Goudsche Courant, vrijdag 19 mei 1876

I Vrijdag 19 Mei 1876 W 1830 h tó t GOÏÏDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor Gouda en Omslrekeii DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van M VM HTTMjinBHt m GKBêWKX Tolgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanweiig Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren het vertrouwen z ner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken KrasTTAi p E iirf woiflen vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ure te spreken of gchrifleink te ontbieden bij den Heer A W van WERKHOOVEN Kleiweg 104 te Gouda 4 J TE PAS Mccaniclen Amerlcaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker ovsN tuigd is dat zg aan alle vereisehten voldoen Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit droivensuiker en Zwitserschea honig met een aftreksel van mont oranje bloesem en feukel Het werkt spoediger en is aan genamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstnandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end en verzachtend by keelpjju heeschheid hoest pgn in deborst kramphoestenkuchhoest Dte fle h met gebruiksaanwgzing 60 cents en 1 ZuFverstc mmmkA mï x t borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de mwone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is bet mga streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand wekenen maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cente I l r I J Ul ptP99n Het is van algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandMlKl UCVei II aan jeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voor handen is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke gevolgen Van aUé zoogenaamde g r praeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de gescbikste Eeq eetlepel bevat 0 15 graro ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cente Bttr i Bti ieder artilcel is eene uitvoerige gebmiksaanwUslng Bovenstaande artikelen zgn te bekonien in de bekende depots voomamelgk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven by Wed Wol£f en Zoon te Oudtwater bg F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere piaatim in de bekende depote Emmerik H VON OIMBOBN In het KA6CHEL MAGAZIJN van O tan BERKEL kan een geplaatet worden Openbare Verkoopingp te OO0DA op DINQSDAG 23 MEI 1876 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal wgk K N 237 aan de Peperstraat aldaar Tmr jJ eene aanzienlgke partg Man ufacturen bestaande in zware zwarte Fransche ZIJDEN zw rte THIBET zwarte ALPACA S en LUSTERS gekleurde STOFFEN zgden POPELINS QLACÉES wollen AVONDDOEKEN TAFELKLEEDEN ÜORDIJNNETELDOEKEN DAMASTEN en CRETONES eene pBri g WIT LINNEN GRASLINNEN SATIJNSTREEPEN BAZIJN8 TAFEL en SERVETGOEDEREN Zakdoeken LEDIKANTS8PREUEN FLANELLEN zwart LAKEN gekleurde Wolkn MILTONS voor KINDERPAKJES enz Daags te voren van des voormiddags 9 tot des namiddags 5 nur te zien Oonda Drok van A Brinkman sieb at t3OTJlDS0irE3 tflEESOHBOÜWERU t Van af heden Pritfto Wit en Vet KALPS VLBESCH ad 85 Cts de Kilo GEROOKTE TONGEN 80UCYSE db BOULOGNE FUN EUNDVLEESCa Banyiet 6ÜÜDA 15 Mei 1876 IN onTerralsobte goed waterhoudande CHINA THEE JEAN BODWEN8 ft CSo J KRALJNGEN Dé onrerralgchte goed waterhondende CHINA THEE verpakt in Pakjes ran 2V 1 V On is te bekomen tot den prgs van f h 1 10 1 20 f 1 30 1 40 1 50 1 60 1 80 a STOFTHEE 0 70 0 80 I de 5 On bfl A BOUT Turfmarkt 74 C M TAN DEs MEE Kattensingel kMk Winterdgk Q 88 te Gouda f MRTIKS PHot Mf OOSTHAVEN B 14 bereelt zich beleefd aan tot het VERVAARDIGEN ran zeer fijne VERGROOTINGEN en OnVeranderlyke PORTRETTEN AÜTOTYPIE Procédé an Charbon Gansch oieuw Het Castiliaausclie Uijk dat sedert gemimen it§d niet veel beters vnn zicb liet hooren dan moorden rooveu doodslagen staatsverdelgingen n muiteryen bezat in zijnen schoot toch nog iets beters hetwelk by zelfs tot heden niet kende Op de bergen van Oud Oartagena groeit een Kruid heilzamer dan de schat der Metalen waarvan deze zwanger zgn een kruid door de waarde van zgnea mhoud niet te betalen een kruid waarnaar de menschheid steeds vergeefs zocht een kruid nimmer gekend want wie zou Toor r k om een kalen kruin begeipi De Olie nit iete planten bereid en in den handel gebracht onder den naam van Oud Cartagena s BetgPlontenolie gaat onmiddelijk het uitvallen van liet haar teg n bevordert den groei en doet nieawe wortels ontspruiten het wordt v erkocht voor 60 cent het fleschje uiterst netjes efn omwonden met een biljet ter gebruiksaanwijüing onderteekend door den Hoofd Depóthouder A Breetvelt Az te Delft Verdere Depots Mei d Wed BOSMAN Gouda J m KEf LBR Zoon ifotorAjmWestwva r A TÉEUNABDT Oostpoort A fSRINB Zevenhuizen Mn VRAAGT zoo spoedig mogelgk eene FATSOENLUKE BüRGEEDOCflTER Tan de P 6 als BDFFETJDFVAOnW firienen franco letter M Bureau dezes 60EDK00PEIDZIEK voor Piano Solo Uitgavevan F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WioHm Dichter nnd Bauer on vertnre 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Openbare Verkooping p MAANDAG den 22 MEI 1876 des voormiddags ten 11 ure in het Logement iin PosTHOis te Moordrecht van EEN HÜI8 waarin sedert vele jaren is en nog wordt uitgeoefend eene Hroodm Heaehtttt en HteingoetlhakkertJ benevens groote Schuur Tuin en Krf staande en geleiden te Moordrecht in bet Dorp aan of langs de Veers teeg bij billetten breeder omschreven Te aanvaarden uiterlgk den 1 JUNI 1876 terwgl de betaling der kooppenningen is gestekt op den 7 AUGUSTUS danraanvoVnde Nadere iiiformatien geven de Notariasea 6 J SP RU UT te Ouderkerk a Jd Yntel en A KLUIT Hz te Moordrecid Ö ÜEK WAARBORG van een zeker succes worden ingevolge de bieuwste uitvindingen geslachtsziekten van ièderen graad goed en vlug genezen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestond geblevene Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogeh iiitvloeiingen witte hoest en huidnitelog van alltfv lei soort onder de stipste Kebeimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O von Kleist BERLIJN S W Jerasalemstraat 9 tfF Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wg verzoeken ons op te gerea worden per ommegaande de vereisehte geneesmiddelen toegezonden UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1875 Het getal schoolgaande kind ren uit de Gemeente op de dagschool is aanmerkelgk toegenomen en bedroeg llfda iri U April I 15 ali lit Oetob J IC J M I M Ie Armenschool 199 155 192153187 162205179 2e Armenschool 194 143 l95 HgIiOÖ 135 213148 Tusschenschool 183153 160184 195 167 191 172 Bargurschooi v 1981 183 193 180 jongens Burgerschool T 1166 170 59 156 771093807 721 7277 meisjes J jofvronwensch Op de avoijdschool is het getal afgenomen het w Te zamen 7 9C59 U Oelok IS April n fatmiinl Armenschool Tusschenschool Te zamen 1 14 40 60 23l J 70 27 Br gingen bovendien 31 jongens en 27 meisjes Tan buiten de gemeente school Op de Armenseholeii wordt het onderwijs knsteloos gegeven op de Tussebenschool bedraagt bet schoolgeld 10 cent ijer week op de Borger eoi voor jongens 1 gaMen b vaar itan die i Lngelsch of Hoogduitscn leeren 2 50 p maand op Ie Burgerschool voor meisjes 1 gulden per Diaand en op de vOn ejufvronwenscbool 30 gulden per jaar Er werden door het Rgk of de Provincie geene subsidiën ten behoeve van het lager onderwgs verleend De staat der schooUokalen is zeer voldoende Op de Burgerschool voor meisjes do t zich echter het gemis van een speelplaats gevoflen terwgl op de Burgerschool voor jongens ten gevolge van de VBrmeerduritig van leervakken een vergrooting nf gewnzigde inrichting van het lokaal uoodig M geworden De vergrooting van de Tussebenschool in 1875 aangevangen werd dit jaar nog niet voltooid De plaatselijke schoolcommissie brengt in het algemeen hulde aan de bekwaamheid en den gvet aer hoofd en bulponderwgzers maar ziJ betreurt dat door herhaalde vacaturen dikwgü het noodige onderwgzend personeel op de scholen ontbreekt Zg geeft om dat te voorkómenen overweging boven het getel vaste hulponderwijzers aan de scholen verbonden nag een tweetal aan te stellen om te kunnen invallen waar vacaturen ontstaan Het onderwgs in de handwerken op de beide Armenscholen de Tussebenschool en de Burgertnhool voor meisjes verdient met lof te worden vermeld Ook het onderwgs in het teekenen en de gymnastiek wordt op verdienstelijke wgze gegeven De kosten van het lager onderwgs hebben bedragen ƒ 29 367 54 De opbrengxt der schoolgelden w 7 854 75 Bijzondere Scholen Men telt in deze Gemeente vier bgzondere scholen die der Boomsch Katholieke Inrichting van Liefdadigheid voor meisjes met een huofdondervrgzeres en twee bulponderwgzeres ien die voor Christelgk Nationaal onderwgs voor jongens en meisjes met een hoofdouderwgzer en twee bulponderwgzers Sb van den heer W F H Zeegen meteen hoofdouderwgzer en een hulponderwijzer 4w van Mevr J Weurman geb Belonje met een hoofdonderwgzeres een hulponderwgzeres en een kweekeliog Op de twee eerstgenoemde sdiolen wordt alleen gewoon onderwijl gegeven op de derde bovendien in de Levende talen de Wiskunde de Gymnastiek en het Teekenm en op de laatetgenoemde ook in de Leveade telen de Gymnastiek en de Handwerken voor meisjes De school van den heer N van Buuren voor gewoon en die van den h er O A de Waal voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwgs werden in den loop van het jaar opgeheven De laatstgenoemde verplaatste zijn school naar een andere gemeente de eerste i as verplicht zich om redenen van gezondheid aan het onderwgs te onttrekken Het getel leerlingen uit deze gemeente op de scholen voor gewoon ondemgs was als volgt 15 Jan 15 April 15JuU 15 Oct 1 K l U J U l U 108 294 102 323 82 298 79 311 Op die voor meer uitgebreid lager onderwgs 1 M J tf 1 u 1 u 117 24 122 24 115 26 102 26 Te zamen 225 318 224 347 197 324 181 329 Bovendien bevonden zich in het laatet van het jaar 37 jongens en 15 meisjes van buiten de gemeente op de bgzondere scholen Op deze scholen werd kosteloos onderwgs gegeven aan 90 meisjes Deze Gemeente telt drie Bewaarscholen een openbare de Gemeenteschool B twee b oiiden die van de Roomseh KtthoUeke inriphting van Liefdadigheid en die von Mejufvrouw E Verhoef Het onderwgzend personeel bestond Op de openbare school uit 1 hoofdonderwgzeres 2 hulpoiiderwgzeressen en 4 kweekehngen Op de bgzondere school uit 2 hoofdonderwgzeressen 1 butponderwgzeres en 2 kweekelingen Het getel der leerlingen beliep Op de openbare school 161 Mannel 149 Vr Op de bgzondere scholen 133 191 Totaal 294 Mauiiêl7340 Vr De vermindering van het getal der leerlingen op de Gemeente bewaarschool is een gevolg van de opening der tweede Armenschool Een vrg aanzienlijk getal kinderen dat in het vorige jaar bg gebrek aan ruimte niet op de leerschool koA worden toegelaten werd thans van de bewaarschool taaar de lagere school overgeplaatet Bg de inrichtingen tet opleiding van onderwgzers en onderwgzeressen behooren de RijksnormaaUessen tot opleidinu van onderwijzers zg zgn aan de Openbare Tusschenschool verbonden Directeur Hoofdonderwgier is de heer M H Kluitman Behalve hem zgn nog als onderonderwijzers bg deze inrichting werkzaam de heeren H W Kramers G B Lalleman J Gonda D L van Vreumingen en Steenbergen De lessen werden bijgewoond door 38 kweekekngen namelijk 26 mannel en 12 vrouwel De Gemeente verstrekt het lokaal met het noodige vunr en licht Hier meeneu wg ook te moeten vermelden de in deze Gremeente bestaande inrichting van onderwgs voor de kweekelingen der opènbftre Bewaarschool ten einde ze te bekwamen voor Bewaarschoolhouderes Oe lessen worden door den heer Kluitman in het lokaul der Tussebenschool gegeven Sdiolen volgent de wet tot regeling mn het Middelbaar onderaije a Burgeravoiuhihool Bg hei begin van het jaar 1875 telde de BurgeravoudscbooV lU Irerlingen Hiervan waren 31 in de voorbereidende 27 in de eerste 24 in de tweede 14 in de derde en 15 in de vi rde klasse Van het overgangs ezamen dat tegen het einde van Maart gehouden werd was de uitslag deze dat van de 26 in de voorbereidende klasse aanwezige leerlingen 21 tot de eerste klasse overgingen van de 28 in de eerste klasse 18 tot de tweede en van de 25 ia de tweede 11 tot de derde klassen werden bevorderd Van de 2 leerlingen die aan bet eindexamen deelnamen verkreeg 1 het getuigschrift Voor den Cursus 1875 1876 werden 69 nieuwe en 82 oud leerlingen ingeschreven Van de eerstgenoemde namen 66 die voor het volledig onderwijs waren ingeschreven aan het toelatingsexamen deel ï n trok zich gedurende het examen terug terwijl 13 werden afgewezen Van de 52 ovengen zgn 37 geplaatet in de voorbereidende en 15 in de eerste klasse Gedurende den Cursus werden nog 4 leerlingen voor enkele lessen toegelaten terwgl 7 de school verlieten Het groot getel ingeschreTene leerlingen maarte splitsing der voorbereidende en der eerste klasse noodig In December 1875 volgden 134 leerlingen het ondervrgs op deze school Hiervan waren 38 in de voorbereidende 39 in de eerste 26 in de tweede 18 in de derde en 13 in de vierde klasse geplaatst Na de benoeming van den heer K Mars tot Directeur der Hoogere Burgerschool met drie jarigen Cursus te Rottenlam werd tok Directeur en Leeraar in de Natuur en Schfflknqde benoemd de heer A Langerhuisen van Uven aan wien tevens tydelijk het onderwgs m de Mechanica en Technologie werd opgedragen irurdl Krvolgd BUITENLAND liuUcnlaudsch Iverzlcht De begntfeuia ran deu heer Ricaid hud Maandag te Parijs met groote plethtiiheid plaats Ben ontzaggelijke menigte verdroqg mch om bewijzen te geven van hare beUugslelliug eb kjn teruauwernood duor het talrgWe militaire escorte in bedwaug worden gehouden De slippen van het lijtkleed werden gedragen door de ministers Dufaure en Christophle den vicepcesident vaa den senaat Martel en de vicepresident der kamer K iineHU AUe hooge colleges w ireu vertegenwoonligd li heer Jules jr ry voorzitter der Icsnier van afgevaardigden had non z u liukerhand den vertPgeii vo nlip er van den president der republiek de markies d Ab ic terwijl achter hen volgden de voorzitt r van den senaat de heer d Auditfret Pu uier met deu gonverueur van PaTqs aan zijn hnkerhand Hoewel de plechtigheid voor dien tijd was afgeloopen beslutit de senaat geene zitting t houden als een blijk van rouw over den dood vuu den heer Eicard Het wrifa J ck dei 1de gisteren werkelyk de benoeming mede vaii M iroére tot minister van biiiiienL Iiken De republikeiiieche bladen verheugen ach dat tlians feitelijk is gebleken dat de poliliek der dnbbelziunigheiU heeft opgehooden N eeuigeu tegeustanJ is lu deu Parijsohen gemeenteraad met 43 u gen 2U stemiuen beslottiu tut het aangaan eeuer leeniug vau 12U miUioen fr voornamelijk voor opeubore werken bestemd die net het oog op Ie algemeene teutooustcUiug weuachelijk ziju geacht l e leriiiug zal bi wyze vau premideeuiug uitgegeven eii iu Ti jaar wonleii atijelüst De uitslag der cniiferentien te Brrlyii heeft i a men uit de telegramraen besp ren kou idet algemeen bevredigd Niet te onrechte wordt o emrrkt dal de drie kanseliers sitefits daarom h muu siedig eeni werden omdat zij jaist datgfue hebbeu hwen vallen wa foï r iij h t onoens bndcu wordMi Wniof