Goudsche Courant, woensdag 17 mei 1876

weatwu Bureeracholea root meigjes ook oifder inja I worden gegeven in de beginselen der Fransche taal Benalre in de gewone vakken strekt dus nu het onderwgs zich uit Op de beide 4 i en3choIea en de TttMchen chool tot de Gymnastiek het Teekeuea en de Handwerken voor meisjes op de Bargerschool voor meiiges tot dezelfde rakken en de beginselen der Fransche taal op de Burgerschool voor jongens tot de beginselen der Fransche Engelsche en Hoogduii che taal die der Wiskunde da gymnastiek en het Teekenen en op de Jong giifvToawénschool tot de be nselen der kennis van de levende talen de Gymnastiek het Teekeuen en de Handwerken voor meisjes De avondschool by de Tnsschenschool werd opgeheven Tevens werd bepaald dat er ééne èto Hsehool tal wotded gehouden om het andere jaar aan de eerste en aan de tweede Ürmenscnool Voor dat onderwgs wordt geen ochoolgeld geheven Toi L on elk gealscht Öet getJ hóofdonderwgzers hoófdonderwflzeressen hnlponderwvjietessen en kweekelingen blgkt iit den volgenden staat XANSDIDINC OOI r ffSi Tff itf ArawuMliaol 144 I 01 Jd AraeiiKbooL 143 11 8 i TuKbemelioain 1 i 6 11 ii iirgencb ol toor 5 I I I I l l l I I I Bttftncboal foor Hl ncujea 11 8 3 Soogejofvroaweiueh 1 ft 2 II i Aan de heide Armenscholen de TuMcheQschool iM de Burgerschool voor meisjes geven boven dien op ieder twee onderwijzeressen les in de K B oliJke handwerken De hooWonderwijzeres der Jongejufvrouweli hoojl zag xich we eus den minder gunstigen taat van hare gewondheid genoodzaakt haar ontslag te vragen dat haar tegen 1 December eefvol werd verleend met dankbetDiging voor èfl diensten in die betrekking bewezen De tgdelgke waarneming werd opgedragen aan 4e hulponderwijzeres Mejufvr J W Koorevaar Aan het einde van het jaar werd ter vervanging van Mejufvrouw Hardemab tot hoofdonderwgzeres benoemd Mejufvröuw S M Gretser die echter in 1875 hare betrekking nog niet iMnvaardde ITordl vervolgd BUITENLAND Bsltenlandscli Overzicht De dood van den 48 jarigen fraiieafaen minister Sieori heeft natnurlgk de republikeiuscbe bladen woorden van waardeering en rouw in de pen gegeven want men bad veel verwaehtiug van hem Het waa de raehte man op de juiste plaats De oppositie daarentegen heeft ziob niet geaohaamd met slgk te werpen op bet nog open graf van den tegenstauder Als siju opvolger is benoemd Marière de tegenwoordige seeretarisgeneraal van Biuuenl Zaken Als nieuwen secretarisgenaraal noemt men den heer Fa e Prlna Napoleon is te Ajaoeio tot lid der Kamer eikssen De Berlqnaohe beriehten betreffen hooMiakelqk de fetuohten omtrent de oonfenntie der miuiaters van 4e drie verbou len Keizers Om het zeerst verzekert men dat de vrede het voorname doel is van de pogingen der drie kabinetten De keizer van Rusland is naar Ems vertrokken Ook rerwooht meu het vertrek ran Gortsehakoff en Audrasaay Overeeukomatig de tot nogtoe gevolgde wgze van handelen zullen de drie groote mogendheden voor iederen nieuwen maatregel den ateun der andere mogendheden inroepen Het het oog eohtér op de atemniug der gemoederen in de in opstand igude lahdstrekelï moet Rusland op kraohtige en door itJhde maatregelen ter verkrijging ran de noodige wsar bOfgea aandringen waartoe de POrta wèllioht niet zoo Toetatouts hare toestemming zal geven het gevolg daarvan zou kunnen wezen dat nieuwe moeillkkaden met Turkge rerrizen lutussohen dringen de omstandigheden in hooge mate tot eene beslia nde handeling want men vreest roor nieuwe oululteu in andere deelen ran Tnrkije lelCi in Kon atantinopel w r de imnlat t agitatie stSMs moeten toenemen zoodat de vertegenweordigers ran de rreemde mogendheden hebben besloten tot hunne respeetiere Regeeringeu het verzoek te richten een tweeoen gelaat te willen lenden Het wordt als dringend ttoödlakel k beschouwd dat op de eonferenties der mogendheden maatrt lgi sullen worden g ruoinen tot bescherming V n i Christenen in Turkge tegen het anatisme der Mahomedanen hetwelk in houge mata moet zijn opgewekt en iioT de geestelgkheid wordt aangevuurd £ en treurig maar tèreas afdoend bewgs daarvoor levert de officieele mededeeling in den Duitsohrn XeiohaAnzeiger dat de opgewondenheid te Salonilla ran dien aard uL dat de begrafenis der vermoorde consuls bg gel reke van een voldoende militaireinacht niet kon plaats hebbeu De e plechtigheid moet wordden uitgesteld totdat eeu grooler aan al rreenJdeooi logsachepen te de oit KonaUntindpd laiigeVraaj militaire maoht zuUeu zgn aangekofién De aangekondigde motie van sir Heniy Jimes ftu u het üogelaol e lagerhuis aanleid ng tot e n laugl durig en niet zeer interessan debatjl waaraan behol de voonteUef Hardy Childer Ar W H ircourt Hartittgton en Diaradi deelüamen i Het eeuigprac tisoh resultaat was de eiadstemiitiug i aarbg d verworpen werd met 384 teg 22 6 stemmen De De Begeeriog ksa dus nog altgd op een goed gedrilde meerderheid in het Farleinent rekenen D outrangat ran den Prins van l Wales te LomWn wal boren alle besohrgring hsrteldk Dej Engelacfee Maden bewonderen het j uld ar den Prins ten toon gespreid bij de vele pleohtighxjdeii die hij gedurende zgn reis reeds heeft bggewooiid n dat hij nogt eenige dagen zal behoereu i bg het Miuhooren van al de adressen en het ontvangen van zooveel deputatico ten gelukwenschiiig met zgn behoiideu terugkeer De Spaansche pres luiit Miiiisler Canovas del Castillo heeft in de Cti les eeu uitstekende redevoering gehouden tot bestrii iug van dc voorstanders der f Katholieke eenheid of der onverdraagzaumheid de de voorstanders van de godsdienstige on erdrsagzaamheid sprak hy o a zouden de Inquisitie niet durven herstellen wknt de tgden zgn te zeer veranderd de verdrsagzaainheid is ook ia Spaige ten noodzakelijkheid geworden het eenigste land waar zij tot heden niet bettend het gtrtj echter is geweest dat i het tand totale OUVersohilligheid is gtkomen op godsdieMtij gebied en eker ia t oat de godsdienst zelf hefc meest wordt betuHieeld door de onverdraagzaaniheid Het bekende art 11 werd na deze redevoering astageaomen met 220 tegen 84 stemmen De Syllabus manueu zijn echter in de Cortes nog zou talrijk als men uit de tegeustemniers wel zou opmaken de helft bestaat uit radlcdeu en coustitutioueelen voor wieu het artikel nog niet ver genoeg gaat De sultan heeft een oienwen vizier en enkele andere ministers benoemd Bfan is Over het geheel nog al ingenomen met de nieuwe bewindslieden De meeste buitenlandaohe bladen oemen aan dat het Turkge t ernstige streren ia den vrede te bewaren De Tóén komt tot de overttaiging dat wtlke ook de partij of de staatkunde van den nieuwen Orootrizier zg hij in elk geral eiken aanval op Christenen om niet e na ran gezanten te spreken met alle krachten beletten zal Wij aohten dit eveneens zeer waarschijnlijk De Turksohe paoha s zuUeu wel zoo verstandig ign om Koustantiuopel niet in gevaar te krengen ter wille van de onderdrukking vau eeu opstand in de bergen van de Herzegowiua Volgens bericht uit Weenen aan de Preue zou Busland voorstellen gemachtigden der groote mogendheden naar Turkge te zenden met last om toe te zien dtt de hervormingen door Turkije beloofd zouden toegepast worden Om de louverfciniteit van den Sultau te eerbiedigen soa ham de keuie worden overgeluten uit de personen door de mogendheden voorgesteld Omtrent de opening van de tentouiistelliug te Philadelphia wordt nog aan de Tima gemeld dat stellig 200 000 meuahen bg ds pleohtigheid tegenwoordig waren Bij geene enkele vroegere tentoonstelling was zulk eene menigte De orde werd volkomen bewaard en ongelukken hadden niet plaats Over het geheel genomen is men zeer tevreden oVer de inrichting en het voorkomen der gebouwen Om twee uur verliet de President het gebouw en s avondi waa er te zijner eere eene receptie t Ai huize van den heer Childs Daar versebenen o a de keizer en de keizerin van Brazil i $ het korps diplomatiek de leden van het hoog gerechtshof de leden van het congres de gourernenn der Staten de generaals Sherman Iheridan en anderen de admiraals de mayors van NewYork Philadelphia Baltimore en andere roarname steden der üuie de personen die in rerschilleode betrekkingen aan de tentoonstelling zgn verbodden en een groot aantal andere voorname personen zoodat een gezelschap zoo aanzienlgk als dit wel nooit in eene partionliere woning van de Vereenigde Staten vereenigd zal zgn geweest Te middernacht werd den President eene serenade ebncht Ps stad was geSt lumineerd en tot laat in den nadit bewoeg rgke menigte in de hoofdstraten binnen Kamer GOUDA 16 Ifcilm Heden werd het request aan de Tw tot ondersteuning van het voorstel Uoen ziging vau enkele bepalingen der Wet c onderwgs verzanden met 160 handteej i tweede adres ligt bg den uitgever dewr teekeuing Door de Arrondissen enta reohtbank te j is rechtsingang pet bejel van gevaagenhot leend tegeq Bart Ste v ns verdacht van wasehgo ren V I i Si ii + f VolgeinPiberiojit mn ffi de term ij lil binnen Wclliej fondseuhouijers chrifteljj legatiseerd Inkuilen kuiinlpersoon viftirzien van d kunnen aautnelden bij missie te Madrid verl M 8 diéustb c te ïouda die zioh ha gekaakt aan diefstal teh nadeele van D Lj in mfcnutaurenl alhier J bg wien zg Voorj loiu in ffiuat waaj is dor de AijrondissecifffliL bank e Botterdiim totf waaw ifelllihiiMfi sgeiUstfaf vero i eld r a ï 1 Us gezJt té ÈUfgevalrdigdeL pjJortcnJ ehooi ienen of wel t di v imaohlleii irlj ent ire bud totiden 4lnf Blijkens de bij de eJtering ontmpge i p cietle njadedeellngeu uit Zwitserland betreffende Tden stanfl de recziditeu daar te hmde loopende toi 1 Mei jj was het mond en klauwzeer gedailende ié tweede helft van ApiU nagenoeg oji dezelfde boogie gebleven Daarentegen was op twee plaatsen iu de kantona Luzern en Zng op nieuw longziekte uitgebarsten In Uiatatgenoeind kanton wat het niet twgfelachtig dat de ziekte door ree uit talié orergebraoht was Bg resolutie van den minister van financiën ia bepaald dat de goederen ta voorwerpen roor de tentoonstelling van industrie kunst enz te Utreeht bestemd en geadresseerd aan den pretidcnt direotenr C A i Oeetink bestuurder van het technologisch bureau bü invoer in dit rgk zonder visitatie ongeopend onder plombeering naar Utrecht kannen wor den opgezonden om aldaar ia tegenwaonii heid van ambtenaren in de lokalen waarin de tentoonstelling zal worden gehouden te worden geopend en gevisiteerd Voor zooverre die goederen en voorwerpen aaa rechten zgn onderworpen worden trantitopatpoorten afgegeven onder borgstelling tot zekerheid van deo wederuitroer en om de inning der rechten na verloop van vgf maanden te doen plaats hebben ingeval de roorwerpen hier te lande rcrblijven of de paspoorten binnen dien termen niet gezuiverd terug bezorgd zg n De commissie voor bovengenoemde teutooattelliug onder beheer van t technologisch bureau te Utrecht in t gebouw voor kunsten en wetentobappen te honden van 1 Aug tot 30 Sept e k bestaat voor Nederland uit de volgende heeren Hr O Naata pres dr J Sehsarwaohter vice prea J L Terneden secr i N Servsas thes J Bobila en P Maas Oeesteranns Dt Tijd bericht dat aan msgr Wilmer bisschop van Haarlem die sedert eenige weken door eene ernslige ziekte is aangegrepen de sakramenten der stervenden zijn toegediend Het bestuur der Vereeniging tot verspreiding vsn kennis aangaande s lands verdediging heeft san de leden van de Statea Oeneraal een afschrift verzanden ran een met ongeveer 6000 handleekeuingen en adhaeaiebetiiigingen aan Z M den Koning ingediend adres tra gunste der afschaffing ran de plaatsvervanging bg de Nationale Militie Het bestuur oordeelt dat bg de behandeling der thans aaa de orde gestelde wgzigingen in de Militiewet de overweging der in dat adres rerratte motieven nuttig lal worden geaeht en aan de Begeering en de leden der Volksvertegen woordiging niet van belang ontbloot tel vooricotten De veiseniging van gymnastiekonderwijiei in Nederland heeft bjj een adres aan de Tweede Kamer de noodzakelgkheid betoogd om het ondirwijt ia de ymnaatiek onder de verplichte leerrakken op te nemen Zaterdagmiddag werd te Zwolle de gedenksteen onthuld welke geplaatst is in den gerei van het hols waarin mr J K Thorbeoke werd geboren De feestredenaar mr van Diggelen schetste den loopbaan vau den grooten staatman en richtte meer la ket byioAder het woord tot den Commissaris des Konings n Overgsael burgemeester en wethoadeB der gemeenta en tot Tborbaoke s Mon flMtoa eiMaua XiruMKAMa 2ittia m 16 Mei In deze zitting 4i beraadilagiagea over de militiewet Voortgezet De heer de Boo van Alderwerelt heeft het ontwerp bestreden als niet bevattende de noodige prinoipiéele herziening der miliciewet Schutterij en militie beha ren naar é ae grondgedachte te zamen geregeld te wdrden De heer Pabius heeft het a twerp verdedigd De hh de Ctsenl raot en Nierttrasz hebben zieh hunne atem voorbehouden Ds minister van binnenlendsche zaken heeft het ontwerp veldedigd De afschalfing der pUaUverranging werd door hem iet noodig geoordeeld Bg den raad van tc Is het ontwerp eener eohutterijwet ingcdiendi waarvan een der beginselen is dat de vrijgelaten jnilitiepUchtige op 21 jaar bg de schutterij ingeljfd wordt Hedein voortzetting V É igang van 16 dezer zijn de telegratfkatttoren rlaiidsche Rijnspoorwegmaatschappij roor den den zamerdienst open als volgt Abcsude e yoorm tot 10 fiie nam Amsterdam rsn jrinj tot lO i re lyim Arnhem van ïj onOt tol lO ure uai j Breukelei en Afaaj ore roorm tot j uren nam Drieën H irinelen van 7 t voormil tot t t ifm AK vaa i vn voona tot ïre aa k s pravenbafle en Utrecht van 6 i re voo js j uam j aarsbergcn van 7 voorm tot uaiÉi NieuWcrkerk en Zegwaard van 6V fre toKÖ j are nym Nieuwertslnis van IV4 k toUlO ure nam Oudïwater en Woerden rjin mi tot ure natA Botterdam ran 674 ur Jjlofriij tot H fè nam Vecnendaal van 7 ure vu irmj t jr 2 uröittli Voorbkfg van 6 ure roortn tot Ip i èire naiii Weatervoort en Zerenaar van iotjlO ure Vöorm lie Commissie van Oppertoezicht en Beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden heeft ter keuiiii gebracht dat op Maandag 29 dezer in het gebouw der Inrichting aldaar een Éeuring zal plaats hebben ran kuapen welke bg s Rijks Zeemacht een verbintenis weusehen aan te g aan Aan het jaarboek der Maataohappij Ttt nul mm t algemtn dezer dagen aan de leden rondgezonden outleenen wjj het volgende De maatschappij telde in 137S 333 departementen imet 16 645 leden liet totaal der uitgaven is geweest ♦ 3 29 j 41 aancjritribuiie is ontvangen 31 665 41 Het Saldo in kas met ile reserve bedfoeg 44 634 41 Aan 78 personen is het eereblgk der maataehappg uitgereikt en wel aan 7 ouderwgiers roor veel ar rigen sohooldienst aan 36 personen voor welbeproefde tioaiv aan de overige personen voor moed en zelf pofferiug bij reilding Tan 38 departementen was bericht ingekomen omtrent het voorbereidend onderwgs van 23 omirrat het herhalings ouderwgs zaug onderwgs werd Ujjkens de opgaven door 28 gymnastie onderwgs door 14 teekenonderwijs door 21 onderricht in vrouwelijke hsudwerkeu door 55 departementen gesteund Door 245 departementen was bericht gezonden omtrent den toeitand en de werking der volks leesbibliotheek In 65 departementen zijn rolka roorlezingen gehouden Van 164 spaarbanken waren iniu of meerniti yerige berichten ontvangen Spaarkassen werden in 4L hulpbiHiken in 20 departementen gevonden De heer Bredius heeft eene reeks van araeudemeaDm rootgesteld op het wets ontwerp tot wijziging der militiewet De rooraaamste zgn lehutterpliobtigheid dSddljk na vrgstelling van de dienst der militie kfcohaffing der plaatsvervanging met rrglating aan fotelingen derzelfde liclitiiig onderling ran nummer te verwi elen schutterplichtigheid dadelgk na het veiatrijken vau den dieusttgd van den m licien De heer van Baar heeft vooigealeld den leeftijd van den pUatsrervaugsr tot 24 in phuta van 25 ja a te beperken ue Historisdie Tentoonatelling in het Ondemannenhtiis te Amsterdam werd gisteren ten 10 nre ge l ad De eere voorzitter jhr mr C A den Tex ikerianerde in korte wooiden wat er de aanleiding van waa Ds roqnitter der regeUngt oommiasie jhr B I Ploos van Amstel bracht het SUdsbestniir dank vaor de verleende subsidie en bewenn medewerking aan da leden Ier oommissie van welken sotiraige weken aohteieen van den vroegen morgen tot t avonds wericzaam waren geweest aan de inzenden die hunne kostbare familiestukken en oolleotien hadden afgestaan ta aan de werklieden die bij het in orde brengen der expositie bewezen hadden dat Nederlands werklieden gevoel voor kunst en s Lands historie niet ontbreekt Ilen slotte betuigde de heer Witkamp zijn dank voor da andervondei deeliMmIcg met eenige diohtregelen indigend op VaderUnd en Vorst Piisrop werd de tentoonstelling luzichtigd it t veiBceart dat twee acktafsttaM vaa een d rerimMiten hiKaren die h B eumea voor 2n luitenant V daende hadden aQ elegd en wiir definitieve benoeming tot dien rang dus al spoedig koude rerwacltt worden zich in de verleden week in den schouwburg 1 te Haariem uitdrnkkingea moatcn hebbea veroorloofd jegens de burgerij van die stad die asar men wil door den burgemeester van die gemeente rechtstreeks ter kennissc van den minister van oorlog gebrachtzgnde het onmiddellijk gevolg motten gdud hebben ddt de benoeming tot officieren deter bei jongelieden twee jaren wordt uitgesteld na welk tijdstip dezen zich op nieuw aan een examen allen hebben te onderwerpen Men meldt nit Zierikz ran 13 MeiHeden it van hier verroerd onder geleiden der rijk reldwacfat en ran twee Bnssisake politie beambteq de persoon uit Biga die oubuifi te Bnmwerthaven per Jmo aangekomen ddaar jëairesteerd werd als zgnde hij gesignaleerd en zijn aanhouding ea uitlevering reiv cht als verdacht vaa rerduisteriog ran gelden tot een bedrag van 120 000 roebels Bedoelde persoon waa leeraar aan de polyteehnische jehool te Riga daarbij i as hy kaatier eener Bank en ondernemer van eea houtiagerij aohte uitgmg in deze laatate zaak btt fct hem og het noodlottig denkbaeld zieh op de heen te honden met behulp der hem toevertrouwde g Men Daar de zaken al meer en meer achteruitgingen wat teruggave vaa t gebruikte en hérttel der eens begane fout onmogelijk Toen moet hü tot bet betliit gekomea zijn zich uit de voeten te maken met tl lut geld dat hij nog in handen had Hg vluchtte en wel v ó behendig dat de Politie geen tpoor kon ontdekken Eertt ging hij naar Petersburg waar hij naar men zegt een groot gedeelte raa het gestolene bestaande nit papieren op naam achterliet in een hdtel Vervolgent reisde lij naar Odessa verwisselde daar de medegenomen elfeoteu tegen andere en nam er passage op de Jaxm in den waan dat Holland geen uitlevenngatractaat met Busland heeft Een brief dien hij nit Odessa aan ee zijner familiehetrekkingen schreef en die in haaden der Politieriel bracht deze p z n tpoor Toea de eommialarit belast met ign opsporing te Odessa kwam was de Jatcm nitgezeild Ziio volgde de aanhoudingte Bronwershavea Bg een onderzoek aldaar rond men af hem 201 30 000 roebelt aan effecten bg Ma nadtn visitatie in bet huis ran arreat aUüer tOMJ m ts k aag ef gekden revolver met tea loopaw bij hem De man heeft gedurende dt dagen dat hij hier ia geweett in een staat ran agiutie verkeerd die medeleden verwekte te meer daar hfj een n beschaafd en ontwikkeld mensch is Sedert eenige dagen woont eea leer talrijk pabliek te Luik proeven bij van het hoogste beUng door den heer S Lambotte genomen met een nieuw liehtmachina Deze machine van i a paardenkraoht neemt slechts de helft der pUurta ia vaa eeoe gewone naaimachine en geeft een licht gelijk aan dat van 800 waskaarsen Er bestaan réedi modellen vaa maokinea Van tiendniiend kaanea Het liaht dat aleobtt vijf oentimet per aur kcst liet in de werkplaatt ran den inatramentmaker Legrand het personeel toe des aronds te werken sla bij klaarliiAten dag zonder de oogen eenigszins te rermoeien Het verlicht thans de k enmijavan Gossea Locrtsse en bezit bij andera merkwipidige eigent eh appen ook deze dat er geen het mitt gevaar voor brand bestaat aioompoêl Laatste Berichten Berlijn is Mei Sea Dnitteh eskader bestaanie uit vier gepantserde fregatten de JCaiter DnUiiU d Kmiprim en Prtiêrük Xmrl beneven het adrietaehip Pommtrrnia gaat in de volgende week ouder bevel van den tohoat bü nacht Baroh op reit naar Salonika alwaar ook de ifedtua binnenkort wordt verwacht t waarheen de kanonneerboot Kornet reeda dece week vertrekt terwijl de Aaatöm op de vaart van Malta naar Port Said bevel heeft ontvangen naar Konttantinopel op te ttoomen BerUJn 16 Mei De geianten van Frankrijk en Italiü alhier hebben officieel de Volkomen adheaie van hun Gouvernement betuigd ten opsichte ran de ter conferentie alhier genomen hetluiteii Brunei 15 Mei De Senaat heeft de w t hetrelfende het verieenen van akadeniisobe graden et 32 atemmen tegen 15 goedgekeurd De gemeenteraad van Brussel heeft tegen de eonventie betreffende het kanaal van Teratuzen geprotesteerd Versailles is Mei De Kamer van afgevaardigden is heden tei vo e der brgrafenia van den heer Ricard eerst ten 3 nre bijeenaiekailKm Op voorstel v a den heer Lsbloqd he ft d Knmer besloten de beraadtlagt ter da aaaatitie aaigea te doep plaaU hAben fi rU n ie iCei De Mcidumwf wéixmt Salonika dat aldaar den 13 decer de verwachte trstpen tr ventciking uit KonatantiBopd aMn taugdcoaiea De stad is op militaire wijze beiet De i or de Parte benoemde Commissien hebben zich vereeiigd met de gemachtigden der Fransche Duitsehe Qn gtlache en Ila iaausohe consuls De 36 in venekarde bewaring genomen personen zijn op een Turktek b gat gebracht De Igken van de vermoorde Duittdie en Fiaatche eontali werden totdat ie bijgezet zullen zijn in de Kerk bg het Duitsehe contulaat gebcaeht Uit Konatantinopel zgn in de jongste dagen geen onruttbarende tijdingen ontvangen 1 = O Xi I T I E derondea n aan het bureaa van Politie gedeponeerd 9ea TKAFIÜER op da Oao oeer da Aroenendaalsche brug Vijf ZAKKBN GERST mede op de Oouwe bg de Turfiaarktabmg Een KIST op de XarfnarkL ï n PET en KU MP in het Plantaoen toaachea de Potters en KHwegsbmg Eea Bosdge VLAS achtw de Waag Een PORTËMONNAIE met Oeid op den Kleiweg Een stuk van een gouden OORBEL Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van 3 Mei 1876 zijn de navolgende personen veroordeeld J V t R Tot eene geldboete van 3 a£ kba gevangeniaatraf van een dag wegens het in de gemeente Beenwijk sb geleider van een met beaten bespannen en over den openbaren weg rijdend raertaig niet gaan voor of naast die honden H O haisvr van J B tot eeae geldboete vaa f of aubs gevangenisstraf ran een dag wegens het te Oouda bniten noodzaak berijden ran eea met klinker bettraat voetpad met een kraiwagen aletheladen met glaa of aaidewetk H K en J S Ieder tot eene geldboete aaB 1 of ieder een dag tubs gevsngenisstnf wegMa het spelen met geld op den openbaren weg ia de gemeente Oooda Eu allen in de kosten des nooda birorderbaar bü Burgerlijke Stand GEBORBN 19 M i Aalj ndert A Krall ra C W Kragr 14 Coraclia o dan G J Vi nt a C tC Honnl 15 Mu Hsicat oa4cr a i iu Ua4n ra J WntlTrut Willeai Gertil Sybnad iiidcrs G na Brk n 1 Holindfr OVIRLIOEN IS Mei K Bu 8 j J ri mr e j I der V M ii 4 j 45 i BmUnrft w D R V w 12 w ADVERTEIfTlfiW Mevrouw 1 GE VLUUF F tmagt met V AUGUSTUS NIKT BENEDEN de 16 JAAR Men vraagt EENE BEEWAMEj STRIJKSTER om de 14 dagen desvetkiexende aan hiHS ot btiiten s hnis Adres onder lettar Q i iea Uitgever deaer Courant Mat 1 AUGUSTUS WIMIDTGB VRAAGD op een Boi EENE DIEniSTBdBE P G tegen hoog loon Adres onder Irtter UL aan de Bodchandelaars J vam BENT UU IN ZOON te Gouda UESBREUE WD andere hrenken heele ik nher en granSg Prgs IS Galden F GBONE t Amê