Goudsche Courant, zondag 14 mei 1876

2oiiilag 14 IHtl BF 182S GOUDSCHE COURAWT ieun s en AdvertcDtielilad voor Gouda en Omslreiten J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van JSi VXmTTMMBtKX emw ri J f Jf4 Kè m v l Methode zonder uitnemen der aamve i eWortels AANBEtELING is onnoodig daar bg zich sedert 36 jaren het vertrouwen zgner Stadgepooten en omstreken heeft weten waardig te maken vertronwe Minenkomst jan heden met 181 stemmea tegen 69 ket standpunt goedgekeurd waarvan volgens de verklaring van den heer Tisza de Hongaarsohe Regeeringisuitgegaanbg haren Jtufleici metOosteurgk Fbiladelphia lO Mei De wereld teotoonstelling is heden door den President Grant geopend in tegenwoordigheid van den Keiter en de Keizerin van Brasilie van de Amerikaansnhe Ministers de hooge magistratuur de leden van het Congres en tal van andere civiele en militaire autoriteiten Er waren 60 000 toesohottwers De President Orant zeide in lyne tede de vreemde natiën waren uitgenoodigd om aan Amerika het vurig verlangen te betuigen dat lij de vrieudsohappelijjke betreklingen tussohen de groote familie der volken wilden aankweeken De natiën hebben edelmoediglgk aan onze uitnoodiging gehoor gegeven Ik betuig haar daarom mgn hartelgken dank en roep haar hier het welkom toe Het orkest speelde hierop de volksliedereu van alle natiën Het weder is fraai Belangrijk b het geluksaankondiging van Samiiel HoCkaoher BOnr in Hamburg welk zich in bet huidig nommer van ons courant bevindt Dit huis heeft zich door zqn prompt en stihiwggend uitbetaling der hier in de omstrek gewonnen bedragen eene zoo goede fitam verworven dat wg al onze leser aanbeveelen te zijn huidig advertentie acht te geven MARKTBERICHTEN Gouda 11 Mei 78 Bg goeden omzet war n de prgiea hooger Poldertorwe puike Witte 9 60 a lO Mindere 9 i 9 40 Koode puike 10 26 a 10 75 Bogge puike 7 Ï6 a 7 60 Mindere 6 80 7 20 Voer 6AS 4 6 76 Gerst puike 7 a 7 50 Mindere 6 a 6 76 Haver zware 6 a 6 60 l4gte 8 76i 4 50 De Veemarkt met weinig aanvoer alles werd tot enorme hooge prgzea verkocht schapen traag magere varkens en oiggen tot zeer hooge prgzen verkocht Aangevoerd 76 partgen Kaas den handel iets trager prgzen van Ï4 a 29 Goiboter 1 46 a 1 56 Weiboter 1 26 1 36 Burgerlijke Stand Oouds QEBORElf 8 Mei Jacob oade J van der Kemp ea C SMIeskarg Aknhtai ouden J de Jong ea S Dubbel f Frill oidere J DortUnd ea M Boot Jobanna Catkariu ouden H WoUmaa ei B G Koogmati 10 Jobuna Haria ouden X Hooruhoot ea E taa Keribergen II LoeM Paolni ouden i Sterk en H Camphuia OVERLEDEN 8 Mei W A na Eyk 11 m 9 1 Xnei 1 BI J Kernbua tt J 11 n A Janiea 8 ai 10 C C na Moerten 78 j G8BDWD 10 Hei W J iê Vos eu 1 tl raa Maanaa W da Orsil ea E Speeht J Goedbart ea A M Brouwer D J an Nahoijs ea D Mulder J de Kroyf a M Erber eld Loef au A faa Eyk N Meerkari sa M H Seboaten Boneilijke Stand van onderstaande Gemeenten van 4 tot 11 Mei 1876 Moordreobt OEBOREN Oeeiie OVERLEDEN Geene ONDERTROUWD A Hoiaaun 86 j eau Ouderkerk a d Ulaal ea A eaa Leeawea I j eEHDWD J a na Vliel 84 j na Cappelle ad Uiael ea M vaa dor Ku 80 j J Kamp 38 i eu W vaa Rut 88 j Oouderak GEBOREN 4 Mei Jaapa Sibille ouden J na Hooareatage ea P de Kouiag 8 Dina ouden G Scboutea aa V nu Blitlera gk OVIRLEDE V t Mai A Spekaayder oud 18 maaudeu ONDERTIOUWD S Mei A laa Leeaweu jm oad 24 joni ca C Mei jd oad 22 jatea GEftüWD Geeoa OSSOREn Geeoe OVERLEDEN 4 Mei A C FKderikH aal 4 w ONDERTROUWU Oeeas GIBDWO 4 Mei Uagenk ea A Scheer Haastreotat OEtORBN 9 Mei Mana ouden F Fnaeker eu M Kraa OVERLEDEN 8 Mei M Siekard oud 8 m 10 I na Vijagaardea oad 8 w ONDERTROirWD 6 Mei W Siait oud 44 j wed taa A VitenbogMtrd ut H C Nieuweabuii oud 45 i BEHUWD im A Verkil oud 27 J met C nu Suule oud 27 j Beeuwijk GEBOREN 8 Mti Naellje ouden U de Jooi ea 0 saa Vliet OVERLEDEN Geoao ONDERTROCWD 9 Mai 6 Varkoef 88 j ca C au mia 80 WaddiiUETOdn eraOBKN Wilhaua i ouden D Koeler en E nu Villfin Tkaodoraa osdin 1 fdk Ryu aa C Boon flBBDWD Banadina Jeannetta Headriea oadcn J J Paical aa H V teu Oevrr Teunii lionrena ouden J Eijkeleitaui en M Kaaini Aaltje oudrn J de Beer en J van Eek OVERLEDEN H Allemekinden 9 m J H Heüker 1 m G de Hoog 72 j ONDERTROUWOi D Brandhunt ea A na Gelonn T H Zoetbotttwaar en C Houtman GEHUWD T van der Neut met C Sluijter J vaa Dgk met A eau der Ben ADVERTENTIÊN 25 JARIOE ECHTYERSENIGING TAN ONZI OlILIESDE OuDSBS S B VAN LEER EN J VAN LEEB VissiE Gouda 12 Mei 1876 Hunne dankbare Kinderen Receptie Zatuedag 13 Mei en Zondag 14 Mei N MEEBBÜRG van Leidtn EN M M SCHOUTEN die tevens ook name os wederzjjdsche Familie hannen dank betuigen voor de vele en hartelyke bewijzen van belangstelling bg hun buwelgk ondervonden Gouda 10 Mei 1876 De ondergeteekende teeft door vertrek naar elder nog eenige MEUBELEN TE KOOP Te bezichtigen bjj den Heer P G van dec WANT in de Kuipersteeg G KÜULENB0RG WI RELHIIS Er wordt te Gouda op eene der beste standen TE HUUR gevraagd een WINKELHÜI8 tot uitoefening eener ziodelgke affaire Adres met franco brieven onder letter W S bg den Boek handelaar P C MAAS aldaar J VANDERWAL naam O 441M Vouda AGENT voor da 8T00M VERWERIJ en DRUKKERIJ KÜNSTWASSCHERLI VAN A WIEEU C VTE AMSTERDAM Zendt geregeld ELKE WEEK goederen naar Amsterdam De bewerking geschiedt naar de nieuwste Chemische methodes Prijzen tegen elke soliede concurrentie J p Bijzoiider zg aanbevoJen het VERWEN Tin ZUDBN DAMES COSTUMES OVERGORDIJNEN welke laatste ook met de randen gedrukt worden in GOUD of VELANTE hg wgze van Passement prachtig en nieuw E en ander te bezichtigen of te ontbieden RAAM O 441 Goad Drnk vkn A ISrinkman Mv H ri ed n eene korte ong ateldheid m den ouderdom van ruim TS Mttm CATHABSfrC Gouda 1 0 Mei 1876 V De ondergeteel id Tb i i i i mens hunne DocEter hunnen hartelgken d k voor de vele bewgzen v n deelneminR bn mlegenheid van hunne VIJF EN TWlNTTiJ Ta r gB ECHTVEREENIGING ondlSn L J RÜIJQER8 10 Mei 1876 van Whk Publieke Verkooping ten oyerstaan van den te Waddinnveen residerende Notaris A N MOLENAAR van Manufacturen te GOUDA in Tivou Op MAANDAG 15 MEI 1876 des namiddags ten 1 ore bestaande in fijne LAKENS SATIN DE LAINE Nieuwe Prnnsehe en Engelsche BüKSKINGS en njeerdere ZOMER STOFFEN Voorts eene ruime keuze JAPONST0P BN en ZWARTE ZIJDE LINNENS HALFLINNEN MEUBELCHITS GORDIJNDAMAST TAFELKLEEDEN WATERPROOF enz De verkoop geschiedt op Credlet als naar gewoonte Te zien op den dag der rerkooping van 10 1 uor IGELBKSAAN irrZ Hoofdwinst ev mmm 375 000 Mrk gegarrmdeerd Uitnoodiging tot deelneming aan de Winsli ansen der door den Staat Hamburg gega il randeerde groote Geld Verloting vaarin over de 7 77ü 000 IHarl Beker gevounen moeten worden De winsten dezer voordeelige Geld Ioterg welke volgens plan slechts 81 500 loten bevat zgn 1 winst van ev 375 000 Rgkamark snee Rgksmark 250 000 125 000 80 000 60 000 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 66 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 en bOOO 415 maal 1500 en 1200 1356 maal SOO 300 en 250 27463 maal 200 150 138 124 ej 120 13839 maal 94 75 67 50 40 eu 20 Rgksmark en komen deze fiiunen weiqige maanden in 7afdeeliugen tot zekere beslissing Uc eerste wiDetlrekkiog is ambtshalve vastgeateU en koat hierfoor hel itehcel origineel lot slechts Oiitdiii 390 cti ket halve 1 75 hel kwart 0 88 t welke door den Staat gegarandeerde orjginetle loten geen verboden promessen tegen fjiakco jnztNDllia van bot bedrag zelfs naar de verste omstreken verxoiideu worden Ieder deelnemer ontvangt van roO beiuvens zyn origineel LOT ook het roet ataatflwa 1en vooreie ongïneer l LAN gratie eu ua plaats gehad hebbende trekking dadelgki lioDdcr aanvrage de ufficieele trekkingigst Se uitbetaling en verzending der gewone gelden volgt direct aan de belangbebbenden prompt en onder dB strengste discretie 0 Jeder bestelling kan aien eenvoudig op e a Postwfsael maken g Men wendde zich daher mil den Anriragen der nabe bevorstehenden Ziebnng halber bis zum 16 MAI d J met vertrouwen aan üamuel UeckaeHèr aeur Bankiera au Wisselkantoor ta UmBVlia Kennisgeving INRIOTINQEN WELKE GEVAAE SCHADE of HINDER KUNNT5N VEEOOKZAKEN BUBÜEMEESTER eu WETHOUDEES vanGouda j gelet op art 8 der Wet van den Zn Juny 1875 Staahblad u 95 Doeu te weten Dat zy op heden vergunning hebben verleend aanden Heer D A Ponsioeu en z jne rpgtverkrygenden tot het plaatsen van een Stooinwerktuig in het pandgelegen in den Koozeiid ial geteekend Al n 4 kadaster teotie C n 1057 Gouda den 9n Mei 1876 De Secretaris De Burgemeester Dbooolekveb Fostuhn van BBaOBN IJzii NDOOaN KENNISGEVING De BURGEMEESTBE van Gouda brengt ter fllgemeene kennis dat ter Secretarie dezer gemeente vuu des voormiddugs 10 tqi des namidd igs 1 ure iülichtingen kunnen worden verkregen omtrent ae vrijwillige dieubtneming zoo van jongens om op het Pregat Aimirtal ran M amenaar liggende te Amsterdam te worden opgeleid tot Matroos en Onderoflieier q de Zeeraagt als om bij het InstniotieB itaillon te Kampen te worden gevormd om tot Korpor i il en Ouderuffioier by het wapen der Infanterie hier te lande of by het leger in OosJ Indie te worden benoemd Gouda den 2ii Mei 1876 Du Burgemeester voornoemd VAN BKBtiJSN UZENDOORN Nog eene expeditie naar Sumatra De expeditie waarover wij een woord wiJlén eggen is met gericht naar het noordelijk deel van dit rgkste der Boenda eilandeu niet naar het rgk van Atchin zij heeft geeii oorlogizuchtig karakter mftar draagt den ohjltiik des vredes zg beoogt niet verovering van grondgebied of onderwerping van inlandaehe volken boe noodzakelijk die soms mogen zgn maar zg wil voor wetenschap en handel eu ng verheid een zoo goed als ni uw veld openen Het is de expeditie naarde BovenDjambieudeKorintji vullei in t uoordeli k en t noord westelijk deel der residentie Pulembung waarvoor wg eenige oogenblikken uwe aandacht vragen Deze expeditie gaat uit van het Aardrgksknndig Genootschap dat nog slechts weinige jareu in ons land bestaat maitr dat toch i dien korten tgd met kracht is opgetreden en veler sympathie heelt verworven De lust tot hot ondernemen van ontdekkingsreizen mag een eigenaardig kenmerk van onzen tjjd heeten Bgna uit alle landen komen er berieliteii vau ontworpen of ten uitvcer gebfaohte ondernemingen naar onbekende of weinig bekende deelen der iarde Vooral naar Africa en naar den JS oord tooi zijü deze tochten gericht Andere volken hebben thans gedaan wat de Nederlanders der 15e eu lü eeuw deden Waar Barends en Heeniskeik overwinterden heeft in onzen tgd veler natiën voet deu grond gedrukt maar Nedeiland bleet achter eu de kostbare overblgfselen van die overwintering op l ova Zerabia moesten eenige jaren geleden uit vreemde handen worden gekocht Het is aan t Aardrijkskundig Genootschap te dankeip dat althans één Nederlander de l uiteflant ter zee oolemans Beijneu deel heeft uit5 iüaakt van de jn 1875 uitgezonden En elsche Soordpool expeditie dat altnans één onz r dien Voor iederen rechtgeaarden Nederlander igkwga n grond heelt betreden Datzelfde Genootschap heelt in 1874 besloten tot een ontdekkingstocht naar het bovengenoemd deel van Midden ijumatra De rgkdom van ava heeft ons Nederlanders verleid om onze onderzoekingen grootendeels tot dat eiland te beperken Java scheen alles te beyatten en vergeten werd dat ook andere eilanden die tot NederlandsiA Oost Indië behooren niet minder rgk waren Vooral mag dit van Sumatra gezegd worden ja men mag beweren dat dit eiland nog rgker is Ook Samatra wordt dver zgne geheele lengte doorsneden door eea volkanenrg op de hellingen waarvan eene vegetatie wordt gevonden rgker dan men zich kan voorstellen en waardoor sedert eeuwen humas lagen gevormd werden die de rgkste oogsten beloven ook producten voor de Ëuropesche markt van daar alkomstig zijn reeds door de geheele wereld bekend Wg noemen elechts de uitmuntende Padang koffie de hoog aangeschreven Deli tabak iMaar Sumatra heeft bovendien dil op Java voor dat ook in den bodem een rgkdom van metalen en minerden vooral nifanupteude steenkolen verborgen ligt die schierphberekeubaar is en die slechts op de nijvere hand des ontginners wacht om ten aïgemeenen nutte te worden aangewend De politieke toestand der meer noordelijke streken deed het Genootschap voor het oogenblik den blik wenden naiKr die gedeelten van Midden Sumatra welke door zeer aanzieulgke rivieren besproeid vermoedelijk een zeer gemakkelijke gemeenschap aaiilnedé rtlBt He zee ilie het eiland aau de Oostkust bespoelt Het riviergebied der Djambi met inbegrip der zoo rgk geachte Korintji vailei is aan twee zi den oranngd door landstieken die onder onb direct bebeer staan Palembang Benkoelen en het Gouvernement van Sumatra s Westkust terwijl straat Bangka en de Riouwzee daaraan in het oosten pa en In het noorden grenzen daaraan weinig bekende inlandsche rijken Üe bevolking schijnt zeer vreedzaam en uit Indische ilegeeriugsbëscheiden is gebleken dat de verhouding tusschen ons bestuur en den Sultan van Ojambi uitmuntend is 1 Zoo werd nadat de medewerking en de zedeIgke steun der Regeering zoo bier te lande als in Oost odië verzekerd was tot het ondm ioek van dit deel vap Sumatra besloten onder voorbehoud dat het Nederlandsche volk door zijne bgdragen het Genootschap zoude in staat stellen tot deze vaderlandsohe onderneming Kil het Nederlandsche volk vooral de Nederlandsche handel is niet achter gebleven maar heeft iu korten tgd belangrgke sommen voor dit doel at estaun loch is het kleinste bedrag waarop de kosten der onderneming geraamd zgn 25000 n8uwelgk8 gevonden Daarom komen wij ondergeteekendfen thans ook tot U onze stadgenooten met het dringend verzoek om van uwe belangstelling in dit plan blgk te geven Laten ook wg inwoners van Gouda die geboortestad der gebroeders C en P Houtman er onze eer in stellen om deze poging te steunen welke bij gi tigeu uitkomst ongetwijfeldden ouden onderlSmingsgeest weer zal aanwakkeren Laten ook wg er pnze eer in stellen om tot ons zelven te kunnen zeggen Ook ik heb naar mgn vermogen medegewerkt tot bereiking van dit Bchooue doel ook ik heb het mijne hggedragén om Nêerland s ouden roem te herwinnen en Nêerland s goeden naam te bevestigen Bovenstaande circulair dooreen acl ttal stad l tl t bovenstaande is onlltaul aati etii ainkel lu Ikgn Haard 18JB o 61 enooten dezer dagen verspreid hebben we ge r leel overgenomen om daardoor tot bare verspreiding ook van onza zijde mede tb weiken Weldra zullen de inteekenljjsten word n aaageboden en t is dnn Hn nöodig dat Gouds nu het eerlang voor M v£edenkteeken in zgrnmidden op te richten ka6DnderstenDing van het geheele Bgk zal vragen op de Igst dereontribnanten voor deze cvaderlandsche ondeméiAinga een schitterend figuur make BUITENLAND Buiicnlandscli Ovtnjcjit Uit Frankryk komt het treurige bericht van kei plotseling overlyden van den heer Bicard wiens laatstif regeeriugsdaden zoo de algemeene goedkeuring wegdroegen Zyn dood is niet alleen voor het miuisteriA maar voor geheel de natie in de gegeven omstandigheden een groot verlies Tegen verwaohting is in de Woensdag heropende zitting der Fransche Kamer nog disoosaie gevoerdii en wel over het netelige punt der amnestie Daaf gevaardigde Baudrey stelde voor die zaak dadelijk of tft doen maar de Minister Dufaure wilde liever MaMu i dag De Cassagnac gaf aan de disoussie een kwade 1 wending do j n Minister te v rwyteo dat hg dq j iTnestie kwHiié niet had uitgemaakt voor de vacantie daar in dat geval de adresbeweging loa jq ro P fe men Na eenige woordenwisseling werd dt Mia i t 6 door de Kamer ia het giJyk gesteld eu d beluod hng bep iald op Maandi Heden tal df Jost aan de orrio t n il voor lief zenden v I h jlwtr Philadelphia Ook de Senaat hield een korte zittiDg er warenzeer weinig lideu opgekomen Douderdiig is de prins van Wales in Engehtoif teruggekeerd na een belangwekkende reis van a lH maanden in het laad waarover hij eens als ke rheerschcn zal Het was een gelukkige gedachte vai den troonopvolger om Indii te bezoeken en landTenvolk te leeren kennen waarover de Britsche n W als voogd toezicht houdt en dat door de Brita h4 vollAveitegenwoordigers feitelijk geregeerd woidt Bifbezoek zal ongetwyfeld goed hebben gedaan en Wei halve dat het de kennis van den ftius vermeerderd heeft gaf het een bewys aan de Indiaohe bevolking dat haar souverein haar niet vergeet Na eeiie levendige discussie is de motie van devheer James om een votam van wantrouwen in betkabinet uit te brengen wegens de termen der tikondigliig van den titel van Keizerin met 384 tegen 236 stemmen verworpen De ofScieele benoeming van den heer HoAmann iH de phals zal innemen van den heer Dolb uok zat geschieden f gen het einde van deze maand zoo word uit Berlyn aan de Ifestr Zeitung gemeld Alsdfitzal teveiis aan den laatstgenoemd op de meeat eer volle wijze ontslag uit den rijksdienst worden vèr leond De beide besluiten zyn den Keizer ree ls ter onderteekening voorgelegd Na uitvoerige debatten en de aanneming valt enkele amendementen die door de regeering krachtig werden bestreden heeft de Pruisisphc Kamer het wetai ontwerp op de regeling der betrrkkingen tussohea den staat en de Evangelische kerk in dcnie lezing aangenomen De conferentie dor drie keizers te Beriijii trok op het oogfublik nljrf aandacht Andrassy is hei eerst iiaiigckomen jBaarnn is de keizer v n ftusUnd gearrivctrd en met nlleu luister ontvnogcil ïqedi hebben de ministers Bisinapok Gortsohakoff en Al drassy eene conferentie gehad AU uitslag der cinferentien wordt door personen die inernen goed onderricht te zyn over de algemetne bcdotliugen der betrokken regeeringeil het vOlgihdè verwacht op de eerste n a van Andrassy bttreffefltlr I de uitnoodiging der besrokken mogendhedoo zJl nik tnectle lotgen wa inn de tot uitvoering der heryoriiiiiigen voreischle waarb pPH wfttdeii efcrmnlrerd en zeker internat innaai richt van toezieht wOnJt toegikeiid Men gelooft dut do drie Keir ri fll ii i overeenstemming met dé tot dusver gtvoijfde ge