Goudsche Courant, zondag 28 mei 1876

Socleleil OX S GE OEGE Zaal KUNSTMIN TIEATREo sYARIETE$v AMSTERDAM Dia£criit ladfls n JCouis Ssaa mfester fZaierdag 31 en Zondag 28 Mei 1876 IDE Ï EIS OM DE Zondag 28 Mei mt A j iÉ r VS76 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onislrelien T iCBTtG DAGEX Beroemd Melodrama a grand spectacle met geheel Nieuwe Decoratiën Machineriën CobAamea Mmnek eni in 14 Tafereelen waar onder ToonU m1 nitmnnten de Schitterende Optocht ia het 4e Tafereel met den Versierden OLIFANT rerHcht door Elektriek Vnur £ o8tea noch moeite zgn gekpaard om dit lUenel even ak dat ran des Spoortrein aangendlen door de KOODHÜIDË N en het verslaan der Stoomboot DE HESKIETTE in roUen M 4en grootst mogelgken Inister bg te zetten Iltf 1V tt Mii c cbip tTit Dttémitiofi fKirmef 4 De aaBkuaut U Smn I H t acliut ut den hum 3 llr ku u êfm HiUat la it ILqcn D I gktfrtm t 11 HrtI Hrt I vcrpua De choean a Pa Wfartast Bt shuRnipM Da I K iUL It fict rmk ia olk SM II Eu te Int 14 OecUbderxsaAeriiBgea Aaavang ACHT Ure SBtne ngs Heeren Leden der Sociëteit füji Niet Leden 1 35 Hy Plaataen i te be n oi van af heden s 10 Centa extra roar elke pilaata Openbare Verkooping en in het lo ement de Zalm te o or DA t IIAAKOAG den 12 JL MJ IS e desroormidda ten Elf ore ran een kapitaal f tuet een grooten TUIN daarachter aan de Ooatkaren t Cow a wgk B N 41 Zgnde in het Hoi eea marmeren Gang Vier Beoeden en 2e8 BoTfinkamers met eie kaaten een fraage Kelder mime Keuken Zolders en hetgeen meer tot een goed en gaaakkelgk ii erigt Woonlinis behoort Sn nog een HDISEHERF tttÊoie n Ug ende ali voren B N 40a Z nde in het Hois Vijr Kamers eene goede Kenken en hetgeen verder tot een goed WoonImis behoort De voorschreven pereeelen zjn bg tka4a ter bekend in sectie C n I i02 groot 91 2 vierkante Ellen en znllen ra aizouderliike VeiKog en Afslag vereenigd worden geveild en af it ni Ea op MAANDAG den 26 JUNU 1876 óe voormiddag ten elf ure van een ruim goed betÜDiimd ÜAASPIKHl IS tt iMtgeen door bestemming daartoe als onroermd goed behoort mei een in 1875 nieaw Kebonwd BOVKNHUIS verdere Be iramerinR BBK en stnk ORONl daarachter stunde en ogende aan de Goawe te to Ai wijk C N l rkadaster Sectie R N 8l gx3 en 88 H groot 258 vierkante Ellen en 88 gwleeltelgk Kadere inlichtingen jga te bekomen ten kantoe VBO des Notaris W J FORTUUN DJC0O LEEVEU U louJa Ceada Drtik a A Brinkman J M VAlSr MINDEN DAGELI JK8 te spreEen voor het PLAATSEN van MVKftTTMXnEM em CKÊlÊ i TKX volgens de laatste Methode zonder uitnemen d aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren het vertroavreu zgner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken LIEEUSSTOEESIJ EN WIJNMEBU f SIESWl E aeTSJ E AGENTEN vcwr GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mtoeraalwater Fabrleli Wesl IIaveo B o m SSOIVlSi SOEStSIEOOlP Ib CBl FBIsTSZEIjJEIOiTTGh Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit droivenaniker en Zwitwra w hanig met een aftreksel van moot oranje bloesem eu ienkd Het erkt spoediger en is aan genamer in bet gebruik dan de andire middelen die tegen borstaandoeniugeu aangewend worden tXs borrstthee mak extract barst booboos eni Deze borsts iroop werkt geoewnd ea verzachtend bg keelpgn heescbhod hoest pgn ia de bont kraoiphoest en kachfao at Da flesdi met griBuAsaanvgsi M eents eo 1 Zuiverste oiedieiiiaie Leveriraan 1 over to al femeene aanwending van levertraan hjj borstkwalen kliergezwellen btoekrucht enz Het is alleen de on ogea tuie suiaiik van de gewone levertraaa die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is bet mgn streven geweest de fijnste levertraan m den handel te brengen die een goeden maak heeft daar ik de r wbe traaa aanstonds filtreer op flesschen tap en locbtdicbt laat sluiten Ia elk magazeUs iu de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand weken eu maaodea lang van eea vat a etapt wordt In fieaschen van 30 en 5U eenta IJZer LcVertraaB algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar hesimil d l van ons bJoed is Waai het ia te genog hoe eelh d voa handen is ujo kwaadsappigheid bleekzocht en kheniekten de natuurlijktf gevolgen Vmj alt zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gier in levertraan de gesoliikste Sea eeÜepd bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 centa Btj ieder artUiel ia eene aitvoarige gabmiJuaaDwijEiiig Boveastoande artikelen zgn te hekomen in de bekende depoU voomamelgk tè w Tki L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Sc ioonhotm bg Wed Wolff en Zoon te OmléVKUer bg P Jonker Idenbnrg te Woerden bg N C van der Kas En ia de andere plaatHa in de bekende depots Enunerik fl VON OIHBOHN Cerllflcaal over sp iedige gcaeilfig vau Kraiiij h4 est De ondergeteekende certificeert bj deze dathg door hel gebruik van IIUNLANDSCHENDRUIVE NBORSTHONING volgen dedaartflgevoede gebraiksaanwyzing in eeaen zeer korten tgü genezen is van een Krampboest waarmede hg bgna den geheelen a eloopen wintergeplaagd was Get W f A VIS3EK gepens U I Luitenaut ivoloiMi IJ$êdmuiden bg Kampen 8 Apnl 1875 Ontelbare erkenningen eo dfok betuigingen van door den Druiven Uorsfioning genezene peraoneu van alle stinden geven am veel zekerder waarborg voor da onbetwistbare voortre lijkheid r genoemden zcgennjken drank dan waarop emig ander middel bogen kan De Ugal DruivfttBorsthoning treedt in de plaats van aso kou die slechts in den herfst mogelgk ia naraelgk mf t versche druiven en is tienmaal beter ƒƒ gebruik ii eenvoudig en b Zouder aangenaat Uhleen echt verkrggbaar in flesschen vooreen van een rood capsule met nevenstaand fabrieksataoH pel il 1 per stnk te joiuia bij K H i lalir Leiden E Nourilgk leroekieia i OudewaUr f i9aka H a M t EliKer d Anvers GeEoodliei dsUkeur I DlploM p tk ktirenrcnt T slounsldliiif te ï Jaa 1871 Mtdaille vu VridmiFte p de Wercldu ut MsleUi £ Wtorn l T3 EerewrdeïlV op 4 liitr TeiitooMtelliBg te Toodm I ÏS I e bu UHe lewMi wcU 4tf rde letcr Jer crd luc uü IVeikrggbaar in D en t flacons inhoud Ml bter bjj W N KAAIJMAKKUS Banketbakka Haven liTÈOÖD wubdT Met deze heb ut bei geno n U mede te deelen dat t mijn wensch is d it ook anderen de AMKHIQ 4JII BALM oiogen aanwenden daar ik bereid ben ieder iJie er mg naar vraagt de volle waarheid te zeggen over het haarmiduel THLOPHILE Ik moet eerU k belgJen dat ik U naast God die lilt midilei be u tJe ta zegenen de eer van 0 eeu spoedige geiie ing moet geven Meliskerke Met a le achting bij MiJdelburg üEd dw Dienarwse 2 Febr 187Ü M SONJUS Atj iu k uid £ 1 dt Zouu Vputli Bodegi tLsen P cTkloot Boêkooji A i vaa Twool Dttfï L vai Ueuwen Grunkn t J L F C £ uttbilie Ipotb HuunwoHd Ileti inki Ututrt cU J U 4 Uviv HitttftniTf ei ie Buat ILotttritm C J W SmH lié Apulll Ibjtvtjk C I eu Ot ket iMnliVm i Wolf a Zou ï oorittrf 1 eaa Vees H mdduïswr C tn Kchit b Hergroei van Hoofdhaar uitval n Haar Roos of Sehüvers Dun Haar Kale Plekken l gn in de scbeilelhuid Ha irworm Vroegtjjdig irijs worden al deze ouaan enaamheden worden verb innen door da AMKIilCAN UALM Binnen kortiai tijd verkrijgt de behaarde Huid haar vorige groeikraciit weder Franco Kuvraagk adeFlacon gemakshalve 42 Blaauwe Po tzisgels ol Po t i s3 als ook op rembours bij THtóPHÏLE Frwderiksplaia 32 rr bt te AinttfkMin sa Er b wtiiaii geen Dapot I Keünisgeving IKEICHTINOEN WELKE JEVAAB SCHADE OF HlXnER ICUN XEN VEROORZAKEN BÜEüEMEESTERen WETHOÜDEBS van Gouda Oelet op art 8 der Wet ran den 2b Juii 187 5 SlaaMlad u S5 Doen te weten Dat zy rerganuiog Jiebben verleend san de heerenC KebkhOf en H Mznscuaib eu hunne rechtverkrggeiideu tot het plaatMc van een toomwerktuig voor het in beweging brengen eener houtzagerijen houtdraaienj op het peroeel gelegen aohter diBrsedstrsat kadaster seotie B n 1668 Oouda den 26n Mei 1876 Bargemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Borgemeester DiOOOLKSVKft FOKTOI N VAN BEitOeN IJzKNDOOKH Nationale Militie PASPOORTEN De BVBaGMBESTËB der emeeate Oouda brengt ter kennis van Miliciens der liohtiog 1871 eu vu de Zsenilinen bebooreude tot de liohtiug 1872 dat huaue Paspoorteu bij hein ziju outvaiigeli ea dat zg ter bekoming daarraa zich vóór den 1 Juni aanstaaude ter Sesretarie moeten aamaelden van des moinns 10 tot des namiddags 1 ure Gouda den 26 Mei 1876 De Bargemeester voornoemd VAN BBRaBN IJZEXDOOBN NATIONALE MILITIE OlfDSRZOEK van de YBRLOPOAN OeBS dar MILlTIl te LANDE De BOttliEMEESTEU van QoUDi brengt ter algemeene Icenni dat ingevolge art 188 der Wet op de NATIONALE MILITIE van den 19denAu gvstua 1881 SlaaüUad n 72 de INSPECTIE der VEBLOFGANdEBi voor de Oeneente jOUUa M bepaald op MAANDAG den 12den JUNm876 des morgsus ten 11 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de VEEUJFGANUSR8 der NATIONALE MILITIE van de JÏKtiBgeu 1872 1878 1874 en 1875 dia vóór den la April 11 In het genot van onbepaald verlof zjju fcsleld daarundcr ook begrepen oezuUeu die tot eeue andere Qeineenie behooren doch thans ia deze Oemeenta woooaofatig zijn met uitzondering alleen van hen die in de maand Junij e k in werkelijke dienst moeten komen welke Verlofgangera op voorsohieveu dag en uur zich behooren te vinden op de BTADSTIMMEKWEBF aan de Turfmarkt alhier Wordende hun voorts medegedeeld dat zij volgens art 140 der genoemde wet t r iiispectie behooren te renchijneo in umtorm gekleed eu voorzien van de Kleeding en Uitruatiugatukken hun bg het vertrek met verlof medegegeven van hun Zakboekje en van hun Verlofpua b dat zg volgens art 130 dier wet worden geaeht onder de wapenen te zgn niet alleen gedurendeden tgd dien het bedoeld onderzoek duurt maarin het algemeen wanneer zij in unitorra zijn gekleed zoodat zij die ongeregeldheden ala anUcrzins plegen b het gaan naar de plaats voor hetonderzoek bepaald geduren le het onderzoek en by het naar huis keeren te dier zake zulten worden gestraft volgens het oriminecl Wetboek en het Ueglement van Kr gatucht voor het krg svolk hier te lande bg genoemd art 130 toepaaselgk verklaard c dat h die door ziekte niet kan verschijnen ten attest van een Geneesheer of Heelmeester doorden Burgemeester gevlseeerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absentis volgens de wet met arrest zal worden gestraft Qouda 26 M i 1876 De Burgemeeiter voornoemd VAN BERGEN I IZKNDOORN BUITËWLAND7 Bultenlaiidsch Uverzlctit ZqoaIii men eioh herinnert heeft de Frausche Minister de Maroère de verontwajirdiging opgewekt der monar chalen door te verklaren dat de bepaling der conati tntie welke eene herziening in 1880 toelaat geen vrijheid geeft om inmiddels tegen de Republiek te imrigeeren Artikel 3 der ooostitutie laat alleen de mogelijkheid tot eventueel noodzakelgk gebleken herzieiiing bestaan maar de groudwet i ordert inmiddels gehoorzaamheid van allen welke ook hun bijzondere gevaeleoa mogen zijn Over dsze nitleggiag nu heeft Paris den Minister iu den Senaat geïnterpelleerd Hij erkent dat het recht van intaqwetatie der Coustitotie uiet toekomt aan éóne der Kamen maar hij ontkent dat de Eegeering dit hebbes ipu De heer Paria vraagt niet dat de Senaat zgne wettelijke bevoegdheden zal te buiten gaan door eene motie welke een interpretatie aan de Constitutie zos geven maar hg wensoht dat de Begeering haar toepasse naar de strenge lotter De Minister Dufaure verdedigt de bekende Cironlaiie van zgn orerieden ambtgeuootBioard en de woorden door den Minister de Maroère gesproken Wg hebben een definitief gouvernement zegt hij dit woord is van onberispelijke duidelijkheid Eene herziening der Constitutie is mogelijk maar niet noodzakelijk De interpellatie is overigens nutteloos daar de meeniiig welke da Senaat miswhien tou kunnen openbaren toch de leden van deu Senaat en de Kamer in 1880 uiet kan binden zij is bovendien gevaarlgk omdat zg aanleiding zou kunnen geven tot een ounlliot met de Kamer De Senaat ging ten slotts over tot de eenvoudige orde van den dag De zitttsgen zgn tot Maandag a B geschorst Het Journal Ojpórl bevat de aangi kondigde benoeming van 4 prefiHiten il Moretariasen generaal 1S8 ouderprcfeoten 53 prefisotunnUen De Belgioche Kamer heeft de oonventie met Nederland over het kanaal Ter Nenzeu verworpen De agitatie van Antwerpen beeft haar doel bereikt De Kamer verwierp met 58 tegen 42 stemmen terwijl 3 leden buiten stemming bieren art 1 van het Kgeeringsontwetp genoemd artikel handelt over den aankoop door den Staat van den Luik Limburgsoheu spoorweg De Minister verklaarde dat er geen reden bestond de verdere artikelen te behandelen De Kamer is voor onbepsalden tijd uiteengegaan De Inddpendmee zegt Zgn wq wel onderricht dan heeft de Minister van Finanoièu gieteren na den afloop der kamerzitting tra audiëntie bg den Koning gehad Er zou besloten zijn dat het kabinet aan het bestuur zou blijven tot aan de verkiezingen van Juni Het orgaan van den Duitsohen Bijkskanselier de Frov Corr is zeer te vreden over dan loop der zaken in het Pruisische Parlement en hoopt dat het op den ingeslagen weg voortgaande gelukken zal al de aan de orde gestelde zaken af te doen wat mogelijk wordt geacht wanneer de zitting dePinkBtervacautie er afgerekend duurt tot 20 Juni Of dit waar is moet de tgd leeren want al wordt er in de laatste dagen veel afgedaan telkens komt er een spaak in t wiel waaidoor oor t minst vertraging wordt veroorzaakt het Heerenhuis heeft het wetsontwerp betreffende het lyuodanl reglement der Ërnugelische Kerk wel niet gewijzigd overeenkomstig de voorstellen der reaotionaire commissie maJir toch veranderd zoodat een uieawe behandeling in den Landdag noodig is Woensdag werden door het Heerenhnis eenige wetten goedgekeurd door den Landdag aangenomen De Landdag deed o a in slollezing af de wet betreffende bet verleggen van het begrootiiigsjaar De begrooliugsoommissie heeft ook na de bezichtiging van het tuighuis niet geheel vrede met de roemhal zg wil een aantal veranderingen of liever versieringen bg ile verbouuing achtervege laten waardoor de zaak veel minder kostbaar wordt d iarmee neemt echter de regreriiig gteu genoegen en naar men nu berioht zullen de ii tiiiiia il liberiilen i i dat geval den nioe l hebU ii deze Keizerswet af te steramen De Oosteiirijkich HaugiuirMhc Minister Andrnssy heeft in de vergadering van de ejiiiiiiis 4le vuu di llongaarsohe Di legatie zijn reeds bekende verklaring aniigiuiiidc de buitrnlandsohe politiek 1 crh uild opmerking verdient dat Aiidnisay zich opnieuw tegen N 18a4 t a4 een militaire bezetting van het Turksche opstandsgebied heeft verklaard en tevens tegen een internationaal congres over de Turksche verwarring Aan de Timet wordt uit Parijs gemeld De ver nienwde pogingen om de toetreding van Engeland tot het Berlijnsohe meinorandam te rerkrijgeb door het toestaan van eenige wijzigingen hebben ohipbreuk geleden DUITSCHLAND Het Huis der Heeren heeft in zijne zitting Maandag jl gehouden het wetsontwerp betreffende het Staatstoezicht op het beheer der goederen aan Katholieke bisdommen in eerste lezing behandeld Slechts een lid de iheer voii Bruhl heeft het woord gevoerd en wel tegeu het ontwerp hetwelk vervolgens door het Huis is aangenomen De geduchte nederlaag door de olerioale partij b de herkiezingen te Munohen dezer dagen geleden is niet spoorloos voorbijgegaan In de jongste zitting door het Huis der Afgevaardigden gehouden bleek het dat de wind plotseliug was veranderd Vroeger heeft de olericale meerderheid op hoogen toon haar verontwaardiging aan den dag gelegd over de onregelmatigheid welke bij de kieavereenigingen in het Ista kiesdistrict van Munohen hadden pUuts gehad Een herkieziug ia gelijk men weet daarvan het gevolg geweest en teveni ecu geduofate nederlaag voor de partij welke de meerderheid in de Kamer vormt Met niet miuder kracht was indertijd aangedrongen op de verwerping der verkiezingen welke te LaiidauKilenkoben en te Ghsmersheim Bergznbom hadden plaats gehad Over die quaestie uu zou in de jongste sitting dei Kamer een besluit wordeu genomen Toen de zaak aan de orde kwam werd door een der leiders van de bovendrgvende partij de opmerking gemaakt dat er wel is waar niet alles iu de meest gewenschte orde IS afgéloopen dat er kleine onregelmatigheden bg de verkiezingen waren voorgevallen zoodat er misschien grond zou gevonden worden om de vei kiezingen vervallen te doen verklaren maar men nilde er liever van af zien eu zoo stemde dan ook de olericale partij overeenkomstig het rapport uitgebracht door het bekende lid hunner partij den heer Schels Zal deze gunstiger stemming dan de olerioale part $ vroeger aan den dag heeft gelegd lang aanhouden vrragt de Munoheusohe berichtgever der W eeer Zeittmft Hierop kan voorloopig geen voldoend antwoord worde gegeven Dit zal eerst blijken wanneer do verkiezingen Puinaseiis Tweebruggen aan de orde zullen worden gesteld want men heeft hier te doen met de logioa der Beiersche clericale partg aldus eindigt de berichtgever van gemeld dagbbd Bg besluit van het Berlijnsche Stadtgerioht genomen op 16 dezer wordt de opsporing aanhoadiiif en opzending van den heer von Arnim vroeger Doit8 ambasiudeur bij het Fransche bewind gelast Ii vd hij wordt opgespoord en gearresteerd moet hij onverwijld worden opgezonden naar de gevangenis t Plotzeiisee bij Berljju Ingevolge de bepalingen van de nieuwe kieswet door deu Landdag van Lippe Detmond dezer dagen aangenomen zijn de kiezers van leden voor de Kamer verdeeld iu drie klassen Tot de eerste klassen behooren de hoogstaangeslagen in de direole bcListiugen die in twee afdeelingen liju gcsolioideu en waarbij de leden der eerste afdeeliiig vijf die vau de tweede afdeeliiig twee leden kiezen Tot de tweede klasse worden gerekend degenen die iinnsteH 30 mark en minder dan 180 mark aan direcle be lasting betalen Tot de dorde klasse wordeu silo andere kie erechligden gerangschikt Deze beidee klassen kiezen elk zeven leden De recht8lreek che verkiezingen ziju hierhj aangenomen eu de ubsolut meerderheid vau stpinmeii beslist Uit Sohwenn wordt aan de eter Zeitunf gemeld dat de sooiaal deinooraten sedert gtniiiiien tgd sohiep het onmogelijke doen om het luid ui rej en roef te brengen Sedert zg hun opr iiiigs verk iu l riiisin niet meer opeplgk riitruii voorlzftlen hebben vel ngitntopi dier partij htl bi vü ontvmigen om hiiiow krachten te beproeven op het nnhiinare terrtin iu Ie grooihertogdominen Meokltuburir Dat zij hiil niet zonder gevol werkzaam rij i blgkt oiidcr aiidcBB