Goudsche Courant, woensdag 31 mei 1876

roering daarran geaomenKoniuklijke besluileo orereenkomitige stuks gewichten op eene pUaU bcitaéd tot het rerkoopen en altereren ran waren C r d W Tot eene gddboete ran S of tub gerangeniattraf rau ééa dag wegent htt ta Qonds aan de openbare straat gelegen tlaehter j iltahten met open deuren J N B J B E d Q L d T L H H Ieder tot eene geldboete ran 4 of ieder een dag tubs geraugeniaatraf wngena het te Oouda cp de openbare weg in rereenigiiig en gelijktgdig spelen met geld C r d V tot rier geldboeten drie ran l en eea ran of tnbt gerangeniattraf ran een dag roor dke bo te wegena bat te Oouda 1 alt geleider ran een met honden bespannen roertuig niet gaan naast de honden eu 2 tifdena net drie aangespannen honden niet roorzien ran mailkoriT W d J Tot eene geldboete ran 8 of iubigeraugenisstraf ran een dag wegent hat te Qonda halder rijden dan in een matigen draf En alle in de kotten dea noodt inrorderbaal by lijftdwaag schriftelijk bijraUbetaigiiigen inkwamen Het doel der bijeenkomst werd rolkomen bereikt bijna 200 der aanwezigen onderteekenden een adre gericht aac de beide kamen der sUten eneraal en strekkende tot oodersteoning tbb het request tot rerbetenng der positie Z M den Koning namens 84 ambtenaren op den 27 n April jl te Amsterdam aangeboden Ten slotte werd de wenseheUjkheid uitgesproken om in narolging ran Amsteniaffl Groningen en den Botdi eene proriaciale oomaiieie te beaoenen die tot taak zou hebben Ugreud werkzaam te ziju tot berordcnng gedeelte ran zgn kapitaal rerteert Alleen door luc ran de rerrormuig ran bet bargerigk peasioeufands paasiug ran een rentaadig UEdbouwstelael waardoor tot een pensioen ea wednwen pensiornfonds Te alles wat men aan oen grond te reel ontneemt tér Burgerlijke Stand REIiOREN 28 Mei Elinhelli Jabuni soden W b N de Keiler ea H 1 Rntgen Sijaa ouden C Teqnti e N üssd oort 27 Cbrutiia Idnie ouden i W de Braija ea M H Raod 28 PielernelU ouden N Nabbe ft 1 ID dsr Loaw 29 Fraaciiem JubiDaei ouden J £ raa Busrea eo K na Vliet llsrrigie aden 6 vaa BGk sa 1 C Hoogeadijk OVERLEDBN 2 Mei H Bik 77 j 28 J U it KoaiDg 4 5 m 80 W f S n Erk It d ADVERTENTlfiW Heden oreileed onze gdie£je Zoster en Behuwdiu8ter MejufVr DOROTHEA A RIANASMITS in den ouderdom ran sesen erentigjaren Dit lier mmu Vouderat 26Mal876 JOHt SMIT8 Eenige en algemeene kennügevrng 29r Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE 1 giut MAANDAG 12 JUNU e k Men vraagt binnen of eren buiten de atii Gouda t n I November of Tioeger Ti HUUR of TE KOOP EENE BüSOEfiWOmS met een TUIN of TUINTJE Hanriirg y809 a 300 Koopprgg naar evenredigheid Adres met gesloten en gefrankeerde biferen onder letter A Z aan het Advertentiebnreaa van KOK VRIJLANDT te Gouda Kampen Venio Boxel orer Dordrecht enz Haarlem ii a eiade werd eeae Igst opzemaakt ran een 9 ul tload weder wordt aaugèrald aal men die klip rcr ambtenaren die nitgeuoadu loUen worden een S tal mgden Maar dat moeten de lui dan 0 wetca nit hun midden aan ie wgxen in dier roege dat het moet haa duidelijk zijn welke bouwstuSea gede ambtenaren der departf inenten ran iHuneulandadw bmikt ZQn roor de tamenstelling ran elke pUntrataken finaneiên en justitie onder ken rertegcawoordigd aocat ea wat ute de gmad ua een gedeelte TERBETERD ANNATTO of Kaaskleursel sedert 23 jaicn 1853 1876 bereid door As KËRBËRT te PuriDerewlc Bekroond Sepi 1872 te s Hage Meml § bekroond ftbricaat op de in September 1873 te Amsterdam gebonden Landboaw tentoonsteUing Gnnstig beoordeeld door een Oostenrgklch Verslaggever van de in 1873 te Weenen jfehouden WereldTentoonstelling zie Utredtts Provinciaal en Stedelgk Dagblad vsn 91 Sept 1873 Depots voor Gouda de HH J J in DU SANDEN W B v n STRAATBN J SWirZER n C THIM dig om met de drie par n waarop hj tt nut rrede te houden De liberale werken zgne riannen onwillent nog ia de hand aa oppositie die weet wat zij wil is geen sprake Kleine feiten der Begrering worden broed uitgemeten maar de p itirk der Re u i geeriag wordt niet pUamatig bestreden noch zelfs kinderen aprckea orer grondaoorten orer het plande gfoadslar gd roor eea weUoorrfa t liberaal tenjerea orer de lerensroorwaarden der plaatea heele ik zeker en grondig met of zonder w ten Van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelijk word Prjjs 9 Gulden F GRONE te Ahauê WeifpXttleti Men tohrijft it VHagef rff Wederom is hier ter ttêde het treonge leit gebeurd dat personen van de openbare macht wie de beschermiog ran rsoneu en goederen is opgedragen lioh lelren aan diefstal hebben chnldig Kirmukt Twee agenten der nachtpoUtic nl hebbeu ten hocreelheid koper ter iwaarte ran 18 kilo afkomstig ran de Velftschetramwagens gestolen en roor 12 rcrkooht Beiden berinden odi in arrest Dinsdag 11 had te Uotterdam eene bijeenkomst ran rijks ambtenaren plaats geleid door den heer W Koning dirtetew ran het rijks telegraafkautoor te Delfsharen Meer dan JOO personen uit renohillende dienstrakken waren opgekomen uit Botterdam V feit td wm Kb Aiwt ieaimt De nieuve predikant de h er E tg rB Tan der Loeff werd door sgn rader Em pred te leiden berrttigd met de woorden Wg gdooren daarom spreken wg Dea namiddags aaoraaidde de beer Katgert ran ia Loeff ijn Eraiigeliebediening onder ont met de woorden Predikt het Evangrhe aau allen Na 1 gdnkkige jaren te a Hetrenbcig werkmamte sqn geweest kwam hjj tot ons Moge hij langen tqd werkxaam igu aan deu ledelyken rooniitgang ouiergemeente en wq hem langer behouden dan lijae twee uatite ToargiBgera de keeren Haekenstan en deVoogt De Kamer Tan Koophandel en Fabrieken te SchoonkoTan keeft Donderdag 11 met eenparige ttemmen gohiedam Delft t Grarenhage Dordrecht en andere bsalotea mk bg mistire tot den intpecteur der plaatsen terwgl it rerschillende oorden de lands Dottttüen in Zuid HolUnd te wenden om ceoe wg = i i i v u A v i j i n J ïiging te rerkrqgen ran dtn postdienst uit Gouda Daar SehooiAoren en wd lóo dat deie ssronds Tcrtiekke na aankomst der tninen ran Groningen Lgeawarden Amsterdam Rotterdam t Grarenhage Arnhem Zatfen Oosterspoor Vlissingen eni Bergen op Zoom eni Alkmaar em welke allen ten 9 uor fiS min 9 n 57 m of 10 u 3 m te Gouda aankomen terwql de postwagen thans ten 9 n 45 m oaar Sokoouboren rertrekt alzoo eren róór dete treism aankomen Ook heeft de Kamo de wensoheIqkkeid te kennen gegeren dat de eente postdieuat oit Oonda rertrekke na aankomst der treinen uit Bottodam t Hage Bgnspoor Zatfen Oosterspoor BkcineSalibergen Amstenlam Emmerik welke teG da aankomen ten 10 uur 17 m 10 aur 20 m of 10 snr 49 min Blqkens de jongste bg de Begeering ontrangen mededeelingen nit Zwtaerüod betreCende den stJÉnd der reezieklen daar te lande loopende tot 16 Mei Door dr p edikanlEB H L Tinke en L Sehoatea te Botterdaiu worden giften gerraagd roor een goon warcB in de kantons Lozem en Aargaa drie tot den AO b aotcnde waarran ie man SO aeawe gerallea ran besmettelijke longziekte roorge jaar is die een mniw heeft eea moeder ran 0 jaar komen waardoor bet afmaken ran een twintigtal naderen noodzakdgk wat gemaakt Ook hier was bet bqna zeker dat de ziekte door nit Italië ingeroerd ree aangebracht was In de Kantons Zng en St Gallen kon dexe ziekte ala gewdten bi siAonwd warden De stand ran het moud en kUnwzeer waa gaa tjger dan men in de rorige maand had dorren rerwackten het aantal besmette stallen wat ran 48 tot 24 rerminderd Ia zeren ondersdieiden kantoM waren ran I tot It Hei Tooigekoinen 6 gerallen ran kwaden droes S Tan aültmur en 10 ran hoodadoUieid en een kind raa 13 dit gezin moet zieh met droog brood ea water roeden terw bet kind rerz vakt Het tdqnt dat Jat thans ingeaelen der gemeente Leeawardea iwA elf nog ai r wel gerodd j in z ae kwditett ran misdadiger Bi de intreden in de gerangenis koa hg niet mankeeren eene soort toespraak te riditen tjt den koramaiidant waarin kg hoopte dat htm hier eeae grl ke welwillendheid befaaaddiBg tuu tc l raUen ab wrlke kg op de reis ran £ n Haag aaar Leeawardci k il ou trrrabdea ran r ne geleiders de R ksTddw ciitm lij ont riug ten antwoord dat hij het tr d iii naar moest Te Utrecht is Zaterdag gehouden de 4e algetneene maken Hierop rolgden het gebraikelgke h tir af eiga d ui ng der Biaataehappij roor tniabonw ea plantknde De nrmmifi ran rapporteurs roor het wetsontwerp tat srqtigiag ca aaarulling ran het burgerlijk wetboak btlufciidc het recht ran hypotheek enz heeft aar rraltT c dezer zaken geroerde aehnff p gadachteawiaseling op het ontwerp een reeks HBgiimeD Tooqfesteld strekkende om 1 Bt he mtwop te lii tea alles wat betreft de looihafing nu de hrpothesure iuscju ringea mijden en het Ttnkr intttllerrai ran deu gerat gene Jat is wanneer kij de rrije lucht mag genieten de medgeiel ran de Dragteter moordenaars up de koarenatie tal das niet te roemen rallea daar het boerea Frieaeh en het Haagsfih niet reel konnektiieit hebben Het r betoogt dat zwakheid heencht in onze politiek zwak is de oppoaitie nog zwakker het ministerie de politirk der Begeeriug is saftm te ratten in twoord rlfbfkood de politiek der oppoaitie is alleen 3 in jplaatB ran de door de Re eeriug roorge rerklareo uit onïednld en moedflweheid Ouder teUe tieigaatiijksdie aan te nemen eeu rgftieujaar ékadc minjeiers nja reeds te licht bevonden V IBaehe rcraienwing ran de insehrijringni ürim is ala belattingherronner reroordi eld roor S ia de roorgeateUe bepalingen omtrest de rer jj iekaat is ran dit ministerie niets te kopeu het diplomatiek beleid raa de Willebois heeft auii de Uriaate rerwaehtingen niet zelfs roldaan roor t rtrikaoaderwijt teh ut niet het allemmil tf te worden gedaan t Tweede miijisterie H eiin erk zou dan ook weUieht reeds zgn ten grave geilaal ais de premier net zqn groote achrrptianigbeid uilstekrad had veten dienstbaar te maken om il tw ikke ektoestea faqeen te hoaden Omt kleine p Idrnprikkea laat hü ziek niet metr nit h i hmoenr bruiigeu en aaa groote nedntazen weet hij lu Hen regel te ontsuappen Uit t oogpaot ran diplom itiek Iieteid kan hem geen te groote lof norden toegexwaai I IV ifaawiag eenige wqzigin ea te bceagen Aaa de roorsteUen sub lo en to rermeld kan ie B eoiag haar goedkevrii uiet hechten Die mA lo neemt zq in ko fdiaak orer De owmiissie aab leeda daardoor het ontwerp btlangrgk verbeterd éoA handhaaft nietteain haar orerige roonujlea BtBtBO GODBTMl TwKB i Kxaia Zittiag na 2 Mei In deae zittisg is de beraadslaging roortgezet onr ket weta ontwerp tot afsctiafiug der ke k De hh Lratine de Vries en Godefttri hebben hridtea het ootwwp reidedigd en de hh Haffmans ran Baar Bieegaandheid en idooibaarheid he ft hij program Bij de wet op t H Onderwijs is ten slotte eea gewichtig bezidaei pr gegeven in de suikerkwestie is de Hisifter niet rahiadenl op zijn weg roort te gaan bg de Bi9tta i ia Mede gnlaan met t rerstoppertje spdm 1 $ Il adervfi heeft Moeaa zelfs met politieke faMtnrwiMa te kaaipes op aodhal grUed geeft Hberale partij t brwija ran leren Het Pariecaeat woidt d ook meer en meer impopaUor De Hberaie merrderheid moest of óó spoedig mosdgk de tewgels hebben aanvaard of t ministerie zoo weinig doealqk hebben bemoeilijkt Ze heeft nieta gedaan daa t ministerie gi CS AracMta hebben het bestreden wegm de onrirfledigheid der tek doanteiKng Heden 1 sur voortirttiag t heiak tderBtting i op roorttel e commiine RMT de r e no c ksAr iffan besloten het adres van de Joi g igUM laagdarige pfermtire gerangenis ter inzage uaio te leggen Het roor t i ran den heer raa Kerksr on het naar den minister te renenden werd na diaeamie r n a orpen met 29 tegen 16 stemmen Doer dagCB heeft de Vereeni ng Floralia in het FaieiB raar Toikirl te Amateniam de stelken aitgcreila waarroor ia de maaad Maart dow belang 1 iagesehrereB waa 4400 personen mddden te taskrn ongeveer 1S 200 plantea De totoottstrlling ia de laatate dagen ran te koadea belooft dan ook ved Met be j reraeemt awa dat ook bij H M onae voonacBen Usual die tentoonstdling pUacd en daan de de natia Terreeld Au ik halfheid die gdele rertooning moert era eind kooea t Nederlandaohe rolk wil waariieid ook in de po litiek letB over Laadboawondenr a Vaa liererlede int ds orertuiging rdd dat theoietiadhe kaauit en practisehe bedrerenheid bode onmisbaar n roor ome landboawers Hoe meer het landbezit bij toenemende berolking gesplitst wordt koe u iclgker bet wordt boerderijen ran groote nitg breidhod in huur te bekomen dea te meer moet men er op bedacht iqa dat ae wat men bezit of wat men gebruikt productief te naken Debocrraa de naaste toekomst moet om too te le gen net tooreel it tien boaderi weten te kaiea ala Tljyl ign grootrader uit twintig En daar het ai om een in KuonihaUaad leer fadeend e naeek te bezigen niet mogelgk is twee mgknokkds nit één rarken te snijden moet men om tot het reilangde resultaat te geraken andere middelen toeken DÜrTOor ia kennis een eerste rereiadite Kort geleden wees ik er nog op dat de Nederlanders door kon landprodncten uit te roeren langcaam maar leker hun grond rerannen zj doen nagenoeg eveneens als de rentenier die betiairtr nja interessen nog jaarlijk een min of meer aanzieiilijk ran die stoA n te kbben rerlor weder in normaieu torstaad moet worden gtbracht Met ééu woord oiiie joogew ten Jatten laad aaoeten Uuuibaawondcrwga hebbeu Wanneer men ran mij een nauti kenrige omaekrijrii rrwdchtte rau t geen de jongelieden geleerd anet worden daa loa ik beginnen met mg daartoe oaberoegd te rerklaies Ik wilde slechts eea paar merkingeu maken naar aaoleiitiu rau hetgeen ik orer dat onderwerp too na en dan gdioord en gelecrn heb Vooret rtt dan Moet laodbonw oadcrwgs in ura biqpaatdea zin ran het woord een plaats iniienxu up het prognua raa de gewone lagere schuui tcii pUtlra laade gilgk die beaockt wordt door kinderen raa 5 of 7 tot 12 een enkele maal tot 14 jaai Op dele rraag meeu ik ootkeniieud te m ietea aatwoordcu l e kulboaw ia een rak eu vak juderwga mag in de lagere school niet gegeven wunlea Dia lehool kerft zich niulniteud tot taak te stellen algelaeeae ontwikkeling aan te hrengeu op te rordea door onderwijs t is haar niet in de eerste idaata te doen o a de kennis telre maar hoofdtakelgk om de inwerking ran het weteu op di u meuschclijkea geest De la re school kan geen laudbonw ooderwga geren zg doet al wat men ran haar kan maar ook moet eiaehen wanneer zij de jongelieden geaokikt maakt om na het rerlaten der school hunlhoawoaderwijs te genieten Evenwel met dat ontkennend antwoord is alles nog niet gezegd Immers de lagere tchool behoeft niet ontrouw te worden aaa hare roeping al houdt tg rekeaing met de eischen ran het pcaetiscfae kreu juist door de laatste niet nit het oog te reriieaen kan zg beter kaar dod bereiken ea de hiuderpalea nit den weg ruimen waarmede raea aaders haar vooruitgang uo meer zon belemmeren En na geeft de wet een uiutekeud middel aan de hand ora ook zouder bepaald als Lindbouwooderwgser te fungeeien en ala toodaaig te tijn geadmitteerd toeh in da goede inrichting werkzaam te tiju Op het lecrpiaa ran elke school komt roor Kennia der aataar da beginselen daarran wal te rerataan Er it nergeat roorgetchrerea welk gedeelte ran dat uitgebreid gebied bg roorkeur bewandeld moet worden ea dat ia gdnkkig ook want de oDderwijnr riadt daardoor juist gelegealieid tich naar loe omstaa digheden te tohikkea Zijn gen itadiin kan h $ daarop inriohteu dat kg datgene kan raedededea wat het nauwst in rerbaod staat met de rermoedfr Igke lotabeatemming zgner leertingeiL Ea daa ttg I ik Uat de onderwijaer ten platten lande laet M ea wat diea meer iq daar tullen tg meer geaot ran hebben en t zal kun waamemingt en deakrermogen beter ontwikkelen dan wanneer men het zwaartepunt ran het natuuronderwijs zoekt 1 eenig ander onderdeel ran hoered belang dit rooi de orerige ook tijn moge Bg rergdükeade exaiaena kon er dan ook wd eea weinig op gdet worden of de onderwjjier wiens naam oy de roordraiAt wordt geplaaut in staat is ook in dit opaieht aan de rrrwachtiugen te roldoen Maar uitdrakkdift maak ik hier het roorbihottd dat deae eüea hoc iutig ook aiel K leld koanea watden oolaog de tolkifckool iu I tegenwoordigtii noodlijdenden toCttaod verkeert Zoolang nog ia rtle scholen ten platten lande één man belast Is met de opvoeding ran 50 tot 100 kinderen ran rersohillenden leeftgd kan er geen prake zijn ran oordeelkundig onderwgs in de beginselen ran de kennis d r natuur evenmin ala in eenig ander rak un doet er iets aan om aan de wet te roldoen maar h t blgft stukwerk eren afmattend roor den onderwijzer als onrmohtbaar roor den leerling We hopen echter dat er eenmaal radicale rerbietering zal komen en dan is de tijd daar om de gegeren wenken in ernstige orerweging te nemen Is eenmaal ons rolksonderwgt op roldoende wijte georganiseerd dan krijgen we ook net rerplicht bezoek ran de herhaliugschool tot den leeftijd ran reertien of rijftiea jaar üiir ia dan de pUata om het landbouwonderricbt in den engereu tin tot tijn rolle recht te doen komen Het ware dus zeer in bet belang rau onze plattelandsberolking indien nu reedt maatregelen geuomen werden om de onderwijzets in de eerste plaats hen die aan het hoofil eeoer dorpsschool ttaau gelegenheid te geren de noodige kennis te rerzamelen ten einde zich roor een exnineu in den landbouw te bekwamen Het gaat niet aau hen daarbij gebed aan tiduelren over te laten Al bezitten zg den meesten lust en ijver dan nog is het doel luueielgk te bereiken zij schaffen zich boeken aau gaan met nieuwe kracht aan t blokken trachten het geleerde in de natuur god te slaan en trekkeu eindilgk op naar de hoofdphiats hunner prorinoie Daar gekomen bespeuren e omtrent sommige zaken voldoende op de hoogte te zgn luoar aau andere dingen uiet geuocg te hebben gearbeid de acte wordt natuurlgk geweigerd en de moed ontbreekt om een nieuwe poging te wageu Neen om werkelgk over eenige jareu een groot aantal ondcrwgzirsmetlaudbouwucte te hebben moeten van Rijkswege in de middelpauteu van kndbouweude streken curtutsen worden opgericht de omwoueiide uudcrwgzers zullen zich gaarne reel moeite getroosten wanneer zg langs Uien weg eenige meerdere zekerheid ran slagen erlangen Kn zoodanige maatregel zou reel geld kosten maar men ga eens na welke rgke rruohten dat olfer zou dragen tandboHtetckoUii zooals die van Wageningen hoezeer wg haar oprichting up prgt moeten stellen en hie wiii helijk wg het loudcn aditen dat ook N oirdbulland met een iiirich ing rau dien aard werd verrijkt voldoen niet aaU de behoeften rau deu kleinen boer om reraobillende redenen Vooreerst omdat irrreweg de meette leerlingen in de gemeeute waar zij zijn gerestigd ook gehuiirett moeten worden de groote kosten daanutu verboudeu kunnen slechts weinigen dragen Ten tweede draagt het ouderwgt daar natuurlek een zeer w etenschappelgk karakter en de jougeling die deze lohool verlaat tal gewoonlijk minder geschikt zjju om zelf deel te nemen aan deu arbeid hetgeen toch van de toont der meeste landbouwers nel g vorderd mag wordeu Vlgrmeen is meu overtuigd eu ik waag het niet te bèslitsen of het publiek iu dit opzicht juist oordeelt dat die achoul wel g schikt ia roor jongelieden die eenmaal aan het hoofd van groote landbouw onderueraingen lallen staan miuir uiet roor den kleinen eigenaar of pachter roor wien toch in de eerste pUats meer kennis dringend uoodig is Wat ik roor een goede regeling noodig acht is dit Een volledige landbouw acadeinie ten einde te roortieu in de vorming van aaustoaude hoofden ran uitgebreide expluitatien en van Undbouwleeraars zoowel ran hen die de betrekking ran wandelleeraara zullen aanroordeu als ran dezulken die eenmaal aan gemeentescholen als rakleeroats in de herfaalingstchool zullen asngeiteld worden Orerol in at oentrumt van UndbouwstrekencursuMen roor onderwijiers opdat aan die scholen waar om finanoiëele redenen geeu bepaalde rakleeraart kunnen worden aangesteld eerUng de hoofdonderwijzert die taak op zioh kunnen nemen De Ugere tdiool worde zoodanig ingericht dathet onderwijs in de beginselen ran de kennis der natuur dienttbaar kan wordeu gemaakt om de leerlingen goed te leeren waarnemen en eenige aanrankelg ke begrippen tan te brengen waaraan het rolktonderwija zich later kan aautluiten Er is orer dat onderworp nog reel te zeggen en ik hoop daar later uog wel eeui op terug te komen Eerst zou ik gaarne de borengeineldc pnnten ter overweging aanbieden het is zeer wel mogelijk dat deskundigen geheel anders oordeelen dan ik heb gedaan In dat geral hond ik mg roor aanmerkingeu zeer aanberolen want alleen door de zaken van veraohillende kanten te bekijken en elkanders inzichten op prgs te stellen komen we waar wü allen hceu willen nader nan de Waarheid 26 April 1876 Wmt Fejso Purm Cl I Dgnderdog was het een feestdag roor I de bonden te Ainsterdam t Waa dien dag rier I maanden geleden dat mnilkorren gebod was ingevoerd zonder cedert remieuwd te zijn De honden in de hoofdttad zijn dot sedert eergisteren rrg ran muilkorriug Een herbergier te Tillenenre SwltterUnd had een paar tweelinghonden twee prachtige 8t Bernartla De een was Tigre gedoopt de andere Lion Hij verkocht het eene dier aan den eigenaar ran het h6tel Byron te Chilian het andere aan een kroeghouder te Genere De beide broeden geleken echter loo tprekend op elkander dat men uiet uitmaken kon of Tigre dan wel Lyon het bitel Byron tot woonplaatt g ekregen had Het dier waa daar evenwel zou lastig dat de eigenaar besluiten moest het te rerkoopen aan een fabriekant te Qenire zoodat Tigre eu Lion nu beide bewoners waren van de atad van Calrin Beide hadden hunne rnjheid lief zij liepen ran hunne meesters l jiu terzelfder tijd weg eu ecu vau hen wist te ontsnappen Zgu broeder werd lemgrondcn en bij den fabriekant gebracht Wy zeiden reeds dat de beide honden op elkander geleken als twee droppels water De herbergier meeade dat dat de hond die bij den fabriekant was gebracht aan hem behoorde en eischte hem terug Daar de fabriekant aan zijn eisch niet wiMe roldoen kwam de zaak roor deu kantonrechter Het riel dien magistraatpersoon echter moeieUjk in deze zaak te beslissen Beide partijen deden eren krachtige aanspraken gelden op den hond Hg kwam erenwcl op een denkbeeld koning Salomo waardig hij beral dat de hond zelf zou uitmaken wie zijn eigenaar waa Het beest werd in de taal gebtaeht en men wat in gespannen rerwaohting wie ran beide partijen door dea hond als zijn meetter loa worden erkend Men werd evenwel teleotgesteld het beest was rriendelgk jegens iedereen tot zelfs tegen den griffier dien hij nog nimmer te roien gezien had De rechter was ten einde raad toen er gdukkig uitkomst kwam De fabriekant had zija hond terstond bij aankomst in Oenère een haUband omgedaan deze halsband waa het dier echter te wjjd en had rernauwd moet worden De werkman die dit had rerricht werd aU getaigi roor den fabrikant opgenepen en fg n getuigenit renekeide aaa dezen de orerwinning Voor eenige dagen werd te Par eene weldadi heidsbazaar gehouden an ithtrbjj nam o a merronw de Rotschild Anspaeh het beheer ran een der uitstallingen op zich De koopers bieren echter uit en begunstigde bg roorkeur andere winkel es Het den koopmansgeest die haar kenmerkt wiat mevr de R echter weldra den stroom tot zich te lokken Niet door lettert of cijfers nOg door bons maar door taartjes Zij liet een paar honderd taartjes halen en deze lokte weldra al de kinderen die in het lokaal rondfladderden De mama s rolgde en in korten tgd waa de winkd ran merr de B geheel uitverkocht Sinds een drietal weken kondt t zoogenaamde geheim ran Balham het engelaohe publiek bezig Een roomoam adrokaat der Londensohe balie Charles Braro it tea maanden na zgn huwelgk plotseling op zgn bniten orerieden en wd ten gerolge ran vergiftiging door middel raa antimoninm Eene dienstbode rrouw Cox beweert dat zg haar heer zioh ran zelfmoord heeft hooren beschuldigen dit is erenwel door den adrokaat toen hg ecu oogenblik tot zich zelven kwam gelogenstraft De vrouw ran Bnro is de rgke weduwe ran kapitein Bicardo geboren Cambell Ook Braro bezat fortuin De beide echtgenooten leefden in de beste rerstandhoudiug Braro had geene bekende rijauden toodat er over den moord een zeer geheimzinnige sluier hangt De vrienden van den advoknat hebbeneene petitie tot den minister van binnenl zaken gericht waarin zij rragen dat het gestaakte onderzoek weder zal worden geopend de wed heeft een premie uitgeloofd roor hem die den moordenaar ontdekt Kaotougerecht te Gouda Op de terechtzitting van 10 Mei 1878 zijnde narolgende personen reroordeeld D B Tot eene geldboete ran 3 of sub gerangenisstraf ran een dag wegens het werpen ran modder op den tot openbare dienat bestemden grond te Gouda zonder schriftelijke toestemmiug ran Burgemeester en Wethouden E B Tot rijf geldboeten elk ran 10 of subs gerangenitstraf van twee dagen roor elke boete met rerbeurdverklaring der vier stuks ijzeren gewichtendk ran 29 kilogram eu het ttuk koperen gewicht ran t kilogram wegens het roor hauQen hebbenTan rgf niet met de daarop betrekking hebbende iwet op de inat ii en gewichten of met de ter uit