Goudsche Courant, vrijdag 26 mei 1876

de man gelukkig i p zijp v to sfj t fam om tich de zorgen van t Baft te poelen Jaa Aap s godsdienst dienstitj lieeft er geen het geloof van bakers eu oude vrijsters is hij reeds laug ontgroeid eu zyu vrijheidn fi zegt hailb dat de meuMh aan geiii baiuitu modi liggen Hij voortioh wil t wel cerlyjt bukeiiuan dat by nog nooit zoolang als hj leeft eeuige behoefte h eft gehad om aan iets hoogers te deakwl Oii ié sprajcnd uitgdtomeilt 1 t stei bed zijner moeder Hij zelf is er wel niet bij geweest maar hij heeft van den dokter vwuomeu dat het een z Hzaaiil een heel zeldzaam ziekte val was eu dat er voor grootje geeue kruiden gewawen waren Laatat beeft hij nog een ongelig gehad met haar en zyns vadera portret dat de oude hem had nagelaten Ze waren vau den wand gevallen weet u eu de lijstjes aan stuk toen beeft hij den heelen boel maar in eeuhoek geworpen De meid kan den gai scheu rommel wel verbrand hebben ookl Of Jan Bap s geloof bezweken is voor de macht van dezen critischen tijd voorde Ikatii t vau onderzoek en studie Wel neen vrienden dat s de zaak niet Studie zegt Jan £ ip eu hij plooit zijn trouie in t verachtelijke éludie dat is goed voor sehoolmeesters eu broodschrijvers Ik kan laiju tyd wel beter best eu ik heb myne bezigheden en boud er van mcu heu te zien Aau niets hueft Jan Kap zoo n hekel hij zegt het altjgd als aan de philautropie vau onzen tijd Dat rioht me bonden op en maatschappyeu en vere ugiugeu voer allerlei mooie dingen eu leelyke dingen dat geeft jaarboekjes uit voor liefdadigt iloeleindeu en sleept loterijen bij mekaar om zjoveel en zooveel guldens machtig te worden Maar van hen krygen ze geen cent AU hij voor alle arme schippert die met vetgvnniiig van Burgemeester eu Wethouders de stad afloopen een nienwe schuit wilde koopeu ZDi hij met der haast niet eeus zijn pluerl kunnen betalen als hij lid moest worden vau weldadigsheidsgenootschappeu en vereenigingen voor werkversehalfiDg of hoe die gekheden meer mogen heete n dan zou hy spoedig vergaan van den honger maar vooral van den dorst Hy komt er maar rond voor uit hy doet er niet aan Hij kan zijn geld wel beter besteden Dat gebeuzel over den strengen winter en de armoe in de stad kan hem zoo versehrikkelyk vervelen dat hij in staat is de sociëteit uit te loopeu om zijn eogaacgrog op zijne kamer te gebruiken Hij vindt het wel prettig als t daar buiten nypt ooz de tcgensteUing weet o en dan moeten de lui laaar virican en hun beet doen Hij kinderen te helpen grootbrengen Hg is zelf niet getrouwd en dan zou hy nog our een ander zorgen Morgen brengen uu heeft hij geen tijd Virgeldiug zeggen de dominëa eu de pastoors Mooie dingen Met den dood houdt alles op dat is de heete historie en zoo hing hij hier is wil Jan Eap er zijn genot van hebben Missohiett wordt hy wel vroom als hij de tachtig is gepasseerd dan ia t nog tijd genoeg Wat de dominés betreft die hebben gelijk aU hij een steek droeg zou hy t ook doeq en t is uiet genoeg dat die lui met de mooiste vrouwen door t leven gaan zy moeten eten ook Maar aan overtuiging gelooft hij uiet hij weet voor zich zelf dat overtuiging maar een groot woord is en niemendal meer Voor honderdduizend gulden en nog wtl voor minder ook neemt bij iedere overtuiging aan dat seene kleinigheid t Makkelijkste is maar tot geen kerkgenootschap te behoottu dan heeft hy met de turf bedeeling en de soepbedfeliug en al die andere bedeelingen niet uoodig Als t er op aan komt om wat te geven dan kan hy t zelf wel doen ook maar hij houdt nn eenmaal niet van d t voeden uit de hand der arme lul Hy is éénloopend mensch en voedt zich zelf Of i ook waar is wat de Genestet zei Jan Bap verklaart ik ben een chemisch praperaat Vriend spiritualist dfswegen majikl zich kwaiS Ik uiet ik dacht oo k a vour dezen Wat zou zoo u snua rpije toc wel wezeu Purrn OoKf Cj4 Iplj Bieu overhouden in de drie die w Li voor oiu hebben Uit het oosten vaa IJslaud brengt het IJslandache blad NordiUg eMi teii 4s over lp tuuht van twee boereu uwir h tooudt t eeuer vulkaiüsehe uitbarsting Ondel de gn Hste inoeielyltheden iu sueeuwiturwcn die terueu vjfU de grootte eemr vuitt m t lich voerden klafteaéti zy t ge een rottg gtf op wiar boven tij een gruote rookkolom zagen upatijgen De rota aeheeu huu eeu luijl breed en twee ingleu lang ie t u hy hi i dcu Vorm van e u dito of trog op wier bodem iaea aan e na lüde tib livaataooia kon Ilea Hii binncavlat sdheaik ougeveee een ragl in omvang bij de uitbarsting 1 a 600 vaam diep geiouken te tiju I e moedige mauueu beaioteu in li a mpoaJeriwater af te atijjjfa i r iiu groote gevaren rerjwud n varen De lelliug w vol eeheuren waarait een geluid kiram alaof er iets achter kookte Ei eljk beiei te t den bodem r u de i krater en vonden daar e u meer vau kokend water orecal hoonle men dunilereafl gedcuiseh loo geweldig dat de mauae het op aa terugweg nog twee otijku ver meenden te vememeu Hut bewuste meer b iets nieuws waarvan vroegere beriehten nimmer gevraagden waarom in dese streek groote verauderiugeu moeten hebben plaata gt jfepeu Het inwendige vuur moet verminderd x iu eu door de grootece rol die thftus het water apeeU ia bet gevaar vour niegwe vuUanpiche aitbaiWingen met haai ren erf lykcu asohregen wellicht vootbij aoodat de l wDifers vau dit gedeelte van U Uad tkaaa it raat g tyd te gemoet gaan JDa TMifr Si tt beriabt dat onlaugs twee en vevt kitkuistpfamifieu zpudec vorm van proees uit hunne beuttiagen verdreven werden Het land dat ai met moeite en inspanning in kultuur hadden gebraaht was hun ontnamen en aan den voiat J ofataqaiy ten geschenk gegeven Dftar lij niet goedaehika w klen heeugaau zullen zy eerst nog wegens optooigh vetooideeld wprden voordat hun vergund wocdf 1 B n MWye woon U te zoeke Tn ïfónet Boly t HoUgaj qe vereoehten 4e onder jiftih efl de naehtwaeht bm reihoogiug van benldigiiig 9b taaëlit adit werd door den gemeenteraad veiboordj de óuderwijters niét waarop de voorzitter van de plaaUelipfe schóoleommlssie zijn ontslag nam Ifen vond eeh terstond etn ander voorzitter in dén fttKQa van een smid Deze trad dadebjk als tlilgea V eii ceu nieuw beginsel namelijk ouderdom B getal in de overgeMevea klassen Dtze hervorming soet icUs reeds een naburig aehoolbestour tot navolging opgewekt hebben Moeilijk is dan ook zulk MB Uanenrerdeding niet Oe fte pedagog Blitter btriahten dat in den alaat TbineMw fcece belasting Op Jonggeiellen ia inItévoeri Bi Vet die haar Vooitehryft luidt Aanjt rn volden iet gevoelen daf general Assembly JcnggeiEellen leer gepaat voor de navolgende doeleinden kBUnett bdut VoMen besluit de 6en Ass van den taat Tennessee 1 dat het jonggezellenschap hiermede Toar een inndigie verklaard wordt ep dat ledfir Bunn mk b W9ner van dezen staat die boven da 30 ja oad en liduowlgk eu geastelijk gezond is wannaer h aa den Isten Mei i 75 ongelMiwd bljjfi rlyka 10 doUars beUsting betalen zaL wordt desi ontvangeis der belasting opgelegd lysten op te aken waarin ouderdom gelaaatskleui grootte kleur van haar en aogen van elk jong gezel zal omschreven orden en wordt bepaald dat de volgeus de be p Dgea k r wet geïnde gekkn hiermede verklaaid wdan tot en dcd van het openbare schoolfonds v B b t gfsa okap waarin de belasting betajld ii Een ieder onzir heeft wel eens vergaderiiig63 bijgewoouil waar men alle gelegenl eid had ora zich te ver onderen over het talrijke ongemotiveerde applauj i r jj Del Uelu Omnul w i Jf ding dat van zichztlven keen veduaard Ik ben een chemisch praparaat een mengsel vau zooveel koolstof eu zooveel stilsluf plus looveel bezinksel Jan Rap woouf evengoed U de palaieu der gegoeden aUin de kolderkanierijes der metabeziuers Ik heb hem ontmoet aan de diuera v u feestelyke gelegenheid ter yl zijn maat het middagmaal gebrnikte uil de volle handen op de publieke at All ik op reis ben zie ik hem lu waggons diseeren bij die gelegeuheJen dar eante klasse plaats nemen of ook wel zijue centen K daarvan t volgende Een Fr iusohmau de Leidsche feesten beschrijvende bij de vieriug van het driehonderd jarig bestaan der akadeinic deelde als ceue merkwaardigheid mede dat de Hollanders gewoon wareu hunne ingenomenheid met éenige zaak te betuigen door met de voeten tcUen om u zien of er nog een plaaukaartje derde Uaaia kan overschieten Hy is gekleed lu dikken jas Ht bont OOI de handen en zyu ma it klappertaii t van de kou als de noordoostenwind door zyn schamele phsntic dringt Het U zeer wel mogelijk dat ik my verg maar ik gebof te mogen zeggen dat beiden stampen zoodat er gansche stofwolken in de hoogte ven akebge iepseU zyn al durf ik niet ne de venehtelykate ia van de twee Wie ooit eene algemeene vergadering van welk Noem de eente soort Jan Bap die overvloed genootschap of welke maatschappij ook of eenige Uy is OBgdmwd en leeft by prostitutie want inK heeft bijgewooad weet by ondervinding dat eeli eaoote eu kindereu i n de laatigste dingen gewoonte ora met de voeten te getuigen voor wstte te bedenken au zyn maat die wd gevoelens des harten of het oordeel des verstands Usbt djinhöd bt fi geb d eene vrouw te nemen ier zeer druk wordt toegepast Het bestuur bij f f l kuiderru zit verkLiart hy dat oude van den vooreiBer ttdt voor de vergaderiof stampt met de voeten eai enkele opmerking wordt maakt of wel een der lede a vraagt of men nief juBtJ tegeudeel zal doen van hetgeen het bestuur in oJw weging geeft en aanstond s wordt er wederom gestamptbet bMUur antwoordt dat h t l ter is indien j q voofflel wordt aangenomen waarop b v uietowinir gfstiMBpt wordt De voo iit vtjsgji of iemand nog ieta omtrent dit punt he j t if het midtfen te breng DafifesohaiifeJ voOrbod van gestamp Daar niemand den mond mi r opent zegt de voorzitter dat liij dan uit het stibwygen zal opmaken dat dé de vtr dedug zich met het gedane voorstel vereenigt Se luid gestampt volgt en bet voorstel is aangenometf Met da volgende voontellen gaat hetevsazoo en by het einde der vergadering heblien negea tienden van de aanwezigen uitsluitend met de voetzolen gesproken Toch kan men vaak op eenigen afstand van de beatuurslafel leden met elk er kalf fluisterend een vriendsehnppelijice twist hooren voerei over hetgeen eigRulijk wss voorgesteld en twist die intusschen telkens eindigt door bet gedruisch der voeten wanjieer al wixlerom een voorstel wordt afeestumpt Het woord v u den latijnsehen pl uAle manitt is by om flautlUe pedtim geworden Bommici materialislen mogen hiervan de oorzaak willen mckeu in ons kil kUiuaat waardsor de behoefte bestaat zijn voeten uu eu dan eens irarm te stampen wy geloovca dat de reden eene andere ia Om het weilnideud handgeklap uit te lokken moet er eenige opgewektheid van geest zgn het hart moet warm wezeu wie openlijk in de handen durft Itlappen moet ieta gevoeleu van het een hy toeguiclit uit het stappen met den voet spreekt de Hollauilsche onverschiUig ueid ga nu maar voort het is ons om tereu praat er nn maar uiet langer ever En in het verborgen trapt men de stem der oppositie doo l en verplettert men met de hakken de argumenten van andertdenkeiideu Wy illen evenwel gereedelyk aannemen dat die beteekenis geenszins do r allen gegeven wordt aan deze toejuichingen met di voeten maar dit gelooveu wy toch te mogen zeggen dat uer velen van hen die stampen zelvea uiet recht weteu waarom lyDck die moeite geven eene herstelling in de Bot middag door het uitschieten waartusaohen het heiblok los en viel den heibaas Ofschoon geen uiter waren werd de man inwen by per vigilante huis aarta btugel By het verpUatsen vt testraat gerakkte gisteren eeni r spie een der s c hangt uit den yzeren i V T nn den 8ch liuder lyke kwetsuren zichtbaar dig zwaar bezeerd zoodot gebracht worden moest Vergadering van den Oemeentersad Op DINSIIAO 21 SIEI Tegeawawdig de letr van Bergta IJuDdoors voorj en al de ledca mlgeioadird de hee Friuee D notul der vongs vs aderiag ordea gcleiea ea nsrresteerd o logekooieD xijQ eeoo louiKe isa daa keer i N SeluUeiu die daar aids wtrking TIB eealge aader kétna ia Uaat u geilcld de se laeeale aeal bieden ecae pokefeoille uiet li luki brie a aitrekklQg bcbbeoile op onie t emeeute CU Ks r sa de uteule oadertnkesd door fna Willi dta Z yger roeger beboordbebbcade lot bel ercblef oa bjada de voorrilter Helt oordit aae te aeuea eo dea be r acbelteoa daak te betaiiiu algeueA P ileudl iiieat Wordt g l en bet ripport der Comaueie ia isr baadn wee geeteld de rekenlug vaa dea Sehuttcnraad e er I87S dil rSDport Itri kt tot n IV ri fv ut rapport itrrkt tot goedkeuriag eene lesive veo dea heer Frovueie oiededacleude Z M 1 Ter tiiie mauiaris dea Koaiaga deicr beaUit tot berheaoeaigg taa r wctiuiv loi oeraeBoeateg taa dea beer eaa Bergen I icndoorn lot Uorgeaieeiter deier ie Deeate algeiaeeu applaudiiaeilienl De heer Remy ueeul den tolk te iug tea al de oierin ledea ea areeiekt dea opnieuw beaoeoiden gelak hkI het ewtrouwea dat door Z U dei kouiag ip beai geeteld ia e uereelt op men de gemeente ia luae protectie een de voormter bedenkt den heer Keing 1 l i diitrictf iekooJoBiienar en Bobfdondenniler der Borge bool to r jongeni eene eoordraeht lot halpouderwgnv uj op geplulit ie de heer J u den Arend Ie Haarlem gebrek au meerdere geeehifcte SalllCliënte b letten een 5 Ul eor te dragen ter viiu ta benoeming in eene volgende leraidering een Jrea van den heer J i Orooteodoret eersoekende als niet meer beUliugKihuldige atichnj ing der hondenheleatint aordt gesteld in baudea vau t eu W tan Ine vaa berieik eo rud Ain de orde u het foortUl tiu B en W batrwkUluk d MB de muzieltKhooI U gctea t itbmdiDg de heer Meuetoakcr It root goed oadflriTQi en Uifc Mboolfteld louje Iktn de chuttenjmuiiek ichterwefte It eo eo de CoDnaine orer d mwiekKbüoi iD baar fcelyk it Hen hy ftelooft ook otet 4aC dB Khool acbteinil ui taan U de lage Mhoolgeldeq behouden blgreo eo goed onderwijl gegeven Wordt U hi dan op de Markt en Hofltmankgraebt de beer Snel wil ook bet KapelmecaterKbap der Schotttnj oiet Tereenigd ziob met den MaziekoDderwijier wU eeD twc d ia Oaderwywr benoewo op eene jaarwedde fan 700 e hem teveni belatten metd Uaaen aan de muziekaoUn deÉ Kkutteig want teo kapel meeater kaa ntet gevonden wdrdeo die tere loa gaeft dp Tiool iioloaeel enz de brer ao Siraaten wil ook bcbattflTfi en Unarkaehool afionderluk b uden ii ook tegea Mn twredei Muziekuteeater van 6 y wint ia dic eeaa aaDgMUU noobt dan de chpol fcrnun4eiBn dan kopde men die tooli idct nagzflsdeB d h nD M saHoaknr ca Snel blijttpi H hadeelt b titel Bin a dA td bSioemeirODie irfQier gefften h1 wordep uamclijK twecdiiD M iiekooderwtjztr of iüpeloieeiter deneer SqcI beantwoordt dten ipnker de keer Goedevaagon ii bet met den heer Messeinaker eeni omdat r UMJ tal UerliQgeii zgn Doet er eeta tweedto Oüderwg er jgaf it fvtn beantwoordt dq vorige ipreker wederUgt i hiaw raa jM oog vvrdure ditcuuieu worJt lu ruiidiraa ge bfttll oT dd totalft ui éè BurgerafoudMboöl roUdMld wordt eadit dU wor t piet algemetoe iteiameo aaugenoioen Bil tfff möef lu Wgiutet otdJo uitgiJMiUkt dst ié tuii é Msmkmdfrtljicr tii en s l U bHpidfaéêatcr r Schutterij in itemuiuig gebracht wordt dit aaugeaouieu met l5 tegen 1 atem die fao den beer van ütraated Aft toorttet om bcT nioimam op SOO eo bat maximum op 0 M t atelleo lokt weder eenige ducuafiea ait daarna to atemmiog gebracht wordt solka aangenomen ibet 13 geo 4 steounen die tno daf faeoren Measeuiaker buel G cdt wiugea bb Logtan ook de foorgc elde erhuogdfc Kboulj clden vinden bg eukel ledieo gros bezwaar anderen achten het een artikel van weelde en verlpd en de vooi Mtctde ferboogiog btt wordt ib 3 atem iMèf gebracht lo de Zaoglca fan ƒ t op 5 2o de loA TOeutlesaeo van f op fiO 8o de beide k aaico van 7 op ƒ 12 eu allen Mogenomen met l f te eo 4 stemmen die der heeruu Mcaaemaker Snel rao Straateo eo ttoedewaagcn Bt voorstel tot ifwgzing van de aanvrago om eoneeaoio Toor bat oiakeo eu exptoileerëd van ecae wat rlaidmg de keelen K plcia eo de Vries ll bbe hebben bg missive baaoe fcrbazing te keuaen gegtiYeo over de zienswijze der gezondheid commitsie lu deze daarna ia door bob u ma la liet UselWNter aan een onderzoek van desknudigeu onderworpen die het als goed aanbevelen waarom zij up dt couc sie blgvcn apdnagen de Oorittter erkent dat er goed waier uoodig ia u dat er twee wegen x om dit te lerkrggeu hctzg e h vangen van regenwater of af te wacbteo boe oe uitkomst aal ago vau eene te Vlissiogen iti bewerking zgode na hme tot zuiveripg die lo bet liuist vau dit jaar gerebd zal tijn wü zoo Uug wachten de heer Lugteo spreekt breedwng t n Voordeele der aauviagtra eo zegt dat de proef juist K uuiuen It bg liuog opjHrwater d it anders bet IJseU dter brzookeu zeer goed u it beer Sucl is ook met genegMi tut afw iiDg wil eeu nader oodcrzoek lugesteld hebben en de tuk uohoadau de heer KrAoenburg is voor dadelgka hebdodeling nadat nug terschiUcuiki leden bet woord hadden gevoerd ia odi bel vergevorderde uur eo voorstel om de iw dere bebaodtrlin aao te bo ideu ook van de nog overige aan d orde geaielde zaken aangenomen en de zitting geëindigd LIT I B Q vtVtd o eu onn het fiitt6 i i i fiUtie ge poiie rd Een tfiAPLEEB Een vertjude ijtetea KE EL mac ktbërichtbn Gouda Uei 16 By tamelyk omiet waAn de p un hoo r Poldertarwe puike Witte 8 76 i 10 75 Mindere f9 ii ij 9 60 Eoiide puite 10 26 i 11 fiogge puike 7 40a 7 80 Miudere 6 80 a 7 2B Voer 6 40 a 0 76 Gent puike 7 Ï5JI 7 80 Minden f 6 26 a 7 Haver nware 4 B0 a 6 25 Ligte 3 78a 4 40 De Veemarkt ntet weinig aanvoer hoewel de prijzen eaorioc hoog waren was echter de handel traag s hapen en lammeren traag varkeus eu biggen tot enorme nooge prgzen verkocht Aangevoerd 7 6 partijen Kaas de handel iets gedrukt priJMU van 23 a ƒ 27 Tioeboter 1 40 A 1 50 Weiboter 1 20 a 1 30 Stand 9ur erlijke Qouda Nieolaaa JTotuiBnea oudere O Refter Oerrit oadera T Spoor ea A W H GEBOHKNi 22 Mei O J Waller 23 vak Baaien GKU UWDI 24 Hei H C vaa der Kind ea C taa Aa i vsn der Werf ta G Felil J U Heri ea t Uit H W bcbueider ea I C van Vla rdlii eh C W M da Kéljaer rj 1 Dekkir W van Ooatan ea C van Henacn au Uoiogen Unrpmka Stond van onderstaan e meenten Tan 18 tot 24 Mei 1878 Hoordreoht tj QitE Vi celina Wilheimius ouders J J vaaDnia B A Kanteijo Jacobae oudere C van Mallsa tu J van der e ée OVaKLBUEIf I A Mes 8 w F Fotnit wtd D vaa dar RneL 43 J ONdïlRTROqWD Oeone éBnUwDi n Homburg 8S j en H Stsenbergea wed S y Mt i A Hniaman 2S j vaa Oaderkerk aas ia Uiaiil en A van Leeuwen i j Oouderak Bata we vaa D Vermots C Pnla oad 2S j sa II fi lBpintK 17 Mei Gulihelinui Martinaa oadera A Pellekooren ea W Bebild 20 Krantje oadera V van £ rk ea Y Tektodw 11 XUai nader K kattburK eb W d B 9ai t OVKRLKDEN 10 Mei N ad 72 J 0NP6KrftPlI WD 2D H F U n 23 j OEHUWI I 20 ei A van Leeuwen oud 14 j van Alhlasasrjaai ea C Mea oad 21 J ie Gouderak Haastreoljtt OEHORËN 12 Mei Hüligje olidati F Oakaia sa E Batter OVEftLKltEN I Getne ONDepTKütlWlf Oeeoe OBHUWiy i Mei W SoiK sdata vaa A CitMak aan nul O C MMuirsskaii AIiyapRTiaVTIËN Heden overleed tot diepe droefheid van mg en myne Kinderen myne geliefde Eehtgenpote Vrouwe yi B H Sui VEEPA in den ouderdom van 67 jaren O Ó P BÜC HNEIL Gouda 23 Mei 76 Voor de vele bewyzen ran belangatelliag bg de viering van ong ZILVEREN BRUILOFTSFEEST ontvangen betoigen wjj onzen innigen dank 8 B T LEEfi J T LEEE Vwsisii Gmda 24 Mei 1876 Bij den ondergeteekeode ligt tec tcekeniiig eeu adres aan de Tweede Kamer der StatenGeiieraal tot ondersteuning van hel VOOHSTI L MüE S tot wijziging van cnliele bepalingen der Wet van 13 Augustus 1 57 A BHINKi UlV Herbestéding BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Mookbcecb wllen op ZATÜE DAG den 3 JUNU 1876 des voormiddags ten IL s ure op bet GemeeatehaiB aldjtaT H BE6TËDEN De vergrootinff der School en het doen van eei ge Reparation aan deae en deOnderwij ar8Vpnin9 U i i 9t bijlevering der gevCHKlerde n xat rialen Het bestek en de Teekeningen lig n ter visie ter Secretarie dier Gemeente Gedrukte exemplaren van het B etek zyn aklaur a 50 cents verkrygbaar Aanwnzing in loco op WOENSDAG den 31 MEI 1876 ffes midüagé ten 12 nre Moordrecht den 23 Mei 1876 Dt Secretarü De Burgemeeeter D NUGTEBEN J J SNEL Mevrou w de Rotte Markt vraagt een DIENSTBODE GOUDEN ledaflle Pnnt l 600k f llHMMeae mfirtktl eir 3 kiieeM Dit kina elikster is hel mdchtiur le dezer oort bereidingen onid il het de geheele hoeveelheid der kina fijrenschappen beval hetgeen den Hoerlaroche aiiebn gelukt is dat heet de volkomen iiitput ImÉ der kinabest inrtdt elen dat men door eene gewone bereiding met verkrijgen kan Dtuifde STAALHOUDEND regen alt emeencJ ii i i i maagp j eH slepende kooi isenfiloeiarmoedeMeekmcht en de gevolgenvan het kraamted eni Parijn 33 en 18 rua Drouot Hoofddepol H UL0TB MCi te Amsterdam Te ouitalil l Q 2 ldciirp Dit uitpiantend middel i at aan het Haar z$ n naljlürlijke kleur Blohd Bauin aJ wedergeeft bezit ook de voortre Igkë eigenschappen om de ROOS te verdryven en het uitvallen der haren te beletten f per flacon bg LouIb MTelteci Oosthaven GOUDA Die gedurende acht dageu ten zijnen huize behandeld niet overtuigd is vaa de heilzame werking van dit water heeft de behandeling grASü J 11 1 I iff Mevrouw VAN LOON te MoonJrecHt T rlaiigt tegen AÜGÜSTU eene fatsoenlgTce de P G Brieven franco of in persoon doch zonder goede getuigen uit de last wè i behoeft meii zich niet aan te meldeiu iifï r mENSTIOSI 1 isisuiitftt Ma2 iweFktuige lèt ttmi tiitUtn ersttn § rijB ran fi ff te JEEai VEE Onze Agent sn in de verschillende Provinciën belast met de i verkoop van de BUCKEIJÈ MAAIMACHINES H00ISCHUDDER8 en HARKEN wirdeö vriendelyk verzochi Iramie orderd SPÖE IG in t nmAen om bg den asnstBand pogst op eene tgdi e a fl ymriag te kannen f kenen kandré GfindeFnain Hoofd Depótbouders van de oorspronkelijke Buckeye Maaimachines Hedfló arriveerde op nieaw esne ladlig pi tke drooge rT r J miM MmM Uitmudtende qualfteit BilUJkël r i ROTtER M 20 M i 1876 B tJDtjm 51 C WUnbrugstraat No 10 LOT ea 8 LUPDIHM 11 MACHINALE KapokM ATIIASSEN FABBIMI VAS A BBEBTVBLT A te Delft Agent de heeren Gebr de BAADT te GOU0Ai Prgs der ste nualiteit KAPOK MATRASS aan heide zijden gestempeld Eenslaaps 1 85X0 85m l0k zw 22 Tweesiaaps 1 85 X 1 15 m 13 27 50 Eenslaaps Peluw 0 43 X 0 85 m 2 5 S0 Tweeslaaps 0 43 X1 15 m 3Vj 1 Prys der 2d qualiteit KAPOK MATRASSEN aan ééne zijde gestempeld Eenslaaps 1 85 X 0 85 m 12 kil zw 15 Tweeslaaps 1 85 X 1 15 m 16 20 Andere afmetingen worden naar juiste ev i ledigheid berekend Peluws en kussens alléén Ie qual worden mede tot zeer lage pryzen bygeleverd Emballage wordt voor fabrieksprys in rekening gebracht doch hy franco retoupsepdin voor van den genoteerden prgs teruggenomen Op plaatsen waar nog geene Agenten zgn worden deze gevraagd en tevens beleefd ve rzocht de orders voorloopig direct aaii4eM ri i te willen inzenden A BREETVELT Az te Delft Verdere Agenten zyn dé heeren vas E WIJK GROEN Leiden L TJEIKKDS Sduveningi W A SCHADE ZONEN Amsterdam A F VllEDRVOORT DordreeM