Goudsche Courant, zondag 28 mei 1876

l WPf IH Gutenaaarra Bfn j dea trein die vui ArnKem j m brti tTTaakt GtlüUig outdekle mes het hqtiidi nxxlat debianiefde vs b Mu4 aiHKls ir ilnbto m oi tkëod aead TM naiikl B $ de foiJMiaK t ea W raat érnKgammivifd ie BaesjMJpcft werdot 3 f4 eWMB a il nUaLkL Oasna inkan i na da fc pmia P T hoY U D Sad mmlKi Iiliiiiiilm I A B i D Bookea 4 Dochaa 2 Jae Tciiait at X Tmkwg eik 1 St Hiiwiiat at ap IKwdv i Jaai sitaa he bea capi de kacw f Ti D Bq Ab E Ub haeft a hegiaad wf de door de mnaibat alaaaakappf gaaouif t t het Uag ia ilad Dei 11 hel adm raa f BLA haadM heteaar I m de Igit nar aa rxgB caaa daw f msiek uaKfi tga aaadi iiiaH ler rac isaaeiia it hepad 4 daar iitiifgtihiait emaniitd De CTÏflcr kq rs der kantoogeRaktCB ia jPM riaae ADdHdland wu gistetea roer het geiatMi kea iraMMMl MIÜtiaaaa Tas w ntSSkTOood te i f itaralr it i wertitiKBpa die cUanrler atJlpa tWB i lt metaeUan tduijaverken f W jestige e umlaki i de ia oathiiuifeMatoa jMtde ay a ti m g a het lt i i hekaBir atak ibat as eb Wtnid 1 iage Zoowdde algeaaeeae betr iheu ia du elders aiaaa4f9l ag aroad in arwd nx kb auxijk puiltadt 9pi oadfc Jli gmiaMB wjae ktcpuak o faar mmu mrttl wiiaikiid daaak da gnaitife notatie die de uaai J iiiii hq raiia heeft nl ir keT loc aadcsrtzkEt aa dt aat i lMi gaed boet te dooa qji Vel ieo de eea oa oea aiidcr eeu t rtiv Aaii Teogea Zij rcrderen nirt siediu hoo r looa d a vroeger aar tq zqa éwaü geaotg am te rerUi ra det aas afle wnUiedra ecu gdijk loao 0I worden eitg eerd oaTcndullig of zg b 4 auB of aabtrtcwaaa i took kaa wtrk De eöüd lUK a de tAtgpeiiiniTiiiiiwlm aa 4e ifMBreB der MkeepstiauBerwerrca te 108 001 éUÊti Mg Toort Ëoi ToiksineiiDer eeo ijren k liidl li iMiim teken heer Perrot beeft met te rerfeeb gtprediki le Scnoc De feadale paitq oodaMtMd 4e r 4 a aA tiercB iij wfden gaamcBl k werkxaan oat de lakea dcrwijte te kiden dat een oploannf der eoaaOlatinaffV qoanae too leti dwnlgk werdt btk terd De onkodote fnatdykhcid beioast sick aa dea and da taak teer gcaë daartoe k kale biedea Tmeger koo wê tf ral raa daa ketr tob Boaubpek Ba daimiLlirt il odveaen tzmiki mea Itagt tadena mtg t dod te Wrokea BINIJENLAND ia deac de Boadige aarii ii ii te aiMi 1 PIK raa roorbeiadaadcm aaad e b De CTMadne die het aoaBté aftiai i faidiniiTiii de keaie ea wacfaaagea doen kaeatoes mm haae i f ia fc ia tot Qfnaktu raa ea Boaaa BB aac rardaiMirigke ta eaaotea dt ▼ i naiM d i a mi ttcda nacpa ds kt Z K U Kw feiairik 4er rlalia kad tikiipj hd dat £ £ te Hi W Baraa nat Oataao i JbiMar na Ctfasöt t eeRrawidi kad o cves K k i Dafaaer raa Twiai ITiialii aaa IM do Ic Kaaer ia öl Gw Oad MB GiMiaai na d OjK ladi ir C Fa Conn lil law II des lüam t m IM riaeae Zaid iMluid Mr P Kger Oad GoaRfltear Gcaanai na Sad Ooat IjaSe i = Mr i lomÈm Oad GoawrceK Gcaaiaal m Sad Oaat Is GOCDA 17 Ma n tat opoabiqf na aea Ba ataaoer r aoriuc keeft de dbeh ia uuij a n V het kpi j ii Bill a n1 BBB de aatbO a lia iirhiiag 1 If7S jiiiinmtgatiBgrtt ca aaaaaa laader hegiepoi aa kaa icxittÉ Mr r jrörBMOB de V ran SttMw nor P mmm dv U Kaaar der J iaid H de he i ji wfrmng ea na laar ia h l fMX tt anaryti II ledaf tfu gEsteU Ub de milini m rerinl ngen na goaekie liehaag die oai dt ecae d aadeee reden met gekoailett iqa tat tpfcaaia aaiir de apmen roor bedoekle oe kaa te Tfr oniri im te iuiwen tou dexe J ideiijk ezieeuii wortloL Me W H DaUen nonuter der 2e Kaaai der SL GeaeDud Vr a J A dea Tet iid der U Kmm dtr J t aa TtBi afcuak lid der k Ctwr derSc Gca de het miaiaterte a hmnm ia ini a n h e iagrtiwwa aaimiifrifim a t in ket t doerk na rier scfcea M Afcfl tct 13 i Hit dnor iaiiM i iiaiiiiiiM u 7 11 j n j xs aSaas aOMd lé ib Cp 13 fqiili i M ia helpeed i nuidesea Ia ket rongt tt exfc na 4 Bi cB worea 19S nuidaM daer dicBdaetaagetait Bg de algenecae watersnood te 31 0 9 9V De ytbauma Pt G A de Im Idi d le Kaaer dg aL 43aB 4 Mr J W M témK IM ia Pt H r wkiiaiii lid ds Pn aVMMOr naVHaaagtu L M Tt di i g Fr Ui ia U Kamer der aL ÖCL IkM M de Kanat na kanyhandel ea Aihr M M ée MMiÉi Am m de CaaKmaKoaak Wk A M iii mf Ijd da KaBM ia 4Mm Wmm MBdt SaMT mm Koa ea fake a ca tqa tn gatot genar heaaatd iptUcrea M 0liadkt Bttr gtoipra ts n 1 lil d l Jfqiwk a I pnea aatiriurd Ik Munter n 1 eehtaeamie haddea da ti n te N tark t i B Snugr rcaigett 19a bcèt gewaad éót 19 toa dat Miar Mm grWatea het awtenael ia laaar OMMMMt OMiiA kiliiihiiad H aadiaMi raa eea goedeeeawagea geiwiea Mt la jetaakt n dte w a eea ctad atcrde f aaMSrmjUtM laaagnhept De dadtua gektchtc t émmMa im te taawMMp I W k e n Je ki 19a d ar de grMÏe a MB mm A h ahdiM Ja iiiiiiiwiiiiiii latBij rd l a l a k reagi t iin ea ta k ja tte kt wfc t aia gt at M keer f Jnakai e Uadea h ft aaar aa het nrr x nie4 M vta m d Tww dat tj Mo lvf l ri a ht m wti aaar jat im oiaiit r t ore hmUMid M km tvMiat M iftai mitiii gn arfwwp i M 4i4pk t WMWtaiMrwM d 0f i W I l 1 II Wl r iMt M f Wl MW int mtk ÈÊ w m kaoidea C ia ew tiaot taaetta ar M le kl n Mtttl aaiktiidd M dt te M fc kl behhMgtaalt otdt loegi iaat Alt oeze jon lieda alteen a Itedeo een dame op etiatt aii ¥ die UI kan oo CT goed nitziet taren tij haartM f e een foorwtip u dati lutalmwiid roor hau re B ir l Tree de daM tn tjake binaea daa nttea nj poat roor de glazea deur vp haar op kna geawk ojï b i le netaea Uat ie heem ack heapottelijk aukéi ia de Qg a d i meeste daHB ackqal iet bf hes op ie Voa B B enB U dat eq i ah ai fc ft cys Dttibif Wyatlt tak ediler de joae ngi ap ia £ ara liet Zq aeent in de daiBet af leu anden Ie B daa nxtrwerpea la beaehoaaug j uiit te at ftaehikt tat ooannatie ea aiMpaau Km kaa Boou aoo aee et wetea welke petitie eea i m im dt at tt i nn iaaeeatt ea geaïtkikalTc Min itM IMB H aar dat m de laqpte potitie keUtt ilit M t at dt ttnmtligi tgaMhet wootd tat hatr te nelöea De IVTarirljAinfe dagWadn n wt ait t h deJMgeM na hea die kt aog gaaraadai gp kei aaaqaifaa naio pea c na oriiekiaide Troawea de Amerikaauchew t tackikauKnf nelL Dank iq dne wet kaa dlOE in Aaenka eren rr bewegni ab de aa Am Q Br oadt Miét bks na de Laitdm et ittaadrwff waeer m dea Usaei doonreiaUrB a den hu teB ieT c waarvan f vridataM baogle Ufft es ti gk m0 Ia dt fddcn wordt de dnker Mar uriaaK ran droogte de dootca mtm te Toaixiea en aboo de weüaaaM tt Ia de uA im Lathen gdargitf m t Hwi deed mdk eogittuta Qeaeiraarttdau het giaal HNf dat ea der pwdiktlia die tan de kewt dt gadtdiMtlocIciiag Ie ittdta fc r dr akf g jaapte aa f Dow dcB gadiakle H n lar de gmeeaie op te t de kerkeraad e ieh gemtum aa nil t aadcn pewMaaiia a aer gcaiale te P a t ai l hM na es der laciMn VM tf 1 11 tMoiie iB te tot em im nth hmW hétaoade tM de aitBoadijria om roer de l thcniihe de ptmi lrhean waar Ie dat ook h datmade di at émt iai wtL m raistrekt niet beaehoskea wn ïoMik hv gtiirak aaa bewfi te wotdea njg of tlohii tal tmt gddinocte wordMnaBet opeaè ia i iMir wn ras ea aadv mna jtnOaft wordea ca iiikle ecae tet a a rde c h ag tn dne daga grtaagBBaatraf Ook de pnmiat j na k t kal dat ta het hoogste renon ten Ane laik j ly mkt taakla h iradn na da gnSer aa aaaatdt I k MB dm na roowe nor dt j a mii t wtaatpaM dttencht te iHertogenkoteh is t nt TOo eenigeu tijd iii I den gemeentere ter prake p komeu maiir daurbij ia t ook gajileven Des ZoDdagsinorgeua wordt daar de joogeuaarade vogelmarkt jtehouden Die markt b int taMwken 1 en 5 uur en levert van alles pp Hoaèerden nestje met pitje kale en bijna volwassen togeltjcs met de rleet van aUet zuo wat Datide Boucher Jeugd I den vrijen Zondag besteedt om over velen dezer woudbewoner het Igodvounis uit te spreken ligt voor de hand Of men de jacktwet wel ttipt toepast wordt betwijfeld Men leert in Noordbrabaut vertoheidene vogeltje op de kruk Te Amsterdam is een platte bestelgocderenwagen waarop eenige groote manden bevattende uiet minderdan 22 000 eiereo omgevBllen Natuarlyk waren tlle 22 000 eieren tuk Uit Duitschland meldt men dat er groote behoefte hattat aan goed fokvee De treurige gesteUlheul van het voeder Inat den aaukoop evenwel niet toe De handel in Hollaudach vee zal naar alle waarschynlijkheid nog een tijdUng belemmerd blijven want alle berichten nopens eeue opheffing van het verbod van invoer 7IJ11 uit de lueht gegrepen Dit verbod bewerkt voor Oostfriesland een veel grootere vraag u uir Oostfriescb vee waardoor de prijzen stijgen en nu reeds hooger zijn dan verleden jaar om dezen tijd Onder begunstiging vau schoon weder had Zaterdag jl door de Nederlaudsohe vischkweekerij de iubrengiug in de rivier den IJsd plaats van ruim 500000 jonge zalmpjea Beeds vroegtijdig waren de heeren ran J eurs eu de Bont leden van het college voor de leeviaaeherijen op uitiioodigin van den minister van biuueulaildsche taken met een weegtoestel A IDgekomen om door dit middel en later vervoer iifiar den IJssel ket volgens koninklijk besluit liepaald getal talmpjet vopr de subsrtte van 10 00 vtti den aanwezigen voorraad te kunnen nemen en te konstateeren daï dit getal in den IJssel wa gekomen Nadat doat de directie verzoekt wa en belmfd werd hate hjrertuigiiig in het proces verbaal op b nemen dat zij aan Afi vrije verplaatsing der zalmpjea naar de rivier waarvoor zij zich eipresselyk inrichtte en wat zij vooi het blijvend bestaan der zalmpje noodtakelijk oordeelt de voorkeur gaf had de weging en het vervoer geregeld plaats Het beduidende getal van niira 15Ö000 daarna nog oveng werd du uzelfden avond tot die vrije Tcr ilaitsiug door de directie lu de gelegenheid gesteld waarvciD reedt Zood ig morgen velen hadden gebruik gemaakt Gaarne gunnen wij dit loffelijke pogen eene daarmede overeeukomende belooning die haar voorzeker g lie algemeen erkende nuttige ttrekking uiet z donthouden worden ni Ct M l J I II ilLl I I I 1 I I I ffl M l i l XJL laaatste Berichten Koostaatinopel 2 Mei Men yentekert dat de Purte beslott u heeft de voorstellen der noordclyke Mogejulhede te verwerpen en eischt dat deze binnen de grenzen vim het Piinj che trictaat zouden blijven en UK t intervi tti i ren in de binoenlimdsche aangelegenheden van Turkije De Porie zou alle reserven oproepen om erne uiterste poging tegen de opstandelingen te 5eprueven Het gerucht wil dat de Groptrizier den Sultan zou verklaard hebben dat er geld jioüdig Was om te kunne strijden waarop de Sultan beloof zou hebben dal hij zilf geld zou geven De C Hrur d Orient bericht dat 118 dorpen te amen met 100 000 inwoners in het opgettaue gedeelte van Bulgarije verwoest zgn BrUSBSl 26 Mei Op de vraag om opheldering in den Senaat door Caaier de Hemptinne gesteld heeft lM au gezegd dat teugevolge der verwerping der coni tie Ternenzen de Belgische Kegeeriiig reeds gisteren nieuwe onderhandelingen met Nederland aangeknoopt heeft ERRATUM Id eu 4 d crlenlien m No 1S32 trail dit Mud ii wegcoi oaduidelijkhild in de ciiple verkeerdelijk de ODderlKkeniofi pnplullt van r T Lttdénu Cokaat Hierroor guelirar ea teteren W d P L daro Cukart Voor l woord itim ochtar firlirve niea tevea te letea aaobehuwddocliter PPRRESPONUENTIR lueiiders MD deerleiitieu gelleMD die eoonl imtMijkgetekrtven te bezorfiej daar audera veelal aaar de woordea ge radeo moet vord D en er dan Datitarlyk vooral waar t namen Tto perionen ïeldt wel eens misgeraden wordt Burgerlijke Stand Gouda iflUBORKNi Jt Oerrlt Manasi oaderi A Ltmacker en S van Sleeoderen 24 Teun oodert A Audera en A van Vliet Maria Cornelia otdera S P aa der Klein an J VBO der Kroft Tryntje ouders A van der Vree en O van 4ar Arend Aart ohannes ouders J TylMol en J C en letQweii Oatkarina Uagdalena ouders J 6aiida en G Klnit OVERIJLEN it Mei S C T Golkeraea wed A Erdt Mak flj i f M a W Sdvtrii jiwtt na O t Büchaer 7 jl J G J chru er 7S k it A T deBmia 8w 2S de Ooey 10 j 8 m 26 R Cats l m W Ornyters Ij li$HU ll sa Mei U E lenssen en K J IlUat ïNUERrROUWI 8 van Loon 60j en A H Notten 69 j C de Ku Jler 28 J en T loaf 21 j Burgerlijke Stand van onderstaande Gemeenten van 18 tot 25 Mei 1876 Stolwijk EHORBN Oeene 0 £KIEnËN 21 Mei F Hatkaer oad 7 j iMg van A Bnijense ONUBKTHüUWU Gaeoe GEHUWII Geene Reeuwijjt OBBORBN 23 Mei Jaapjc oadars t ma der Slamaen M Zh ijoenburg OVbKIEllEN Geene OAUEIM KOUWD ecae GEHUWD Geene Waddinxvsen GEBOREN Maria ouders J van Velten en N vsnTeijlllgen Gerarda Tboodora oudera A Jonkheid o M C Huoftendoorn Johanna W de Kruif en C iïrockhuuen Maria Catbarioa ouders J Defierkarop en M Kl ee Jobaonfs Dirk eodcrs D van drr M en M P Nijnnings Joznia ooders P ao der Pul eo i vaD Droern OVEItl EDEN A Plooij uuJ S weken 1 Oostrnin ond it4 1 Keh met wed Btsluper G van Veen ond I7j OMIËKIKÜlWIl G Punt aet A J Sebelliogerbont P lUrfst met J f Hos GEIIlWIti T H Zo tbonlwaar net C Hoatmao D Brandhorst met A van Grioven ADVERTENTIEW 25 JARIGE H WËLUKH1RËF IGING 0IIZ8R SELIEFDE ÜUBBBS A T TAN DEI POOL E DEH OUDEN 1 Gouda 28 Mei 1876 Hunne dankbare Kinderen 25 J ABIOE ECHTYEKEENÏGÏNG VAH A HAQDUZEB SH ae JARiGE EGHTYEHEENIGÏHG VA J G BELONJB EN D VAN VLAARDINQBN Gouda 28 Mei 1876 Hunne dankbare Kinderen C G HARDL ZER vandekBeeoh Gouda 28 Mei 1876 Hunne dankbare Kinderen Gouda 26 Mei 1876 H E LEUSSEN en C J MAST Bank ook namens wederzgdsche betrekkingen voor de vele blijkt van belaogsteUing in oo ruime mate ontvangen Voorspoedig bevallen van eene Dochter J VAN DEB KLEIN VAN DER KSOFT Qmtda 24 Mei 76 G GONDA Kluit gotich 26 Mei 1876 i Voorspoedig bevallen van een Do hter MARIA JOHANNA RUTGERS geliefde echtgenoote van W G N de KEIZER Gouda 26 Mei 1876 HeijMi overleed onze Reefde ZMwEitinfle huwdzuster Mejofvr DOROTHEA JtDWÏlÏA SMITS in den ouderdom van zes en zeventig i nOJt Uer iB Gouderai 26 Mei 1876 JOHs SiETO Eenige m algemeene kennvgeving Voor de vele bewijzen van belan llini zoo van binnen als buiten de iad ondeivTCS den bij haar treurig verlies betn ille onder geteekende haren incigen dank Wed F LÜDÉRÜS QciKjftT GoHda 27 Mei 1876 rf Wie iete vertcholdigd it aan leStie i P t9 en heelt van de nalatenschap van den WelE3elen Heer JAN FORBERTüS MUNWEFF f i gewoond hebbende en den 39 ffpK i pzes jaara overleden te Goifda gelieve daarvan opgave te doen ten Kantore van den Notari G D BOEKLAGEte Uithoorn vóór den IW Inng 1876 1 1 De ArTondieaeinentt RechtbankteiRoCt r i heeft bö vonnis van 24 Mei 1876 WILUÜI j E JONG Koopman in Boter Kaas en Gicaven te Gouda in staat van Faillissement verklawd sedert den 239ten dier niaand en benoemd Jiot RechterCommissaris den EA Heer Mr A A WEVE Rechter in voornoemde BecbtbfMlk en tot Curator Mr J FORTÜÜN DKOOGLEEVEB Advocaat te Gouda De Cnmtor i J FORTDLFN DROOGUaiVEB Gouda 26 Mei 1876 i MevroDw de JONG Bussebs Goowe C 26 vraagt tegen Jul of Angostna RENE FLME wmm tevens voor Huiswerk ER WORDT GEVRAAGD eenKenkenmé die een burgerpot kan koken Adres met dn brieven onder letters C B aan het BiueiM dezer Oourant DIENSTBODE mUm tegen 1 Julg bg W L AMPE Ml skkJ f 80 bu iten verval s Slis mTverziji Bcurtschipper op s Grav tegc bericht dat hjj eiken Maandagnialvetff ten 4 ure VAN HIER VEBTREKCaa d Woensdagsmörgens te BETOimNBEBiSI Door bijzondere omstandi rheden UIT iDi HAND TE KOOP een VLUG bö tdm 1 loopende STERKE i DUBBELE nat Te bevragen bij den Uitgever dezer XüourïiK STEIIELIJEUUSEÜ1I7M Op de beide PINKSTER DAGBN m h t MUSEUM van 4 6 u dea namiddags teg den verminderden prijs van 10 Cents persOO toegankelijk zjjn De COMMISSIE vaji TOSJH GooDA 23 Mei 1876 iv i Mtii ii tt No 8 78 de beroemde WekelUksclie Zamcnsprakeit Uitgave J J H KEMMEE te UtrteU If is heden voorhauden bg den üoekbaadclaér n Tiendeireg te GotOi 3mmF n