datuiebc B Kecnt all pugii psa d BB iaHauaea kei ruuo e ie Uwwèea d t Tenten obbKidtog bet Kciutu rbukd m de Tiedespohuek wel eens sou kuAueu Sttnstekeu De onlaap awwcdeelde bericbtcu betretfende de reofswiasti a de l jW rl Tl oedcu tkaius Mgeugeapiokea sekjjut iti wy dii lu beu Bu juuelen oprsuac dat ket nurpuusatirpkB BOfriuetieSBiüef is fuSgatM üel iilzutt ett ira opaiskte TUI bet aftndea t b Ddbraek ls x kicriBee in rerbud staaa eea ajj t ook tteanfe ü pagiode bsadelspolitick is nog luet gevekea De Madridicbe ImftnuU mcldi ia 4e weave confcnuue gisteren tusaebea dea Toomtter na dea miiiistemad en de rra ditdeB na BisQ ea Naruxs ybnadca de m rnl ftrlil lick waui geoeigd ba gUuaad ma de geiium ra nnnitri i am te aeniea De niuderbetd r m 4 nMli l awia indien au de aooiddqke fconiieiea eea Tuorrcehtea erden geiatea Ve gedrlr eerdeu s Uen iltai vertioawt dat bij de vredelieiieudc pogiiigeu dar irjgcadbiidni kraobtig aal oodersteaaen Qattreat de geheuiletutseB te Saiooiea reraeemt laea oog eenige nadere buzonderkeden die biv achter wordea medi leeU Voor zooveel mee er tot dusver over oordceka kan is een ouvoorzichtigfaeid van den Amerikaaaseben consul de aanleidiug van bet geval waaroit iaiasscheu weder opnieaw blykt hoe groot in bet Tarksdie njk de spaadiai is toseeben Mobammedaoen en Obrsteaeii latBssekea aqu 4e tot dasver atvangen faeriekteB aiet beel duidelijl Uen weet kisr aiess nm een AMalkaiimibcu e asol u Salonica en bernjpt oi et den saawnbaag der feiten aadi aanuB de tirce Tennootde caasab zieb nar de BKakce begevss baddea M issel is a al r bekt baaan ala de opai a d i aat TVm M V E raswami niiauisal j bi I du al is u ia l i rie a lii beeft M4e akaaver ket Vu lisaae is deair dagen gemeld dat aas de vlacktcËagea ut Haa gnwina geen eudentaad meer zo den ventiekt vau wege de Ooatrnr ksebe XegeoiaK Kt wai laag van te vuren aaugezrgd WPn de oaniaBqgen toeb te bebbeu enast voedt beden it Bagasa berudit dat om stkma w aa fe te hoop liepen vuar bm kasa air de ras kate terugkooMt aoboolde bet gepeopd oor nioekee bgeeu en ra dit oogeublik m tpA fir pugiugru der anlunleiten en der uatabiij e oamadSir uui de menigte in bedwuug te hondea en bet vas duidelyk dat de orde sleohts hersteld kon warden éaot de kwast na k aweje 4eordc swsohgninr der laxipeu Op dM oogeublilf kwaai gopranMar die rerBDui a bed dM de ousris r F Dki ea DnitscbbMd ieb BMt de waritee fcaddeu begwen aldaar aau om de cuosuls uit de moskee te Terwüderec ea de eemoedcrcu tut bedaren te brengen maat al lijue pujjugea waren rruohtelooe Daar bet meisje niet kwais opdjtg a bcgo d nenigte im Boh inmiddels wapenea bad rejacfaiMFt en raar deu ioKaug der moskee was saaiugescboold de gieren staven van de bekken te verbleken xg wierp zich ten slotte op de beide eoaaal die aiett uatiuutde de wi ibopKu pogiiigea an dea gmiresiiaar uder de slagen der aaavaliffn befwikea De trotpeli vf TS j he a m i pc laa om de votageowootdifxa v u Fnuikiijik cu DaitagbUod te redilea Blaar i joq de sieuijf nitee plaatsten schild aohtea voor de cjnsubïat ebouwen en hersteldea de rust Onmiddellyk is té i u de aauleggerd vaa dea i istaud eeue vervolging ingesteld DeK droeiigejgebeartews knft een diepen indrak genaakt de rorve elke healuteu heen om spoedig en Bet de grootste gestftruj heid tegen de tm dadigeis Ic werk te gaan Tot dit doel sgu twee kdiaijke eommmwrissen van voUedigc volmaakt voonien naar Salotuica vertrokken ergeaeld vau de BINNENLAND GOP A 11 Mei 187 Voor de akte in de Ftanacke l al onderwjcr Bcb gisteren voor de pranaciale CoaMaisaie in ZmdHoUand aebt onnkdatea aaa het euneu i erdea gewoen en 6 toegelaten onder welke laatste nej A Sebontea alhier De Toorjaanvrer nderia der onderrijxcn in hH 7de dmrict raa ZuHi Holluad ud op Stifrihtj tVes 27 Mei dea nrïddft teu 18 me iu de HanDuuk olkiar giiltondeD vordea Toi de hiKifdsnden gi iea akte arec acs eaodidatea 1 werd afgeweien ea i toegelaten waaranderauj J F TUeas alkier eriis sul stond waarop de nioesterkneabl adi dadel k ia de ainobiuekNmer begaf en de maabtukt J Kervebiju vond liggen tussobeu t ja twiel en de sta Gumiddélijk heeft men hem daortusscheu aitgebaald en genecsfcandigr hulp ingerorpeu hxtgeeu editor niet heeft mogen baten daar hjg ten S uie ia bet gasthou is overkden MJoi venaoedt dat sijn voet a aitgegladea toen bü beaig vae de aHakiae te saeicB De beer B di dexer dagen siofa te Gonwedi bei ond werd om de voldoening eeuer onde rekenii geauaad hjj gaf de ver ekering van spoedige v 8 doeaiiig en vertrok doch werd eeuige o enblikkea kter doof ziju sebuldeiseber aebtervolgd en nu op minder vriendelijke üae aangemaaod Hit rop geen betaling bomende wierp de sohuldcisoher B op deu grond ontman hem zgn portefeuile eu eigende y daaruit eenige bankbiljetten toe ia mindering VBn rdceuiuC B heefr onverwijld hiervan aangifte by de justitie gedaan om nnqpi nkeort v oMe e üi gg te krügen Daar he aafders vaa ket Tolkas imd k bekend geniaaht dat overeeidtonatig bet doel Arr iualelÜBg adenteaaing aa balpbehosvande betrekhugen van overleden fnaB Hhrö ers en diafatsrs voer dit jaar kr tvee f éaiéaiam zqu lutgeraikt lu bet a aiaapen jaar door DJ P te k ane f vaa ƒ teo aan hst toads geaabaahsB Na aea nistige 4aabt a ae toastsad aa daa haa OfOOB van Priiistsssi niat veraiudaid iade sittiag vaa de Taeede Kamer an aR 1 fan bet aontbl van den beer i ia a der jaekiaet r bempiiag door im Mioiatar vau Justitie an amteae ipiubsw rw na 3i etsmnen aaruy bat aantNdt Om montitelsel zou dienovereenkomstig bestaan in J le ea KtHid e ining B u tien gulde tttuk m TIP W WM k veren pp i nt tfn tfoc gulde atak een Ua guldenstuk i een 26 10 en 6 ceatsstn Bionzeu pasmunt 2 1 en centstiikken Oonden negotiepenniaj o z n de dukaat de dabbek 4 l ftV flet gekuip der tve en ééi gulde attikken is 9 945 net gewicbt van he tegeuwqordig gifldensttik wpidt wet f pCt re inderd Een ontwerp w iret omtrent b t Indische mnutwezen is naar den raad van state verzonden Het bobpldt e quuleenheid met Nederkud door het goud aVlwif ii te itoerrn Onder de gisteren bij de Tweede Kamer ingekomen adressen bevond zich een i n bet hoofdbestuur vau hst A iti iU Bstrwvangittgskond tsgau bet uau de orde gesteld weta Kin werg tot wijziging va e fltige bepaliugen der militiewet Met verwring i r tigu bekende adrw wui den koning verzoekt bet boofclbcstuur uit naam der afdeelingeu uit naam der dnizeudeti van het baad uit naam van zoovele anderen m deu laade die ak w j plichtsafkoop verderfelijk uehteu uu uaum ran de tidlooze menigte ouzer medeburgers voor irie bet privikgie niet bestaat en du bet toch versmallen hun z oifs voor anderen te laten dieueu uiin geeue wetgeving gegrond op de vernederende dieustrervanging die de uitie meer nog dan het leger pnteert Uwc goedkeuring te sokenkea mnar bg de tegtitnnf aan e dringen op de iavoefing ran k t moderne beginsel dat der oavervreembaarheid vaa weerplicht 7j XI fou de Kamer krachtig bqdrageu tot vermeerdering vafi het vertrouwen van het volk op aioh zelf op Begeering eu Yertegenwoordigiug tot veredeliug vaa het volkskarakter tut de grootst moeilijke verbetering onzer militaire instelliugen tot rerheffiiig van de natie ia de siAatting der volken en eiudelyk tot den roem van Oraiye roem welke iedereu Nederkuder na aaa t harte ligt H K H de priuses von Wied k naar men ons berkht korku tqd os de geboorte vaa den jongen Prins door een hevige zkkte aangetast geweest die meermaku voor bet verlies van Haar leveu deed vreezen De laatst dagen evenwel is de Vorstin snel in beterschap toegenomen zoodat men mag verwachten dat tou de pUuueu voor deu aanstaanden zomer gemaakt nog gevolg kun worden gegeven Dagtl Uültapatior is uit Zwitserland teruggekeerd In de maand Juli z il een Algemeen Bestuur voor den Boud orden ge kozen Uit den Haag wordt gemeld dat Jut zkh in cassatie voonien heeft kgen het arrest door het Oerechkbof te TCaveuh igr tegen hem uitgesproken Zijne vrouw heeft ia baar vonnis berust Itensehrijft ons uit de Alblasserwaanl dd 8 Mei Alhoewel vete polders iu deze waard reeds sedert drie eken van het oveijtullige water bevrijd waren zoo bleuf de gruiul toch nog te vochtig eu koi om onmiddelijk oezuuid eu beplant ie worden Li iyxanterhoiid verbeterden zich de akkers sa weilanden en thans bevindt bet vee ziah in de weiden terwijl de vrosgetardappebii rank kmahtijf bovenden grond komen De vtaehlboomea bloeieu voor een goed deel uitmnuteud en zoo de nachtvorst gecne scliade meer aanricht zitl1 n Ook de steenvrucbten zoauls erxii e i abrikozeq en kersen eei overvloedigen oogst 9plevere Over he algemeen lydeu de tuiuvruchtea do de voortïlurende koude waarom zeer naar wncme xoimige dagen wordt verlangil Deopbiwgst der melkei en k middelmate enkot vee gazottd x De Arrondissetneats rechtbonk tf Aiveterdam beefc gkteren uitspraak gedaan iu de beVeude reeds vroeger medegedeeld zaak tegen P S A Huiig iis en dr H M Mcnsert Bolhaar vonnk heeftzjunngeuiamen dat wel n waar dóór den eersten beklaagde gelden ijn gevraagd in den vorm van voorschot maïr dat dit onder salke Uijkbaar valsehe voorweudsels k geschied het veinzen van een kraakte dat die handeling ak bedelarij inpet wordeu ge ualiliGeerd Ten Snzien van den tweeden beklaagde overwoog de reohtak o a dat bewezen is dat h§desbcnnst tot gemeld doel een met de waarheid in strijd zijnde geneeakwndige verkti riivc heeft algegeveu en dui schuldig is anu HedepUcktigheid tin bedelatg Huijgenu werd dienten erolge veroordeeld tot een oorreotionrek gevangeniattraf vnn twee jaren en opzending diuirua uanif een bedeka gcstioht eii dr Mensert tot l en oellulaiK gevangenisstraf van eeu jaar Het Neord AmKrifEaïbsoh lian bonw ureiiB heeft bet plan ontworpen vo v eeye tentoanstelling van Ipveiidc vUsol ieo van Uerki aoott Voor deze tenkionstelUng lulle H v vem worden gegraven J De eerstvolgende algemeene vergadering van bet Aardrijkskundig Qenoot ap tü worden gehouden te Middelburg den I8a Jfini De windhandel in aardappeku een moderne tulpenbwidel die in de Groninger veenkolonidn als voorkoop jaarlijks wordt gedrcveu vindt thans een coneurreiit in een handel van gelijken aard aldaar in Itroo Voor dat artikel wi dt thans iu voorkoop in geooemde koloniin ebadea Sa ü 22 de 1000 ilo de vroegere kooiprijsl Now men verneemt bedroeg het getal deeli er i aan den feestmadtiid hg geleg i eid der onthnlling van het standbeeld voor Thorbeeke reeds eergisteren tweehonderd vierenzestig Te Berlijn k een proef geéamen em vrouwen ak klegrututen ia dtcifst tf qane Die proef beeft jaar geduurd 18 pCt van de dames bebbea thaua van 4 tot 6 weken verlof gevraagd daar zij door den arbeid aan afliattiug eu zenuw lqden en op advies der gepeeskuudigw de baden moeten gebruiken Eveuwel deden z geen nachtdienst en werkten nominaal 5 uren of eAectief i uren daags De proef schijut dus mulukt Dezer dagen is hst eerste sehipbeviacht om spoorw materieel voor de Zuid afnk anscbe Bepnbliek tuut de DeUgosbaai over te brengen Het schip IfaaUtnom zal dezer dagen voor Amskidam laden houten gebouwen voor wonii u en bergplaatsen de gereedschappen ter vervaardiging van de aarden baan en benoodigd voor de spoorleggiug de ladiugssteiger met lasthok en toebehooreu al het elk hier te lande is besteld behalve de eerste stalen rails welke iu België zijn vervaardigd Vuork zal gemeld schip overvoeren een apziobkren eenige werklieden allen Uolkodera dk ik eerste werkiWamheden zulkn verrichten en lakr zullen worden gevolgd door de reeds a i tlilde If ed rkadfsbeingenieurs machinisten enz ÉbU De oudste inwoner vaa Delft de heer N vaa IfCeuweu had den 9tt Mei bet zeldatam voorrecht zijn kondtrdtUi Itteniffiiar intettedea Hij mug zich aog in eene zeer goede gezondheid verheugen De hooge raad nam Dinsdag o a in behandeling bet cassatieberoep van den kudbouwer H C £ yking die door het gerechtshof te i msterdam veroordeeld k tot 4S dagen eektnf a aa doen ontataan van gevaar voor een spoortrein hetgeen bü had kunnen en moeteu voorzien De requirant passeerde voor eenigen tgj met zgn tilbuiy bespannen met een paard den rijksweg vaE Amsterdam naar Weesp op het oogeublik dat aan den Omval nsibq Amskrdam de overweg werd gesloten Hoewel het hek aan den ecDfU kant nog open waa en de ipoorwegwachster eea sein gaf Om niet door te rgden deed B dit toch en opende na de baan te zijn opgereden aan de overzijde het reeds gesloten hek terwgl onmiddellijl daarop de trein iu volle vaart voorbijreed In deze handeling zag bet hof eeue overtiediug van art 52 der spoorwegwet Mr de Haas van Amsterdam lichtte dit beroep toe De oonolnsie van bet openb luin is bepaald op 18 Mei Ak eene bijioadcikeid mddt men dat iemand die ziok dmc dagen te Haarlem van het kven b ftberoofd dool de goede zorgen van zijne vrouw als lid van niet minder tUn 10 begrafeuisfondsen of kven vierzekeringmaatsehappijai wae iagesehreveo te znmea voor eene verzekenngasom vfiii ruin 27ü0 De lieden behoorden tot oen jtleinen bnrgerstJiud ouder welke gewooulgk geeiy of i ie veel deelnemers toi z ke baoge isekeauge vonleu gevonden 7 C Uit Rotterdatn meMt men Stefeds blijven de aanvoeren van schol uit Engeknd aauboudeu en somfijas iu zeer gi iote partijen Onder meer as dit de afgeloopeu week het geval daar zoowel van Grimsby ak van Huil rt im 1500 vaten sebol werden gfbraoht een getriobt van 125 000 kilogr uitmakende De ov roote mi qs van deie i avoeren bestemd voor de droogerijen te Scheveniugeta u worden daarvoor si laat de qualileit soms veel te ensdiea goe e prgzei bfst laar bg gewis aan kloeke soorten vau schol zooais deze steeds zgn kngs onze kuat de kooplieden wel genoodziiakt zg n zich naw bet buiteolaad te weodeu om hunueu vischbaudel niet tot bet uiterttf te moiiten inkrilBpen De afdeelinjir AmattrdtM van de Nederlondsche Mai t4 l W9 fOfOr Tainbotfw o Plantkunde van w Ike Z M den IConiug Beschermheer ia zal v u Ï9 Juli tot 2 Angitstus te Amsterdam een bloémeUtcutoou telling bonden ea wel aan het fraai gekgen Buiksluter Tolhuis iu de ouaiiddelgki uabgheid van lic stad Aau elk bekroond n wonlt een lere dijJom toe gekend en bovendien gcldsoqim n van 50i tot 3 0e opgaven van de in te zenden voorwerpen mliet geschieden door invulling van het bij de prOjpiim t a s gevoegd borderel dat tot Donderdag 20 Juli dea middags te 12 uren wordt inrewacbt b l den heer Jao T E Oalesloot te Amstermim sect v au de Ten toonstelUngiCommisaie van welke de heer mr D Visser van Hazerswoqde voorzitter en de heer H Sobalk peuuiugaeester k Vrijdag 30 Jont zal te Amsterdam b gele fenheid van t XXX Ned Landhuiah congres ö oe terreinen van de veemaikt eene tentooiistelling worden gehouden van paarden fbl ve Jeu pluicpgediertp Vóót of op 20 Joui mo t aangifte worden gedaan door hh inzenders vfln vee of paardèi bg den heer N Wafblbakker en an pluintgedierte bij den heer 6 F Westerman beiden e Amsterdam Het papier verbruik bedraagt luAr de berel ening van een Ëngrlschmau over de gansche rde ii pnde getallen 18 millioen centenaars Daarvan worden tot drukken tot scbrüv n en met het inisdruk tot vfrpak eu auaeie industrieele doeleiaden Het steKste i het verbruik i de eteenigde staten waar niet milder ina 16 pond hoofd v r hoofd door de bevol ng gebrnij t v ordt Paüiop vol tt Bugekud dat U pond Kt bqofd gebryikt Duitschlaud 8 j Zwitserland en Nederiaud 8 Ik emarkeo en Zieden 7 j Frapl rijl ep België 6V Oostenrijk 6 Italië 9 en Qriekenlitad l t Qft f roote gebruik in Nqor4 Ainerika is te zoekeft in et buitengevoqe i u al tgdachrif i eu dagbladen In de vorige eek stOnd voor de Anond Rechtbank te Rotterdam terecht zekere Willem Marinua Mensert ond 30 jaar woonachtig te Rotterdam Hij had in de maand Februari 1874 verschillende j oedereu veideeliugeu opgericht o a eene genaamd De CmeHrrtiU De deelhebben moesten vijf cent per eek contributie betalen en zouden bij de verdeeling pnjzen erkugen ter waarde van 1 36 tot 80 In venabillende deekn van het kud bad hij ter bevordering def goede zaak agenten Die Comammi alleen telde p ra 2000 kden Ia Febroart 1875 vond ook werkelijk de beloofde verdeeliiig pkats doch de haofdageaten o a die te Hilversum die pi m 1000 leden had eu er een soort broodwinuing van maakte verklraardenterterei izittii dat de déelhebbeis zeer ontevreden waren daar de pnjzea geiaidd eeue waarde badden van O tiOü 0 70iuplaaUvan 1 25 a f 88 Of nu dez ntet redeuheid of iets anders den ondernemer ea lenscbenvriend noopte een anderen eg iu te slaan zooveel u zeker dat op die eerste ver deeling ecu tweede jaar volgde dat zkh wel keiimerkte door het contribueren der leden maur i et door het verdeeleB der hoederen vat geheel achterwege Weef De oi ei uemiug nerd ar voor Menwt slechts te winstgevender dooi daar bij nu p ia 4000 er aan verdiende Hij oudervoud echter dat bü al of niet verdeelende het der Justitie rapeiel k na a deti zin l ip maken De ofScier vau Justitie topb vervolgde kew 11 wegens het houden eener oAd rban obe v rlqtlvg ifan roerende goederen zoaikr verguui ng diA voor bet verdeelen 2 wegens misbruik van vertrouwen in het tweede jaar en dus voor het niet verdeeH n Bg vonnis van Dinsdag heeft de Bechtbank ziek op alle punten iqet het O M vereefigd den beklaagde voor twee misdrijven veroordeeld tot eene cellukiie gevangenisstraf van 6 maanden ea twee getdbonteu eene van 12 80 en van W Deze oeslissing der Rechtbank toejuichende hopeii we dat ze in nrimer kring beken moge VKordeii en paal eu per moge stellen aan meerdere meusaV lievende pogingen om den minderen mau in het beüt te atelku van dingen di bü took nooit kriizt K S Ct Laatste Bcnichtene VdrAallleS lO Mei l je herratUug der patlement werkzaiimliedeu stelde de heer Baudrey voor de discussie over de atm estie U ffeu morgen aau de urdeen de beraadslaging l lnafidug Ie doen plaats hebbeu l hr de Oassaguac gaf hii rop te kennen dat zoo de iVIbiistar dadelijk vódr het ree6 de discussie had uangeuoitiei de beweging teu opzichte der amntstie niet zuu ontstaanzijn Spreker wil tchter de discussie op Maaudnu overeenkomstig het vtrlang u dts Ministers vastgi sttfil zien op lat zoodoende Icnii blijken kt het land te aureohtP venrouweu heeft gebeld in den Miuistcr De heer Dufaure wierp bet verwet van den heer k Cassagnnc van zich üf en voegde er bij d it tj i i men van deze zaak eeue queslie va vf trottWfu tiit mak n hij bereill is haar ak zoodanig aan te unuuih Hierna heeft de Kamer be aald dut de k ia lsl ng Maandag zal aak h t Peet 10 Mét De Ehfcralé partij heeft iu har