Goudsche Courant, zondag 21 mei 1876

f uii ekr üt p ireneWI zg ook ui zeaendertag oade U iteB tegen ces zeer geringe bgdngeTUI lunabeataien of puticaliereit haiireiting Toeding en kieeding Een eeniKuiu reroatniitead Tenchgnael WM dkt de in ia zgnde saldo s jaariyks een rerminderd bedng a nwezen waardoor op den lab en daar het bestaan der inrif htang kon worden bedreigd ten einde een kapiia l te Tonnen tiit dea intrest waarran in het jaarl ks te kort zon worden roorzien Dit doel werd grootendeels bei kt daar door de inge etenen eene som Tan bgns 5000 werd bgeen gebracht Het kteBste getal personea dat lieh briulre de ia faet gesticht gehais TmtC B daar berond was 9 bet grootste 43 De Tereenigiiig Halpbetoon san eeriijke ea Tl tige rnioede wordt door eenige dames brataiïrd Zg Terschaft tëgea een inll k looa aan Trouwen naai en braiwetk en stelt haar daardoor in staat het bare bg te dragen tot oadreritoad Taa bare geanaen mol toift BTHTENLAND Büiteniaidsck üverziclit Uet een meerderiieid tu bqua 490 tegen een 50 stemaai i liauderdag ia de ïlïatiooali Veigaderiag beslotes de a oaderij ke artikeieQ ran het roorsudBaspaii uiet in hehaodeliag te nemen Hiermede ia de eisch der radioüen ran een algemeeae en roUedige amnestie a eweun Thaut komen de gematigder ToontdSen aan de orde Bonapanisten elcric eu i Orieaiuates hoopten deels door het Laaieu Tau rerdeddk d tuscbeu linLeixentram eii Uukerzyde deA door onthoBding aau de atemming het rootïteiKaïpül te doen aanaeiaetL Let me op het aamal tutgebndite temraen daa sdi oea zg licè inderdaad ran stemmisg te hebben OBtkraden De Seaaat heeft de aigemeene beraaMagiBgen am het regkmeat tot eeu etode gebneht Van elk vel imttraf aaUes diie knagen pkan hebhen waarraa de eente aao de aleemeeiie diiinjg gew d is de tweede kaa onmiddrilyk op Az eenic vfAj eti rroeg T moem die T f dagen aitjcateid w rdi iL Daarop werden rerachiüeude artikeieu van het regkmeat aanfotamoL £ eB aaeadeueat raa den heer Paria dat strekte on e bareel ea eom jiiuievergadenagen te VetwiUa in het p ris ran deu Seuaat te does boaden gaf aaideiding tot eeu lerendige disottwie Paris had met lya ameoderaelit de begrootingseojimissie van de Kamer op het oog die te Fariji haar Tcr adcringcn hield Hel amendement erd Teiworpea Tot oodcraeerrtsis ran staat b het Kinisterie ran Biaarriandiehe Zaken is bet tid ran de Kam Fa In dm deier dagei te VenvUes gehoaden MiniaSeriBad waarbi ook l e Mareère tegenwoordig wo is mwsiiigiilgk de derde l t raii prefectorale b aaimmgm besprobeo dié termoedeigk Vrijdag in het rJouBid afficiel snUeu urdeu bekend gemaakt De Kanov heeft aan de prefreteo eeu realaiit getoadea rraarbij desea rervittigd wordt dat de door hen ontraogen instmetiëu aiipt gerot moeten worden daar de politiek der Eegecring d jr Bieuidi dood geen wijziging heeft ondergaan In w ke wijK de dissussief in de Praiatsehe Kamer TSB tr aa rd i g d ea CJB geroerd bg de derde kaiag Taa het wetooalrrerp betnfleade het raeht ran toeBcht raa den staat op de administratie ran het rer ogca der kokei ke dioeeoea kan niet beier worda gekankteriaeerd dan door de rermtldiag der wo dies waarmede de eeme spn ar de beer Seh aelac Aa lift nde tcfea het aasmerf aaariiig IMl roMmt aóde h sal in ieder geral wd iKt katoe CmUmrimmfffmtli Qtti woord is te nto i n hü met te behaadea ran dese ictiiigi a d joh het V ft sal hst wd niet wesea want hb i de Tiedc iik ds deahte daad raat dat z $ rawtda ami ïem döAlS aad roartbRtt ge es renner de Ifaislij d is door prins Biamaidc in h rt krea guacyta en ia htlaa dow des aard ea de Wfse SiS i m h m geroerd eea rennetd nel srwjidea 0 l 4ie vfK ipnkes ook andere eiene dlea es de de aadese partyen was niet miadcr t rist raa het debat was dat de dctitdslTCa daar het oBtwerp deiailaef ei M p n ilBaBa werd sss ia i niii Hr Pnmsdie Hgeredtaa het £ het bekcüide xpaat li siMsliii mm eea laage haaadriag in aaarea9 eaBMt SI tq m i alessa osidsr ie trgana idm e e aea of im n a dra rri id ea la KB ri wl nm BisBank graaf Zw lippe Bt nrek rodeiSgdeaetr het raaesld a sooode am dat de rnes raar ras rriacsa bdaaga Ba tiiiad rst iaA geni w te zorgen de tbani Toatgeskftde Bpoorwsgpi tiek bewoog zioh ia dezelfde riclituig die meu ia al de I andere Staten vau Kuropa uautruf met uitzuudetiiig sUeeu ran £ ïigelasd vaar men wel erkende dat I deze politidc de bote was maar ia 4e gegrvea om staudigiiedeu voor dit Issid te Uat Drie It u nsBien aan de stcsumiug geen deel Hut wtitjutwerp betreSeode dt iulf via f sn L uanburg iu Pruisen werd zonder diwiniSe ea bloc aaiigesOTtien De kwijueade toestand waiiria handel eu uijrerfaeid in DaitschUuid rerkeereu bet ft aldiuir berhaaldtrlijk klachten does opgaan a er bet toenemend Diilitarisiue warrdoor jaarlijks atüioeaeii worden rersloadea éa er it ook meermalen docè steeds te rergeels op aangedrongen daarin nersadering te aei a Telkens ea ttdkens w da WMumaa gelden roor militaire dneleiudea werden aangarraagd ziju zij loegestJtau hoewd dan ook ongaarne Thans schijut de maat vol te z n en over te loopen Hjea velaomwerp al om het tnighais te Bolija te reraaderen ia eeu RmimnJisUt oot het Pniisiadke leger is as heftige bestrijding gesteld in handen der badget commiasie waarvan het miascfaien in deze cittine iiiet tal teragkomen Meer editer dan deze omslaixligheid doen de disenaeies sdre rerwadrten dat het wetsontwerp vt wurdes rerworpen De leider der ortocèrit j partq de heer Wiodthorst ran BidefcU bestreed het omdat het aiet behaoii4k was toegeüsht en ia een seer angeI legal tfd raa naatss ppeliike kw aang is saafge1 boden Daanaborea aoerade hü ino u Bilauls lr i volmaakt oaaaodig het sehoonste monament roor de Daiiaehe naoe is de hersirliiug raa het Duitaebe rijk X e Mitiisler raa oorlog iwweerde dat aoo n gedenkteeken den aatioaakii zin in Pruiseu tou berorderen enz doek z a woorden msakiea seer weinig iudrak terw de rede raa deu beer Wiudthortt met lereodigen bijr il werd hetmta Hj Aeeu Urt algeraeea geroeiea li r kamer tt hebbea aitgesproken dat er eea eindt moet komes aan miiitaire nitgarrs ran i wdken aard ook zuolaaz de natie gebakt gaat ouder si a s r i w op het gebied ras baadel en nijrerlipid I BINNENLAND ir k TiOUDA M i 187 Bij koB Vdsit n o a beuoeaid ts haogheemraad ras 4e Krimpnerwawd Jl Haagméik Caa ca t Taa t HaC üteft De Me laiti kau der anillerit L C DgthoMa die tijdijijk bij de Wesl iudische Uu lui eht is gedetaebemi zal iu htl laatst dau r man id u ar Caravan rertrekkea met het sdiip tioMScrMoa Im MvmtUh N og lereadig herinneren iidi rele tuidin usjtca rüonk i r de uaageiuune kinderfeesten weeriuaicu dnor de afdeeling Tonda ran de op ehereu rereeuiging t Seb rerbood den kleiaeu bertid daartoe iu staat gesteld door de welwiliecde i6en d iugtaetenrn Het cal hen dan ook genoegen doen te reraemea dat het bestaar der rereeaigiug ro tuMdtricijt heeft beslaten weder iu dit jaar eeu kiuderfeest te doea plaats hebben Het bestanr hcx dat Goada s iagraeteurB weder bereid saflen zijs iets raa h hunne af te staam em t feest m e te matgea ea naar oaz swsrtaigiag leker niet te rergeefe Gelijk rroeg r mMiriualeu cal ook thans wedeS blfkea du de bnrgerq rau gan tber harte ede wal werkea on de iüadeeea raa miurermegeadeu een rroidiikeii dag te bezoffeu Gelijk rrjsger aal ook tbaas uder t geren q dat eeu feest mogcijk worde dat de kiedoa Uüft hragen iaag nsdat het Toorhy is GipassFirdeu Dosderd nanriddag is d r de politie alhiir ia de getaesate Seeswijk opeopoia UiSeaje Bosaun dirnstb sé r waaendr iiUiaar die des margeas welgekleed ea saet reilifmd omhngen was gegaasi iu den stroaheedeawtafcd raa Ut j de U ed Koppeadraaiier waart met de wiukeidachter urer het Ter uakea rau haar hoed ge rokej hiid ea daarna was heeng gaaa aadat xg Ker b eodic eat rLii Uat pL m IU wasid ran de taoubsu had genomes ea nader haar kleedetea ibaipa aet w Unt zij was g 9 aau naar a stro oedsassdwr Iaat aiu iti hare I hoed bad gegerea on ie rermakras en ts gederite ran bet gesloln tiot had ge ge r gn om daarm hsw boed te ganeetea waaniaM de diefstal Werd oatdckf V tShStSma Tjji B0 GBMEBN TSBAAO Diaadsg dea M Xei lS7t des aaaL tea 1 aar tea oade te bebasdfien De iiaasuWra raa Barg n a a ee ster Wetboadets L bwwtkti de aaB 4e maoi scbaal is esea witbifadiag f iot afwqsiagoadeaaarrsge am oneeaiie roer bel B ea en aplmem raa eene waterleiding S lal bet wgzigia ran deu staat ran begroöting raa ai sren dienst It C Het lappan der oomiBissie bebart met de opneming der rtke Egea ran dr bestoren orer de geaeeDttfifke sa wuiifciagheid Zooids de Ustste beriohten deden Tooniett is de kM Mr firoeu ran Priniterer gisteren bezweken fdSfi laug heeft hij twee zijuer baezemvrienden deheerea Maokay en ran Loou m gen orerleren Met bemstiac Biasr laet weeneed staande b hea a Sa Af betrriat Nederland ook hem die door raar a tegea staaders houggewaaideerd werd om zijne iiiisat i aibi gareu op lettsr ea stsatfcnudig gebied alssahr W ea reitsaaaf eusoo bü dost d s roocslandet dseea ouwaardeerbure gids eu steua werd besehciuwd door deu V eufiuuder ook werd geëerd om oukreukbaarheid ran kar Aier eu om bet rasihosden aau zijne be giasi a algsraeeu dwoag hjj ontzag en eerbied af door ijue groate gitreu en de iusigb id Xf uer orenuigiog Hij was den 21steu Augustas 1801 te Voorborg geboren Dnizenden rmmddingea riabUea Diwdesdag aseds zeer rroeg hunne sehmlea naar het Ke g a C e isp I d a te AjBsterdam wasraa het suidelgk gededtc roitdoss het nog onthulde Thorbecke mouoment iu eea feestterreta Was herHAapes Rondom het monumeul wj perden ran hoo e masten riaggen ea wimpels san welker biaaeaqids sierlijke Iropheèn ea sehikieu warea ssnjjfbrasbi Aan dea ingang ran het ftusttmei n las skb ds woorden A e dw Vs a eea lywtm frooUm S ss ssiss Voor bet standbeeld was eeu sierl ke ea dotdmütigc triuaae q gericbt waarinrea tuisebeo de Zwolsehe eu HaSgtdu wapens aan welks tijden weder die nu Dcenü ec Lamlxirg prijktn het Nedeiiaadsehe wapeu was sangelsacht waaronder men las 14 Jaaaaii lïS8 Jam 18T £ Ten 1 are rersshsea de hoofdeomaiissie op het terrein waar zich reeds onzerecr 1 lUO persourn hadden reseeuigd oadsr welke uudrrscheidene ledeu der Eerste en Tweede Kamer rek ciriek eu eakek militaire antoriteiien Onder de faufiires rsn de kapd ran het 7e reg iuf begaf zich de commiane met de aanwtuge familie raa Thocfaeeke diens zooa ea doditer naar de tribute waar de beer Dallrrt t woord roerde iu herinnering bra t de ijie waarop t standbedd was tot stand irrk jmeu en balde tuebraebt aan Anttierdam roor ziju beslait om het daar eea piasu te rerleeaen Daarop werd hetstaa dherl d oatha i di Op de de rtahtonijde ormo cir CITIS de linkerz de orsacHT roucsTnKNR m i wt nnsaaji nza kboos iKvoaau OU sTUTsaisEuva Op de uBklaz ii ooGLEUaaa UD DIE srans ecsiaaa KWisizB Tas BiimrEicLixDacsz zanx eEBOIIÜ TE iwouz DEV 14k JAXcaU I7t8 OTEELEOZJC TE s OBiTEKHAOE DEK 4 l Kt lult Debwgemeesier jhr mr D J A dea Tea daakls hien dea heer Dalkrt roer de wel willende woorden en renekerde dat de rasd er hoogen prijs f stelde dit standbeeld in Amsterdam geplaatst te oen OutraaK teide hij den daak roocsw bealait in Fcliraari lS7i genomen W aesaeu het aaubod iu dank aan en tad lm steeds met liefde root bet mauament zorg dragea Het is Ulij aangenaaa e nqgeu laededeelea dat de raad gistem heslotea heeft dea aaam raa dit plaa te rersaderea ea dst die roortaae 1V rbeekapleiB tal zga Moge daardoor de herinaerinE ran dea grooten staatsman lereadig blaren ca ons uilen aansporen de beste krwditen aau bet üederUwWiebe reflc Ie bl rea besteden De zamengeatrooBide geaoodigdeB drougca xieb bierap daer de datseaden nieawsgierigen heea ea bagsrea zisfa in ersehdknde habttugea naar het i ari waar precies ten VI ire iu de ecaroaüige doch net ea frissk reisisads aonsensaai de feestsanut woasden ran H 1 Sehimmd Baad raa W f G Kiaoiai wad aitgerood Ds JBcatiadsnatr de heer G IC ras der UBdc beklom Ueme bet spreekgestodu sa heette sameaa het somilc aUea hasteljjk wdkan ea hidd eeaiear geestige docb seer Uoge speech dk oapsebftt il om U wordsB resumavd Daarna was er diner geifaDakea ea des asoads raarwsric keMicB militiewiet bet rolgend nienw artikd roonaidd AUea die gedatende minsvaia twee jaeea ot baaas iaaobrijriag tot de nattonide ndlifie saa boord raa eeuig koiiiprsardijof ter walrisokrsait ait enat sèhi p de baibidaadscbe leersart vwerkii liebbea aitas oefend xdlen wanneer zg roor dea dienst bn ar nationide militir ziju aangewezen büaldien a daartoe dea mac uitspRkea b de seeaiibtie Worden ingel Waoaeer h a getal het rolgeos art 4 deser et Twrttsmils tijfe dw hAtiuf noot de jiit l w Mdjj nookt OT lt c v i tJtij leemilitis iwónlsa ingelijfd In het adres door J de Jang te VHage Maandag bj dt TWeede Kamer iiigedieijd om sohadeloosstelUug wegens zijne lauR lurige prerentive geTsngeuit eus vraagt hü ook ofsohoou daartoe niet gemMl tigd retgoediug Toot Verliuf ea Behagel Bij de Kederlandscbe baofdoomraissie is bericht oatrangen dijt getlurende de Philadelphiatentoou ttellinft de volgende aftuuderlijke tentoonstellingen van plsnt p dieren en landbouwwerktuigen znllea worden gebonden laniUoamKortbrmgitlm Appelen peren en groenten yan 16 tot 24 Mei aardbezien van 7 tot 15 Juni vroege grasboter en kat vsn 13 tot 17 id vroege zomergroenten van 20 tot 24 id honig van 20 tot 24 id frambrotea en zwarte bezi a van 3 tot 8 Juli zuidelijke rruohteu van 18 tot 22 id meloenen ran 22 tot 26 Ang perzikkeu ran 4 tut 9 Sept uüojdelijke vruchten van 11 tot 16 id herfstgroeuten van 19 tot 23 id graanjcewassen vau 25 tot 30 id aardappelen en wortelen v u 2 tot 7 Oct herfstboter eu kaas van 17 tot 21 id noten van 23 Got tpt 1 Nov herfsthonig en was van 23 tot 1 id LcMÜouwmirkttiigt Maaimachines hooisehuddbrs eu hooiharkers ran 16 tot 3Ü Juni darschmachlnes van 5 tot 16 Juli Zevend vee Pssrdeu vsB 1 tot 4 Sept honden vau 1 tot 8 id rundvee van 21 Sept tot 4 Oct schapen vsn 10 tot 18 id varkens van 10 tot 18 id gevogelte rsn 27 Oct tot 6 Nor NederUnders welke san die tentooattelliug wenscheu deel te nemen zijn uitgenöodigd viiar deu 6u Mei daarvan aangifte te doen aau deu voozitter der Ned hoofdcommissie te Haarlem Uit den Haag wordt geschreven dst de Ministervau Justitie jl Zaterdag een langdurige conferentieheeft gehad met deu Minister van Biune ilundaahe Zaken over eeti san de Kamer roor te dragen wetsontwerp waarvan de strekking zou zijn het tegengaan vau de zoogenaamde verdeeliugsiuaatsahuppijeu eu de uitloviug van bous bij deu verkoop van tigureu boekenen andere koopwaren Op t Departement vsn Justitie moet men reeds druk bezig zyn met de voorbereidiug ran zulk een wetsontwerp 7 Z Niulat op 7 April jl een drietal ambtenaren te Amsterdam aau Z M den Kouing een adres hadden aaugebodeu van 84 haudteekeningen voorzien waarbü deu kouiug die bi laofde te zullen onderzoeken wat auu de zaak te doim is verzocht werd het pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren te doen verrorratn tot f u pensioen en weduwenfonds is thuns door dezelfde adressanten een petitie ingesonden aan de beide Kamers der Suteu Ucnetasl om haar medewerking in te roepen De aAbtenaren trachtten een algemeen petitionnenieut ten behoeve hunner weduwen en weezen in het leven te roepen Uit Urk sc jrijft men dd 17 Mei Gistereu en eergisteren heeft zich een groot deel onzer viseohers bezig gehoudenmet de an ovisvisschetij De windstilte iu uunuierking genomen wureu de uitkomsten gunstig £ r ziJB voor 6000 tot 12000 stuksmet twee schuften gevangen Gedurende den afgeloopen nacht Was door den stevigen oostenwind degelegouheid guastig Men verwacht goede resultaten De Arrondissements rechtbank te Maastricht heeft rechtsingang verleend tegen eeu leidekker te Bothem die eeu knaap in dieiut had genomen beurden den bij de wet bepaalden leeftijd Bij bet herstellen van eeu dak was de jongen daaraf gevallen en door dien val bekwam hy tdd ernstige verwondingen dat hq aan de gevolgen overbsed Dit gaf aanleiding tot een gerechtelijk onderzoek en zoo kwam aan het licht dat de knaap door den leidekkcr in dienst wss genomen met overtreding rsn de wet op den kinderarbeid Door gerezen beswaren zal de algemeens rergadering van bet Aardrijkskundig Genootschap die den 17n Juni te Middelburg lou worden gehouden dasr ter stede gesa roortgaug hebben dis rergadering sal nu te s Hsge warden gehouden Trijdag wsrden aan de zwemsobool ts Amersfoort met kat bests esoltaat proersn afgelsgd met de b keilda kapt Boytoa s Üf JDrmi Onder de gemeeeta CHetboom stjn dezer dagen door eeit arbeider gerondeu 17 oude zilvcrea geldstukken all git de eerste belft d r I7t enw waarvan liter iwlfilU TSB 8 tot SVi Ned lood tiit Dereotsr wardt rsalS Mei gemeld dat Vrijdag dsar ds toeroet van seevisoh oo groot was dat er rsn s norgens 9 tot s namiddags 1 are visohmsrkt werd gehouden terwijl er in den lAiddag reeds weder itdW saocckomen die bsdeu avond verkocht asl wordèa Ds erqten b vss foiu r i pog Grgcte o1 werd teAa ymat l i i i tiUa t voor 1 15 tot 2 df sotefrit Toof t i 11 t per stuk Het Fadtrland meldt dat siob een pommlstie gevormd heeft met het plan een verblijfplaats opterichten iiabij liet strand te Scheveuiugeu dieueude tot opueiüiug van die onvermogende Huderen welke Seebtd eii zei luoht behoeveu alwaar tiu dan teveus behalve een onderkomen kost en verplegiug tullen worden verstrekt Vootloopig stelt de Commissie rich tóor all n kinderen op te nemen Door het Bestuur rsn het manueuojmité der vereeuigiug Hut Roode Kmiê is daartoe welwillend in bruikleen afgestaan een doelmstigs barak voor 24 peraoueH aaraan verbonden ia een geschikte woning voor het dienstdoend personeel Over de standplaats der barak is de Commissie iu ouderhaudeling Dr van de ManJele arts te ScheVcningen heeft tich bereid verkUatd zijnbulp gratis ten behoeve der luriohtiug te tehenken Voor het aansohaffeu van deu inventaris ebt tal natuurlijk een vrij belangrijke som beuoodigd siju Nsar mea verneemt heeft ook H M de Koningimeeds ran Laar hooge instemming doen blijken De Commissie bestaat nit de dames mevr de doualr Taa der Onder i neuleu jkv bar van Znjrlen van NyeVelt en dr U C Kips A £ Maas H N C baron Tan Tuyll Tan Serootkerken en W J M de Bat Voor eenige weken werd te Oisterwijk leen protégé vsn deu pastoor tot baofdoaderwijier beno j nd Eenige voorname ingezetenen hebben zich over dié benaemiag beklaagd bij den Minister van Btuneulandsche Zaken en naar aanleiding daarvan heeft de Minister iuliohtinggevraagd aan Gedeputeerde Staten Deze beuoemdeu daarop eeue Commissie uit bun midden omeeuondLrzoek iu te stellen Doarroede werden belast de heerea SujTs en Gerrita eii uit hun onderzoek ton gebleken zijn dat de geestelijkheid een zeer grooten invloed op de benoeming heeft geoefend Zoo verklaarde een lidvan deu Baad dat de kapelaan wel vijf keereu bijhem was geweest om hem over te halen op den beuoemde te stemmen Het ondéitoek wordt verder voortgezet LaatSjte Berichtena Londen 19 Mei Naar Je Daily Tehgnpi uit Berlijn verneemt kon roet zekerheid gemeld wonWn dat de Dnitsche eu Hussische gezanten te jondeu aan hunne Begeeringeir hebbm getelepapheërdi dat de Sugelsobe Kegeenng haar büvai niet geaohonken heeft aan de voorstellen die nu de confeteutie te Berlijn het resuliaat waren IiOndeD 19 Mei Beuter s Office verneemt dst de Britsche Begeeriug hsre adhaesie geweigerd heeft san de Memorie der drie Mogendheden KopenllMcen 19 Mei De Kqnifg van Griekenland is zitt geworden Hij Iqft san gastrische koortsen maar er zfju geen onrustbarende ver sohijuseleu Berlijn 19 Mei De HtkhoMttiger zegt dat de berichten over het gebeurde te Sslouiki uog geeii zekerheid geven saugaande de saideiding tot dea noord der Consuls Slechts dit stast Tast dst die moord volstrekt niet in betrekking stoud met het voorgevallene betreffende het Bulgaarsoh meisje welkj naar t schijnt gedwongen overgang tot den Iklam bet uitgangspunt der beweging vormde COHRESPONDENTIB D wesk door KPK Lin UKs socuTirr lOKsOtMoKats ia ces isitcsoadcB stuk penit dat roor dit or t laat kwtsi isl door OBS kortelgk ia ss rotyesd Br reriaold worden Dt RsoscTlir Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN I 17 Mei Gersrdu oodors O IJH Iitnja sb A M VIS Riemibcrsni Msria Johsfana ooders N ran Vltat tB U J tan dea Borg 18 Jobansa Maria oodera F Eodenbarg C H flink Fiaaciaa oudsra D Bisoa SB A M raD der Wolf OVERLEDEN 16 Mst N Toa 7 w 1 A S NoordcoiaD S m H Kabel 60 j ONDERTROUWD 81 Mei i TaeuwiB 16 j es M Baeh 22 j J C Albka M j aa H Laitjav St i O da ioÊt j sa A Borkiu tü j H Stolwak Kf j SS ln Bssg 20 j Moordreoht flSBOKEKi iMja oodera t ToiaeabBrfi as W dsJosg Katrr ouden J den Oaler ea N Hoo rrorat OVERLEDEN J Tiromermsn 10 j ONUERTROUWU N Oudgk 23 j as A Vergsnat 28 j OBIICWD Geené ADVERTENTI N ♦ Voorspoedig berallen ran eene DoehiWi O DC MOOU SpaoiuMvoiUt GoTOA f M isw dei greijsed ija s ne iwrtatandif ziekte Vooreen ra de B Hi BacKu aten darsterrdndèn toijn i nig geliefde Echtiisiipat daHeer HÜBEfÏTUS KABEL in dei ötiderdawTMI ruini 60 jareil Wed A A KABEL TA du V QopaA 4C Met 1878 i Da oiidetgeteekeitde batoigao hoalMft harto ken dwk aan aUen roer 4e spa edig Yihulp bü de brand ondervonden 6 BffLONJE Ca en Eolitgéno te De ondergeteekende raiklaart bij deze in tatrekken dé beiéedigende óitdrukkingen welkebfl MAANDAG en DLVSDAÖ 1 1 heesft gebezigdten nadeele van 1 ABft HAMvATDiaHEIJ 2 diens Huisvronw JOHANNA LAFEBERen 30 PLSUNTJE vav i ku £ E Huis vrouw van NICOLAAS van ler HEIJ daarhg niets ten honnen laste Tveet of k n zeggan n die aitdrohbingen alzoo bé m i ftt i4 heid tótt JOHANNES VA BOON Wegens den HemeWaartsdag zal in he gieren Bargereer ran Qóudtt op Ato ntam en terne op DONDERDAG en ZONPAÖ ewJ MEI NIKT maar b nitzondering op ïATURDAG 37 MEI gevaren worden DE DÏREOTIÏ 1 rr I Mejulvi ouw van fer TAAtt GOüWB y rerlangt tegen l A U G U S T U S a s IXNK Terstpnd te upr een net ingericht BÉNEÓENHUlS ibet all Gemakken en flinke TUIN huurprö 225 Franco te bevragen aan het Adverténbe Bureaa ran A BRINKMAN te Gouda een goed onderbonden moderu ZOMBRTENT WAGEN met Zyportiereu en Colmassen Franco te bevragen b C B VERHEUL tit Oudnuater Tan een zeker sncces worden ingero d nienwate nitvindingen geslachtsciektén ttiit iederen graad goed en vlug genezen Tooial Terwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand gebleken Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen Tribvloeüngen witte hoest enhnidaital gTanaUeE lei soort onder de stipste geheimhooding Minrerinogenden worden kosteloos behandidcl O voti K leist BERLIJN 8 W JenfldenAtrMt W Na mededeeling van de zich opeabarevd kenteekenen en teveUs van de duur Tiui ziekte die wjj rerzoeken Ons op tegerMworden per ommegaande de Tereischt fpu middelen toegezonden i j ï f TEBIfIG OUTHBSiNC TAM 08 ivcqTrHr TERfOODBEDBR HOEST Wofdsa op rstiomle sa josdkoeps wi ts behandeU met ds I tjii u i Ma TEERCAPSDLES f l ïf VAM Q üxo Elke tacon bevat 60 eapsulei loedat de s behandeling steehu vijf or den cenis dts kosi in tf i ik jes likkepoyes sB strospjes gésoist iiumicn wm o Bg tikt flacon haiindt tick en g ruüt tmiHjmg Als bewijs van echtheid co Wr arkiiaiig vlf nsmsMi moet de etiquette rsn d dlMa jlii haadieekening ran dea bcer GcWT vocni T éöTOA bö J O ZELDKNRDK W iiiii mini ii i 1 T m 1 1 I I