Goudsche Courant, zondag 21 mei 1876

saHKe rX M VAN I nNDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van Mi KBTTJXiHSX eH tüKttÊWKX volgens de laatste Methode zouder uitnemen der aanwezige Wóïtels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren bet vertrouwen jner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken Sri O F DElsT KIXjEI WEO MAAKDAG lAPPE DAG tevens opruiming van restanten JAPO SïOFFE en GORDlJ ilETËLDOËKE van dit Haisoen 1876 Uit hoofde van den Hemelvaartsdag I wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven i ÜIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 1875 SM IniUUingen ter voorkoming van armoede door o ran wege de Gemeente beheerd a DiB bank van Leeniug bestuurd door een commiaaie van drie leden 1 Oji 4e i 1 Jaoasrl 107S v rvit Msvezig U4W paiului kciMiWl nat 487 II Ia k vaa 187t eilM M a 7WH VMC iliODi Si l ao a ui4l paa4 a Mwa4 et i 08W DatretiWiKa A a f bclott 74M rairfM ta 21tii8 M Vwkoohl l 77 2770 20 I Te laaKn 7M1 I pa dea te Wdragi v fJMlW 75 auiiuir waren USM paoieo M a4 net ƒ 4S6il i8 I Het ulda 10 k ttf II77 67 1 He debet ia UnuiiitrMie vaa verkoop Mi t Kapitaal Ier Inali ep alt Oeecaker 1871 ƒ t7670 57 Br werden in den loop van het jaar 3049 panden minder beleend en 6312 45 minder ter leen verstrekt dan in bet vorige jaar Van het kapitaal der bank werd 10000 afgeschreven bt Db ipaaikRi oftoer net ueBflev vwi Mfe burgerlijk armbestuur Door 676 personen werd in 1875 bj de spaarkas ingebracht de som van 6370 75 Zy ontvingen terng 6579 09 Dit meerdere werd ronden uit de rente die bet kapitaal dat op spaarbank werd geploatot afwierp ten bedrage van ƒ 54 25 en voor het ovenge nit de fonosen van het bnrgerlgk ormbestnur In het vorige Jaar hadden 730 personen de om van 6370 75 ingebracht Behalve de beide voorgaande Gemeenteinstellingen kunnen wy nog de volgende die door oi van wege corporatiën of particulieren beheerd worden vermelden a De spaarbank opgericht door het Dep Oonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Blijkens de laatste rekening waren er 1174 deelnemers tegen 1092 in 1874 De inlagen iu het jaar 1875 gedaan beliepen 42009 43 terugbetaald werd zoo voor opgevraagde inlagen als voor interessen 35728 00 In het vorige jaar werd ingebracht 38581 83 en oreevroagd 35095 32 De spaarbank betaalt 3 pCt rente b De Hulpbank insgelyks opgericht door het Dep Gouda der M t N van t Algemeen verleende in hetafgeloopenjaar59 voorscbotton tot een gezamenlyk bedrag van 9520 In 1874 was het getal voorschotten 65 en beliep de voorgeschoten gom 9540 c Een algemeen Ziekenfonds dat 117 deelnemen telde door welke 597 04 aan contribution werd bggedragen aan 87 personen werd geneeskandige hulp verleend d Een rafenisbns Zq telde 1218 leden TOOT het begraven van 51 personen werd een bedrag van 3840 aitgekeerd De andere begrafenisbus die bier bestond werd in den loop van het jaar opgeheven Landbouw en Veeteelt De landbouw bloeide De prjjzen der voortbrengselen die voornamelijk in boter en kaas bestaan bleven hoog De toestand van het wei en hooiland was bevredigend De verbeteringen van den laudbonw bepaalden zich hoofdzakelijk tot meerdere bemesting en zorgvuldiger behandeling van den grond i broerstoomboot MaatschappiJ Louis W elter P DIN GSDAG 23 mei 1876 de8voormiddags aanvangende den 22 MEI 1876 Van LEIDEN naar GOUDA Langs LbidicBorp Koudikibk Hazersvodois OvosROOEN Alfhün GorwsLiHS Boskoop n Waddinxvmn Van Leiden Zondag voorm 0 30 nam 5 30 ure Overige dag voorm 0 30 en nam 1 30 en 5 30 u Van Grouda Zondag voorm 7 en nam 5 45 ure Maandag Dinsdag Woenadajj en Donderdag voorm 6 11 15 en nam 5 45 ure Vrgdag voorm 4 11 15 en nara 5 45 nre Zaterdag voorm 5 30 11 15 en nam 5 45 nre 2Üe verder de Dienstbiljetten i DE DIRE CTIE ZOO er personen z n die hun wekelyksch inkomen met 3 4 Gulden willen vermeerderen verjoegenzich met franco brieven onder letter J aan hetBureau van dit blad m mmmii Dit uitmuntend middel dat aan het Haar zgn natuuriyke kleur Blo nd Bkuin of Zwaiw wedergeeft bezit ook de voortreffelijke eigeuschapiieB ora de ROOS te verdreven en het nitvaUea der haren te beletten a 1 per bö Oosthaven GOUDA lÜe gedurende acht dagen ten zijnen huize be J handeld niet overtuigd is van de heilzame werking van dit wate beeft de behmidelin gratis OTMifilwlaii GEBR PALTHE MWM Verwen en wasscben GORDIJNEN TRIJP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSTÜKKEN enz Mei Verwen blijven Heeren Kleeding tukken GEBBïJL in ELKAAR Met Oheniiscb Wasscben Wfift ALLKS in ELKANDER Japouuen zoowel B Heoren KleedJni stukken Nkdere iutibhtiugen geelt onze Ag ut de Hwr yV vv i K PALS HuH GOUDA voor een HEER op een der beste Standen van Gouda eene GEMBÜBELEERDE KAMER met ALKOOF hebbende een riant uitzicht Hierop reflecteerendèn gelieven zich te adresseeren onder letter Z aan het Bureau dezer Courant Berliner Spijskoek KONINQINJ K enPRINC£SS£BR0OD Verkrygbaar by W N BAAJIMAAKERS BankeOakker üav n E VERZML Beurtschipper op s Gravenhage bericht dat bfj eiken Maandagmorgen ten 4 nre VAN H lEH V E KT K E KT om de Woensdagsmorgens U BETOÜRNEEREN KLEEDINGHAGAZUN Ontvangen DB NiEOwsT ENGELSCHE en FRANSCHB 3 HOOGSNBOOJtt No S7S der beroemde Wekclijksclie Zamensprakeii Uitgave J J H JCEMMER te Viredu is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Oouda Openbare Verkooping te GOOD A ten 9 ure aan het Lokaal wjjk aan de Peperstraat aldaar van eene nauzienlijke partg 3tanufacturen bestaande in zware zwarte FranMshe ZIJDEN zwarte THIUjiT zwarte ALPACA S en LUSTERS aekleurde STOFKEN ziJ lenP0PELIN3 GLACÉ ES wollpn A VONDDOEKEN TAFELKLEEDEN GOUDIJN XETELDOEKEN DAMASTEN eu CRETONES eeue partij WIT LINNEN GBASLINNEN S 4TIJNSÏREEPEN BAZIJN3 TAFEL eu SEUVETGOEI REN Zakdoeken LEüIKANTöSPRKIJEN FLA JELLEN zwart LAKEN gekleurd WoU l u MIIiTtfNS vw KINDRRPAKJES enz Daags te voren van les vnormiddags R tot des unifhiaga S unr te zien GecondenseerUe Alpenmelk Liebig vleesch extract i potten van Vi V Va Vi n Eng pd Magazyn van alle soorten Comestib es als versche en gedroogde Groenten Vruchten Oe legen Saucen Zdien Engelsbhe Franscfae en Doitscbe Tafel Mosterd enz gedroogde Fiantche Kersen Abricozen en Appeltabletten geurige waterhoudeode Theeën van af 80 ets en hooger verkrygbaar in de Haagscbe Winkel bg F J M ELKERT qoo3jiBA nazfly jooA pi0M Riepis jtren an ieA snaSs g unn 01 8 mA 8atdooi 43A jap 8 p uap do naiz aj e aooineig jmm uiv wpojo do ïpBiqosea doo jaA oq zua iOOHHHaXVM NHQ aaixiMVX xsvwva Nfiaaoo exma laanaw NaNNndTVH Nanvn acinz 9 jB z Nad OXS IOdVl naJl aiujuj Buaa tfjjooA Na i JOXS HaWOZ wapisem na eONISSHna qo a aa aqasumj aaoaifj aNIVl N1XV8 SNaXVl nftj uiapnm aq KVA ain 01 na sS ppinuoo sap naSsp apiaq 9i8i law n ovasNaoAV d sinqisju i Ums n 9i81 IMK ez OV l KI 1 mmn i fiq mo uisBBii d NVWfiaH i f H A noK apnaiapisaj M oi a uap uba usv uaAO aa Openbare Verkoopin v ep MAANDAG den 22 MEI 1876 des voormiddags ten 11 ure in h Pt Logement hit PosTHOis te Moontrei U van E K N HUI S waarin sedert vele jaren is en nog wui dt uitgeoefend eene Itrood ÊBeuchulfm en ÊLIeSngoedhukkerU beuevoii i groute Schuur Tuiu en Erf sUande en j le eu te MüordieelU iu liet Dorp aan of lang de Veersteeg bjj billetlen breeder omschreven Te aanvaarrlen niterljjk den 1 JUNI 187Ö terwjjl de betaling der kooppenningen is gesteld op den 7 AUGUSTUS daaraanvolgen le Nadere informatien geven de NotarissenG J SP RU UT te Ouilerkerh a Jd y et en A KLUIT Hz te Moo rdrecht Ter overname wordt u ngeboden eeu WI V KELZAAK en PAKHUIS anuei waarin koloniaal zaak enz wordt uitgeoefead staande ea gelegen aan de lage zpe vun 4 im lioek v q deu Aardijk met deszells INVENTARIS van Winkel Pakhuis Gereedschappen en de daaraan verbondene hnurjaren Verdere informatien zijn te bekomen by den WelEd Heer KLUIT rJotaris Alphen nmm mim werk Bg alle Boekhaudebren of Uf fii imvnAxw VHQ 20 postzegtla van 5 ocutti reoii atrt i ka uiiu Richter 8 Boekhandel te NijujcKcn ia te lerkrijgen Dr Airy s Natuurgwieeawijao Prya i Aan de ia iiut beroemde gell UStreerde ougrreer 4Ua bli dikke bo k nffr tym eneea vijie hebben Inizeudeu hun ge ZOndbeid te danken De talrijke daarin afg deukte dankbetuigingen bewijBea dat zelfs uike üicken nog nulp bebbsn go vonden di wanhopend zonder redding veiloren achenen dit Uitmuntende werk moost derhalve in geen huisgezin ontbreken uiT Mrs verlanga en neme slechts het OeUluatreerde Origineele werk van Richterz fioekhandel te Mijmegen die op varzoek ook een Uittrekael laarvan fa ratia en fruneo verzendt Verkrijgbaar bij de Boekhandelaren A BSINKilAN en P C MAAS Jr te Oouda Oo nda Drtïk van A BrinkmiiB N 1832 fVocaslai 24 Md m GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Er werden ongeveer acht hectaren weiland met eene bonwmanswoning in de onmiddelgke nabgheid der stad gelegen foor ± 29000 verkocht de kosten liepM 11 procent van den koopprys De haurprgs der landerfen bedraa t voor zooveel ons bekend is van 60 tot 1 00 per i hectare De afdeeling aGoada B Omstreken der HoU Moatschappy van Landbouw die 225 leden telt verkeert in bloeienden toestand De gezondheidstoestend van het vee was met uiteondermg van eenigc gevallen van longziekte onder de mnderen ganstig Men vindt hier twee aiet onbelangryke bloemisteryen Ook van warmoezierderg wordt meer werk gemaakt dan vroeger Met den aanleg MMr bdomkweekerj werd een begin gemaakt De veestapel bestond aan iet einde van het jaar oit weikpoorden 140 i ezels et mnilezels 1 pringstieren 4 melkkoeien en melkvforzen 943 kalveren en pinken 126 mestvM n tMkoasen 26 schapen 121 gaiten en bokkon 22 varkens 12Q I Het g i M S M tuk f l ii J Éwie wa a img ll i r als volgt i hoenders 1200 I eenden 97 De middelprijzen bedroegen paarden f 80 melkvee 145 slachtvee 200 kalveren 24 schapen 24 lammeren 10 50 varkens 60 biggen 12 50 boter per kilo 1 33 kaas per 50 kilo 27 Er werden ter markt gebracht paarden 36 mnderen 2835 kalveren 6598 schapen 3489 lammeren 3401 varkens 4341 I biggen 9655 boter 64150 kilo kaas 948980 Nijverheid Handel en Scheepvaart Twee leden der Kamer van Koophandel en Fabrieken namen hun onUlag de heer D W Weaterbaan wegens verandering van woonplaaU en de heer G F van de Velde uithoofde van voortdurende ongesteldheid De verkiezing van twee nieuwe leden bad op den 19n November plaate met den volgenden uitelag K Jonker werd gekozen met 43 en J P van Catz met 41 stemmen Daar de heer van Catz bedankte moest eene nienwe verkiezing plaats hebben waarvan de uitslag was dat gekozen werd D D Lulius van Goor raet 34 stemmen De toestand der nijverheid gaf reden tot tevredenheid Over het algemeen hadden de fabrieken veel werk en waren de uitkomsten niet ongunstig De heer H F Roll richtte eene fabriek op van schuurpapier en schuurlinnen In d e stearine kaarsenfabriek in de aardappelmeel en siroopfabriek en ia de houtzagerij van 1 de heeren A de Jong en Zonen onderving hat getal stoomketels vermeerdering In grut terij vaii den heer F H Weurman werd een I locomobile n in zes kleederbleekerijen Werden stoommachines seplaatst De binnenlandsche handel wordt voomamelyk gedreven in de hier gefabriceerd wordende artikelen en in granen boter kaas en vee Er beerschte daarin over het algemeen levendigheid behalve wat deu handel in vee betreft Deze was weder in byna allen soorten veel minder dan in het vorige jaar De weekmarkten werden druk bezocht Vele winkelneringen genoten eenen gewensekten bloei Er worden bier de volgende markten gebonden o Vier kaasmarkten namelijk op den tweeden Woensdag in Maart den derden Woens dag in Augustus den vierdfen Woensdf in September en den eersten Woensdag in November b De paardenmarkt op Vrgdag na de Ameidsche markt Er werden daarop geene paarden aangevoerd c De St Jacobsmorkt of kermis die eeneweek dnnrt en aanvangt op Maandag na St Jacob d De weekmarkten die ieder i Donderdag worden gebonden Naar het buitenland werden voomamelyk verzonden kaas boter pypen garens en stearine I kaarsen l De scheepvaart n m de rivieren kanalen eir vaarten was gedurende een groot gedeelte van het jaar zeer levendig maar verminderde in het I niyaar aanmerkelyk tengevolge van de sluiting wegens herstellingen der Provinciale slnis onder Alphen waardoor gro te schepen daar niet konden passeeren iu December hield zy door de invallende vorst geheel op Er kwamen bier aan of passeerden 38560 vaartuigen waaronder 5824 stoombooten metende te zamen 227 s476 tonnen dus 447 vaartuigen en 110553 tonnen minder dan in het vorige jaar Zeeschepen zyn sedert geruimen tyd bier niet gebouwd Er zyn vier werven voor vaartuigen bsterad voor de binnenlandsche vaart Twee groote vaartuigen die verleden jaar op stapel waren gezet liepen af en drie werden op stapel gezet waarvan er een nog dit jaar afliep Er zyu 81 schepen van tien tonnen en meer die in deze Gemeente te huis behooren Inrichtingen in verband staande met de uitoefening van handel en andere hedrijyen Middelen van vervter te water De stoomboot ede IJssel vaart dagelijks heen en terug naar Rotterdam en ie Stad Gonda driemalen per week De stoomboot van utrecht op Rotterdam die dagelyks behalve Zondag heen en weer 1 vaart legt elke reis bier aan De stooi oten de Volharding varen in den zomer dagelijks driemalen en des winters tweemalen tusschen Leiden en Gouda heen en teug lederen Donderdag varen van Alphen Oudshoorn en Rhynsaterwoude stoombooten op deze Gemeente Bovendien leggen hier by het kantoor op de Vest aan de van Amsterdam en daarheen terug varende stoombooten op Rotterdam Delft Dor drecbt Middelburg Nymegen Helmond s Hertogenbosch Waalwyk Eindhoven en Maastricht de van Rotterdam en terug varende stoombooten op Alkmaar Purmerend Nieuwediep Woerden Oudewetering Hooru Medenblik Enkhuizen en Zwolle de booten T in Zaandam eu Leiden op s Hertogflttbosch en die vau Schiedam op Leeuwarden i