Goudsche Courant, zondag 28 mei 1876

r J M VAN MMDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN van JH VX TTMXDM X SBBêWKM volgens de laatste Methode zonder uitnemen der aanweziim Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 86 jaren het vertroawen zgner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken ALGEMEEN MEISJES VROUWEN en WEDÜWENFÖNDS en Maatschappij van Levensverzekering Opgericht en gevestigd te BOTTEUDAM sedert 1828 en 1836 Verzekering van WEDUWEN PENSIOENEN en van KAPITALEN na overlgden of op vooraf bepaalden leeftijd Prospectussen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GOÜDA en OMSTREKEN Kantoor Tarfiuarkt H 230 Woensdag 31 Mei ijTs t i i r feite r hs s jkij lore iU aj GOUDSCHE COURAHII f Nieows en Advertenüeblad voor Gouda en OmslrekeK n is reeds bevestigd daar in SMie vergadering van kardinalen in tegenwoordigheid fU den paus gehouden is besloten om de betrekktngtn met Spanje niet te verbreken Aan den panwlijkea nuntius te Madrid a een onbepaald verlof worden verleend terwijl aldaar een raad der naneiatnur si blgren voorloopig edtter tal de nnntias nog eenigjsn tijd in de hoofdstad van Spanje vertoeven Heleinde ai wel weïrn dnt de eone in het anverm j ftq ke berast om niet prijs te geven wat lij thans nog heeft De Turkache Soltim wa rBek oliJk steunende op de weigering van Engi land om ioh te vereenigen met de uitkomsten der Berigiiseke oocferentie weigert ioh te schikken naar de voorstellen der drie oosstelijke mogendheden Indien laen d beurs mag gelooven dan lou men de Oosttrsohe aken donker inzien want de daling in Turksefce fondsen is enorm Maar het is meer gebleken dat eene bennpaniek niet bewijst De weigering van Eogelaod om de BerliJBSoke conferentie te ondersteunen heeft in Bnstand veel kwaad blord gezet omdat men inziet dat daariloor een spraak in t wiel gestoken wordt van de bekende Bnssitche politiek of deie althans in de kaari gezien De Italiaaosclie Minister keefi wel venekerd dat If Mogeudhedi n ook zonder Bogriand ha r gang uilen gaan maar het kan niet ontkend worden dat de Rfbéde toestand vooral de poiitie van Turkije os Bu0ela tds weigering veel vcöaderd is 1 s beriehten betreffende de csl ia bet Oosten blyren ongunstig De Lmeel hel geneeskundig tijdsohrift niiiskt een lijst publiek der sterftegevallen welke bewijst dat de siekte te Hillah en B dal toeneimt De gemeeuncbap lauin de ecMhUlende wégen die uit Mesopotamië naar Feme Syrië en Kurdistan leiden is daanluor bijna gtheel gestremd BINNENLAND f GOUDA SO M i 1876 Het examen voor de acte als oamlidaat notans werd Zaterdag o a met gunstigcn uitslag afgelegd duor den b r A K Nioaber te Ouderkerk aan den IJ 8el Gisterenavond werden door het departement Gouda der MaatêckapfiJ Ier tnordtn g Km nyverieid voor de openvallende plaatsen in het hoofdbestuur op e voonlraoht geplantst de heeren Hr A J Enschedé te Haarlem kolonel W F Versteeg te Amsterdam en Mr L Bd Lenting te Zutfen Tot penningmeester vsn t departeiueut werd gekozen de heer C C H Priiioe ter vervanging van den heer T P Viruly die voor dese betrekking had bedankt Nog werd besloten van wege het departement in het opeubnar proeven te nemen tot het blnsscheu van brand door middel van extineteurs met de bedoeling om daardoor deze bebuigr jke uitvinding meer bekendheid te veraohaSen Jl Zaterdag had alhier eeae ret adering plaats der onderwijirrs uit het eveude distriot der provincie ZuidHolland Talrijk was de opkomst en belangrijk waren de werksaamhedeu die zich hoofdzakelijk bepaalden tot de ptedngogiek als studievak voor den aankomenden ouder üzrr met het oog c de akteexamens en het al of niet noodsakelijke van t onderzoek naar prootisohe bedrevenheid in den sang der adspinintondurwijeera bij de examens ter verkrijging eeiirr akte als hoofd en hnlpondern ijler Tot vioe voorzitter van de Vergadering werd benoemd de heer O H Westbroek institnteur te Schoonhoven tot gewoon lid de heer J Verb on hoofdonder ij er te Krimpen a d Lek iu plaats van de heerru G n Ldlenittu U MoordiTcbt en J Kirwiet de Jonge van Oudewttter die aftraden en utrt herkitsbisr waren Na afloop der vergadering vereenigtlrn de opgekomeiien zich aan een vrienrtschappelijken maaltijd Vreesrlijkr geruchten iin ons ter oore gekomen van een gevrchl voorgrvalle tn=Qcbrn een edeel van het Soherp ohiitter korp Bnrgi rpligt alhier met reu annial Waddlnxvrrnwhe bnrnn Van lieide tjden werd hardnekkig gestreden de ongedjsoiplineer li Swletelt O SGE OEGEN Zaal KUNSTMIN AMSTERDAM PATRE VARIÉTÉS TA DiKECTIB Judfls tn ïouis ommmitt fatordag 87 en Zondag 28 Jïei 1876 IDE I EIS OM DE IK TACHTIG DAGEJX Beroemd Melodrama grand spectacle met geheel Nieowe Decoratiën Machineriën Cosnimes Moziek enz in 14 Tafereelen waaronder vooral zal uitmu ten de Schitterende M ht in het 4e Tafereel met den Versierden Ow ANT verlicht door Slektriek Vnnr Kosten noch moeite zgn gespaard om dit Tafereel even als dat van den Spoortrein aangevallen door de ROODHUIDËiN en het vergaan der Stoomboot D £ HENKIETTE in vollen lee den grootst mogelgken luister by te zetten Aanvang ACSHT Ure K tre f r g Ueeren Leden der Sociëteit 0 75 NietLeden 1 25 Wê Plaatsen zgn te bespreken van af heden a 10 Cents extra voor elke plaats Door VEKHOOGING der GRAANPRIJZEN is goed wichthoudend BROÜD vanaf Maandag 29 Mei tot onderstaande prezen verkrijgbaar bg de bekende Depöthouders tÖn KRENTENBROOD 50 C p kilo Cwwoon 22 Asuteidaniwsh MELKBROOD 20 Ui s 75 1 Gebuild BROOD 18 p kilo Ongeboihi 13 ÖesterkieKende aan huis te bezorgen De ondergeteekende heeft de eer te berichten VOtmVBSiKGt 1 JUNI a 8 CtooDA met zgde Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bij d heer A HARDUZER Societ it Vredebest c p de BUuT Baoi OmciEH EAU mVEILLEUSE Dit nitmuntend middel dat aan bei Haar Ün loatanrlgke klenr Blond Buuin of Zwart we de rg ee ft bezit ook de voortreffelijke eigeu obappen om de ROOS te verdryven en het vitvaUen der haren te beletten a 1 per eoabö laouis Welter Oosthaven GOUDA Die Bedarende acht dagen ten zijnen huize behaaidela niet overtuigd is van de heilzame werking van dit water heeft de behandeling gratis lOlER KOSTEN EN FRAIO venenden w j op franco aanvrage een 100 bUdzqden dik met Veel getuigschriften van gelukkig genezenen vooralen Ulttrtiuel uit Dr Airy s Natuurgenees irtjie Een ieder die iioh v in de voortieffe Uiklieid van het geïllustreerde 400 bh dikke Orlgineele Werk iMj siiohts 1 bij eiken Boekhandelaar verkrygbaar gesteld rensdit l overtuigen ontbiede het Uittreksel nn Rlohter s Bof kbandel te Nijmegen S0f Geen deke rersuime het zich met de beproffdeDr Airy s NatJiurgeneeswijze bckMid te maken VQ Men vraagt binnen of even buiten de stad Gouda tegen 1 November of vroeger TE HUUR of TE KOOP EENE BÜSBEBWONINS met een TUIN of TUINTJE Buurprjjs 200 il 300 Koopprijs naar evenredigheid Adres met gesloten en gefrankeerde brieven onder letter A Z aan het Advertentiebureau van KOK VRIJLANDT te Gouda ECHTE EAU dfS FEES Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Par s 1867 te verkrijgen a 1 50 de Flacon bj Ch VAN VIVE Jb en B SCHOLTEN Coiffeurs Haar en Baard verwen in Blond Bruin en Zwart zonder Huid of Linnen te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan wordt met genoegen de betaalde 1 50 teruggegeven 0 DEK Vl ATi ÜÜÏÏG van een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van lederen graad goed en vlug genezen vooral verwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geblevene Syphihs den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden onvermogen uitvloeiingen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de stipste geheimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O von Kleist t BERLIJN 8 W Jerusalemstraat 9 fltr Na mededeeling van de zich openbarende kenteekenen en tevens van de duur van de ziekte die wij verzoeken ons op te geven worden per omoiegaande de vereischte geneesmiddelen teegezonden Openbare Verhuring van eene BOÜWMANSWONING met daarbij behoorende LANDEKIJEN onder de Gemeente Moordrecht in den Zuidplaspolder groot ruim 40 hecteren thans in gebruik bij G POOT voor den tijd van vier jaren ingaande met hetoutblooten der schoof en 1 DECEMBER 1876 en de WONING met MEI 1877 ALSMEDE Openbare Verkooping van ruim 21 hectaren WEI BOUW en HüOILAND gelegen in dezelfde Gemeente en Polder mede in huur bjj G POOT tot 8 DECEMBER 1876 een en ander op WOENSDAGEN 14 en 21 JUNI 1876 beide dagen des morgens ten Tien ure in het Logement Bet Posuiuie te Moordrecht Alles breeder omschreven Uj catalogussen op franco aanvrage tegen betaling van 15 centen verkrijgbaar bfl den Notaris W A MEYBOOM te Lekkerkerk ten wiens Kantore conditiëu kadastrale kaarten en extracten in tijds ter inzage zullen liggen Gouda Druk tan A Brinkman De Notarissen JAN PIETER ROBLAND SURINGAR te Rotterdam en ANTÜNIE NICOLAAS MOLENAAR te Waddirlxveen als lastbebbende van hunne principalen zijn voornemens op Dimtdag den 6den Juni 18 6 te veilen en op in dag den Ï3den Juni daaraanvolgende by a lflg te verkoopen beide dagen des middags ten 12 ure in het Notarishuis te liotterdam Mn de Geldersche kade Een kapitale hechte sterke BOÜWUANSWOMQ bestaande in een flink ruim VfOOVHVTB gemerkt Wgk A No 64 met Koeien en Paardenstallen Dorschvloer Wagenscharen een Kammolen een Snuiver e twee Bargen en verdere Getimmerten £ V £ Werf Bepoting en Beplanting Eene partö Wei Hooi en Teelland zijnde de geheele kavel 64 de voordjjk daaronder niet begrepen strekkende uit de Barmsloot West op tot in de Barmsloot langs de landi eheiding tusschen DelHand en Schieland belend ten Noorden kavel 65 en ten Zuiden kavel 63 Eene partij Wei Hooi en Teelland zgitde de geheeie kavel 65 de voordjjk daaronder mei begrepen strekkende uit de Barmsloot Wsst op tot in de Barmsloot langs de landsoheiding tusschen Delfland en Sckielaud belend ton Noorden kavel 66 en ten Zuiden kavel 64 en eene party Dijk gelegen vóór de kavels 64 en 65 strekkende uit de vaart achter het Dorp tot in de Barmsloot Alles zeer gunstig staande en gelegen achter en aan elkander in den Overbuurtechen en drooggemaokten Hoekeindschenpolder midden in iMt Dorp van lileümik bfl het kadaster bekend in sectie D Nos 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 955 956 en sectie C Bommer 713 groot 43 hectaren 80 aren 74 centiaren Verhuurd aan CORNELIS HOEK Bouwman aldaar wat de lauder en betreft tot Kerstmis 1881 en de Bouwmanswoning eum annex totl Mei 1882 voor 1750 sjaars Aangeslagen in de grondlasten over 1876 met 153 37 Dijk en Molengelden van de drooggemaakte polders van Bleüwijk en een gedeelte van Uil cr icr ö 8 per hectare over 1875 ƒ 349 98 Voor vergoeding van 1 duiker over 1875 2 60 Schülandt Hoogeboezemgeld over 1875 i f 1 60 per hectare 70 Sehielandt Penninggeld over 1875 it 0 80 p thectare ƒ ai Aanvaarding bg de betaling der kooppenningen vóór of op den De goederen zi n dagelgka te bezichtigen uitgezonderd des Zondags Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van de voornoemde Notarissen A N MOLENAAR te Waddinxveen en J P R SURINGAR te Rotterdam te wiens kantore aan de Leuvehaven No 99 de bewijzen van eigendooii kaart en kadastrale extracten ter inzage liggen Kennisgeving De BUEGEMËE8TËII der Oemeeute Gouda doet te weten dat de Heer CommiMsris des Kouiugt in de Fruviuoie Zuid UoUaud vouruemens ia op tfaensdag den Sliten Mei s s deze Oemeènte te bezoeken eii aUiUu des nainidda ten tmuüf m te ialf n ten Uuidhuize hen zal antvangen die ireniohen mochten tot Zgn Haog tU lel Geatrenge t worden toefteUteu GoHéa 29 Mei 1876 Jk Bnrfemtfter mormcemd S BEIlfHSV IJZR fIK OR f BUITENLAND Bulteolasikcli urcrziclil In de Fmnsche Kamer is ingekomen een wetsontwerp om SUB de weduwe v n den TOrigvn Minister den heer Uioard een pensioen toe te keuucu dat wsarschijttlgk wel fjnnstig J w rdrn opgejiomeu In nntwoirtt op eeue vraag van den heer iuinbetta jf f dr minister van binneulandache siiken to kennen dat hg reeda gisteren een n etaontwerp hoopte voor te atellen betreffende het muntatelael Poor den heer Spoiler werd vervolgena rapport uitgebracLt over het netoontiverp om de wet op het hooger onderwija in dien lin te wijzigen dat het recht tot toekenning van omlcmiaohe graden weder Hun den ataat ion komen l c e aak werd urgent verkt t itd en legen Donderdag a a aan de orde getti ld Hit rapport des heeren Spoiler it roet levendige voldoening door de reiiublikeinen ontvangen Het concludeert tot aanneming van liet regeeringavooratel en tot leedwezen der oterio ilen valt er niet a n te twijfelen of de Kamer nd bealisaen in den geest van hel rapport Bij lijii besoek te Arra aan den daar gebonden gewestelijkcn wedstrijd heeft de Minister De Maroèr een rede gehouden waarin hü nl het politiek programra van het Ministerie o gnf de bevordering der tulfi ljjke belangen van het land door arbeid en ei eud m te beschermen die der ze lelijke belangen door het bi hüu len der gewetensvrgheid en van de gelijkheid van alle burger Niiar het sohijnl xqn dr repnUikeinen alechta matig in hun aohik met de door bet loaTnai Offioiel openbaar gemaakte benoemingen van prefecten en onderprefecten Ken betrekkelijk gering getal dcrinTunotie eijnde ambtenaren sleohta wordt ont lagen of ter bewhikking van de Begeering ge t ld ell deze heeft ioh voor het overige er toe bepaald evenals vroeger prefecten en on lerprefeotcn van standplaats te doen verwisselen De doelmatigheid van dergelijke verplaatsingen i bij vroegere gelegenheden reeds gebleken eer twijfelB Atig te ijn en men vraagt waarom het H nisterie dat vooral in de laatste degen soo duideijk ijn bedoelingen heeft doen kennen in ijn handelingen nn op nieuw blijk van weifelingen en inconarquentie geeft De lastige joaestie der vtrbouwing van hrt tnighuis te Berlijn is voorloopig van de orde van werk aamhedrn van den Pmiaischrn Landdag verdwenen de comrais iie heeft unmclijk met 11 tegen 5 temmen besloten eeret te laten uitmaken hor het gesteld is met hel eigendomsrecht van het Rijk men al er nu in deze itting niet meer vnn hooren Den Keizer is dit beslnit eker minder aangenaam De oommiasie voor dr begrooting van Oorlog in de Hongaarsohe Delegatie heeft ieh de Regeering meer gezind betoond dan hanr Oi tenrijk ohe uster et 12 tegen 8 stemmen heeti ij een vermindering der begrooting met 2 miltioen verworpen en de voorstellen der itegeering aangenomen De behandeling der Spiaiischp oiistitntie is geëindigd met de aanneming vnu hrt ontwerp met 286 tegen 40 stemmen Nl de etudbistissing omtrent dr verhouding tusschen staat en kerk wai te voonien dal dr pauselijke stoel een beslnit in nemen hoe v u de zijde an het vatikaan te handelen en de OAderstelling dat zij wel water in baui fijü ioa doen troepen der dorpers voorzien van krachtige vnistea en stevige stokken gaven evenveel blijk van moed sis de goed georganiseerde van top tot teen gewajUnd Goudsche strijden Het bleet niet bg kaeuringen er vloeide elfs bloed t scheelde weinig of enkele der dapperen waren op t veld van eer gebleven Kortom t de beriehten waren ontzettend Afkeerig van t mededeelen van overdreven opgesierde meer of min onware verhaaltjes werd vooidat wg melding maakten van die geruchten door on geïnformeerd en ja er is iets voorgevallen in Wsd dinxveen Een der luitenants is met de Scherpschutters te Waddinxveen geweest en door door boeren iritge schoHeu Daarop is een der Scherpschutters meteen der boeren haudgeineeu geweest terwijl de andere Undlieden opdrongen De luit heeft gemeend ga sabd te moeten trekken die daarop nit ijn hsnd is ge raakt waarna hg eenige blessuren heeft ontvangen De Scherpadintters hadden wellicht gelukkig geene geweren bg ioh Dit is de toedracht d r aak t geen ons aanleiding geeft tot de vraag waartoe dienen die wands Ungen van in uniform gekleede burgen Dienen ij om het corps te harden Om de leden daarvan gewend t maken aan vermoeienis en urenlange mal chen Haar dan zonden waarschijnlijk de geweren niet thuis gebleven ijn die toch l eenmilitaiie wandeling die als voorbereiding dient voor Isteiv bcbooren op den sehouder van den schutter en uiet tbttia Zijn ze aantemerken als gewone wsttdeUngen van vrienden onder elkander dan kon de nniform daarentegen t geweer gezelschap houden en thnis blijven Dat de Sekerpschuttere zich otfcilen bovenal in goed schieten zoixfitt tij als t nnodig is toonsn t hebben een vaste hand en een goed oog dat lua Teer goed heeten maar d it ij versierd met unifona zonder eenig doel waudeltochtjes g ian maksn die tot niets dienen dat doet vedeer denken aan den tijd der kinderjaren toen soldaatje spetm on aller liefhebberij was Eenige bladen deelea mede dat er in dele gemeente een adres circuleert om den gemeenteraad te venoeken de kermis af te scha n Het on langzamerhand tijd worden dat ook in dese gemeente daaraan eens ernstig werd gedocht Amstenlam ging in deze voof Zntphen Arnhem Wintenwijk en volgden in den Haag deden drie raadsleden dezer dagen tzelfde voontel tot afschaffing w inneer al Gouda t goede voorbeeld volgen Wij weten uiet in hoeverre bovenstaand bericht waarheid behelst het adres kwam ops nog niet onder de oogen maar is t soo niet dan ware t te wessidiai dst eenige weidenkenden de handen in een slorgea en den raad om de afschaffing der kermis venoohtan of liever nog dat een paar raadsleden zelf t initiatisf namen op voorbeeld banner Arnhemaebe en Uaagseks collega s Zaterdag en Zondagavond heeft De reis qm dt wirtli in 80 dagen ook Gouda s inwonen beieikt Veet luldige berichten daaromtrrnt waren hen reeds ter oore gekomen t zij door de conranten t ig door personen die t elden agen opvoereD Hoe is t hen bevallen Laten zg niet vergeten b j hun oordeel dat si slechu een flauwen schaduw igen van wat het stuk eigenlijk ia dat ij wel dt Hrf sagen maar eeuo die oo goed als alles miste wat Jnara in nog bekoorlijkheid schenkt als o a prachtig decoratief dat g slechts iu de verte kennis maakten met wa stuk d t zoo l mg vnn ioh deed spreken Deze weinige woorden om medctewerkcn tot ern billijk oordeel over een stuk dat wel is waar uii t ten onrtchte toch reed zooveel heeft te lijden gshad In de op den 26u de r ijehonjeur verkiezing voor ren polderiiK e fer in den p ilder Roiendaaf gemeente Haastrecht is met alg temmen 193 gekozen H A Moutgii in plaat van wijlen K Koomen Uit ITssstrroht pchryft men ons dd 28 Meir Een ware feestdag brak heden vooronse em ente aan die door den vroegtg iigea iljod vaii Ds Macke stein zoo lang henlerloos geweest was duor de fcoiwt