Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1876

trydag Z loai N 1836 1870 GOÏÏDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gonda en Omslreken A Vergulder De ondergeteekende heeft de eer het geëerrle pnbliek te berichten dat hij zich alhier heeft Esvestigd als Fabriekant van SriEGELB en IJSTEN CONCOLESTAFELS CONSOLES als Tergnlder van alle werken zooals SPIEGEL GELen SCeiLDERULUSTEN GA80RNAMENTEN PENDULES LÜSTRLS CANDELABRES enz My in UEd gnnst aauhevelende belooft eene nette en prompte bediening ÜEd Dw Dienaar Th A RUIJS Gouda Turfmarkt H 06 Urbanus Pillen be eid volgens het aloude ea echte Recept waarop mei in hat bijzonder attent maakt Zrju i er nuilig in ongeseldhei e i der MAAfr en werkfn heil am op de SPUSVEUTERlNfi Zij zijn uilrn i tenil iffii n le GAL 8CHE11PTE in het BLOEn en UITSLAG der HUll zij zijn Z CHT LAXEUKNT en SLI T 1A DRUVENI Verzfjielde duozen van ST i Cent n dub wle dfX z n zijn veikrijgl Aar hij de lih Amtterdam M lébiin i 0 drog heilige weg 1 I Sï Boiegraem B Verslo t Velfl 11 W de Kruijff Qoiida L Sciieiilc op de Hoogstraat 9 Photograaf OOSTHAVEN B 14 beveelt lich beleefd aan tot het VERVAARDIGEN Tan zeer fijne VERGROOTINGEN en Onveranderlijke POHTRBTTEN AUTOTYPIE frocédé an Charbon GOUDEN Mdailk PrtMc leeOflb f lfcoM raa nfkrefti r S lAtitmt vi i Dit klna lik tcr v het machtiBste dezer doort bereidingPii omdat het de geheele hoeveelheid der kiim t iRenschaiiiien bevat hotjioen den Heer Lavoche allebti selukt is dat heol de volkomen uilpiit Dng der kinabp starddeelen dat men door eene gewone bereiding Hiel ver krijgen kan Dezelfde STAALHQUDEND v i tU n iklgcaieenc zuiakheid maauptjnen slep de koortsen bïoedarrfioede blfe1ijucht gj tn de gevolgen van het kraambei enz Farija 33 n IB ma Dronot i jjoorddepot H Ulüth tiCS te Amsterdam Tteonda mJ C ZcldcHrilK liEÈS HIER S T pi Gesticliten Logementen Ziekenhuizen en andere groote loriebtinaen die tnijne KAPOK MATRASSEN nojf niet in gebruik hebben worde op de voortr Felijkbeid van dat artikel atknt geoHiakt daar z j bg eene nlter t nette en deüg aiae bewerking vftu zulk een uitmuntende fcwuiteit 4i i 4i er lang 5 a G juren xonder eenige herstelhug beslapen kuiiuen worden Voor soliiliteit wurdt geguutundeerd De Wpien rijn in evenredigheid der HenadzaamMd xoo billnk geoteld dat zt aan uUe conetmentie het hooid kuiiuen bieden Prijs der Uu ouaiiteit KAPOK MATRASSEN aan hdde zijden geiiempeld EenshwpB 1 85 X 0 85 m 10 k zw 22 Tweeslaaps 1 85 X 1 15 m 13 27 50 ft der 2de fuilUeil KAPOK MATRASSEN aan ééne zijde ffetlempeldi Senslaapa 1 85 X 0 85 i 12 skil zw lS Tweeslaapg 1 85X 1 15ra 16 j 20 Andere afmetingen in juiste evenredigheid Peluw en kussens alléén Ie qual worden mede tot zeer lage prgzen bijgeleverd Alles fianeo aan boord te Delft A BUEETVELT Az te D lfl Agent de heeren Gebr de BAADT te fiOUOA Verdere Agenten zijn de Keerenv N EWLJK ft GROEN Leidt L TJEERDS Seluveninffen W A SCHADE 20NEN Am terdam A V JPIDEVOORT Dordrecht TiBuro ontsTiKiiie TAN 01 LOcnTPiir TERKODDnEDEH Bil iül Varde p ntimeta a goedkoop wiJM Miudeld met de Vi i TEERCAPSIMS r ▼ AM OUTOT nhlheao bant 60 capsules loodat de behandeling ilechls vijf oT tien cents daagt kost en alle drankjas likkepatjas en Btroo iiss gemist kunnen orden Bij tikt ftacm iettndtadt een geftntits eanwijting kis bewijs van echtheid en Ier voorkoming nn oainaakiels mMt de etiquette van de ArlaUnuIca handteekenhig van den beer GovoT voorzien lijn Ta QonnA bij J C ZELDENRUK ÏVwV 4tjK5 jt f t b tï JM VAN MINDEN DAGELIJKS te ipreken roor bet PLAATSEN van MVXmTTMlWttEK e tSBBiTTitW volgens de laatste Methode zonder nitnemeta der aanwezige Wortels AANBEVELING is onnoodig daar hg zich sedert 36 jaren het verttoawen zijner Stadgenooten en omstreken heeft weten waardig te maken JldWÜIlRBRDG prés de VOORBURG nOTEL HESTAVEANT QKAND JASBIN ET MSE J C van LOMMEL A Tl Propriet air e RrasTTA E i mxïim worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ure te spreken of schriftelijk te ontbieden bij den Heer A W van WERKHOüVEN Kleiweg K 104 te Gouda J J TE l AS Mecaniclen AmcrIcalB Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtnigd is £ tt z i aun alle vereischten voldoen LAROCHE DE QIIIl A van KK KPI LII en HULM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een iiniigenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen zjj algemeen door HH Genees tundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel by kinderen als Volwassenen febrrh aan eetlust slechte spijsnrrlering zenuwzieile en vele hnrer g volgen als hoofdpijn aangezicl tspiju enz iu het tijdperk der herttellivg na zxmrt ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz Iu de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJ KKHOUDENDE QÜINA LAROCHE tegen chbrosit of J UekeiKht teringachtigheid groote zwakte bloedsyebrek kwalen van mlifc wn hejtijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bij de volgende H H Apothekers Gouda C THIM Gravenhage J VISSER Zn Leiden i GAURER Rotterdam Wed P T d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekonaen s Hoge J L F O Snadilié Bnilenkof Henry Woltf Mz Wagrnsiraal Krimpen a d Lek A v d Heul Leijden T Tcrbu b Haarftm hoek fiakkerstaag Moordrecht J H Post 1 OudcKater l r Veer 1 Holterdam v d Tonm k Beker Wette Wa éMtriUt Schoonhotmi A Wollf Utreei V Alt na op het Steenw over dra Doo kerstrTn 372 IToenleH W K Sweerman Zeveuhuiien A Fr ns Het depot derer eChte Urhanna Pillen ainda zoovele jaren met roea bekend en in algemeen ge braik is door ins te Oouda aHeen en Uitsluitend geplaatst bg den heer L 8CHKNIC up de HonL tra tt WAABSCHUWINO Mi n wordt iiistantrlijk verioobt wel attent te wille zijn dat door ons by nieaand andera de l rbanue Pille bereid rulgeni het onde en eohte Recept in Dépót zijn verknjrbanr gesteld in bown opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de kier bovengenoemde Défóthavders In elk doosje is een biljet Toorzi n met de eigenhandige nasmtrekening van de vervurdigers Wed Kevnen k ZooH Apotheker welke Haiidtrekeniiig lioh ook bevindt op h t Kegellak wflarmede de Üoosjes verzegeld zijn Wij vereoeken de gebruikers instantelyk daar wel op Ie letti n en rnden hun nan wel tOO tO SlOn bij wirn men de lloosj s Pillen haalt Alleen die Donsjis waarin een biljet set onre Handieekeniog ia zioh aan te schatfen en zich te wachten voor hel gebruik ran de vele nainanksels Doüda Ürak van A Brinkman BUITBiVLAND Biiiteiiiaiidscli Overzicht Het nieuwste nieuws is de afzetUnK van den Turitsühea ziultan duor zijne oudcrdunen eu de troouabestggfiii vau deu wettiKeu truuH jpvolf er Ueheined Hnrsd Ëlfeiidi deu toon vnu den vuriKeu Turkacbeu alleeuht Lrsoher Hue dit i i zi u werk ge faau ia blijkt niet uit de korte telegmlisabe bericbicu die ous geworden zijn Ue RehrHc uik aohqnt weder het werk te zijn der Sjftos de meer l t sch ai de Mahonifiuuen die deu Knriin beslutleereu t u daaruit theol i ie eu reoliiaxetrerdi keuiiis updoeu Vour Turkije lal deze prnooiiaver issebiii allicht eeue verbi Uriug zijn ULi ir Welke wyziKiiii jfij brenj en zal ia den algemeeneu toesiaud lij t iiO gelicel iu ki t duister Uit de verdere berichten aangaande de oiuwenteling blijkt nug uiet veel meer d iu dut de zaak bedaard in zijn werk is gegaan eu duur de Christenen met errnveel vreugde is veruü nen als door de Mohammedauen Verder heeft de nieuwe Sultan gelijk te deuken wae toegestemd lu de eischeu dur Sjfios en Tnrkije lat dus voortaan eeni soort van vertegenwoordiging hebbeu terwgl de invloed van het Serail en de bitchikkiug an den Saltan over s binds geldmiddelen biunen zekere greiixen zullen zijn beperkt Wat men met deu sfgezetteu Sultuu lunraiigcu zal blijkt uiet Voorioopif ronii hij in zyu Serail in verzekerde bewnriug gebonden Cïeheel gerust is men njg niet over den loop dim de Outtersehe quaeatie dreigt te nemen Integendeel er bliiven ateede gemchusu vut ooilog eu andere urusibareiide tijAiugeu iu omlu Ofer bet geheel hondl men het er toch vrwr dnt de mogcniHieden in ernst hun best toen di n vteile te bewaren en dien ujk iu Turkije te herstellen De Parijsche MohUmr zegt dat de Loodensohe vertegenwoordigrrt vau de drie Keiierrqkeu identieke inatrtiotiéii ontvingen om aau lord Derby wyiigiugeu voor te stellen in de punten vau het memoraudam waartegeu djor EngcUud bezwaar wierd gemaakt Het bl id verkUurt virdcr dat uien bet vooral aau de Vraiische diplomalie te daukeii hebbeu nd wauueer deze gevenscliie toenadering tot sUud komt Vuor hel OQgeiiblik meent het is er nog niets wat ernst i deu Europet scheu vride bedreigt De uitzending di r vloteu is alechis een vourzor siuaatregel Eu wat bi lreft de iii ibjicbedeii die het ineuioranduin bij Engeland eu Turkse ondervindt beijveren de mogeudhetipn zich om een modus vivendi te vinden die voor de Turken tn de opstandelingen uaniietnelijk is Wel zgi de uioeidijkheueu groot in iar ze zga uiet onoverkouirlgk Iu elk geval echter moet de ourust die iu de laatsU dngen zich openbaanle ongegrond worden geiujemd Ataaudag h ui indeFrausoheKamerdeinterprllatieKuquel pliats aaugauude deu aard der werkzaamheden van deu cjuimiesaris die door de Frauscke Kegeeriug bg de yptisohe zal worden afgevaardigd Naquet drukte ziju vrees uit dat de Ernnsohe schatkist door de diplomatieke onderhuudelingen met Egypte in gevaar zou worden gebrucbt De Hiniater Dcoazes antwoordde dat de te zendeu ooniinisaaris niet als officieel geiniiohtigde der Fraiisohe Regeeriiig werd gezonden Op verlangen van den Khetlive had bij alleen een ambtenaar aangewezen om met ambtenaren van andere Mogeudbedeu de reorganisatie der Egyptische fiuauoién tot stand te hdpen brengen u Ernnsohe commissaris kon in geen geval de Kegeering daarin betrekken Ten slotte drukte de Minister zgn verwachting nit dat men zoowel in Egypte als elders tot de verlangde overeenstemming zou geraken uoodig voor het behoud vau deu vrede De Kamer bekrachtigde de verkiezing van Siiuiot Oironde en veruietigde die van den prins de Lucinge Cotea du Nord Het belangrijkste feit van deze zitting echter was de aanbiL diug vun verschillende wetaontwerpea door deu Minister van biuneuluadsoha faken waaronder dat tot wijziging der wet op de gnMentebestnren waardoor de brnieming van maires weder aan dr gemeenteraden zal worden ongedragen De begiootingsoommissie i met het ondenoekder begruoting vao ijikooutva begonuuA Op voontel van Gambetta is besloten at een venbig nit te brengen over de begrooting voor 1877 diwrbij de aandacht der Kamer veatigeade op alle hezniuigiogea of kleine wijzigingen die iiiwiildellijk kunueu wordeu uitgevoerd De commiMii zal lich vervolgeus bezighquden met hervaruiin ea vaa grooteren aard eu beUngrgke wijzigingen vu het belastingstelsel voorstellen In haar zitting van Zaterdag hneft zij de overeenkomst tuascheu de stad Parijs eu deu Minister van Pinmicien goedgekeurd aangaaude voorschotleu van de sohatkiat tcu bedrage van 9 100 00U frs Hiervan zallen 6 000 000 door de stad worden besteed aan verbetering eii verbouwing van de gvbouveo der geueeskuodige fnenlleit De tweede lezing in den Vniisischea Unddag vau het wetsontwerp tot organisatie der stedelijke bestureu iu de proviucies Pruisen Braudeuburg Pommereu Silezie eu Saksen is tot art 49 gevorderd en zoa worden voortgezet Baart de Turksobe opstaad aas de OostenrijkHougaarsohe Kegeenu veel zorg en de moeite de blu ienlandwhe aaugelcgeuhedra veifaoogen die niet WLiuig De stilstaud ca achteraitgang in handel en ug verheid waardoor het iuiUoua d vermogcu geduchte verbezen Igdt wordeu te sterke gevoeld tegenover de drukkende inilitaire lasten Vandaar dat reeda hirhaaldelgk en van versohiUende jden ia aaagedruagen op vermindering van het budget van ooriog vuond nu de mogendheden het onderliug zoo volkonwu eens zijn omtrent hel behoud en de handhaving vau den vrede In plaata vaa minder vraagt echter eveiiids de metsten zguer cjUcga s ook de Oostenrijksche minister vau oorlog steeds meer auu en waarsobgulijk deukt hti daarbg aau fBck4c U de dieigeude wolk UttU deu EurüpeesübtHi ht rizoo Iu weerail editer van die wolk hebÏKJu de Oasteurijksohc vertegenwaoriltgers bet iuitiatief geuumeu toL vermiudering tier ouilugslasten Dujr diu afgevaardigde Stunn ui wua iu de dch gaLics voorgesttjUl oiu dne artikelen vau de begrouliug vuu oorlog te zameu tot een bedrag vau 26i UaU florgueu te schrappen maar daaruuiegeu i 07S 000 florqneu toe Ie staan tot vcrbeteriug der voeding van het leger Zjowel door tien iniiuster van oorlog als door graaf Andrassy Was dit voorstel iu de Oostenrijksche delegatie krachtig bestreden evenals in de H ugaarsche uameos de regeeriug door generaal Beuedek Donderdag jl had de eerste behandebug plaats dooh beide delegaties atekleu toen eeoe beslissing uit om tijd te wiuueu eu nader overleg luogelgk te maken i itertlag is de beslissing gevalleu en el iu dien zin dat tie Ojst urijksche delegatie het amendemeut Sturm heeft aangeujoieu de Hougaarsohe daareategeu verworpeU waarop g zich zich luel de voorstellen der regeeriug heeft vereeuigd Het schijut thau dat deze bereui IS concessies t doen tot vermindering vau het effectief van hel leger overeenkomstig het verlangen van deu heer Stur u eu men hoopt dat daarom tie Uosten ksche delegatie alsnog baar votum zal willeu verandGfiibu mocht zg daartoe niet te liewegen zijn dan Ein in eene vereeuigde zitliug van btiileilelegaties eeue eiudst miuing moeten plaats hebbeu De Spunsche Miuister pmident Cauovas del Castillo heeft een onderhoud gehad met gevolniachtigdeu van Spaansclie fontlsenhontlers veel troost kregeu tiezeu met tie Minister verzekerde dat de toestand vau de schatkist van dien aard is dat de Regeeriug de bekende offers van de sohuldeisohers inoet vragen hg hoopte echter dat de begonnen hervormiugeu zouder schade voor de schatkist deze offers zoudeu kunueu vermiudereu Berichten uit Cuba omtrent den opstand aldaar luiden gunstig Indien zg waarheid bevatten mag men hopen dat de maatngelen der jeugdige Spanusche regeeriug ten aanzien der kolonie met eeu gewenscht resultaat zullen worden bekrooml daiir iu de provincie de las yUlos de pacitioatir goede vorderingen maakt eu te Sugha Villaolara eu Remedias nog slechts weinige opstumleliiigeu zgu Gsniraid Quisadu heeft de B iakisohe provi ioies eu Navarre in staat vau belog verkhianl alw uir thans de krggsact vigeert BINNENLA ND GOUDA 1 Joni 1876 öisteren werd aan onze gemeente een bezoek ge bracht door deu Commiaaaria des Konings in deze Provinde Mr C Pook Na om half een op het raadhuis audiëntie gegevca t h bbeu zijn verscheidene inrichtiugea en gebouwen doar hem bezocht als het stedelijk Maseum van Oudheden de nieuwe Infirmerie de School van den haer Posthumus de Pottenbakker van den heer Priaoe op de Baam tie School vaa den keer Kluitman de öroote of 3t Janskerk en lie kerk der K C gemeente op de Oosthaveu Des avonds werd Zijn HoogEd Qestr eene serenade aangeboden door hh Officieren van de dd Schutterij Dinsdagavond had in het schooltokaal aan tie Nieuwe Haven onderwijzer de heer Posthumus een fCeit lijkheid plaats die geschiedile op initiatief van d sfdeeliug Qouda eu Omstreken der Vereeniging tot bevordering van het volksoodenrijs en het ackodhezoek iu NederUnd Toen werdeu nl de belooniogen uitgedeeld an die leerlingen vau de avondschool van den heer Fosthomaa welke getrouw de lesaen bezocht hadden gedarende cnrsus 1875 1876 Tot bijwoning van dete nitdetling waren uitgenot digd B en W benevens de ledcu van den gemeenteraad en de leden der schoolcommiaaia De heer J W A Roijaards lid der sofaoolcommiasi hield een korte toespraak tot de leerlingen waanf de heer Mr J Fortuijn Drooglecver voorzitter dar afd Crouda ea Omstreken van VoHuondrrwqaf ereneeus t soid mn eu oaur aankiding der Ma telgkheid een en ander iu t midden braeht A lu 46 kinderen werdeu beloouingen uitgereikt die bestoudeu uit venchhleude voorwerpea als S kregen spaarbaukboekjes 7 eeu l ip broekstof 5 naaikistjes 1 een lap voor een jurk 1 eeu kappersaetiaar 4 een duimstok 1 een schaeninakers nijptang eu portemonnaie t een paar pantoffels 1 een paar witte koaaen twee dito zakdoeken en boeselaar l eeu mes l een spaiizaog 1 een beitel 1 een schoenmakershamer 2 een paar witte kousen en twee witte zakdoeken 1 een kurketrekker en mei 1 een pet 7 kregen boeken als 2 t Boek iltr uitnndingen I Oo verntur It Hauler em te Land 1 Feru de Arts oa de wereld ia 80 da tn l Flokker Jaeai Siimmêi ia Rijk en 2 Smiles Help n selven Het feit dat de getrouwe schoilbezoekers eene belooniug ontvangen mag voorze ker even goed heeten all de wijze waarop die prijzen gekozeu zijn doelmatig var dienen genoemd te worden Wij hopen dat de hier gevestigde afdeeling van Volksonderwijs ook voortaan dat gedeelte van haar taak welke zij eerst onlangs op de schouderen heeft gekr gen met ijver moge behartigen en nog meerm ileu den rlijtigen leeiliagen feestjes moge bereiden als Dinsdag het geval wai Iu den Gemeenteraad van Dinsdag is de befaandeliiig der aanvraag tot concessie eener waterleiding door de hh Kaptgn en tb Vries Robbé die in de raadsvergadering van 24 Mei was aangevangen voortgezet B en W haddeu zooala men weet geadviseerd tot Afwijzing van de aanvraag op groad van een advi s der gezondheidscommissie dat gt geven werd naar aanleiding van een onderzoek van ket IJselwater dat ongunstige resultaten opluvtrdc In de raadsvergadering van Dtasdtig jl is nu ten ovolge eener missive van de gezjnd aeidscommissiB door B en W voorgtsteld de quaestie der verleening eener concessie nog niet uit te uiakeu maar eerst e n uitgebreid onderzoek van het Uselw ter te doen plaaU hebben Mei het oog op t belaug der zaak deelen wg den korte inhoud der missive van de gezondheid commissie inede De oommissie zegt daarin da zij verplicht was hij de bebaudebng der vragen door B en W ti r beautwoonliug voorgelegd da het ontvangen rapport omtrent het suheikuudig oudeizoek van het IJselwater door bevoegde desknudiicen bet IJselwater als votw driukwattr onsteachikt af te keuren P cijfers bij dat ouderzoek verkregen lieten geen twijfel ov r Paania Febr 76J heeft de oommisaie geen eadcr