Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1876

I j m Van mindeK DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van UfMmTTSMnKM en fiKni i IKX volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hjj zich sedert 36 jaren het vertrouwen zijner Stadgenooteu en omsti ekeu heeft weten waardig te maken AlSËMF ËnITËISJES VaOUVVEN en WËDIWENFOXDS Maatschappij fan Levensverzekering Opgericht en gevestigd te ROTTEKDAM sedert 1828 en I83S Verzekering van WEDüWENiPENSIOENEN en van KAPITALEN na overlgden of op vooraf bepaa den leeftijd Pro8pectu3 sen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GOUDA en OMSTREKEN J Ij WIBOKZEK T Kantoor Turfmarkt H 230 LA ROCHE A 1870 Woensdag If Mül N 1889 tC ÏÏDSCHE COURAWT Nieuws en AdverleDtieblali Vdor Gooda eo Omslrei eo DE QUIi A De tuending van advertentlön kan geachieden tot Mo nur des namiddags Tan den dag der uitgaTe van Kit AEPëLIE en IIOLIM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een oangenamen smaak baar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen alyemeene swcite zoowel hg kinderen als volwassenen gebrek ami eeüuet sledde npijmerterwff cenuw ziekte na vele barer gevolgen als lioofdpijn aangezichtspiju enz m het tijdperk der lierstellitig na zteart ziekte of kraambed koorts en bare gevolgen enz In de Geneeskmulige Courant van 20 Sept 7i wordt deze bereiding ten zeerste loord Redactie aan HH Medici aanbevolen ajs ook de IJÜEUHOUÜENÜE QUINA LiUOUHEf tegen chlorosta of bkekzitcht teringachtigheid groote zwakte bloedegebrek kwalen yau critüc iea leeftijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM 8 Gravenhagf J VISSER Zn Letden J GAltliER otterdam Wed PV d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekoaion Zg die nog iets wenschen bg te dragen TOOT liet Hirldeblijk aan Mcvronw Kleine veidoD verzocht vóór den 16den a s daarvan Of ve te doen aan een der Commissieleden IMLA K KIT C3 OTJI1A Ontvangen eene buitengewone groote Collectie GLACÉ HA DSCHOENE ia alle kleuren WINHELHLIS Er wordt te Oouda op eene der beste standen TH HUUR gevraagd een WINKELHUIS tot nitoefening eener zindelflke affaire Adres met ranco brieven onder letter W S bg den Boekhandelaar P C MAAS aUaar Elixer d Anvers Oezondheidslikour Diptoma op da algcmeene TentooDstellmv te Lyon 1 72 MediiUc T D Verdieiute op de Wereldtentoonstelling te Weenen 1873 ücretnedaille op de Intern Tentoonitell oft te fxtnden 1873 üehoogatebeloooing welke door de Intern Jur werd toegekend Verkrngbaar in en flacons inhoud i BAAfjMAAKERg Ban en Vj liter bfl W N ketbakker Haven Mejufrrouw van dkr STAAL Gouwe verlangt tegen 1 AUGUSTUS s EENE PIE STBODE Echte Eau des Carmesvan Boijer Znivere Surinaamsche Arrowroot en verder afle soorten van versclie en gedroogde GROENTEN en VRüCHTEKzijii verkrijgbaar lu de Haagsche Winkel bjj P J MELKÈttT iJJJDllWnUJJlli Op het Atelier van D ÖAMSOM kunnen BEKWAME JJAAISTERS alsmede DRIE LEERLINGEN geplaatst worden m uin uiüii fill uüiiiiljLiliurjLijj in ruime kenze en tot billijke pryzen voorhanden bü M dé Vletter T LANGE GROENENDAAL GOUDA 13 Mei 1876 Openbare Verkoopingf p MAANDAG den 2L MEI 1876 des voormiddags ten II ure in het Logement HbT PosTHUis te Moot dreeht vau E E N H U I S waarin sedert vele jaren is en nog wordt uitgeoefend eene HrOOtt HetcUuit eu MMmgoetUtakkeriJ benevens groote Scbnnr Tuin en Erf staande en gelegen te Moordrecht in het Dorp aan of langs de Veersteeg bij billetten breeder omschreven Te aanvaarden uiterljjk den 1 JUNI 1876 terwjjl d B betaling der kooppenningen is gesteld op den 7 AUGUSTUS dawaanvolgende Nadere intormatien geven de Notarissen 3 J SPRÜIJT te Ou erkerk a d Yssel en A KLUIT Hz te Moordrecht ECflTE EAU d s FEES tiekroond op de Wereldtentoonstelling te Pargs 1867 te verkrggen a 1 50 de Flacon bij Ch AJi VIVE Jb eu B SCHOLTüN Coiiïeurs Haarea Baard vefw n in Blond Bruin en Zwart conder Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeften het be alt met aladaa wordt met genoegen de bet ialde 1 50 taruggegeven BEIJLINER SPIJSKOEK FE Eisa c3 EiBJ ic KON IN GIN NB en PRINCliSSl BUOÜD biJ W N RAAIJMAAKERS Banketb Haven KLEEDINCHAGAZIJN Ontvangen DE Nieuwste ENGELSCHE en FRANSCHE heele rk zeker en grondig met ot zonder weten van de drinkers zoodat de elve dat drinken walgelgk word Prjjs 9 Gulden P GIIONE te Ahaus Weslphalen Openbare verUooping en te Oouda in het Lokaal Wgk K No 237 aan de Peperstraat aldaar üp DINGSDAG 16 MEI 1876 des voormiddag ten 9 uur van eenen INBOEDEL bestaande in MEUBELEN en HUI RAAD i BEDDEN en BEDDEGüED gewerkt GOUD en ZILVER enz En op DINGSDAG 23 MEI 1876 des voormiddags ten 9 uur van j eene aanuenljjke parljj lUan Hfacturen Beiden daags te voren te zien ZONDER mm E vum veracniltu wy op franco aanvrage mi iuti bl i i ij l n lik met Veel getjisselirtfion van gelukkig genezonea vom uu Uit treksel mt Dr Au y s JVatuurganoes WlJZe Kf ieder die zieh vuii de VOOrtl elTo lijkbeid van het geïllustreerde 400 biz dikke Origineole Werk l nji ütahf 1 bij elkea Boekliaudeliwr vcrkrij liaiir jtMtfld weusoht te overtuigen ontbiede het Uittreksel van Riohter B fioekhandel te Niimegen y0 jeen leke veriuime liet 7ich met dt beproefde Dr Airy s Natuurgeneoswijzd bekend te mnken VB No 8 77 der beroemde Wckelijksclic Zamensprakcn Uitgave J J H KEMMER te UtreJd is heden voorhanden bij d n Boekhnndclaac Lange Tiendewej ie Gouda e W Publieke Verkooping ten overstaan van den te Waddiiijsvi en residerende Notans A N MOLENAAR vanj Nanufacturcn te iOUDA in Tivoi Op MAANDAG ISf MEI 1876 des namiA dags ten 1 ure bes aude in fijne LAKEN SATIN DE LAINE Nieuwe Fransehe eo Engelsche BUKSKINQS ea meerdere ZOMERSTOFFEN Voorts eene ruime kenze JAPONSTOFFEN en ZWARTE ZIJDE LINNENS HALFLINNEN MEUBELCHITS GORDIJNDAMA SÏ TAFELKLEEDBN WATERPROOF enz De verkoop geschiedt op Crediet ala naar gewoonte i Te zien op den dag der verkoopiag vm W 1 uur T7 ai ood Dmk van A Bridkman De itgave dezeï Courant geschiedt ZONDAQ W0EN8DAQ en VRUDAG In de StMl geschiedt de nitgare in den arond va DINSDAG DONDERDAG ea ZATKfir DAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 V J UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1875 Van het icheiknndig geraiverd water dat op onderscheidene stations kostelooa verkrygbaar wordt gesteld wordt een steeds toenemend gebruik gemaakt Er werd dan ook door den Gemeenteraad besloten het getal van die stations belangrijk te vermeerderen De proeven met het boren van Nortonpgpen tot het verkrijgen van goed drinkwater genomen mislukten Van meerdere proeftiemingen werd afgezien Door de heeren Kaptegn te Woerden en de Vries Robbé alhier werd een aanvnag om concessie gedaan tot bet aanleggen en exploiteeren van een drinkwuterleiding De ge ondheidscommissie behartigt met gver de belangen der volksgezondheid De Geraeent Politie is samengesteld uit een commissaris viin pohtie een inspecteur twee agenten Ie kl V jf agenten 2e th achttien nachtwakers en eenige noodhulp nachtwakers Over dag doen zes agenten dienst De iusfiectenr die ook gedurende een gedeelte Tan den dax in dienst is heeft het bevel over de nachtwacht die behalve hem uit een agent en tien nachtwakers bestaat Hst gedras der politie beumbteu geeft reden tot tevredenheid Er iijn in het jaaï 1875 zestien gevallen van diefstal oplichting en misbruik van vertrouwen ToorgekoMien Van drie zijn de daders onbekend gebleven De overige dertien zijn gepleegd door veertien personen waarvan er tien aan de justitie zgn overgeleverd en vier voorloopig onteUsen De waarde van het ontvreemde werd geschat op ƒ 849 60 Hiervan werd voor een bedrag Tan 076 95 in besli genomen Er vrerden twee hon lerd vier en vgftig politi overtredinfren geconstateerd Tegen honderd twee en Teertig personen werden vervolgingen ingesteld Vgf zgn onbekend gebleven Honderd veertien bekenrden hebben door het maximttm der boete te betalen de verrolgiug voorkomen Aan boeten voor politie verordeningen werd aa aftrek van 5 pCt ontvangloon 317 77 in de Gemeentekas gestort Eene zaak is gebleken niet voor vervolging vatbaar te zgn Veertien bleven hg het einde van het jaar aanhangig Zeven vreemdelingen ign over de grenzen gebracht De toestand der brandbluschmiddelen is zeer ToWoeude Daar h b water iir da bestaande putten op de Markt onbraikbaar bleek werd voor het Raad huis een brandput gemaakt met eene boiileiding uit het water van de Naagerstraat waaruit vier puiten genoegzaam water kunnen bekomen Er hadden in 1875 drie branden plaat De eerste in den avond van den 26 Januari in eene hekelloods achter het perceel wgk Q n 157 gelegen aan de Spoorwegstraat en toebeboorende aan den heer A IJsselstein De tweede brand had plaate in den ochtend van d n 8 Februari indemandenmakerg vande heeren F S 8pama en Zonen behoorende tot het perceel wgk C n 78 aan de Lage Gouwe De derde brak uit in den nacht van den 20 op dan 21 October in 4e hekelloods van den heer C Spit gelegen lichter dien woonhoii op den Kattensingd wgk Q n 124 Het gedrag en de ijver van bet persfuuel der brandwMr rdi MB lot De veriichting van den openbaren f k geschiedt door gaa dat gelevn wordft ndbr de Maatsehappg voor aieawe geoctrogeWde gasbereiding Er zgn 266 gas en 1 petroleum lantarens Sedert den aanvang der gasverlichtihg in 1853 is dit getal met 57 venneerderd De prijs door particnlieren voor het gas betaald is 15 cent per kubieke meter De Gemeente betaalt voor de verlichting haier gebouwen 10 cent per kubieke meter NatumaU Militu Het aandeel in de lichting van 1875 bedroeg 42 man Het getal inOMchrevenen waarnaar het aandeel ia betekebd vras 125 Daarvan werden 73 om verscUllende redenen vrggestetd en 52 Toor den dieilst geschikt verklaaA Vier lotelingen werden na de inlgving afgekeurd en éen voldeed niet aan de oproeping zoodat voor hen vgf hoogere nummers moesten worden in dienst gesteld Schutterij De dienstdoende Schntterg bestaat nit drie Kompagniën De werkelgke sterkte was 501 manschappen waarvan i Actief 284 v j Reserve 217 De bg de wet gevorderde aotieTe stei te der Schutterg is 296 De eerste ban bestond nit Officieren l 5 8 O 136 96 Onderofficieren Korporaals Tamboers BcHutters J Te zamen 249 man GWnrende de drie eerste en djf dne laatste maanden van bet jaar hebbeu de We n weeraaal in iedere maand theorie geneuden in de eerste maanden des jaurs is dit ook geschied met medewerking van eenige leden vau bet kader alsdan waren de oefeningen pructisch De gewone exercitièn en oefeningen hadden geregeld plaat Bedrevenheid en orde hebben ▲ DVEETENTIËN wordengapiMM van 1 5 regeb it 50 Centen iedere tegA laeer 10 Centen OROOTE LETTSBS worden berekend naar plaatmimte A ondcrlgke Nommers VIJF CENTEK daarbg over het algemeen de goedkeuring van den kommandant weggedragen De scherpschuttersvereenigmg cWillem Pmit van Oranje is big ven voortgaan zich voortdurend en veelvuldig in het schieten naar de schgf te oefenen Gelgke oefeningen zgn ook gebonden door de overige manschappen der Schutterg die daarvoor geschikthrid bezatea terwgl lie officieren insgelgks zich meermalen daarmede bezig hielden De weerbauheidsvereeniging Bnrgeivligt bestond aan het einde van het jaar 1875 nit 46 werkende leden 1 begunstigd lid en Zi begunstigers tegen 39 werkende leden 2 begunstigde leden en 32 begunstigers ia het vorige jaar Die oefeningen in het behandelen van het MWaav e h t aelüaten naar de schgf mH Flobertpatronen worden des winters geregeld gehouden in een lokaal dat van gemeentewege is aangewezen en ook vOor rekening der Gemeente wordt verlicht en verwarmd Kerkelijke eaien Er zgn hier 8 kerkelgka gemeenten 1 Nederduitsch Hervormde met 2 keikg bouwen en 4 leeraren 1 Evangelisch Lutiierscbe met 1 kerkgeboaw en 1 leeraar 1 Remonstrantsch Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 leeraar Christelgk Gereformeerde met 1 keikgebonw en 1 leeraar Roomsch Katholieken met2kwkgetenwen en 6 geestelgken 1 Oud Roomsche of van de Bisschoppelgka Klerezy met 1 kerkgebouw en 1 geestelgke 1 Israëlistische met 1 kerkgebouw smdet leeraar De kerkgebonvren verkeeren voor loOTeel bekend is in goeden staat De Gemeente keert jaarigks aan de SI Janskerk 2400 uit als schadeloosstelling nor het gemis van begrafenisrechten Openbare Scholen In de eerste dagen van Januari werd de openbare Armenschool aan de Nieuwe Haven waaraan tot Hoofdonderwganr was benoemd de heer S Posthomns geopeaiv soodat de gemeente thans zes openbeïe ligera obolen telt De beide Armenscholen De Tusschenschool De Burgerschool voor jongens De Burgerschool voor meisjei De JougejufvrouwenschooL De openbare scholen zgu alle voor meernitgebreid onderwijs Zoo als wij reieds onder de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen vermeldden werd ten gevolge t b een bevel van Gedeput Staten om het opanbara onderwgs voor jongeni ook te doen oravattea dat in de beginselen der Engelsche en Hoegduitsche taal besloten in die talen ondei te doen geven op de openbare Burgerschool voor jongens terwgl later bepaald werd dat op de