Goudsche Courant, vrijdag 2 juni 1876

ÈoDdftg 4 lliif K i t I h r r N 1887 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad foor Gonda en Omstreken jflJPVERTE NTlfiN Wegens het I RSTKBFEEST zal in het IJZEKEN BABGEVEER van Gouda op Amilerdam en terug bg uitzondering gevaren worden op ZATÜBDAG 3 JüNIJ maar NIET op Zondag en Maandag 4 en 5 Jun Djs DIRECTIE Bij fatsoeulyke Burgerlieden bestaat er gelegenheid tot ulaatsing yan EENIOE COMMENSALEN Te bevragen onder letters 6 C aan het Ad Tertentiebnreau van A BRINKMAN te Gourfa Er wordt gevraagd tegen Augnstns of September voor een gezin van twee personen EENE NETTE Te bevragen bfl Mevr ROBEITE Flnweele Singel Van af heden BIEFSTUK 1 40 de Küo RDNDVLEESCB zonder been 1 10 met 1 KALFSVLEE8CH 0 85 DB DIRECTIE der Goudsche Vleeschhouwerg 291 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 12 JDNU e k Verbeterd Annatto of Kaaskleursel ledert 23 jaren 1853 1876 bereid door A KERBERT e Purmerende De ondergeteekenden verklaren zich bereid omtrent bovengenoemd fabricaat een zeer gunstig getuigenis af te leggen omdat hetzelve naar hnnne overtuiging niet alleen een V e rirouwbaar maar in het gebruik ook een V oordeelig fabricaat is Was geteekend J BISSCHOP N HARTENS LOÜZER a d NES H SLÜIJTER P MEIJER D VAN VELZEN OrDEtiKEiiK a d Amstbi Januarij 1876 Depots voor Gouda de HU J J tan dek BANDEN W B vm öfRAAÏEN J SWIT8ER A z C T HIM 0 DER W AAKBORG ▼ an een zeker succes worden ingevolge de nieuwste uitvindingen geslachtsziekten van iederen graad goed en vlug genezen voorali Terwaarloosde of niet geheel genezen jaren lang in slependen toestand geblevene Syphilis den tweeden en derden stadium ingetreden alsook zwakte toestanden oBvermogen uitTloeüngen witte hoest en huiduitslag van allerlei soort onder de stipste geheimhouding Minvermogenden worden kosteloos behandeld O vori Kleist BERLIJN 8 W Jerusalenlstraat 9 BV Na mededeeling van de zich openbarendekenteekenen en tevens van de duur van deziekte die wg verzoeken ons op te gevenworden per ommegaande de vereiscbte genee middelen toegezonden liesbreuk en andere breuken heele ik leker en grondig Prijs ló Gulden F iRONE te Ahau WettphaUn J M VAN MINDEN DAGELIJKS te spreken voor het PLAATSEN Tan Ml XSTTJUXItmX tlBniTTKM volgens de laatste Methode zonder nitnemen der aanwezig Wortels AANBEVELING is oonoodig daar hg zich sedert 36 jaren het vertronwea zgner Stadgenooten en omstreken heeft weten vtaardig te maken l ET FEiTKIELIïOlsrTCB Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit draivensniker en Zwitsencbeahonig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aan genamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewendworJuu als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genewud eaverzachtend bg keelpijn heeschheid hoest pgn in de borst krampfaoesten kuchhoest De fleacbmet gebrniksaanwgzing 60 cents en 1 borstkwalen kliergezwellen bleekzacht enz Het is alleen de onmtugenAme smaak van de gewone levertraan die aan een meer algemeen gebruik ia den weg staat Daarom is het mga streven geweest de hjnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versehe traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten lo elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zy langzamerbaud weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In 6es8chen van 30 en 50 cents Ilvcr I I Vprtrtmn algemeene bekendheid dat ö r een onmisbaar bestandl l£U UCVCIIiaaU y ed is Waar het iu te geringe hoeveelheid voor banden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucUt en klierziekten de natuurljjke gevolgen Van allé zoogenu t nde gzerpraeparaten is deze oplossing van jjzer in levertriian de gesclukste Eea eetlepel bevat 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents BA B ieder urtlkal is eene uitvoerige KebruiksaftnwijKlBg BoTenstaande artikelen zga te bekomen in de bekende depots voornauieiyk t Gouda bg L Weïter L Schenk eu J C Zeldeoryk te ScAoon ioven bjj Wed WoUf en Zoou te Omlewater bg F Joaker Ideoburg te Woerden bg N G van der Kas n in de andere plaatnea in de bekende depots Emmerik H VON QIIffBOBN = Ji J Gedurende 26 jareTbeprocnfr Ve wintten lijn door deu Staat gf arnndeerd nte Xrekiciog 14 en 16 Jnui Hoofd winst ev Anaükcrin Preparalen Toi Dr I a PUPH k k Hor T Qd rti Z M dui Kiinr vHii Ouitei rijk Le Weeaeu BugnerifsaM t S Tol vulling van h lle TaiHicii Uitiioodiging tot deelneming aan de Winstkansen der door den Staat Hamburg gegarandeerde groote Oeid Verloting waarin over de 7 770 000 Maii zeker gewonnen moeten worden De winsten dezer voordeelige Geld loterjj welke volgens plan slechts 8 1 500 loten bevat zjjn 1 ttiust van ev 375 000 Ugksmark spec Kgksmark 250 000 125 000 80 000 6J 00 i 50 000 40 000 36 000 4 maal 30 000 en 25 000 5 maal 20 000 24 maal 15 000 12 000 en 10 000 26 maal 6000 56 maal 4000 en 3000 206 maal 2500 2400 en 2000 415 maal 1500 eu 1200 1356 maal 500 300 eu 250 27463 maal 200 150 138 124 en 120 13889 maal 94 75 67 50 40 en 20 Rjjksmark en komen deze binnen weiui j e maanden in 7afdeeliugeu tut zekere beslissing Uc eeratü wiunlirLkloiiij is Uilt buLe iit1 cbUl I updcu 14 en 15 JUNI d J P kost hiervuur het Kfbcfl origiB lot sirrhtt Golden 8 10 cti h t fatlvc H K II u t Ti II ii kwart O ttH Kflkt duor deu Staal t artiDdt ri t origineele lotrn ft u irrbodm pri nieB8 ii i rii vkaMio inzendinu tan li t bedrag xiUa nnat de rste rHiiürrrkeD vtTfoitdeii worden Irdpr df t Inrinrr oiitvniiftt vnri nuj brnevunt xijn ortgiueel I Ui ook bet inot ttniiUvapen vourzicne urigiovcl i LAN latirt u ua pUuts th hcbbnidti ueV lSi diidciyiv Zonder duuvra i de utBcic le trekkibjtigfti Du mtljrraling i n verzt nding dtr gewout geldia volgt dirtct aan de brlaaghebbenéitn prompt cd ondfr de rieiifisle dlirrftir Jnler bcatilliiig kia Mfo nOTOVdig of sen Mku Houdd iicli daber inti deu Auftcagen inet tcrtruuueu au amuet Ueckneher ëenr Uuiikier fx W j ti lK miuor tt IIaHbuAO i tr jfeoD bciltauier tu beier middel dan bet TaiidjilMubGof lel dat ledeieeu iflf Mtr graikkdgk ra loodcr pyii in dci IiuIIpd Triitd kan ilaaitpn dat xieh dan aao d n Tmd ca In t TaiidvltriKh vadtkrehl den Taod roor Tcrd r heiert hoedt rn de pg verdr ft Anatherin Mondwater lU tUcOUH tcgCD ff 1 75 l U fl 1 20 II hvt voortteffelgkite middel tejfeo rliuuaii eb tandmjn by ontsteklDfC xwrllen eo xweereo fin hrt tandvIrfMh a L l i t deo tDwezigea tandateen op en voorkomt de nietiwe vorming dnarvaa maakt Iciataaode tanden wrder vaat door rrraterkiiiit vmi het tandvleesvb vau alle acbadelgke aliiAgB rnuiKti f x t aati deu uiuud tta urtu euMiue fnaMbe reuk terwgl hei dt a uu rttii ttnaiuii rruk weldia doel lerdKijncn yJnalherin Tandpasta I lt luiddil ffceft rviuheld en friti bfarid aan den id ni diBitt bovendun om de tanden ven helder wittan pluna t dueo vrkrgiieu bttii bederf te oorkuiuen eB het tandtlacwA te e leik ii l njs fl i ÜO tu SU veuti Plantaai dig Tandpoeder H t reiuigt de tanden zoodanig dat door en dagcl kiell gebiuik niet alleen de ewooèlijk coo iHStige tanditf u ter ijdrrt maar ook hrt ilaiiiar der landen aan helderhtld efl fijuhtid toeiieernl Piga per dooa 00 cent Tantenborstels lulgena aaunijzmif van Dr J Pupp kk Hof Taiidart Z M Jeu ki izLr vau Oo teur k ta Wecnen oor Volwnasiiien fl 1 mt kiudcrrn SO Centa 94 aar schuwing Allf brataHnd nnmttaltM U a Analhtrin Mondwater ifja alleen up de Itelite geloofwaardigheid van bet Publicum rekcnd en hebben zeer rv gchadn tfn netol e fichad M hfbben feheel teen werkiog teweeg gebracbtt daarum waai schuw ik bi rin de het gecrda publicum vuur wukuop faa zulke flaiuBiiktela 33 J C3 I= OI I = Ir Ir Hof TtDdirtt rn uitvinrltr der An thenii Pir nt ii i Gonda Pruk van A Brinkman Te Terkrüiteii le Oonils b L Scheuk wiokgliM op de Huogtiraai wyk A 123 ie Rotierdmn by F K rnii Siiuleu Kolff apoth en A Sriuppeieun k U bluKuwe poreeleiiiwiDkel te Hage bij i h P CL Snfikili pDtli t Leyden bij E Noordijk j t UtrwSi bg P Allen sputh j te Amsierdam bg F in WipJ Kfim k C Tcrkoopbuii le Oudewaler by T J t n Vreiiininf n u SHloonlioven bg A V oM BUITEIyTLAND Buitenlandsch Overzicht De latere berichten over de omweateliDf iu Turkije hebbea doeu siea dat de ploUeliiige ral van Abdul Azis uiet het g evoIj is gcwerat van de rensch der bevolkiuj of van eene p ileisintriguei ook niet direct uitgelokt door de Sofia s Uit Wcoueu wo dt allhaus gemeld dat de Sultan eigeulijk is afgetct door de tegenwoordige Ministers eii deu Sjeik el Islam eu wel toen hij weigerde uit zijn particuliere sohotiiist de ledige krygskas te vullen Dit strookt met de iiiueuiug dut de geheele beweging der Sofia s eigenlijk door de tegenwoordige Ministers werd aangmloukt De sebat vim den Sultan peelt bg dete geheele liewcgiug een groote rol De buvendrgvende part4 schyut niets zoozeer te hebben gevreesd dan dat de Sultan eu zgn raadslieden d en £ uden wegvoercu Als nu maar de hooggespannen yervvachtiiig aangaande dien schat met tegenvalt Omtreut het tegenwoordig verblijf van den ex ijultan Joopcn allerlei tfp fn trij ligi gi ruchlen Sommigen beweerden zelfs dat hij dood was en ouderen dat hg gevlucht is aan boord v iu eeu Kngelsoh oorlogschip Uit Weeneu wordt echter als zeker bericht dat hij zich in een igner paleizen in veixekcrde bewaring bevindt Volgens de Timet is dit het oude paleis wat reeds sedert lang uiet meer door de Sultans werd bewoond en thans gebezigd werd voor een of anderen tak van besiuur Ornfreut deu opstand in Hulg irge meldt een officieel t Ir ruiii v in den geiienilis imus dat in het district niiiippipH de b wegtiig fehrel onderdrukt is en de o istaudeiiugeuzioh bg massa s ouderiverpeu terugl de gevluuluc dorpelingen luiiuic haardsteden weder opkicken De gparresleerdu hoofden zijn aan de burgerlijke aatoritriten uitgeleverd om door de justitie te worden vervolgd Mouktar pacha onderneemt weder eene poging tot proviaiideeriug van Niksiog waarheen hg met 30 000 mnn uit Mostar is vertrokken Djiidtrdag zijn in di Fraiiiche kamer de discussien gejpend over de wgzigiiig der wet op het hooger on Ier ijs welke Waddui ton de minister heeft voorgesteld i n die zoozeer den toorn der clencileu hebben 0 igi I t Jnsiagiiac heeft de liestaaiiile bepalingen verdedigd De lieiviudshigiiig zou gisteren worden voortgezet De verkiezing van Casabianoa en prins Napoleon op Cor ika zijii goedgekeurd De minister van oorlog htcft ecu cicdiet van 260 miUioen aangevraagd voor herstel der greiisversterkingen en materieel De Duitsche Begeering heeft kennis gegeven dat zij aan de internaltonale technische iottliard spoorwegeonfereiitie geen deel zal nemen en langs den gewonen diplomatiekeu weg voorstellen in deze zaak verwacht De nieuwe president der Kgkskansclarij Hofmann heeft zg n betrekking aanvaard De Pruisische Landdag bracht Dinsdag de tweede lezing vau de wet op de sladsgemeentebesturen ten einde Woensdag werd een aanvang gemaakt met de derde lezing voor het begin der beraadslaging deelde de afgevaardigde Bethnsy Huc nameus de vrgconservatieven mede dat de wijzigingen bü de tweede lezing aangebraeht de wet voor hem onaannemelijk maakten ook meende hg dat t den Landdag te druk werd gemaakt door de Kegeering De minister vtm biunenlandsche zaken antwoordde dat het ministerie zelf zijn uiterste kracht inspande wat de stadsgemeentewet betrof h d ook de Begeering verschillende bezwaren daargelaten nog de vraag of het Heerenhuis de zoo gewyzigde wet zou aannemen hem was echter medegedeeld dat er bemiddelende amendementen in aantocht waren waarmee de Segeeriug zich wellicht kon vereenigen De meerderheid scheen r echter anders over te denken want b j de derde lezing werden de besluiten bg de tweede genomen grooteodeels gehandhaafd De Oosteurijksche delegatie heeft de behandeling van het budget van oorlog hervat Zooals men weet is het er om te doeu haar te bewegen terug te komen op faaar votum waarby het amendement Sturm r rd aangenomen tot vermiodering van dat budget en de voorstellen der Bejeering aan te nemen J ndrassy is daarvoor zelf in de brea gMpnngen en heeft in een langdurige rede de vermindiirilig van het effectief van het leger beatreden Ëen later bericht meldt dat de Oostenrijksche delegatie heeft toegegeven en de begrooting vastgesteld is bijna geheel overeenkouiatig die van hetloopende jaar Van de hervormings en bezmnigingsplannen der commissie is dus niets gekomen Bg de Spaansche Kamer ia aanhangig een voorstel am uit de schatkist een iehadevergoeding van 16 raülioen realen toe te kenoen aan de spoorwegmaatschappijen die gedurende do bnrgerooriog nadeel hebben geleden ïn de zitting van eergisteren heeft de Minister van openbare werinn dat voorstel ondersteund maar het denkbeeld bietnden om haar ook schadeloosstelling te verleeoru Mpr de nadeelen door het verlies van materieel geledta TÜSKUE Abdoel Axis de thans afgezette Saltan kwam 25 Jnni 18R1 op den troon als opvolger van zgn broeder wiens zoon hem nu vervangt Hg regeerde dus nog geen 15 jaar Lang genoeg intussoheu om het Bijk op deu rand van het verderf te brengen terwijl toch zijne komst op den troon beachouwd werd als het redmiddel voor Turkije Men dacht toen dat het land reeds zoo diep mogelijk gezonken was d verwachtte alles van den nieuwen Sultan Intttsscbea beeft zgoe regeerig getoond dat er nog grootera ellende mogelg k was In 1S61 had Turkije eene betickkelgk kleine schuld en namen zijne inkomsten geregeld toe Onder de Kegeering van Abdoel Azis is leening op leening gevolgd en wat bet ergste was de opbrengst is grooteurieets ta r twh l Bnat i n Matsten tgd werd dit vuu algemeene bekendheid en let Turksche bankroet is wel de hoofdoorzaak van des Sultans val Ëen aanzienlijk gedeelte van de schuld is in Turksche hanelen en toen de renten uiet meer werden betaald gingen ook den verstoksten Mohammedaan de oogen open De algemeene verontwaardiging over dit wanbeheer gaf deu vreeaaohtigsten moed en leidde tot de bekende vergaderingen der Sofia s Toen de Snltan aan hunne eischen geen den minsten wederstand bood en dus duidelijk zijue onmacht was gebleken waren ook de dagen zijner heerschappij geteld Maar uu onder algemeene toejuiching der bevolking een nieuwe Sultan werd gekozen mag wel eens worden herinnerd dat 16 jaren geleden de naam van Abdoel Azis Effendi met dezelfde blijdschap werd begroet Is nu de naam van Moerad Effendi die als Sultan Moerad V de troon beklimt BINNENLAND GOUDA 3 Juni 1876 In de Siaattcotiraiit van 23 Mei jl werd medegedeeld dat de militaire en civiele bevelhebber in Atohin drie kolonnes had doen uitrukken om de IX Moekim van vijanden te zuiveren en de XXV Moekim van de XXII Moekim af te sluiten Thana is bg het Departement van Koloniën een telegram van den Gouvemeur eneraal van Nederlandsch Indie ontvangen dd ü Mei waarbg bericht wordt dat de bedoelde tocht is geslaagd en een punt in Beloel zuid is bezet zonder dat onzerzijds verliezen werden geleden of veel tegenstand ondervonden werd St ct Staten Qeneraal Twude Kaheb Zittingen van 1 en 2 Juni jl De beraadslaging over het wetsontwerp tot afschaffing van de kerkfabrieken werd in de zitting van Donderdag voortgezet De Minister van Justitie nogmaals het ontwerp verdedigende deed tegwover den heer Uaffmans opmerken dat de brief van den bisschop van Boermoiid was eene herinnering aan een vroegere missive waarbij verklaard was dat geen bezwaar bestond tegen de afsohafling van het dekreet Dat gemeentelijke subsidicu uiogeu behouden blgveu was slechts een weusch van den bisschop Door den Minister Heemskerk werd daarna aan den heer van det Loeff geaatwootd dat ds Begeeriug geen bepaald voorstel wil doen tot herziening van do gemeentewet tot aanvulling van leemten in die wet of tot het verieenen van subsidiën aan kerkelijke gemeenten zijnde dit eene zaak die nauwgezette OTWweginy verdient terwijl daarenboven nog veel omvattende onderwerpen bg de Kamer aanhangig zijn Voort verdedigde hij het ontwerp uitvoerig De emeene beraadslagingen werden gesloten door de aanneming met 37 tegen 26 stemmen van een motie van den heer Schimmelpenninck van der Qye Art 1 beginsel der afschaffing van het decreet werd aangenomen met 41 tegen 21 stemmen Artt 2 en 3 werden goedgekeurd Op art 4 is voorgesteld een amendement van den heer Bergmann strekkende ont het gebruik van de pastorijen of woningen die da burgerlijke gemeenten verstrekken of de daarvoor ia de plaats tredende gemeentelijke subsidie tebcsteodigeaa perpetuecl niet voor tien jaar De heer Godefroi en de minister van binnenlandsoha zaken hebben dit amendement als ongrondwettig en ia strijd met de autonomie der gemeenten bestreden Het amendement Zinnicq Bergman op art 4 is toea verworpen met 42 tegen 15 stemmen Art 6 bepaalt dat gedurende 10 jaren door den Staat aan kerkgemeenten of bedienaren der openbare godsdienst voor te lijden verlies een afloopende tege moetkoming zal verleend worden die gedurende het eente jaar 14 000 zal bedragen Door de heeren Bieberstein en Amoldta is ala amendement voorgesteld om die som op 28 00fr te brengen De heer van der Kaay heeft een amendemeat voorgesteld dat niet de Staat maar de gemeenten thans daartoe verplicht het eerste jaar een som zullen betalen gdölutaande met het gemiddaUa badaag vaik het iu de 5 laatste jareu tot d it doel uitgekeerde en verder afloopende in 10 jaren Het laatste aineudtnneut sterk ondersteund door den heer van der Loeff werd door de Begeering sterk bestreden als zijnde het juiste gemiddelde der nit verstrekte subaidien door de gemeenten Het amendement van der Kaay ia verworpen mdr 41 tegen 23 stemmen het amendement BiebersteinArnolds met 44 tegen 21 stemmen Art 6 van het ontwerp is onveranderd aangenomen met 40 tegen 25 stemmen De geheele wetsvoordraoht aangenomen met 36 tegen 29 stemmen Iu de zitting van gisteren is ingekomen een wetsontwerp houdende nadere bepalingen omtrent het muntwezen in Nederl Indie invoering van bet goud met geschorste zilveraanmunting De algemeene beraadslaging over het ontwerp tot wijziging van het cassatie prooes is geëindigd na discussie waarin de minister van justitie het hoofdbeginsel van het ontwerp afsohoffing van den procurant in cassatie en wijziging der procedure ia cassatie had verdedigd Dinsdag voortiietting Het bovenvermelde wets ontwerp houdende nadere bepalingen omtrent het muntwezen in Nedeil India bevat o a het volgende sBgks muntspeoien in N Indië zijn gouden en zilvereu standpenningen zilveren en koperen pasmunt en gouden negotiepenningan De gouden standpenaingen zijn het tien en vijfguldenstuk zoo als die zijn voorgesteld in het ontwerp der muntwet voor Nederland De zilveren standpenningck zgu de gulden de rijksdaalder en de halve gulden zooals zg volgens de wet van 1847 in omloop zgn De bevoegdheid tot aanmunting van zilveren standpenniugen ook voor rekening van den staat wordt geschorst De gouverneur generaal is bevoegd iu overeeustemraing met voorschriften door den koning te geven zilvereu standpeunin en na outmuntiiig te Verkoopeii De gouden negotiepeuningeu zgn de gouden dukaat en de dubbele duVaat De wet treedt in werking 1 Januari 1877 H t rapport der commissie uit de Tweede Kamer naar aanleiding vau de iulichttugen op het adres vhu het Nedeilaiieische zeiideliiiggenoolsohap is in druk rondgedeeld In dat adres wordt gdgk bekend is daarover geklfcagd dat ouder den schijn vau neutraliteit op de scholen voor inlanders iu Ned ludiü met den Islam wordt gekoketti erd het ohristeadoiii uitgeworpen dat terwgl iu scheiolboeken ter wille van de luutraliteit de iinom van Jezus ook waar