Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1876

Jedcpatecrle atalm vaa SL HoHaad WUiaJtaiBdw het Witiait vaa dea Haagadua eaKakn uTn Utmg na d beena de Vries ea Kipa tenaeigi 8WtaD Q OOTaaL Tmam S x Utdag no it Mn Ia 4eie tittiaf is de ialerpaSaae raa den heer DMripk 7irtaitnaMfering TUI Zaterdag TMTt ket i aalt Mr Barl a UliWlW twim7l H wa hier mtér Amsterdam tweemalen knditigen weekê varen achmten naar a Gravenbage i j fat ridoead tiaht opsaKaoa overTiermaal l idBB uuraajtaa imi dtn moord l 9 ilHiika oiaar YerferS X Ud ve beide ma fcfc f P k f t h CD Teo efcll B veroiaonli ediMi mi wei vctk tan iJe uj l rn f lïl2 2Ür aa o i6 Taw Qpa o i ewaap oo Wi Aiw i iii dkwa la be T fci d dcm i a riW g tdd Tr arenBien iobennro Hrt ooderaxc t rdt t J zwriair ernij iBed i tU ai doca over Imm f te f tf de Baiif vaa Dddden te laade tga de VdCTla kKlM Ehsii eiq U od h i voor k a na na de a mfa f igB iM De aüuatcr vaa baiteaiaadaahe akea oi haaatwaaridca dea ha vaa de Pan B 4ea aa de ütaag dex Caiaar tm 1 an a In pra na mfm é hor Qroa inwnaeg bcwmai tem PaetwaeBulimrt op taadau de tMI k b area a gat v biM SdkooahoTMa ca aeoa op Aipboi t hcda jesmB der ChiiKaa ie ie n Kr werden geene nimwe eo Mtaml a verledea Itaor dea har iudai i m het SioEdatw Lag = = === ==== =M i = = === ==== = i iHBa tea wean ai i mfféuad beaxScsiét iei lag Os i aoaaD e a eaa q gtöa cd De pitée sWac ▼ b exaw ia K Mds M b Vaar de ace vw kwidaadtrafKT tmpham a aiai a4d kwlb dtT 4M ait dL I jan 17I11M1 I iifjiTT iil i iiidii a pn tlta l 11 rw ia hM ft i i 1 iiiliii imyl Ma e i KrajMWa M ta dL Ittafcra ia9d 4d eew ad ni he m ml i ilH i I t l i 2 a ew W 1 icpi i2a ear adaw I a Xacfccaea laidiia jj a 1 i K e Ed t tw la a Jhi i a ad i f C Mpdaim 1 a sew ktjm1 saepi r Sdf aaack Ka 3 Wea aOe aa Zaid hefahes de treiUmag pia geiai tea git jgt écf IS Teróeti üe a vaa de vt T i il de iga ea ae HeAc Ie eaae ave misuser Jiunac fe 6 ha éa iiailiitiiiiiii n Aifa sd siailp iiaa ha ip l idC étt hi Uaat aw ae aaa i a der mfeox de Ta Vaaaaa woedt wtd gragan i nra aa g de pija4b IMi aDea Bca raaadci aow Pt dac da 199 daaaadbs elites aoè ds De Be waaaviV TaKnadnwfs UM Zatetdat la atcht fe jiiiïliirié 4p a Éee mnadtn QidhL B J £ TaaB wat teHaaa ape de na néeninas aaria Isf maa ay dm I U a 4 r t T H iglra ai alc anlei vaa k kj fcwaaaa a iiiilia s hrt BUITENLAND ESrt S l i t iZ i r BINNENLAND i ga r III hadk da 1h iartr ie vTsr ait aM wdike u dea aaet Wanfe n ca aiad de aCMËa a der f tmmt tK dr a b d ea hn Kaew die dili tmt luar i A fW J L d na aa4 laadta Itj e w ari T aaaBÉeaaeipteé a t de riiMiüaifi m f 3a l 1 in vrsaarsipK ïaai riïr C 3 A 5trs itaii k wa t f L Ti4p ka a dea i a 8ea ö 4 iijf3j Vk aea anafaF dea aealaal éor vemaniar isi A j M 4 Aes l l rfWi fcaadelaw a l idd KafefÉ aapa d a as iKÜ B 4a lafiadhe B n b J b 777 a aiiitnmiri wad aa aa tame ueaac hel ar ia S aaiadf i i hja i lr iii Mi a a la Ita fafciMa tf Dm 7S SMladm tlaabdlfet IMTl Inie Eeae aa 4 iayrailkcidc diaaaBt aiasMad ottf i k v lint aw M tliX fT 7 1 Z Jm r dfeiIda eS K Iad t i5 rito fca ta aa iill waa M deje ap grwoaa pai Daat n heMaa awK 4 k aadalhaiMt för z aa Bsieu nKn oAanMi diaraaa vwHadcaa g vaa kde O mwaehat Eea andeee sxasK t Bede ia nrhaad mH £ t iitwcK ftiTadr aaa Tn Ot feasaa ca vff iBlanda f aii ldli tsvrp vier jbnr ii aniii a atpoB st u aadache asidaiea iBts d3 f aiij a u iii na a met nea e alroAear vmeatak Twfcaadrirl wad waa a Bc ded der eoa tribmr aaa ivt hoaWheanwr aa watfai ata a T tea ilcanc de Mcatot gae d idKaa a B iea de f acfcnfirs e does ttx Bea m de eoa Düanae aiei ie vatoa ea wvril eiHt heria C aaa lSy ad 4 a aa faa j f r P r fc fa fc dr a Karikift w 9iai e amaaa a a de T J S f Pf l XIT a vaa da XM Maafciai af te daüa 1 fayqi d pfc o p l e a d r aar haa ttala ha m doer aouaaJ a de rm riküUui SS ail A t i i aHeefiageB mos de gewone oia l iftalirh a q B Hr = eir a eaea ans aem hem t veau i Mcr jaw a Vta SmM ar e u ar aecr I J sMltet ha Oaitmit de prtadtnfMi ia bok bepaald da kit Booidbeauinr de uigave lai ngelea Mit itillMfc vaat eoa irbode der Vereenigin uittegeveik fie 4 het Ixfe lai nes en twe vci drab Hm Jkftif wA kmieasi opneiicai ova onderwerpen me rhpt Volkaonierwijain verbgnd atftande pedcdeeliiigen o ilreut uavolgeiiswiuirdige inriohtingen es berichten oiatrei t de vereenigiiif Inmiddels was de uitslag der verkiezing voor de leden van het Huofdbestaur opgemaakt en bleek d t herkozen waren Mr A Kerdijk te s öravenhsge dl U i Ë va Hoorn te Hoorn G van Vb dersoken te Delft mr B H Pekelharing te Delft H BouTnan te Amsterdam K r Mees E A zn te Kattardam en mr A Bloembergen te Leeuwarden Ook werd medegedeeld dat de betaling der oontribatie over 187 1 nog geregeld blijft op den roet van het bestaande reglement Aaa de afdeeliugen is de bevoegdheid verleend tot het opgeven van oandi aten voor eene door het Hoofdbestuur op te niiiken lijst bevattende 3 maal zooveel namen als het aautul vacatures bedraagt die in het Hoofdboslflur moeten vervuld worden met dien verstande dat het Hoofdljeatuuf uietoao die kandidaten opgave en de vergaderiug met aan de aanbevelingslijst gebonden is Het denkbeeld om den a evaardigden een min of meer imperatief mandaat te geven werd verworpen evenals aat om door één afgevaardigde meer dan één stem te laten uitbrengen Élke afgevaardigde stemt naar eigen inzicht maar brengt ook fiiaar één stem uit Heeft de afdeeling recht op meer dan één stem dun moet zij om dat recht uitteoefeneu meer daa één afgevaardigde zenden Na de behandeling der regleinentawijzigingen was er weinig tgd meer voor discussie over de voorstellen van bepaald gewicht die gedaan waren De afd Gouda had voorgesteld De algemeene vergadering besluite haren invloed aan te wenden tot h t verkrijgen eener wettelijke regeling van het voorberi idrnd lager onderwijs Dit voorstel werd kniclitig aanbevolen door den heer Lalleman die ala zijne overtuiging uitsprak dat gean goed lager onder g mogilgk is tonder degelijk voorb reideud onderwijs Hij wilde daarom regeling v n dit onderwijs iu verband met het lager onderwijs aU een integreerend deel dj irvan Nadat hij op een opmerking van len hnr Kerdijk had gccoustateerd dal hij dit punt niet iu verband wilde brengen met het voorstel Moens waarvan hij onder luide toejuiching der vergadering verklaarde dat hg de aanneming afi een zegen voor het oiiderwijs zou beschouwen en imdiit hij er in toegcsti md had het punt van regeling al of niet in verbind met het lager onderwijs nn builen beslissing te Utrn werd het voorstel met al meeiio stemmen aangenomen De te Bloemfontein uitkomende Bzprta a d Of mg free Iele iidDtrliti btvat een verslag van de in Mj trl jl gehouden twet de Ivntooustelliag iu de VrgBtiiut ïihoudüu van zooals het heet voorwerpen vuu Ui dbouw eu ayverlieid Alle wiis keurig gc otposeerd de aandacht werd voorul getr ikken door eeiie vensaineling insecten en sliiiigen doch ui t mrader door een groote verzameling vruolitan enz De staiitapresideiit hield bij die gelegenheid leti apécoh wuarbg hg zieh verblijdde in t goede reaultaa der tintoonstelling terwijl hg teven een begin maakte niet de uitreiking van versohilleiide prgten Dic beüloudeii voornamelijk uit geldelgke belooningen voor de Ufie dieren als den besten ram het beste paar kurpiurden enz enz ot de beste ingezonden blorinen vruchten en doch meldt het verslag iiuii jufvr Ilerbst viel de eer te beurt een prijs te ontfiiiigen voor het teltlt mtti Vrijitaatttt kmd onder een jaar end en onze geachte stadgenoot procureur C C Mnthig had de eer zijn luigeltnf met eervoU vermelding bekroond te zien Ken dergelijke toevoeging aan een programma van een Hollandsohe Landbouwtentooiistelling zou wat nieuws zgn De tweede openbare bijeenkomst ter zake het fyewemi ittmre j werd adag te Amatecdaitt gehouden De belangatelling was even geriiig als bij de eerste bijeenkomst het utal aanwezigen bédifóeg ongeveer houdeid Het collate vait eAlMlèii da heer mr W Heiiieketi heeft het I lidmaatschap niet aapgenoip lt zat voor een der leden van dat Comi té hield een redevoering eii stelle de volgende motte als uitvloeisel dier redei f dfm ffWïW hst thans bestM e kies stellel waarbxne overgroote meerderheid des vollsj vai allen direoten invloed op het straf en gemeente besaiur verstoken b f ten hoogste ouzedelgk ei onr ohtvaardig De onversohillighHd bij het een en de ontevredeaheid r e li iq eel der atdn mis tende burgerg Hierdoor aangekweekt acht zij t zijifeea bcOa vaa voortdurende onrust dia na9dMkeli ker üae dea eden gang van lakvnibélenBvsrt en d r hal te h tt algegiee wfftgn in gevaar n t brengen Qm bovengemelde redenen spreekt de vergailering haa gevoelen uit dat art 6 v i u de Nedt rliiiid oh j grobdwet gewijzigd ën tiet algemeen stainreeht inge vo4d lAoet woWfti Qeze ia tie werd bij aoobuaatie iiangenomea Na aaupeming dier motie werd de wijze van ssinen stclUpg der Eerste Kamer tójsproken en ditHohaai lelf di eea oati aiteit ala eait aM TNIt voogd aehap over het volk b chfBwd dM zoo spoedig mogelijk moet woiden Opgeheven Deze meening werd echter bestreden wel werd t9egegeven dat in de samenstelling verandering moet komm doch als art 76 gewijzigd is komt daarin vanzeff wgziging Maar daarmede vereenigde de appositie zich niet zü bleef de Eerste Kamer noepen ee voogdüachap over de voljtsvertegenwoordiging en achtte één vertegenwoordiging zonder controle de beste Een ander geloofde dat moest worden gevraagd 1 het sterareoht voor alle het volk vertegenwoordigende lichamen de de terminologie van de pas aangenomen motie ging niet ver genoeg Deze woorden werden nu als dot aan de motie bijgevoegd Met de beweging ter gun e van de verkrijging van het algemeen stemrecht zal worden voortgegaan Ook de middelen daartoe werden besproken De opeubare meening zal door geheel het land krachtig norden opgewekt AU lid der nieuwe vereeniging zijn 91 peraow i toegetreden Kol oniën De prijsvraag door de Vrijmetsdaatsloge te Samarang uitgeschreven om een leeaboek over de geschiedenis van Ned Indié te verkrijgen heeft meer antwoorden uitgelokt dan verwacht werd Kr zijn ertot heden acht ontvangen waarvan drie uit Indiézelf de overige kwamen uit Nederland Ëen Commissie van drie deakandigea at de antwoorden beoordeelen Loc Banjoeicaitgi Tengevolge van een hevigen brandjir waardoor de houfdplials Banjoewangi en hare omstreken geteislenl werden stortte in den avond van den 23eii Maart jl eene steenen boogbrug over een tak der Banjoewangi rivier in deu groeten postweg tu schen die plaau en het etablissement van landbouw te Soerakaradja grootemie Is in Een andere brug ter hoofdplaats bekwam aaoaiealijke schade terwgl ook nog de noodbrug bij de iu aanbouw zgude groote brug naar het Cliiueeaohe kamp geheel werd weggespoeld Ook aan de wegen werd veel schade tocgebr icht Tot herstellen der schade werden onverwijld voorzieningen getroffen Laatste Berichten Parijs 22 Mei De nitalagdn verkietiagea voor de Kamer zijn als volgt te Bressoire hei temiftiiig tusschen Liiroohe Jaoquelin en Bernard Te Melle is liiraud tt Lx Mans Haeutjes te Loudeac Kéri iouet te Orthex Vigiiaaoiurt te YsiMiigeaux Malartre te Thouou FutUrt en te Guingamp Guyon gekozen Antwerpea 22 Mei Geheel de hberale lijst heeft gezegevierd met 660 stemmen meerderheid Er heerscdt groote geestdrift Brussel 22 Mei Deliberahin behaalden te Antwerpen da overwinning met een meerderheid vaa 600 stemmen Men verwacht stellig dat het Ministerie zal aftreden Morgvn heeft een manifeautie van den Gemeenteraad van Antwerpen plaats ten huize van Prère Orban Brussel 22 Mei Bg de provinciale verkiezingen zegevierden de liberalen te Antwerpen en NiveUes die door olerioalen werden vertegenwoordigd Ditdoet verwachten dat de liberalen ook bg de verkiezingen voor het Wetgevend Lichaam op 4 Juni zullen overwinnen en daarmfe zou het aanblijven van tMinisterie gemoeid zgn ö x7i T I ë Gevonden en aaa hut bureau van poUüe gedeponeerd Ëen Vroaweu ZAK met ZiWeren KNIP waarin eenig GELD en andere voorwerpen Eeu onderstuk van een Goudea OORBELLETJE met Steentjes en boa SLEUTELS CORRESPONDENTIE Xen ltd der Socvehet 0 Genoegen g ft den weok de xail Oiu Genoegen b geUgeaheid vao Nlgemcpnc veririileriDtt zoo iDierichtoti lU eoncert a onden t gef I Irder lid k r t bg t inkonieD der n l op d kaït lljn plaats ODtvangt daarfin t bewya eo een itPmbiljpt l n weet men hoevrel itemfrerechtiftden er iijn m kta er in de meeste gev ll en door zitten ef stua gcatemd worden Di de zaal verlaten gevea hunne plaata kaart aan de deur af Ook by stemmen met brieQe zo dit gemakkrlgk ign Deze maatregel soh olgeiis den inxeoder vcrl medewcrkao tot een go de orde tan ukeD d Hertelt en Erk en J Schailrn 20 An HoUhuuH VI aa I M M lager Burgerlijke Stan r BWOHïaf 1 Mei ilhelm aoinn J T C J Sindiii an 10 Ncrlljr oudfn J as C Kunaii Harllif ouderi G d oog rn C bnrg IJda ouden C Kelloeren U L llan t tonim Maria oudira R ra der Hegden en B M aeo ÏS Jéuaje oudere J ï p ttilligeo i a J Spiugelen OVBRl EDEW SO Mei A E Valke 12 w G Ludiroi 18 J da Wit koiaar K i 71 J 22 ME Kaoorea ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon C J BUIJTEE geb Waller Goudtf 22 Mei 1876 j Eenige iennügmng j Heden overleed in den jeugdigen leef i tyd van 18 jaren MABIA aBËUTBUIEtAq LODÉBUS innig geliefde behuwddochter van Wbd T LDDÉBÜS Gouda 21 Mei 1876 Cokaai Heden overleed ten Haize van hare Dochter in den onderdom van 73 jaifen MS vrouw de Weduwe A EBDTSIECK geuren F0LKB 3EN Uit alier naam mm M B EBDTSIBCK Kapitein 3 Regt Infanterie Óouda 22Mei 1876 VoUtrekt etni ge kennitgeein ♦ Voor de vele bewijzen van belangstelKng ontvangen bfl de herdenÜng onzer Vijfentwintig jarige Échtrereemging betuigen wg ookmamew ons kinderen onzen weigemeenden dank J MÜLDEB K MULDBE VA Braa Gouda 23 Mei 1876 Mevionw VAN LOON te Moorjrecli verlangt tegen AUGUSTUS eene fatsoenlgke DIEN5TB0BB van de P G Brieven franco óf in persoga doch zonder goede getuigen tiit de laataie dinMtgbehoeft men zich niet aan te mdden f Met Jnng aanstaande of eerder woidt tenplatte lande in een klein gezin van de P 6 zonder kinderen gevraagd v Eene flinke MeiH tevens geschikt als MEID HUIUHOÜDSTEB te fungeren tegen hoog loon Onnoodig zich zonder goede getnigschriftea aan te melden Adres met fnmeo brieven ondar l tter Ui aan den Koster der Herrormde Gemfejite t mlligertberg Ter overname wordt aangeboden een WINKELZAAK en PAKHUIS annei waarin koloniaal zaak enz wordt uitgeoefend staandf en gelegen aan de lage zijde van i4 i A hoek van den Aardijk met deszelfs INVENTABIS vaa Winkel Pakhuis Gereedschappen en da daaraan verbondene hnurjaren Verdere informatien zijn te bekomen bg den WelEd Heer KLUIT Notaris Alphen ïmmmmm jjsT vsna isrEisr Een goed en oud wg nhnis van Bordeaux die al betrekkingen in Nederland heeft burgerlijke ka lanlen en zoekende zgne zaken te vergrooten vraagt in iedere plaats om het aan de commissie t vertegenwoordigen eerlijke personen die hunne bestellingen zouden WAABBORGEN Zeer goede voorwaarden Het hnis wa8rborgt zijqe WUNEN Aanbiedingen te zenden met rcfiucntiën aaav den opperste van het huis tegenwoordig in Brussel Initiaal M M 19 potte rettante Franco HARTINO Prères OosthavenB nö l ï Portraits Portrait Cartes Portraits Albums DessinsAquarelles Spécialité d agrandisse ei kl et de Portraits émaillés 11 Portraits inaltórables procédé oucharl alAj t 7