Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1876

O hnt rUi ipilidpaier r m tifii in in V i ftmóTOfr van a UCoI ♦ Jirwouden in Frank k op aud 8 hei Iea pjlMtsen I J tol a cbrü ïg der Virnlij Somaom ea Loyten in geleken tin in atemminggebracht wordt pant I ateewcten met 10 tegeo 7 atefanea dio vaa de heerea Snel KM Noolhovta vas Gttiv Beaaj hranenburg Gocdewaagea en Poet Drost Oc oors vraagt deo heer Snel of bet tweede voevstal ala aiet bet eerste in verband ataaode door uja Ed wordtaan I gebeaden de beer nel la voor de behandeling dr voorx vindt Kik departement l jdt jaarlyks voor raiUloenM fif het leer vreemd een maand of wat geleden u betulrde tooralel door de insecten schade De vogel it de eenige b de bebaadrlmg der hep ooling aaet eene groote meerderviiuiid dis ia staat is met hoop op de overwinning argealemd du er an loo apoodig door denielidea op thaiia nog uitalellen de heer Soel terkUarl aicb om de groots J Je Suitan benevens ziiue moeder de Snltan Valide keboefle oor de dadelyhe behande ng de beer n Str te j j overgebracht verklaart zwh legen uitstel beroept zicb op het adrea v n dr i j l f au rsa k iu e telid daar zg meende lich tot het b itirtwiden der gtat lde vragen te moeten bepalen éile na in de onderstelling verkeerende dat mocht er al op sommige tgden van het jaar eenig verschil in de saHHaMelUng raa k t IJselwater beatMi ieM afwyking nimmer van dien aard zoude t u dat tot het gebruik als drinkwater kou warden geadvbeerd Se inhoud van bet rapport der Kou drinkwater commilUe waarin het IJselwater hoewel gaMhept op 3 Mei 67 eu volacus de resultaten van het onderzoek een veel güfingere hoeveelheid slechte bestandeelen bevattende dan t water van Febr 76 ten eeaenmale alji ongeschikt voor driuki tet wordt rerwoi i n Hevestigde baar ia die opinie Thans is echter vervolgt de commissie een ui i op er oek ingesteld van het Uselwater nl op ii Mei 1876 op verzoek van particuliere zijde door de heerea Schalkwek en Fenuuk te Botterdam n thsaa i op nieuw gebleken d it het water op dien tyd ran oneindig betere kwaliteit wae eu zelfs na bêzinking of eenvoudige filtratie als drinkwater mooht rordeo aanbevalen e zeer opmerkelgke verschillen blijken it dezen tabel 1 WimsMBX I a Èl Pb tiMlu eigeneebappeiL Ueeiwatw 8 Mei 1867 bij koegeu watentnd to 11 UailWatw iKiebel W M7 C J iH M VJoadwatw r TBSawüfirTiWeiaig troeW Hi dw Mak g eel8oktig nu kleur flauw van BntM M l i u ut ai i tl M Mei 1876 ni beiinking Tliniwat et tjiiinklcmrlopi Mmwatac Botteid drink witerltidiag 19 Dec 187 0 llawwtter Heldar B kleurloos 10 910 g s Mis Helder en kleurloos M 1 4 Rotterd drink waterleiding Angnst l87 De hoeveollleid van dit eXTditie mildel B debeooTdeeling nta driakwiK grnu gesteld bedraagt 8 tot 10 Milligr Met het oog daarop vroeg de commissie vervol S ns den raad de beslissing der zaak uit te stellen tot t een langdurig en uitgebreid onderzoek van het lïselwater tdcerheid heeft gegeven omtrent de vraag of t water in de mee ite tgden van het jaar gelijkt ap iM nu ti Mei jl of op dat ren Febr 1876 OnreenkODHtig dit advies der gezondheidscoumistle door B e W ondersteund is ten slotte door den geaftonteraad metgroote meerderheid vanittmmen beslist Nu aanieidiog ran het bericht in ons vorig nr bAftvSeade de tooht die eenige seherpschuttera onder t iMmmando van en luitenant naar Waddinxveen naakten wordt ons ait Waddinxveen bericht dat die pmaolten zieh aldaar zeer ongepatt hebben aangesteld dat zij zeer opi eieonde Waren eu zoowel aan het dorp als aan de Znidkade begonnen zqn onaangename bejegeningiia ait te tarten zoodat het zelfs weinig scheelde of de vddwathter had proces verbaal tegen hen opgemaakt W j hopen dat de Kommaiidant van het korps HBargafpüohf tal zorgen dat deigelijke schandalen niet tatet voorkomen en Wij zijn overtuigd dat die gSMhte stadgenoot nu hg weet waartoe die zooMBaatnde militaire raarsehen aanleiding geven dergal e toshteu voortaan zal verbieden in de op den 30 Mei 1876 gehouden stemming itoor de Ingelanden van den Polder Stein is met HO van de il8 uitgebraohte temmen gekozen de heer A van Baren tot voorzitter van het bestuur dier polder a de br E Mulder tot lid vaa het bestuur voornoemd Da heer A van Baren was lid en de heer E Mulder voonittar zoodat ingelanden door stemming de betrekkiogea dier twee heeren hebben verwisseld Dta 27 Mei is door stemgerechtigde ingelanden an den polder Berkeuwoude tot voorzitter van het bstuuT van dien polder benoemd de heer C de Jong B de gister gehouden verkiezing zyn herkozen fot poldermeester van dea polder Baeuwyk de heer G Hey als gecommitteerd ingeland de hh W Verweg J vaa der Oiessen en M Verkleg Gekozen als poldermeester en gecommitteerd ingeland de heer J Taa Spengen Bü de op daa Sla Kei plaata gehad hebbende verkianngen vao heemraden zgn te Gouderak benoemd tot heemiaad van den polder KattendgksWok de heer C B van der ünsseii en tot heemraden van den poldei Hidddblok en VerrstjilMok de hh T van den Heuvel ea H Verdoold De voorgedrad tmet coMoMH m let militieontwerp waarofiSfe t itrekkentle tot afschaffing der pliintavervanging met behoud der nummerverwiaseling zijn eergisteren voor de openingderpublieke zitliBg d iHHeelingen 9xt T eede Sjtniet ibonderzoak geweiC st Stateu Saneittal TvHucKamik 2lttii ett rm 30 an 81 lUi In de zitting van Dinsdag zgu de beraadslagingen voortgezet over het wetsontwerp tot afschaffing der kerkfabrieken De hh Cremers m Verniers van derLoeif hebben eeaige bezwaren ontwikkeld De Miaiater van joatitie heeft de roordtacht uitvoerig verdedigd ei zgnde het decreet strydig met t staatsrecht In de zitting van gisteren he ft de regeering het ontwerp betreffende de overeenkomst kanaal NeuzenGent ingetrokken De beraadslagingen over het weta ontwerp tot afschaffing der kerkfabrieken zijn voortgezet Het debat liep wederom hoofdzakel k over de intorpritiiüe van artikel 168 der grondwet t w of daaruit af ta leidea is een verkregen recht voor de kerk op inkomsten Door den heer Uafftnans werd verzocht overlegging van den brief van den biaschop van Boermand die volgeus den minister met het onderwerp genoegen nam Uit dien brief bigkt dat de bisschop rounil prijs stelt daarop dat de gemeentebesturen recht tallen bleven behouden desnoodig snbsidie te kunnen verleeneu aan kerkelgke instellingen De heer Verniers van der Loeff vroeg nu ook id verband met de zaak Van Hedikhttizen of de minister vaa binneulandsche zaken na aanneming van dit OBtwerp eene aanvulling zal indienen van de leemten in de gemeentewet ten aanzien van subsidién der gemeenten aan kerkelgkc instellingen dan wel of de rainiater bezwaar maakt daaromtrent eene bepaalde verklaring iif te legen Heden voortiettiug Wq laten de volgende cyfers in de korte mededeelingeu ontleend aan het venUg van dea toestand der gemeente Amsterdam over 1876 voorkomend ia de Amsterd Courant van 26 ea 26 Mei 1876 De bevolking der hoofdatad bestond op 31 Deo 1876 uit 289 981 zielen De sterfte bedroeg tonder de leveolooe aangegevenen 821S zqnds 28 S per mille of 1 36 Omtrent deze cyfers zegt het verslag In weerwil dat er geene epideniién hebben geheeradit was de sterfte groot zoodat het fokkenjaar 1871 uitgezonderd de sterfte alhier sedert 1858 niet zulk een hoogte had bereikt uideraterft was nog grooter dan gewoonlgk daar op 100 sterfgevallen bijna 29 kinderen ouder het jakr en bijua 48 onder de 6 jaren voorkwamen liene vergelyking dezer als teer onguntlig geoordeelde cyfers mot de Goudsche aterftestatistiek over 1875 40 per mille of li25 geeft dunkt ons veel stof tot denken over dr middelen tot verbetering van den algemeenen geiondheidatoestand in onze gemeente De uitslag der door Dykgraaf en Hoogheemnden van Sehieland Dinsdag te Botterdam gehouden aanbesteding was als volgt Maas ea s 4iermhaofden aan Jan Hendrik Kennedy te Nieuwerkerk a d IJsel voor 660 Zwaar timmerhout in 3 pencelen Ie perceel aanwed M B jogaerdt t Zoon te Krimpen a d Lek voor 698 2e pero nan dezelfde voor 696 3e perc aanA de Jong Zoon te Gouda voor 220 Bedyking Hul boezem aan T Mndde Dz te Lekkerkerk voor 3700 Defecten Sohielandsdyk in 10 peroeelen Ie perc A van Staveren te Krimpcu a d Usel voor 83U 2eperc A van der Sys te Cnppelle a d IJsel voor 190 3e pero G van Herk te Ouderkerk a d IJsel voor 136i 4e pero A van der Sys voor 460 6e pero E Langerak te Berg Ambacht voor 360 6b pero G Van Herk voor 840 7e pero W Bomeijn te Niepwerkerk a d IJsel voor 840 Sc perc G Van Herk voor 1650 9e perc L Verroen te Nieuwerkerk a d IJsel voor 300 lOe pero A MuddeJzn te Lekkerkerk voor 330 Sohutverlaat te Oversohie A Van der Eyk te Overschie voor 130 De heer mr H C Verniers van der Loeff heeft voor zijn lidmaatach ip van de Frovinoiale Staten van ZuidHolland be dankt en heeft daardoor ook opgehouden lid vnn Gedeputeerde Staten te zyn Ter lyner vervanging tal de verkiezing van ren lid der Prov Staten in het kiesdistrict Kottacdaw dea 13u Juuf en zoo er een herstemming n odi g mocht zyn den 27 Juni pUats hebben Maandagmorgen had in het Park te Amsterdam d erste jaarlijksche vergadering plaats der Toonkanste naarsVereeniging van Noord en Zuid Nederland Een 34 tal leden uit verschillende oorden van ons land waren tegenwoordig De Secretaris de beer W F G Nioolai uit s Gravenhage schetste in fcort trekken het ontstaan en de lotgevallen der jeugdige Vereeniging wi r doel is verbroedering der Neder landachc kuustenawa en het Ua ehoore Images door Nederlanders vervaardigde toonweik n zodrad mogelyk door Nederlandsohe en ie Nederland gevestigde toonkunstenaars Tier uitvoerinf en hadden er ia den iMp ran dit ei te vereenigingsjaar plaats tt Amaterfam Botterdan Dordrecht en s Gravenhage en een gioot aantal Tan nooit of althans in geraiman tyd niet nitgcvoeide werken pryktea p de programma s tenr fl alle solisten die optraden Nederlanden waren De Vereeniging verheugde zich in een 378 tal leden 143 gewone dat zyn uitsluitend kunstenaars ea 286 belangstellenden dat zyn meest allen dilettanten Zij ontving verschillende donaties en onder deié zelfs van honderd eu vy ftig gulden Onder de belangstellende leden zyn er enkelen die voor 26 valaa die voor 10 of 7 60 ala jaarlyksohe ooatributia inschreven Men achryft uit Arnhem dd 27 Mei Gedep Staten an Gelderland hebben het bezwaarvan jhr H A D Coenen totuogtoe lid vau de EersteKamer der Staten Geoeraal tegen de voor dit jaar voorloopig vastgestelde ly st der hoogst aangealagenea waarop hy niet voorkwam ongegrond ve klaard Dezaak heeft zich aldus toegedragen De heer Coenaabezit een patent als steenbakker doch kon oadanksdeli aanslag in dit patent ea ia de overige directabelastingen niet gebracht worden op de lyit diedoor Oedep Staten volgena artt 72 ea 73 der Kieswet in de eerste helft der maand April woidt opgemaakt vóór uit April voorloopig woidt vaatgesteld en gepubliceerd en h a irtegeu dan vóór 15 Mei d a v bezwaren kuiinen worden ingediend Na deie voorloopige vaststelling der lyst heeft de heer Coenen die eerst een patent voor een onderneming met minderdan twintig arbeiders had geuomcn een hooger patentals werkende met meer dan twiutig arbeiders by Ged Staten ingediend bewerende door die vermeerderingvan aanslag thans gerechtigd te zyn om op de lijstgebracht te worden üed Stateu hebbea echter beslist dat een aanakg in de directe belastingen onvoor de berekening by de lyst der hoogataangeslageaeo in aanmerking te kunnen komen moet bestaanvóór de voorloopige vaststelling dier lyst uiterlijkop den laataten April eu dat het niet genoeg is datoie aanslag later verkregen wordt Op dien gruudis het bezwaar van den heer Coenen a cwezen deze zal nu naar men bericht krachtens art 82 der Kieswet de beslissing der rechtbank van Arnheminroepen Bevestigt deze ide beslissing van Gcdcp Staten dan zal de heer Coenen die eerst in het jaar 1877 aftrad ne nn als Ud der Eerste Kaïper uitvallen CW Naai men nit Zniddorpe meldt scfa nt d e gemeente het verrassend voorrecht t genieten Ook haar grotvan Loordea te hebben Althans is op last van deaB rK pastoor aldaar een grot gebouwd a l inslar ofin imitatie van die te Lourdea en wel met het doetdaarheen bedevaarten uit te lokken De grót is gebouwd in April II op het terrein der begraafplaats heeft een hoogte en breedte van 3 M bjj een lengtevan 8 M Aan den ingang bevindt zich een waterbekken onder een nis aan de voorzijde aanschouwtmen een opening tot het storten van liefdegiften waarboven het opschrift Offer voor Onze LievaVrouw van Lonrdte Door dat boawen an vooral door de eigendunkelijke verbreeding van eeu voetpad schijnen graven te zyn geroerd eeu handeling welkemen vermeent evenala het bonwen op het kerkhofzelf in strijd met de wet te zyn immers zyn wygoed ingelicht dan beeft de justitie zich die caakaangetrokken Jammer genoeg daar men ons verzekert dat de B K fevolking dier gemeente tenhoogste is ingenomen met het piense werk van haarherder Naar aanleiding der jtastitiéele bemoeiing ia echterde inirydiug van de grot voorloopig nitgeatekl Oon Ct Op een hofstede onder de gemeente Zevenbergen is de longziekte uitgebroken Nadat het zieke rund op laat van den distriets veearta waa afgemaakt en begraven zyn de overige drie runderen die met het aaOgetaate in dezelfde weide hadden geloopen op Uat van den Min van Binnenl Zaken onteigend en afge maakt doch lyn de haid en het vleeschdaarvanverkocèt Het JoHmal OffieUl bevat de omsohryring van het Ï lan tot het honden der wereldtentoonstelling in 878 te Parys en wel in verbaqd met een daarover uit a0hr ven prysvraag Men wenscht het rChaim de Hars met het plein Troaadero te verbind adoor een overdekte galery over de Jena brug loo pende zonder daarom de algenteene pasaage te stremmen Het gebouw zou een ruimte moet beslaan vait 270 000 vlerk meter op het Champ de Man eo v i 60 000 vierk meter op hetpléia TrooadAro Ean BtmdtrHng feikiger heMt g4st NW s Onit UX hage bezocht nl een Bn elftoh heer die een relf I door Europa maaktptr iéU ftH Hy i ttotb naar athereninya g gi a i w uwtg 4 gioote plallkiAen Opgaiangea lAacAp ket nit van iteke varkeaa padden mollen en vogels aangetoond en op het doodèn Tan meikevers M bun larven wordt gewezen Wij laten hieronder een vertaling dier MOrscUriMn vdlgtn 4I dokeliirs matgottl gevolg uden kannen warden toegepast MmiSTEllIE VXN LANDBOUW Bit jftakfetót wonh gesteld onder de hoede viin hetgezond ventand van het pabliekStEKÏIVAIKIN j MoLLIN Dóotk fttu atektltarkiml Voedt zKh met mAeni Vernietigt anophouddyk Mefneknaagtfieren slricken n f wormen dieren die voorden f f kudbotiw landbouw chadelykzyu Awlelf e insectey Men vindt iiooit in zyn maag eenig i poor van bM ardig voddsel Hij 4 aei me goéd dan kwaad ADOIK Een hulp voor den land man vrraietigt elk uur 20 tot 80 iiiseeten Daedt peet MdbKf Doodt ifeeii Padden f MziKZVua en hun lasven De meikever is de doodvijand van den landbouw Ze legt 70 tot 100 eieren Doodt alle Mriheotnl V iEU heil te berti eu Hij veruietigt de rupseikUMton eu ia een hulp van deu landtwuir JCindertH hmaU gem neefjes vit Vergadering vun doQ Oemeenteraacu Oy DINSDAG IIO MEI T enw or lig d beer tw Beefcu IlHodtforo rowi o da Ir4en Üfl notalcD At vor ver aderiag woadeB gehnii fi ftirrestecrd De ooriiUer dfelt nede dat ijj e Eiceiieotie debcerCoa iiurfi dc Koninga p morgeft Uu Oe te ui Wneken a dea Distddaga tan haK ten ara andJedCk aal veflee aa oaciidf Vfoegcf atelt da toorMtter rwr eac C i imi ta benoemen na het hedaaken van de hh F ftuun Droogleevcr Fnace Lautea es Kut du altdi door aaibt abet ighrden of de tad ta Terlatea vcfhi ard wariii rtfrdeo b Bo d da hb van Straaten Poat l roat cd Reiog iDgekomep ia acne oaiaaivfl tau hb GedefHitewda talea dezer provioeia goedkeuteiide üe Tcrleagnig tan di n eraijntol ophaliDR fan deo baardaaob idooi der pain eo oUnia ca fot aadlag B la Aitfalérda ie AAifV 9 favaaa plaa s Notifleatiè cBfl miaaive tan bat laraelitiMh iraibcitoBr luendeadc da rckeuing M TeraotwoarditiK over 1875 die wordt gistcM il fawdm van de baerea Xulldr Ooedcwa vca Mcaaeoaaki r een adrea aan Dr de Kotta eii indere JDgeseteneD dexer tftad die wenachen dat de aanvrage oq eooceaate our eene waterleiding met eeoige wyfi fïngeo ui wmdeo varlceod wonll voor kennugeriog aangCDoiaen eeoa miHiva van de opeubare geiondbcidt eomaiUala t n f komende op de feUeo over het on erwekra van bet Uaebvatcr vedcdaalehde dat op $ i ifiei jl ni Mdcr ideritct beeft ptaata gfhad waarvan de rraulutCQ gaustiger iren dao dia ID faet voorjaar genomen waarom i aaiibc clfn bet aan da orde geatrlde voorliet tot arwgziog nofc nittaslellen B en W atetirn oor ile behandding uit t itellcü n de geiondbeida mmmiH ie uit te Doodigm itiet iHt tooTtgaan van nader oodèraork de heer LoJjIen vind ira dit advies nuttig om d raak Oict ait te atellrv ki1 het blgveo bebaodelen en du conceHia verlecnen de o r derf medis dat er van de dn onderioekingen ileehta één gnnttig ii geweeit eu dat ineo ook nirt kan aaiiiiciw D d t het llaaawaUr evci gotd ia aU iJaelwater eo dat er te veel vm afhangt on de coneetaie Ie verleeneu de bevr Dro glecver vmagt of hat verteeoen van grauiverd driak ater uit die tonnen nog verkr gbaar wordt gesteld too dit ktat geval ia vindt preker grcn eiwaar ia bet niutri de baar Kreoenburg tpreeLt in gH jkert iiB all de heer tugtaa wil bat dndflijk bahandtlen du beur MaUor aobt bet van ta overwegend behag on qp iï rb portea te beiloiten tiet groot beawaar lu het geven van conacuie brengt de gsafabriek ïa heriiiacriDg zo i liever xelf eene witerleidiug aaDleggeo en de Rotetf e Alt het ve l ral afbanocn viq d ctwditien die f eiteld woHen op de eïfQcetiie en oUn ook niét lauger vereenen dao 12 jaren de oorx zegt dat de aaovrAag ia Vfor SO jaren de bear Kist kan zoo gebeel niet medegaao met de zieniwu van den beef LnijteD zegt ook dat er nel polderwatar in komt en de proef door den heer Luiten peraoouluk genomen isfrehflo fvHda adr vetdef irweeat daar kan bet water heat Wat beter zgo 4 n da plaats door de cquoeasio n ariisen gekozen ii mede geneigd tot verdere proeven de beer jid te verklaart zich nogmaals tot dad lgke bebaodeling de aer Maller ta voor nader ondiïrzoek en da beer Noothoven v a Goor hééft voor eigen privé en onderaoek doen initelleo dtfélt a attilag daarvan mede en zon zich bezwaard achten DB reeds eo hetluit te OBinen bet ti Britel van H en W tot nideW j foeilen wordt in tenming ebracht en aanga oman net M tegen 5 itenmen die viid de ihb 3 eli Kranenburg Masaemaker Lnytén en van Straaten een voorstel tot wjjsigiqa van n Staat van lKf roaÜng Sèr idlwdisteii en Uitgaven diebét 1 6 tot een Imfrag vm ƒ 10JOO bentiMdigd tot aaBboRvr der Uitrgeraefaool vdÖr jongeni ea laanbm bs aan de boelekade m lulka ta dekken do ape jgeldlêfning wordt atgeneen goedgtkeard De eMituaie nan bet reppoft der Conimjssie bebiat mat da neoi nK der rekeningen van de beaturwi o er de igeiMentetble iniietllngèn van Weldadigbeid oWr U7lt w rdt alge n ge igdle rd Wttrdt gelkuo mm iftlk i Brr t f Ida ge i nisaia dit strekt n het burgerlek armVestuar dit wor4l Iffniees fiie ekenrd to de voorachotten op pennoenen te blyveo beboodeo wordt mede Igemeea goedaekenrd lo oea de ipurUi verbonden aan bet 9orf crl Armbeitonr niet op te belnn de heeren Kranenborg ea Goedewugsn erkUren neb dMTtegen de heer van Stratt s oor het behoud ia ateaaasg gehradit wordt tot de aiet opbeffing besloten m 13 tegu 4 itemaeD dia V de hh Kranenburg Laijtea Halter M Ooedewiigen ecp voorstel tan B ea W osi de Bsdinriebtisf Sf het gnethnii niet nIt te breiden en ffitw meerdere publiciteit inn la geita wordt na uige ducniiie DudgsktarJ De couelosie van het rapport der ommiwie belast met ia opnemlug der rekeDiog ru den Sehuttcnrssd over 1876 wordt algemeen oedgékeor i boor des heer Snel lija twes alahkea telwriyii ondohtennd ingediend ala I om loolang de raiovermogeaden oicl lo de gelegenheid XIJB te baden de inemaehool oor hen toegaokelijk e itelten gedurende eenige uren per dag Il een tweeden Djrecteur aan Ie nvllea dadelijk m heheodeliug 0 aKa de heer Ki l ia seer voor het eeratc vooratvl ea vnagt ela de nhooji meata gelden en andere lokonatco verboofen dat dap dejidaiateot Üoor den Uirecleor betaald moei worden de beer Snel Mijft op eea goede knaefat aandringCD én hécr Maller xegt dot la de awemaebool aog eenige ores dii lbel wordt geHeM de betalende er dap geoa gebruik vu aalkn mfken e heer een zoodanig beiloit nm t terog gekonea je beur Sm segt al ataat bij alleen om de noodzaüelgkheid zijni inzienaerby 1 blyveo de heer Mesaemaker wiI 25 k f 30 geven voor een kneebt waat ala er ib het gaberleiaizeeii 89 4r lcke dqpfD koraea aal bat wel nel zgo de heo ViraTj ia toor geen knecht en i t jl t da 0 m anda werkxaanbedao loo veel niet ago de heer Stra er zegt dat door de aanatelliog MB aeaaa twcade DIrretfaf het gevaar grooter wordt in atpomiBf sebrscbt ordt het afgewczea net 1 tegcB t atennea die van de bceren 8uel eo l oothovcB van Goor bet vooratel vaa den be Meaaemakfr van eea knceib wordt mede afgeiterad nel 12 tegen 6 temmeo dic vandeheereo Nootboveo vaa Goor v o Staaaten Mlel Muller es Meaaaoukcr Wordt benoemd tot bulpondcrwyzer aan da barjperaebool voor jongma 6m heer J vm den Arend Ala n gaat de vecgndcl uv over inaew netgralotcnienran WB ta raaMnecrea de ootaleB der origo bolotto verj derjng Laatste Berichten Berlijll 31 Mei De KeisaoWwft de bcnosfnii van den Hesaiaehenj Hioiater president HoftaiaUn tof preaident der fiykskanselarij onderteekend De heet Huriuaiiu zal moriMa e flM e ovemcmeu Berlijn 31 Alci t e Rcicitameiger mejdt d de gemeenschappelijke en gilijltluidende mededeelin welke de venegeuwocrdigets van Rusland Oostepry k Franki k Italië en DuitschUpd als gevolg der Berlyiwae caa Btie8 4aO tfin Mei aan de PorU zonde neb ten teugowlge van de iatuaacken plaMs i bebbeude troonaverwisaeling is uiteestek Parijs 31 Mei M n verzekert hier dat 4 Mageuilhedeo weldra den nieuwen 8rikan zidles erkeiiiiiM Weeneo 3i Mei pe PoM £ Ww Mft p t Rliraar i j zicb thans io verzekerde bewaring bevinden telegraaf uit Konstantinopel berii t ontvangen d de Sultan niet tengevolge van eene volks of van eene paleis revolutie maar tengevolge eener iniuista riaele revolutie is onttrooud Nadat hem in overweging was gegeven de uitgeputte kas voor militair sitgaven te gemoet te komen met een voorschot nit lyne peraoonl ke inkomsten en hy ten stelligste bad Verklaard daarvan nieta te willen hooren heeft de Shaikul Ialam hem in tegenwoordigheid der eaanienlijke miniatera aangekondigd dat het volk over ayn beatunr ontevreden is en hy diensvolgeas van den troon vervallen werd verkUard Onmiddetyk daarop SciHittersraad te Gouda In de zitting van 31 Mei jl is voorgelezen eene betliasittg van Oedep Staten vsn Zuid Holland uit praak doende in hooger beroep in de zaak tegen J A U V d P Het vonnis van den Baad ia gehandhaafd waarby de beklaagde wegens plichtverloim door te weigeren zich de schatteriyke kUeding an te sohalTen is reroordeeid in eene geldboete an 7 en in de kosten Kaïitoiigerct ilt e Gouda In de Tereohttitting van 24 Mei zyn de naVjtlgende pcrsouen veroordeeld F R V d B Tot twee geldboeten een van 8 en een van 3 of sub twee dagen gevangenisatraf voor de boete van 6 en een dag voor de boete van 8 Wegeiis het Is schipper of bev lvoenier van eei vitertbig f dat vaartuig ie hebben doen atil iij VWr d o dipg van 4e t iil wtalHta f t niet opvatgen der bevelen van den Sluiswa ti oageven voqr de goede aide in de doorraart dier tld t T en It K federW ea U i of ieder een dag sub vugenieelta i g P te te Gouda verkoopen van visch zoncter dat z all uitveustem daarvan mn den beambte van poUm 4 1 4iena varderipg een hewijs h iie knnnien Tart of ap dat die visch gekeurd ên goed bevonden waa J S Tot eene geldboete van 3 of nb gerugenisstiaf van oen dag wcgena het te Gouda lattn atU ataan van een met paard bespannen voertmg ooder dat hy als eigenaar of een ander gettSikt persoon de teu0e s hjeld of oami44 lyk i j vpf de bespanning geplaatst was B 0 hpitvnmw vsa 3 ld en C r 4 B I föt een geldboete van ƒ I of ieder een mjg b ganngenisatraf wegena het te Gotida fa teli ahodilaak Weiden van een met klinken bapti O fiBffl 4i een kruiwagen niet beladen met glas en aatdew L En allen in de koa e § dea aaoiia innwdarbafr b f liJ dwMW Belangrijk ia ket gelalDsaan oB iw van ft ntKl BOnenr SOnr in nanAurti welk zicli in hêTEïu ifc ommer van ona eainant hiefindi Dit koia beeft ticb door zyn prompt en atilzwij end uitbetaling der hier in de omstrek gewonnen bedragen eene zoo goede faam verworven jdjit wj al ouae leaer aaDbaveelen te ajjn baidjg advertentie acht te geven MARKTBSBIéHTÉit Oouda 1 Juni 76 Poldertarwe puike Witte 9 7ii 10J5Jllindere 9 60 iv4tiHi lO i 11 SoHfe puike 7 20il 7 0 Mindere 5 i ft sxif 6 60 ƒ 80 Gerst puike 7 a 7 60 Miniere f 4 6 75 Haver zware 6 60 4 5 40 Ligte S 75i fJ 5 De Veei rtt f Pf mgSl r traag te Verrbopeb varkens en biggen tot enerme booge prijzep v 4c vefbtlht Aangevoerd 105 parkje K aa l d je r ger prijzen van Ï6 4 30 Goeboter ƒ 1 40 a 1 50 Weiboter I ÏO a 1 50 1 Tf Burgerlijko St vl Oouda enoREN so Mel Johannn anders M 1 Batiéa A B i ran Ooatvaen Pietemella oodera k ét fleaatfa h C ikn Mei V w a OVERLEUBN 80 P N sbbe id 31 E BreBwrt Ved C Blom n j C os Vkordinm 7 j 4 k 0£HUVP 51 Mei B Mertra aa F Modaaw 1 van ftouiea c S Stnluijlc Kuis aa T Jl a OHja J TeSnaeo en M Bad H SloIirHk ea M 3 iÊ J C AMasM M Laitjct O deiön M A rfi BnrgërVijke Stand van onderstaande Okibeei ii x 5 Mei tot 1 Juni 1 Moordrecht GEBOREN Theodorua oodera A Kool ea C RaMiJa Johannea oodera W di Wit eo P Kerver OVERLEDEN t Geaae OND£R1 OUW0i Geeae GEHUWD N Oodyk 23 j ea JL Vergaaat M y Oovd rak REBOBEN its Mei Cornelia Maria endtin t riWiiir Vliat en A dea Rned i Cjrn lia ooAn J IhiatMcija en E de Jon OVERLEDEN U Mei O A Sia ts fpd S j r M K dtfn Hartoa Wed vn L Terloav 67 j ONDERTROUWD Geene 41 GEHUWD Geeae ï h ff in 4 ril p I t 4wUk OEbOREM Oeene OVERIEüEN onio ONDERTROUWD Ge e GEHUWD Geene Saastregbt GEBOREN eeene OVERLEDBN S6 Moi 6 J Bom as it IK B van der Vrisg wed H vaa Geelta 71 j ONDERTROUWD Gesdc GXHUWn Geene BMUwUk r OEBOKEN 80 Mei Simoa onder B 6ia W a4U A A sa Dam Jacoha oadara H PoelSadoa r lW i rt ni h 81 Adriaaa ondera J Vxi Hcey en J Johgenecl OVERIIHtEN M Mei C vah Sptnnn l n DNDERIROKWP Beahfe Gj Hlj n J Blonk t j ea P ayesk S i Ternieij SS j ea N van der taan Wed P vsp der WajyC ffj O Yefboef S j en C vati Atjo Stl j Waddtnuveon GEBOREN Adrians oodm O M MUa s M Wilhelaint oodera A Hondyk en I feher teUr rifije oud ra P fioaefoaa en M J Plpog CoracH onder A Zwaneabuna en M L Viaaer OVEftLgUHVi W Hoogondoom M aa B X H P a ealw 3 L fan den Arend 14 n Tk Steenla 41 J ONDERTROUWD s A van der Beiden toot A Brsmaiar OKHUWD B Matso met P den Soar W J i mat M Balk ad C XntK G Ps t met i 1 Scbslliogerkoat