Goudsche Courant, zondag 14 mei 1876

De vooistelleu van Burgemeester eu Wethouders tot ar het bauwen van een lokaal aan de burgerschool Toor jongens i het maken van eene plaats tot baden iu de rivier de Gouwe het aankoopen van grond en water in de Boelekade tot verbetiriug vau dea daarin lig euden weg 4 bet verleenen van eervol ontslag aan den gaarder der sebeepvaartreehtea P ten Brurameler Andriesie onder toekenning van pensioen s Lands middelen over de vier eerste maanden deïes jaar hebben opgebracht 28 86 013 3O zijnde 671 620 43 meer dan in hetzelfde tydvak van 1375 De raming bedroeg 28 603 440 24 De laatst ontvangen berichten omtrent den heer Groen van Prinsturer melden dat de toestand zeer verergerd is De lijder heeft zware koorts gehad en was zeer onrustig de zwakte neemt toe iSiandawd I Pit de Krimpenerwaard schrijft men ons Terwijl de waterstand in de polders iu deze maand thans tot hel zomerpeil gekomen en bij gevolg zeer gunstig l voor het uitzakken der doorweekte landerijen levert die lage stand daarentegen groot onïerief aan de teenhiiidelaars daar de teen nu de noodige hoeveelheid w iter mist om genoegzaam te kunnen uitloopea ea tot schillen geschikt te zijn Door de afd Alblasserwaard van het N O G is een missive gericht aan den beer Moens om hem dank te betuigen voer de pogingen door hem aangewend om den toestand van het onderwqs eu die der onderwgzers te verbeteren Vele onderwijzers in de landbouwkunde hier te lande hebben besloten tot bet houden eener vergadering waarop onderscheiden punten den landbouw betreffende zullen besproken worden De heer J Verboon te Kfimpeo a d IJsel heeft zich met de voorloopige regeling belast Maakten wq vroeger niet terstond melding van de Cdssatie door den verdediger van Jut aangeteekend vermits dit geschiedde nu het sluitiitgsuur der grifiie zoodat het twijfelachtig was of de akte alsnog tqdigin den behoorlijken vorm kon worden opgemaakt thans vernemen wg niet betrekking tut de aangeteekeiide cassatie in zake Jut dat de veriordteldi Jut daarvna heden bee Ked esisteert nadat hij vernomen had dat de prooftreur generaal zijnerzijds cassatie had aani cteckend vau het veroordeetend Irre t voor zjover zijn vrouw betreft wajirna ook die ambtenaar van dat beroep heeft afgezift Staten oWeraal Tweesb Kaheb van 11 en 12 Mej Zittingen In de zitting van Donderdag i na diseussie met 45 h schïl I S stemmen aangeoomfu het ontwerp betreffende Ne afzonderlijke bevoegdheid tot uitoefening der tand heelkunst nadat was aangenomen een amendement van den beer Idserda om te doen vervallen de bepaling dat vreemdelingen na examen te hebben afgelegd in belT buitenland hier bevoegdheid kunnen verkrijgen In de zitting van gisteren is na verwerping met 5B tegen 7 stemmen van het voorstel vaa den heer de Casembroot om de behandeling van het ontwerp tot wijziging der militiewet uit te stollen het debat daarover aangevangen De bh van Baar Lenting de Bieberstein Gratama Bastert Bredius eu GeertLsema hebben hunne bezwaren daartegen uiteengezet Sommigen achtten verhooging van het militie contingent onnoodig en daarom te drukkender de be perking van vrijstellingen werd door andereu afgekeurd De beperking van den leeftqd der plaats vervangers tot 25 jaar wend vrq algemeen als groot privilegie afgekeurd De bh Stieltjes en van der Schrieck hebben hunne ingenomenheid betuigd met het hoofddoel van het ontwerp Maandag voortzetting De minister van Oorlog Ontvangen hebbende een aantal verzoeken van of ten behoeve van milicicn verlofgaugers om vrijstelI ling of om uitstel van het opkomen onder de wapenen voor de erlang te houden herhalingsoefeningen Brengt ter kennis van de adressanten dat de belangen van den dienjt niet toelaten in bun verzoek te bewilligen Aan de betrokken miliciens wordt herinnerd datzij die wegens ziekte niet op den bepaalden dag onder de wapenen opkomen o eenkorastig de daartfntjent bestaande voorschriften zich na hunne herstelling bij hun korps moeten vervoegen ten einde gedureltde zes weken in den wapenhandel te worden geoefend 8t Cl De gemeenteraad van Zaandam hééft zich bij een uitvoerig en gemotiveerd adres gewend tot de Tweed Kamer ter aanbeveling van het voorstel Moens 4n tslQn nok voor eiken nieuwen maatregel de oud tMoiiif der udere mogeudhedea luUen verzoeken Kuriaiil nteBt net bet oog op de stemming daar te lande een kntebtig optreden ten opzishte van de aarboixa e aaetea etsehen ffaar tud tob btriehteu te Berlya ait Konstaalinapel o tv ujfen heersebt aldaar ten gevolge vsa de jongste g beurleaineu Ie Salonisa een groote opftrwontkubud De jangste gebearteuissen te Salouica voorgevallen B 4e te KoB t tin l beereobende opgewondeubeid suUen ap de eaufenntie der imniiteiB vau de drie keiserr kea aiat oubespukeu bleven De toestaud in Tarkije Mbr ft gebiedend vaar dat de uoodige eisehea aan ée Porte worden gesteld om waarburgeu te erlangen voor de xekeibeid en de rast der ebristelijke lieralking eu der rreemdeu aldaar gevesiigd tegen itet faaatisrae der Tarken Omtrent de regeling der Egyptische financiën is eindelijk eene beslissiag genomen De kh dive beert met de directeuren van de Bngelseh E typti8ohe bink n den heer Peridom den vertegenwoordiger van ver ekeideae groote erediet en bankinricbtingeu een oontraet gealoten om de geheele vlottende schuld te couaoUdeeren iu stukken van 7 pereent uit te geven tegen 80 peraeat tot unificatie der sobuld van 7 percent De kapitalen der leeningen vau 18A2 1368 1870 en lé7S bljjven onveranderd voor de leeningen van 1864 1865 eu 1867 lullen nieuwe titels tegen 95 percent worden nitgegeven met eene vergoeding voor net verschil met de oude renten Het nominale bedrag der geheele aobuld is 19 miUioen pond sterling de eoupons tullen in goud betaalbaar zijn te Cairo te Par s en te Londen den 16e Juli en den 15n Januari De schuld lal in 6S jaren worden geamortiseerd en de nitlotingen voor de amortisatie zullen den 1 5u April en den 15n October van ieder jaar worden gMaan door de commissarissen directeurs der kas an de openbare schuld Bq afiünderlqk decreet is de instelling van zoodanige kas bevolen die zal worden geadministreerd door commissarissen aan te wqzen door de Europeeiche gonvemementen en te benoemen door den khedivf en die belast zijn met de invordering van aOe speeiale inkomsten welke uitsluitend voor de betaling der schuld zijn aangewezen De tentoonstelling te Philadelphia is plechtig door den preaident Graat geopend De toevloed van vreemdelingen was groot BINNENLAND ÖUÜA 13 Mii 1876 t Heden morgen werd eene der oudste en meest ekeude buigeressen dezer gemeente naar de laatste rntpbtati gedragen Het was de dezer dagen overleden mejufvrouw C O Tan Meerten De overledene dochter van de zoo gunstig bekende UoderMèrqfcler mevrouw van Meeiteu geb Sebilfcroort heeft geruimen tijd aan het hoofS staande van een zeer bloeiende dag eu kostschool alhier M de opvoeding der vrouwelijke jeugd medegewerkt Ihh ook nadat zy bare betrekking had nedergelegd toottde zy nog tot in t laatste barer dagen belangstelling in het onderwijs sympathie voor goede en BttttTge inatellingen Mqnfvrouw van Meerten bad ongetwijfeld hare igenaardighedeB en zq behoorden voorzeker niet tot ilie peiaonen welke op den eersten aanblik voor zich innemen maar zij die baar goed keuden en immers het oordeel denulken is van de meeste beteekenis waardeerden in haar een hart van goud Zy deed Teel wel geenszins dat zg gedachteloos aalmoezen ohonk aan hen die t dringendst daarom vroegéu maar na een nauwkeurig ingesteld onderzoek beoefende sq de liefdadigheid met verstand Door bloedverwanten en vrienden vergezeld op haar tocht naar t kerkhof werd zij heden aan de aarde toerertronwd Bq de geopende groeve werden hafc verdiensten ia herinnering gebracht door den heer J W Haverkamp Begemaun pred bij de herv gemeente alhier die van haar getuigde dat zg op waardige wqze in de voetstappen van hare moeder was getredei ea Tenala die hooggeschatte vrouw veel had gedaan in bel belang der jeugd en der armen Vao wege de Hulpvereeniging voor GereformeerdOndefwqa alhier oirculeert thans een adres aan deTweede Kamer houdende verzoek om het voorste Iloena mkt aan te nemen Standaard VEROADiaiNO TAN DBS GEMEENTERAAD Diaidag den 16 Mei 187 des namiddags ten BJfi waarin tollen wsnlen behandeld De heer D K van Meertea predikant te OudBeqerland aprak daarop namens de familie van de otniedene een woord van dank tot allen die aan kaar itoffelqk overaöhot de laatste eer hadden bewezen De JriiX a schrift over het ontwerp mantwet Eindelijk is dan het middel gevonden om een einde te maken aan de zeer gegronde grief tegen de Belgische centen De minister stelt in zijne nlantwet voor de koperen oenten te vervangen door bronzen u daar de gulden het honderivoad van de cent 2 pCt iu waarde verminderen zal kan geen speculant er meer voardeel bij hebbeu om Belgische enten in te voeren Die waardevermindering van den gulden zal iutusscb u op het maatschappelijk leven vau grüoteu invloed zijn Arbeidsloonen tractementen eur worden na allen met 5 pCt verminderd want dat de winkeliers uiet meer voor een gulden zullen geven wut tot dusverre daarvoor te verkrqgea was is vrij zeker en het is zelfs meer dan twijfelachtig of zij bü de herleiding der prijzeu zich uiet een weinig vergissen zullen Het verdwijnen van de rijksdaalders tid naar meu vertrouwea mag b dragea om de gouden tientjes iu omloop te brengen tot dusverre schijnen zq meer als spaarpenniugen du als circuJUtiemuut te worden beschouwd Men schrijft aaa de Ltidscie Courant De tuinders iu het Westland roemen niet meer alt voor veertien dagen de gunstige weersgesteldheid ea den groei der veldgewassen Want ofschoon de aspcrsies verzonden worden hetgeen ieder jaar met het begin van Mei plaats vindt groeit er bijna niets ten gevolge van het koude met een harden noordooslea wind gepaard gaande weel Behalve menig audert veldvrucht komen de aspersies dan ook nog maat schraal aan terwijl het gras op de eilanden tooi wordt en vermindert Wij ontvangen van dea heer A vau Oosterzee 1è Amsterdam namens de Directie der Stoomvnartmast schappij ffZeelautl eeii Chromo typoicraphie w iiirdoor de Maatschappij de heropejiing der verbiiidtug met Engeland bekeud luaukt Dit In de Nea Yorker HandtiueUuitg vaa 22 April leest men met betrekking tot de teutouuHtelUiig te Philadelphia De Nederlanders zijn het vlugit vaa allen hun voorbereidende werkzaamhedeu zijn bijas gereed en hun afdeeliug zal voor zooverre nu reedseen oordeel kan worden geveld tot de smaakvjlsta der tentoonstelling behooren Te Vriraenveen werd dezer dagen de hulponderwqzer J K uit de openbare school aldaar verwgderd en tevens proces verbaal tegen hem opgemaakt wearens jl onbevoegd geven van onderwijs Het wS geblekendat genoemde J E wien het in het begin van hetjaar gelukt was een aanstelling als hulponderW zeraldaar te erlangen in het vorige jaar ontslagen ilals hoofdonderwijzer te IdaardJ in Friesland en dat na dat ontslag door gedep staten van Friesland de verklaring is gegeven bq art 22 der wet op hetlager onderwijs bedoeld dat hij zijne bevoegdheid tot het geven van onderwqs verloren heeft 111 I I i T I I M E Z O N D £ N Ëen nieuwe Badinrichting Onder de ingekomen pikken in de laatste raadsvergadering komt voor een voorstel vnii B en W om een badinrichting te maken voor minvermogenden Dit voorstel geschiedt naar aanleiding vaa eën verzoek van de bh Grootendorst en nog vier andere hceren die dat wederom niet uit eigen beweging deden maat naar aanleiding van een besluit der Gondaohe Kies vercenigittg è Dit voorstel strekt om t paardenwed Toor aweinpliUiU te doen inrichten en zal eerstdiCigs naar all waarschijnlijkheid worden behandeld door den gemeenteraad Oppervlakkig bekeken heeft dit voorstel alle kam aangenomen te worden Immers de voorstellen van B en W hebben reeds zeker 3 stemmen en meestid nog wel een paar jpeerderen in hun voordeel neemt men daarbq in aanmerking dat eene kiesvereeniging in de wereld gekomen om raadsleden t of ml de raadszaal te belpen den eersten stoot gaf aait t voorstel dan is er veel kans dat t wordt aangenomen Het is echter te hopen dat het wordt verworpen Waarom Om de eenvoudige reden dat na de aanneming of liever na de uitvoering van het besluit door de oprichting der bedoelde badplaitts de gemeente Gouda alleen dit zon gewonnen hebben dat zg in plaats van onvoldoende in alle opzichten ondoelmatige dobr f ieder deskundige ten eencnmale afgekeurde bad en zweminrichtiug er twee zal hebben welke beide die ongunstige i ualificatien ten volle verdienen Bestaat er hier één zoogenaamde zweminrichting waar amiMk gelegenheid is in friacb water te zwemmen waar A enkele weinige personen tegelijk kunnen te water gaan daar er slechts enkele kamertjes zijn om zich uit eu aan te kleede waar zeer onvMoend toeticht is daar één man aue3 in de geheele inriehtiug zelf moet doen zoo zal er na t besluit dat B en W vooretellen te nemen nog een tweede inrichting bijkomen waar alles even slecht zoo niet nog eenige graadjes slechter is dan op de eerste Hoogst ondoelmatig en ten zeerste onpractisch moet het dan ook heeten om nevens de als uitermate slecht bekende zwemsshool een tweede te maken die alleen hierin verschilt met de eerste dat zij zoo mogelijk nog slechter is In plaats dat dan ook t Toorstel van B en W worde aangenomen is het te wenschen dat de raad t verwerpe en dan veel liever de nu bestaande zwemschool beter inrichte en er voor zorge dat die ten minste goed is zoodat wq voortaan in plaats van 2 slechte I goede hebbeu Waarvoor ïou de oprichting dier nieuwe zwem aohoal dienen Voor de minvermogenden Maar geachte heeren is de tegenwoordige zwemachool dan te mooi voor die zoogenaamde minvermogendeu Is die te kostbaar ingericht voor behoeftigeu Is die zoo weelderig ingeriofat dat heffing eener toegangsprqs noodzakelijk is Ëétt blik is voldoende om de overtuiging te achenken dat die rraag ontkennend moet beantwoord Worden De tegenwoordige zwemschool heeft reeds al 1 uiterlqke van een armeu zwemscbool Maar ik vraag u in ernst waarom mogen die jongens welke geen 10 centen op zak hebben niet zwemmen in t zelfde water met jongens die ze wel hebben Zwemmen moeten beide daarover zijn wij allen t eens maar waarom dan ze afgescheiden vau elkander Het kan niet alleen geen kwaad dat de oehoeftige jongen naast den spmit van rijken huize zwemt maar t kan goed t kan heilzaam werken Dan is de Uatate in de gelegenheid te zien dat geld uiet alles is maar dat vlugheid kracht en binigheid ook iets betrekeut en hy zid zich nu en ook op lateren leeftgd minder laten voorstaan op zijn volle beun Up de zwemschool waar rijk en arm door elkaar zwemt zal hij herinnerd worden aan de gelgkheid der menschen hij zal luet eigen oog zien dat het niet waar is dat de kleeren den man maken maar dat een flinke jongen te zqu waaruit een ftnn man zal groeien niet afhangt van t feit of papa een mooi huis eu veel geld heeft De oprichting der nieuwe zwemschool verdient met kracht ontraden te worden Waar haalt men tarist9cratisohe idee van daan om voor de jongens zonder dubbeltje een ap irte zwemschool op te richten alsof huni ie nabijheid die deftige aanzienlijke beerenzoontjes zou besmetten Jongeheer Charles Jacques Alexandre of hoe zij ook heeten ogen die baronnen of gravenzoontjes uit ona ïergoav zullen er niet minder van worden als zij eens zwemmen at baden in de nabijheid van de Jannen Pieters of Gerritten uit onze achterbuurten eu ik vera eker u die eerstgenoemde met zeldeu versierd met tiljeke gelaatitrckken blauwe kringen onder de ooge enz ems zutlcu nog dikwijli van laatstgenoemde meestal roodwaiigige stevige knapen kunnen leeren hoe zich te hejceu bij mogelijk gevaar hoe zich te bewegen hoe te maken dat men komt waar men wezen wil Ik verzeker u Hooggeboren WelEd Geboren of hoe dan ook geboren Mqnheer dat uw chique gekleed zoontje geen enkele gemeene streek zal liNsren van dien jeugdigen steegbewoner eu mocht het soms blijken dat in weerwil van de hoogst kostbare opvoeding die gij uw jongen geeft leelqke woiydeu door hem worden gesproken leelijke dingen door hem worden gedaan wijt t dnu veeleer aan zqn hoogst fashionable vrieudefl met wien hij den heelen dag op en neer gaat en niet aan den eenToudigen somty4s een weinig ruwen maar meestal toch eerlgken zoon uit de achterbuurt Trouwens dat ons gemeentrtestuur het geheel met mijH tegineel eens is blijkt hieruit dat reeds nu in do bestaande zwemschool gralit wordt gezwommen door jongens die waarlijk niet tot de élite der maat 1 Om o t Uouduho lobluik de overtuiging Ie tchenk éodat de iwem direoteur itjn geld niet met leègxitten verdient wete het dit die Brme man de bijzoekere mo t opendoen hen t voord itain inlichtingen geven omtrent alles wat lij verlangen ben vao anembroeken etc voorzien de kamertjei achoon houdAl geld Dtrangen en opletten dat de jeugdige bezuekert met weinig in aantal zich zelf of elkander geeu kwaad oen of t gebouw beachadigen Onder at die b xigheden door moet hij dejenneereuf dineereu en aoopceren dwir hij er den geheelen dag is zonder eenige hulp hoegeuaamd en ten slotte nog deze kleinigheid voor sijn rekening heeft dat hij nl t oog moet houden op de badende en zw emmende personen m drie faataloa welke hg uit geen enkel pont der inricbtlnn j tegelijk oversieg k pl achappij behooren Vooreeint weea en b stedeliugjongeus die alleen hierin vetSBhillen met de jongens voor wie de nieuwe zwemschool wordt aangevraagd dat ze geene ouders hebben die voor hen kuuneu zorgen Voorts de soldaten hier in garntioeu onder wien natuurlijk het mingegoede deel der natie sterk is vertegenwoordigd Waarom nu de wees bestedeling en soldaat meestal voortgesproten uit de behoeftige klasae wel kosteloas op de heeren zwemscboul toegelaten en andere uit die zelfde klasae gebannen naar de plaats waar tot heden geen menschen maar slechts dieren zich vermeldden in t water Het is te hopen toor de eer onzer gemeente dat t voorstel van B en W verworpen wordt Het is erkend in den raad bg de jongste begrootingsdiscussien dat de nu bestaande badinrichting niet deugt dat et onvoldoend toezicht wordt gehouden enz enz Welnu met recht zou de vreemdeling er over kunnen lachen wanneer diezelfde raad naast de bestaande een tweede zwemschool maakte die in alle opzichten even skcht was De 1200 aangevraagd voor de verbouwing van de armen zwemsohool benevens het salaris voor den persoon die er t opzicht zou houden kan beter besteed Men knappe er e bestaande iijnchting mede op men miilse die beter verschaffe er beter toezicht en er zal gehandeld zijn in t belaug der gemeente Schutterij Muziek Mijnheer ie Redacteur Een klein plaatsje s v pi voor de volgende regelen In de laatste Raadsvergadering ia een rapport inget ieud door Burgemeester en Wethouders op het verzoek van de Commissie vau toezicht op de Stadsmuziekschool Wordt overeenkomstig dat rapport zooals het is ingediend door den Raad besloten dan is etiUwijgend aangenomen dat er een kapelmeester bq t muziekcorps der d Schutterij Ital worden beuoemd dan dan door den Raad een bepaling in de instructieis lyistgesteld van den te tmoeaen kapelmeeeter zooal de waaiden van t rapport luiaen Hierop moet worden gelet Wil de Raad ee8 kapelmeester aanstellen pa dus de tot niets dienende slechts het voor Gouda zoo kostbare geld verslindende muziek bestendigen dan verdient het aanbeveling uat de izaak besproken wordt en met op vizier behandeld Werd dit rapport zoo aangenomen de zaak der Schutterij muziek zou zoo stilletjes zouder dat iemand het merktï er door zijn gehaald Dit mag niet Wil men de musiek liehoudci Goed Maar datdmook iu de raadszaal de argumenten van beide kanten worden ingevoerd Dit is zeker wordt de zaak beredeneerd Jan zal t duidelijk blijken dat de muziejc zoo spoedig mogelgk moet worden afgeschaft Degttijte proe houdende argumenten zqn er voor t behoud der muziek uiet aan te voeren Men ontwijke echter den slrijd niet maar in plaats van zooals door de aanneming van t bovengetioemde voorstel van B en W zou geschieden de zaak door een a hterdeurtje heen te sleepen bewandele men den kouinklgkeu weg en behandele de quaestie vau den kapelmeester der schutterij muziek geheel afzonderlijk en niet gezamenlijk met een andere quaestie Men aarzele niet de zaak der muziek in den Raad te brengen t ia waar de verdedigers zullen zich met fraai klinkende woorden en holle frases moeten behelpen want een uitgave van eenige honderde guldjena die ieder jaar teruj komt jfeheel onnut te doen ia niet te verdedigen maar de billqkheid en rechte vaardigheid eiscbt dat de zaak afzonderlijk worde behandeld en niet als t ware ter loops li alf v eggemoffeld onder een andere zaak worde doorgedreven Eenife Burgere der gemeente Gouda Laatste Berichten Berlijn 12 Mei öortschakoffzal zooals thans defiuiiief is bepaald niet van bier naar Wildbad vertiekkén fiaar bq Keizer Alexander blijven gedurende diens oponthoud te Ems Zoodra Keizer Alexander naar Ingelheim vertrekt gaat Gortschakoff naar Wildbad Weenen 12 Mei De PoUliache Correêpondenz meldt dat Mouktar Pacha te Moatar ia aangenomen £ r loopt een gerucht dat dit in verband zou staau met het voornemen van de Porte om direct met de opstandeliugen ouderhaudeliiigen n u te knoopen over het sluiten van een wapenstilstand Berlijn 12 Mei Graaf Andrassy is van heden half twee tot vqf uur bij Prins Gortschakoff gebleven Dadelqk na den maaltgd in de dler z ial aan welken Prilis Bismarck geen deel nam begaven zich Gortschakoff en Jomiui naar Prins Bismurok tot het houden eener conferentie aau welke ook Aiidrassy weder deel nam Naar men zegt zal GoMschakolf morgen niet met den Czar vertrekken maur nog t enige dagenbier vertoeven Ook omtrent Aiuliassij s veilrtk is nog niéta bepaald Burgerlijke Stand OGHOREV 10 Mei Jasna ooders Bqtterap en A W Butteropï Trulda ouders J Ameaz en B Fokker Hennauua Antoniua Mari oodera C J Ijefel ea tV 4 taa de Pavoordt 11 ADVERTENTIËN 25 JARIGE EGHTYEKSENIGING VA5 J MÜLDEB KN Ondertrouwd H E LEUSSEN Kir C J MAST Rott dam jj jj Gouda Eeceïtie Fluweelen Singel Zondag 21 Mei 1876 K VAN BEKGEN Gowla 16 Mei 1876 Hunne dankbare Kinderen ondertrouwd B MERTENS en F M MOLENAAR Gouda 12 Mei 1876 Heden overleed na eene kc te onge steldheid in den ouderdom van ruim 78 jarenMejuffrouw CORNELIA CATHAKINA VANMEERTEN 1 Gouda 10 Mei 1876 Ons jongate Kindje fOLHÉLMlNA AMALIE MARIA overleed heden W P C VAN ESSEN A P VAN ESSEN Gouda 11 Mei 1876 Pormon Mevrouw BONTE Pluwëelen Singel vraagt tegen 1 Augustus EENE mmm om tevens huiswerk te verrichten Mevrouw TERPSTRA vraagt tegen 1 Augustus een dienstbode die eeu goede burgerpot k an koken Gotida den 11 Mei 1876 m iwmm Dit uitmuntend middel dat aan hei fiaai zjjn natuurlijke kleur Blond Bruin of Zwam wedergeeft bezit ook de voortreffelgke eigenschappen om de ROOS te verdrgven en het uitvallen der haren te beletten a 1 peï flacon bü Louis Welter Oosthaven GOUDA Die gedurende acht dagen ten zynen huize ho bandela uiet overtuigd is van de hejlaame wer king van t it water heeft de behandelinggrati