Goudsche Courant, woensdag 24 mei 1876

TMIJS1IÜSEIIU7AN J M VAN MINDEN 1876 Trifdag 26 iMel 4 ii N 1833 ïï GOUDSCHE COURANT DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van MCWmTTMlWDBJV en tiEUiTTKiV volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren het vertrouwen zgner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken Wmm en Advertentieblad voor Gonda en Oilistreken Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit druivensniker en Zwitaertcben honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene eend en verzachtend hg keelfiyn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoestenknchboest De flesehmet gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Ziverste medicinale LcvTrtraan fX z X borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak vnnde gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de verache traan aanstonds filtreer op fiesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfa in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zy langzamerhand wekenen maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents I IVAT I itVl rtfAun van algemeene bekendheid dat zer een onmisbaar bestandIJliül tiCVCllliaaii jggi yg Q g l ogjl Yf j l et i te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van all zoogenaamdi ijzer praeparaten is deze oplossing van jjzet in levertraan de gescbikste £ ea eetlepel bevat 0 15 grain yzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents mm Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijaing Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelük te L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te SchoonJtoven by Wed WollF eu Zoon tcaUr bg F Jonker Idenbnrg te Woerden bjj N C van der Kas in de bekende depots Emmerik Oouda bjj te Oudt Eu in de andere plaataei H VON QIHBORN Op den HEMELVAABTS DAG en de beide HNKSTEB DAQEN zal het MUSEUM van 4 6 n des namiddags tegen den verminderden prgs van 10 Cents de persoon toegankel k zgn De commissie van TOEZIGT QotjpA 23 Mei 1876 OP NIEUW OiXTVAXGEN i eiie nieuwe sorteering van de nieuwste soorten Dames Kragen Manchetten Garnituren nz enz tot zeer bill ke prgzen bjj M de Vletter liiiige Groe nendaal Heden arriveerde op nieuw eene Jading puilie drooge 7L0T EN SLIJFMEN Uitmuntende quallteit Billijke prezen BOTTERDAM 20 Mei 1876 BAUDUIN Co Wijnbragstraat No 10 Handel In alle soorten KUIPHOUT Daigen VLOT en SLI PDE£a E N Sr wordt gevraagd tegen Angu stns of September voor een gezin van twee personen BENE NETTE I Te bevragen bö Mevr ROBETTE Mu ScbroefstooiDbioot Maatschappij atanvangende den 22 M EI 1876 Vao LEIDE naar OOUDA Iiangs Liioebdorf Eoddexerk Hazebswouoe Odmhoobn Alphkn Gouwsluis Boskoop en Wadwnxveen Van Leiden Zondag voorm 6 30 nam 5 30 ure Oterigs dag voonn 6 30 en nam 1 30 en 5 30 n Van Gouda Zondag voorm 7 en nam 5 45 nie l andag Dinsdag Woensdag en Donderdag voorm 6 11 15 en nam 5 45 ure Vrgdag voorm 4 11 15 en nam 5 45 ure Zaterdag voorm 5 30 11 15 en nam 5 45 nre Zie verder de Dienstbiljetten DE DIRECTIE Urbaniis Pillen bereid volgens het alonde en echte recept van de Wed KEÜNBN ZOON Chemisten 30 ff aarschuwinq Deie DRBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes it 377 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van oamaakiels welke mi ii tracht ix omloop te brengen Gedurende 26 jaren bt nroefd Anathci inPreparalen va Dr G POPP k k Hof Tuodarl Z M den Keiar san ÜMieDryk M Weeoen llogncrgssse Ut 2 Tot vulling van holle Tanden ia er geen heilumer en beter middel dan het Ta nd plum beerm1 dat ledeiCGD zelf zeer gemakkelijk ea zoader pya m den hoUeti Taod kio plaaUeo dat zich das atn deo Taod eo het Taud le€Bch faithecht deo Tand Toor Terder bederf behoedt CD de pijB verdrijft Anatherin Ulondwater 10 tlaconi tegen fl 1 75 ea fl l SO ia het voortretTtlijkste middel tegen rhamatiiche taodpyn by ootatekiog zwetUn en swMfen van het tandvleeacb het loat den tanwezigen tandatean op en voorkomt de nieowe vorming daarvan maakt loastaaode tanden wider vast door veriterkmg van bet tniidvjresch van alle achadehjke etofTen reinigt geeft aan deu mond evn aaogename fnascbe renk terwyl het den oDUogeoamen nuk weldra doet verdwgoeo Jlnalherin Tandpasta Dit middel geeft reinheid en frischbeid aan den adem en dient bovendien om de tanden een belder witten glaoa te doeo verkrijgen bun bederf te voorkomen en het taodvleeacb te verateiken Pnja fl 1 20 en 80 centa Plantaardig Tandpoeder Het reinigt de tanden zoodanig dat door een dagelijkach gebrnik met alleen de gewoonlijk zoo laatige taodtteen verwydert maar ook het gtazoar der tanden nao helderheid cd fijnheid torneemt Prya per doos 60 cent Tantenborstels Tolgen nauwijEing van Dr i G Popp kk Hof Tandart Z M den keizer van Üostenrgk te Ueenen voor Vuluaaacnen fl 1 oor Kinderen 80 Centa n aar schuwing Alle bestaandfi nnniaakBels vaii Anatherin Mondwater z n alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publicum be rekende en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad of hebbeo gebee geen werking teweeg gebracht daarom ffurschow ik hiernicde het geerde pnblicnffl voor aankoop vao zulke pamankEela X J O FOFF k l Huf l dudail en uitvinder der Anathenii Frepiraten te Weruen Te verkrijgen te Goiiiia bg L Sclienk winkelier op Ie Houpslriiai wyk A 123 Ie Kotterdam bji V £ v in SanteD Kolff apoth en A Schippeiegn C blaauwe porceleinwjnkel te Hage bij J L F C Snabilié apoth leleyrten bg E Neordijk te Utrecht bg F Alleiia npolh te Amslerd im bg F vnii VViuil heira v verkoophiiii Ie Oiiilewater bg ï J valt Vreuaiingen te SctaooDboren bg A VVolif l olftomm ttfirtkmtt 4e kiiuM Dit kitin plikster i het machliK tP dezer soort bereidingen omdat het de geheele hoeveelheid der kina eigonsrhappen bevat hetguen din Heer l aroclie ailkbn Kclukl Is dal hiel de volkomen i ltpiitting der kinnbestnTtfldeelen dat men door eene gewone bereiding met e kriii oii k iu Dezelfde STAALHOUDEND tegen ulyemeene zwakheid maaffpijuen siepfttdr koor 8eH bfofffai moede èltckf cht en de ge oIgcn v in hel Itraambed eni Parijs 23 an IB rue Dronot I Hoorddepot II Ui oth en te Amsterdam Te Gouda bij J C Z eldenrijk TERIRO 0HTSTBIIN6 VAK DB LDCH PUP TCRCODDBBDER OEST Wordiui op rationele en goedkoop w m fetiiuideld melde TEERCAPSDLES TAN OUTOT Elke flacon beval 60 eapnilei joodat dan behandeling ilechti vijf of tien cenU daags kott en ill drankjea likkepoljei en Iroopjei geniitl kunnen worden By e flacm berindt tick een gebrmki amwijtin All bewiji van echtheid en Ier voorkoming van namaakaeli moet de etiquette van de driaUenrige handleekening van den heer Gotot voonien ujn Te Gouda bji J C ZEf DENEUK Gonda Druk van A Brinkman BUITELSTLAND Biillcnlaiidscli Overzli lit De verkieiiiigen die Zondag in Frankrijk hebbeu plaats gehad voor de 13 vernietigde keuzen hebben een buiten verwachting gnnetig resultaat opgeleverd voor de repablikeiaeu Vijf arrondisseuienteu hebben de na ir huis gezonden leden opuhavr gekozen zea tqli met ecu republikein voor deu dag gekomen ia twee inoeteu herateimaingeu plaats hcbJen Vau belang j vooral de niet verkiezing van den bekenden clenooal Chesnelong Oü Republikeiiiwhe bladen zijn niet weinig ingegenomen met de flinke houding vau den nieuwen AHuUlcr van Biunenlandsche Zikeii De Marcère tegenover I e C wtellane en zij veriinchten met geruitheid dtni uitslag der iuterpellaiit lViri in deu Scuaat lil dut hohaain heeft Victor Hu Maand ig de algemeene araneotie verdedigd igii voorstel werd tonder hoofdel ke stemming alleen inet ziiten en op laaii verwurpn Op ecu Interóell ilie Over de rtchterlijke hervorming doir l afond de 9jint Mnr ant UMnlde de linister uf iurT d it hg eiu w tsoiJtweip hierovtr voorbereidt Prins N fpoleoii die op Corsika lot lid der Kamer is gekuzeii heeft z n kiezers bericht d it hij zonder vüurbchuud de republiek z il steunen die thans de e uig mogclyke regceringsvorm ia ITit België wordt luei geeaulnft de ovenrinniog der libtralen by de aleuibus e Aut erpeu eu te Nivelln bericht Uu gjlU de gtdecll tuke vcriniuiliriiig Ier l oviuoiale Stalen Deze e kieziiu wordt teeds als ds wkeie voorbode van den mtalag der algetneeiie verkiezingstrijd vo ir de Kamer befohouwd wi Ike iiiJuui pl wu heeft Meu virwjobt iham op goide grumlau de zege der lil ir iU u en dieuU ngevolge de ufiniliBg van bet sUrio ile miiiulfrie Uit Turkije bericht ineu l it de aankomst van de e k lirs der versoliilleiide Wentcrsohe mogendheden een kalmeerenden invloed op de faii itkke Uvolkiog beeft nilgeocfeud AlU is nu ruKlig BINNENLAND flOUlU 2 Mei 1878 Z M beeft iKhjiiiid imt ingang van 1 Juni lot grifli r bg hot k uiiungencht te H irliiigen mr I ï e BIm VIII H Mma Buma thans griffier bij hH kantongirtcht ie Schoonhoven tot grifBer bij het t kaulougi reelit Ie Schoonhoven mr F ü Kool thans f grillier lig het kantongerecht te OUIibtrliDop Z AL heelt aim H J W Vrylug op venoek e rv il o lag vi ileciid ali eintroleur van den waarborg t Sohooiihovi 11 beh ludeiisMinspraak op pensioen ei met dankbetuiging vu Mr d ieusten gedurende meer dan zesiig jareu aan den inde bewezen eu benoemd tot outr te Schooi lioven P Van Steeub rg u ikans ooutr ta Utre t Olstcren heeft een getuigenverhoor plaats gehad voor den heer JUohler Comniiss iris bg de UrnndissementaKeuhtbank te lloturdain in de zaak contra C Vos sohipperskneoht wonen l alhier die verdacht is boter te hebben ontjrreemd ten nadeele van de firma Betz eu Jai te Kotti rduiii uit een vaartuig waarop hy als kpecht vour loon in du nst was en die boter te hebbni verkocht aan deu bakker Uoslerom te Moordrecht Staten Generaal Tw eidï Kame zitting van 23 Mei In deze zitting heeft nn aanneming van verschillende wets ontiverpen waaronder dat tot ko teloozen afstand a n de gemeente Katwijk van duingrond voor een kanaal en een weg naar Kutwijk aan Zee de intirpellstie plaats gehad van den heer Viruly over het gebruik van het spoorwegiak Zwaluwe Zevenbergen waarvan hg het onvoldoende der dienstregeling betoogde Daar het antwoord vau den minister hem niet voldeed stelde hg de motie voor dat de Kamer oordeelde dat zoo spoedi doenlijk van bedoeld spoorwegvaV moeit worden gibriiik gemaakt in het belang vau bet iutérnatïoiiule verkeer Daaraan hechtte de spr en ook de heer van Houten eene afkeuring van onvoldoende zorg der Regeo ng Deze motie is inugenomen met 37 tegen i stemmen De heeren Mouton de Jonge en van Geuns hebben in de gisteren te s Hage gehouden raadszitting ingediend een voorstel tot afsc afiing van de kermis De heer F B Ldhuis te Beekbergen is behoa deus nadere goedkeuring door de algemeene vergadering door commiss tris8en benoemd tot directeurder maataohappij vyi weldadigheid ter vervangingvan deu heer C J M Jougkvidt Couinck die benoemd i tot directeur van trljks landbouwschoolte Wagtningen 1 Tot eu met 8 Juni e k is de inschrijving geopend voor de Nuhim Noordteke Of Êftie ter uitoefening vau de robben en walvischvaigst Zooals wg reeds mededeelden is het kapitaal fnot 250 000 verdeed in 500 aaudeelcu woaiftn 60 door de richters zgii genoniT u op J e papier bertidiug te Apeldoorn is voor die gemeente een belangrijk middel van beatian zestien fibriekeii leverden in 1875 afïe 308 riem witschrijfpojjier dertien fabrieken b reiddea 33 400 kilo grauw vier f tbriek u maakten 687 500 kilo bord papier De Tijd meldt dat blijkeu Mn bericht van gisteren middag de toestaud van den bisschop van Haarlem zich schgat te verbetereu Xaar wg vernemen zal dea il luuij e k op de fieaielijk wordeu geiierd Bg den burgemeester van leiden is ontvangen ten behoeve van de algemeene urmeu eene som van duizend guldeu vau deu heer A C I uaul deken van L ideu naar aanleiding van de aanstaande viering vau zgu 60 jarig priestencbap Het atoffelgk overschot van wglen mr Guillaume Gioeu van Prinsterer is Dinsdagmorgen op de particuliere begraafplaats Ter navolging te Scheveniugeu l t graven Aan het sterfhuis had zich een talrgke menigte verieiiigd waaronder onderscheidene corporation van geastverwanten en godsdienstige vereenigingeii en een aantal anderen die zich aan deu stoet a iuBlolen Boden der miai torien en hooge collegiën volgden den lijkwagen op het rouwkleed dat de lijkkist dekte w ireu drie laauwerkranseu nedergelegd waaronder een van H M de kouingiii Op de begraafplaau had zich een aaiizieulgke schare vereenigd waaronder de Ministers van Lynden en Heemskerk de vicepresident van deu Ra id van State alle leden der aiiti revolutionaire partij in de Kamers alsmede onderscheidene liberale leden Bij de geopende proeve werilen verscheideue lijkredeuen uitgesproken Ds Bryce opende de aandoeiilgke plechtigheid met eene zegening waarna de heer Êlout van Soeterwoude als vriiud en medestrijder voor de belangen van Kerk en Staat dank zeide aan den God van Nedeiland die ons in Groen een burger had geschonken door wieii wij het vaderland hadden leeren kennen in zgne heerlijke wording bestemming en glansrijk verleden Spreker bracht hulde aan Groens groo e gaven van karakti r en werkkrachten Dr Beynen sprak n imens eea aantal vrienden gedachtig aan zgne vele geschriften eu roemrijke parlementaire l iopbaan Voor al het goede van hem ontvaugin legile hij als dankbaar leerlinij een lauwer op zijn graf Baron Maokay afgevaardigde uit Tiel wees op Groens zelfslandigcu stryd voor een beginsel van wien geleerd kan worden d it op politiek en kerkdijk gehiid eerlgk werd gestreden De heer van Wassenaer heeft nis volksvertigcnwlordifjer voor hel oliilsteuvulk in Nederla id voorn unilgk huUli g bi ich lau Groen wegens zijn strgd tegen openbimr g idsdieustloos ondirwijs Hg w iarsoliiiwile legen niisiiioedigheid na het verlies van deu iiii ieki iiden ai li rcfululionair Hierna ird nog het WO rri givoerd door de piedikaiileu Dryce Sohi idtr van Rgn u Brumniilkaiiip w iarhij hulde gebriiohl wird iaii del atrgiler voir lu t clirisU Hjk ondcrvtgs den O hristns dielia ir don vieUoeuer den j y tikt tia ondersteuner en verdediger van gewetensvrijheid TÜë l ure liep de plegtigheid onder psabngeiang f Het heeft te Zwolle in den naeht van Zaterdag aó Zondag zoo sterk gevroren dat de sloten met en ijskorst bedekt waren men moest die aan stokken slaan opdat het vee zou kunnen drinken het gn heeft veel geleden w In de week van U tot 20 Mei kwamen in Koord Holland drie gevallen van longziekte onder het rundvee voor en wel één te Schoten en twee te Nieuwer Am tel behalve de drie zieke werden te Schoten vW verdachte koeien onteigend en afgemaakt lu Friesland zijn 4 gevalh n van longziekte J J constateerd en werd geen nienwe koppel daardooir aangetast In dezelfde week van 1875 kwamen in die Vté ïincie 27 ziektegevallen voor met aantasting van f nienwe koppels jju L mt g r i Men schrijft nit het Westhui i i 4 Eindelijk is de wind omgekeerd De koude noord 0O8ten iiideB zijn vervangen door een zoelra wtftluidwestenwind Gelukkig De landerijen en ardsppelenveldea hebben t zwaar te verantwoorden gehad Op den dag helder koud schraal weder eu s nachtsmeer of min vriezen Toch zjjn de aardappelen ernamelijk goed afgekomen ofschoon ze verleden wee een paar stevige nachtvorsten hebben moeten do staan Wel is hierdoor nog al schade veroorzaak maar naar t zich liet aanzien zal er niet later oi gevroet worden wijl het grjote gedeelte niets t bi 2V Aa M i p ifflaeik übjycctni td tf ie natuur hierin te hulp dan g iat t Wotland ge B islechten oogst tegemoet In het garnizoenshospitaal te Maastricht zyn dei dagen proeven genomen met een nieuwe Wgze vanlosm ikeu eu afnemen van gipsverbaudeu Dese wijze waarbij lu afwijking van de tot hier toe gevolgde n jj r gipsschaar noch ander in struincnt wofdt gebezigr wordt door deskundigen om hare eenvoudig ei doelmatigheid hoogelgk geroemd eu ten zeente aan bevolen De eer der uitvinding komt toè aan deu heer J P H van der Loo doctor iu de genees heelen verloskunde te Venlo i In de Haagsohc oorrespondeutie der X Cl wordt de aandacht gevestigd op den korten ti d die de Tweetle Kamer nog tot nultigeu arbeid rest als zij 15 of 16 Juni naar huis wil wat het blad voor aller belangen wenschelijk acht De Kamer is nu Ie s Hage van af den 2den Mei en wat is er eigenlgk uitgevoerd Belangrgk sectlewerk is er verricht ja maar zal men er dat nut an trekken dat het behoorde te hebben Neen Zal men eene grondige behandeling van zaken a telt repotée hebben voorbereid Vermoedelijk neen VVat zal men zien gebeuren Dat hetwelk meestal geschie dt Onze langwijlige manier van voorbereidi ig zal als gewoonlgk ten gevolge hebben dat de netten die men wil behandelen want er zijn voor de Kamer doorgaans twee categoririi van wetten die welke men genegen H en die welke men op de lange baan schuift gereed komen tegen het eind der zittiiig als het bijePn zijn lang heeft geduurd de aandacht vermoeid heefl en het uur van scheiden nadert D in omit liegejaagde manier van behandelen onverpoosd niè buitengewoue zittingdagen een vreemd oontiast met de sUchte gze lan wirken iu t begin en gclfilr men die uu weder waarneemt Ouze Tweede KanliT begint iliijd nut den tijd l ibben later komt I gemeenlijk lijd te kort Het is op de vingers u i ifr rekenen De inuiitwet de liegrooting v nn oorlo de vestinghi grootiiig de belastiiigwetten het vooralHI Moeu lie rcohlerlij e wrtteii d it zij i toch altiii zskni die f nu óf in het voorj iar 1S77 moptrn i orA il behandeld Er is echter nog geen uitzicht op fijpheid voor de openbare di rinsie van o ik maar eeU dt r znk n De mniitwet en de rekening moeten zelfs ni g in de loiieu komen D iarvoor moet ook no j lüJ a u de openlwre zitting onttrokkiu wordai w Hemelva irti d g komt er bfl de PiuksterdageB tveiiI eens ik loopeude zakU ajmeer oBdefjfeWM